Anmeldelse af nye, ændrede og lukkede gasinstallationer

Nye, ændrede og lukkede gasinstallationer og nedtagne gasapparater skal anmeldes til Sikkerhedsstyrelsen ved brug af samme blanket på Virk.dk.
Midlertidige installationer skal dog anmeldes på separat blanket på Virk.dk.

Anmeldelse på Virk.dk

Anmeldelse af en ny, ændret eller lukket gasinstallation foregår via en enkelt blanket på Virk.dk.

Den, der sætter en gasinstallation i drift og indregulerer den, skal sikre, at anmeldelsen har fundet sted.

Installationerne skal anmeldes, uanset om installationen er på naturgas, bygas, flaskegas, biogas, brint eller tilsvarende brandbare gasser og uanset hvor i landet installationen er.

Vær opmærksom på, at du skal angive, hvilke gasinstallationsklasser de tilsluttede apparater hører til. Du skal også oplyse den samlede effekt for gasinstallationen.

Læs mere om gasinstallationsklasser.

Send en mail om annullerede kedeludskiftninger

Hvis en udskiftning af en gaskedel er anmeldt til Sikkerhedsstyrelsen af en installatør, men bliver annulleret af kunden,  skal anmeldelsen også annulleres.

Dette kan installatører ikke selv gøre via Virk.dk.

I stedet skal der sendes en mail til sik@sik.dk med en kopi af anmeldelsen og oplysning om, at udskiftningen er annulleret, så de registrerede oplysninger om gasinstallationen kan blive rettet.

Hvad skal jeg anmelde?

Lukkede gasinstallationer og nye, ændrede og nedtagne gasapparater i gasinstallationsklasse 3-9 skal anmeldes til Sikkerhedsstyrelsen.

Anmeldelse skal ske, inden installationen idriftsættes. For gasinstallationsklasse 7 (gasmotorer, gasturbiner og procesinstallationer) skal anmeldelse ske senest 21 dage før installationen idriftsættes.

Det er altid vvs-installatøren, der udfører arbejdet, der skal lave anmeldelsen.

For gasinstallationsklasse 7 er ejeren eller brugeren ansvarlig for anmeldelsen.

Den, der idriftsætter og indregulerer en gasinstallation, skal sikre, at anmeldelsen har fundet sted.

NB!
Udskiftning af gasmålere skal ikke anmeldes til Sikkerhedsstyrelsen. Ved udskiftning skal gasdistributionsselskabet kontaktes. Selskabets anvisninger skal følges.

Husk information til den, der idriftsætter og indregulerer en gasinstallation

En installatør skal anmelde til Sikkerhedsstyrelsen, at der etableres eller ændres en gasinstallation.

Hvis det ikke er installatøren, der idriftsætter og indregulerer installationen, skal installatøren informere den, der skal idriftsætte installationen om, at arbejdet er anmeldt.

Der er ikke noget krav til, om informationen skal være mundtlig eller skriftlig. Men den, der idriftsætter og indregulerer, har kun dokumentation for, at installationen er lovpligtigt anmeldt og dermed kan idriftsætte installationen, hvis der sendes skriftlig dokumentation. 

Hvis der er flere virksomheder involveret

Efter § 21 i bekendtgørelse 247 om sikkerhed for gasinstallationer skal ansvarsfordelingen beskrives, hvis der er flere aktører involveret i en installation. Det giver mulighed for at dokumentere, hvilke dele af en installation og tilsluttede apparater en virksomhed har ansvar for. Beskrivelsen af ansvarsfordelingen er en del af dokumentationen for installationen.

Information til ejer eller bruger

Som installatør skal du informere ejer eller bruger af gasinstallationen om, at personoplysningerne vil blive videregivet til Sikkerhedsstyrelsen og til gasdistributionsselskabet.

Tilsyn med gasinstallationer

Det er fortsat gasdistributionsselskaberne, der fører tilsyn med gasinstallationer på vegne af Sikkerhedsstyrelsen, når installationen er til naturgas, bygas og flaskegas. Har du spørgsmål til tilsynet, skal du kontakte gasdistributionsselskabet, der leverer gas til installationen.

For gasinstallationer med biogas, brint eller tilsvarende brandbare gasser er det Sikkerhedsstyrelsen, der fører tilsyn.

Hvornår er noget en ny installation?

Det er en ny installation, når der skal etableres et nyt stik, en ny måler eller et nyt flaskegasbatteri.

Hvad er en væsentlig ændring af en gasinstallation?

En væsentlig ændring kan være en udvidelse, nedtagning, flytning eller lukning af en eksisterende gasinstallation. Det kan også være en ændring, som påvirker gasinstallationens gassikkerhedsmæssige egenskaber og sikkerhedstekniske profil.

Nogle eksempler på væsentlige ændringer:

  • konvertering af installation til anden gaskvalitet
  • ændrede belastningsforhold
  • ændret gasrørsinstallation
  • udskiftning af brændere, kedler, motorer, turbiner eller ovne
  • ændret styre- og sikkerhedsautomatik
  • ændrede bygningsforhold
  • ændrede aftræksforhold
  • hvis et gasapparat flyttes, så rørinstallationen skal ændres
  • ændringer til ventilationen (rumventilation og forbrændingsluft)

Det betragtes ikke som væsentlige ændringer, hvis der i en eksisterende skoleinstallation monteres sikkerhedskomponenter, for eksempel mag­net­ventiler, labo­ra­torie­sikring eller fyraftens­ventil. Disse ændringer skal derfor ikke anmeldes.

Hvis der laves en væsentlig ændring af en eksisterende installation, skal hele installationen efter ændringen leve op til gældende regler.

Hvis der foretages mindre ændringer, hvor hele installationen fortsat lever op til gældende regler på udførelsestidspunktet, anses det ikke for en væsentlig ændring.


Opdateret 7. september 2022