Klasse 7 - udførelse og idriftsættelse

Denne vejledning dækker udførelse og idriftsættelse af gasinstallationer i gasinstallationsklasse 7. Det er gasmotorer, gasturbiner og procesinstallationer, som reguleres af bekendtgørelsen om sikkerhed for gasinstallationer.
Vejledningen er rettet til de projekterende, udførende, ejerne, brugerne og dem, som vedligeholder procesinstallationer. Det kan være rådgivere, udførende vvs-installatører, gasgodkendte virksomheder og ejere/brugere af procesinstallationen.
Indholdet er senest revideret 1. oktober 2019

Autorisationskrav og kompetencer

Procesinstallationer må kun udføres af autoriserede virksomheder. Der er særlige krav til personer og virksomheder, der idriftsætter gasinstallationer i gasinstallationsklasse 7. Arbejdet kan kun udføres af personer, som er ansat i en godkendt virksomhed (jf. bekendtgørelse om fagligt ansvarlige på el-, vvs- og kloakområdet og gasområdet §§ 16-18) og har bestået den kompetencegivende prøve (jf. bekendtgørelse om fagligt ansvarlige på el-, vvs- og kloakområdet og gasområdet §§ 16 – 18). Førstegangsindregulering kan udføres af fabrikanten af det gasforbrugende apparat eller fabrikantens leverandør, hvis leverandøren er en godkendt virksomhed.

Fabrikantens eller den godkendte virksomheds personale, der foretager indreguleringen, skal have kompetencer til at arbejde med det gasmateriel, de idriftsætter eller indregulerer.

Anmeldelse

Procesinstallationer skal anmeldes til Sikkerhedsstyrelsen senest 21 dage før idriftsættelsen. Det er ejeren eller brugeren af procesinstallationen, som har ansvaret for, at anmeldelsen har fundet sted.

Du skal ikke sende projektmateriale sammen med anmeldelsen. Hvis installationen bliver udtaget til tilsyn, kan vi bede dig sende materiale om installationen. 

Før idriftsættelsen skal den, der idriftsætter og førstegangsindregulerer gasinstallationen, sikre sig, at installationen er anmeldt til Sikkerhedsstyrelsen.

Anmeldepligten gælder for alle nye procesinstallationer og ved væsentligste ændringer på eksisterende procesinstallationer. Væsentlige ændringer kan fx være konvertering af installationen til en anden gaskvalitet, ændrede belastningsforhold, ændret gasrørsinstallation, udskiftning af brændere, kedler eller ovne, ændret styre- eller sikkerhedsautomatik, ændrede bygningsforhold og ændrede aftræksforhold.

Bemærk, at du ikke længere skal have godkendt installationen.

Anmeldelse skal ske på Virk.dk.

Idriftsættelse

Før procesinstallationen idriftsættes, skal den, der idriftsætter, sikre, at der findes en drifts- og vedligeholdelsesplan.

Ved idriftsættelse skal der udformes en attest eller rapport, hvor måleresultater og anden relevant information for afprøvningen dokumenteres. Attesten eller rapporten kan være elektronisk. Den skal udleveres til procesinstallationens ejer og samtidig opbevares i kvalitetsledelsessystemet for den virksomhed, der idriftsætter procesinstallationen. Attesten eller rapporten skal mindst indeholde dokumentation for dette:

1) Installationsgennemgang

2) Tæthedsprøvning

3) Kontrol af sikkerhedskomponenter

4) Indregulerings- og funktionsprøvning af apparater og sikkerhedskomponenter

5) Forbrændingskontrol, belastningskontrol og røggasmåling

6) kontrol af korrekte aftræks- og ventilationsforhold

Målinger og kontroller skal udføres med kalibreret udstyr, som er beregnet og egnet til formålet, og der skal anvendes anerkendte målemetoder.

Gennemgang af installationen

Før idriftsættelse af nye procesinstallationer skal en autoriseret eller godkendt virksomhed systematisk gennemgå og kontrollere installationen. Gennemgangen skal sikre, at installationen er i overensstemmelse med gældende regler.

Tæthedsprøvning

Alle procesinstallationer skal tæthedsprøves efter nedenstående anvisninger inden ibrugtagning.

Installationer med et installationstryk mindre end eller lig med 100 mbar

1) Gasinstallationen frem til apparatets afspærringsindretning tæthedsprøves med atmosfærisk luft

2) Der skal anvendes kalibreret udstyr, der er beregnet til formålet

3) Der skal anvendes et prøvetryk på 150 mbar på hele installationen. Rør og samlinger efter gasarmatur skal tæthedstestes med sæbe eller sniffer

4) Hvis der tæthedsprøves frem imod apparaters armatur for indre tæthed, kan prøvetrykket for kontrol af armaturets indre tæthed nedsættes til mindst 30 mbar for 1. gasfamilie, 50 mbar for 2. gasfamilie og 70 mbar for 3. gasfamilie

5) Installationen anses for tæt, hvis trykket efter en stabiliseringsperiode på 5 min. ikke falder i de efterfølgende 5 min.

Installationer med et installationstryk større end 100 mbar

1) Tæthedsprøven skal udføres med nitrogen eller anden inert luftart. Ædle luftarter som fx argon kan også anvendes. Hvis installationens samlede rørvolumen er mindre end 20 liter, kan atmosfærisk luft anvendes

2) Inden tæthedsprøven skal installationen være gennemgået for eventuelle løse samlinger og lignende, og der skal være foretaget en effektiv afspærring mod tilgrænsende installationer, der ikke omfattes af tæthedsprøven

3)  Ved tæthedsprøvning skal alt følsomt udstyr, som kan være fjernet ved en trykprøvning, genmonteres

4) Der skal anvendes kalibreret udstyr, der er beregnet til formålet

5) Installationen skal tæthedsprøves med et tryk på 1,1 gange det maksimalt tilladelige driftstryk

6) Efter en tilstrækkelig stabiliseringsperiode skal prøveperioden vare mindst 1 time

7) Under prøveperioden må der ikke forekomme trykfald

8) Ved tæthedsprøvning af eventuelle regulatorer på installationen skal prøvetrykket afpasses efter aktiveringstrykket for de monterede sikkerhedskomponenter

9) I forbindelse med mindre reparationsarbejder kan korte ledningsstrækninger samt brænderens armaturgruppe dog tæthedsprøves med gas ved installationstryk og tæthedstestes med sæbe eller sniffe.

Kontrol af sikkerhedskomponenter og -styring

Som en del af idriftsættelsen skal procesinstallationens sikkerhedskomponenter kontrolleres.

Hvis gasdistributionsselskabet har plomberet sikkerhedskomponenter, skal gasdistributionsselskabet oplyse kontrolinterval for komponenten.

Indregulering af apparater og sikkerhedskomponenter

Apparater og sikkerhedskomponenter skal indreguleres og kontrolleres efter fabrikantens anvisninger. Hvis indreguleringen af et apparat skal foretages ud fra gasforbrug, skal der anvendes egnet og kalibreret gasmåler. Førstegangsindregulering kan foretages af fabrikanten eller fabrikantens leverandør, hvis det er en godkendt virksomhed. Ellers skal indreguleringen foretages af en person i en godkendt virksomhed, som har bestået den kompetencegivende prøve. Se afsnittet om autorisationskrav og kompetencer.

Forbrændingskontrol, belastningskontrol og røggasmålinger

I forbindelse med idriftsættelse skal der som minimum foretages måling og kontrol af iltoverskud, kulilte og røggastemperatur. Måling og kontrol skal udføres med kalibreret udstyr, der er egnet og beregnet til formålet, og der skal anvendes anerkendte metoder.

Under normale driftsforhold må forbrændingsprodukterne ikke indeholde over 500 ppm CO (kulilte) korrigeret for luftoverskud. Denne grænseværdi skal sikre, at apparatet ikke på noget tidspunkt udleder mere end 1000 ppm kulilte, korrigeret for luftoverskud. Forbrændingen skal være sodfri.

Hvis der kræves særlige forbrændingsforhold for processen, der skal udføres, kan CO-indholdet i forbrændingsprodukterne være større end 500 ppm, hvis dette kan ske uden at være til fare for personer, husdyr eller ejendom.

Aftræk og ventilation

Aftræks- og ventilationsforhold skal kontrolleres for korrekt funktion.


Vejledninger opdateres løbende - du finder altid den seneste udgave på Sik.dk.

Tjek derfor datoen, hvis du har printet en vejledning og vil være sikker på, at den fortsat er gældende.