Privatlivspolitik på sik.dk

Privatlivspolitikken er senest opdateret 29. september 2021.

1. Behandling af personoplysninger i Sikkerhedsstyrelsen


Sikkerhedsstyrelsen behandler personoplysninger som led i vores virke som en offentlig myndighed. Behandlingen sker i overensstemmelse med gældende ret.

Sikkerhedsstyrelsen er myndighed for en række forskellige områder, herunder autorisation, el, gas, vvs, fyrværkeri, produktsikkerhed, metrologi, akkreditering, ædelmetal og tobaksvarer. På den baggrund behandler vi dine personoplysninger.
Når du f.eks. ansøger om at blive fagligt ansvarlig i en autoriseret elinstallatørvirksomhed, har vi brug for at behandle en række oplysninger om dig for at kunne behandle din sag.

Sikkerhedsstyrelsen er dataansvarlig i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven. Det vil sige, at Sikkerhedsstyrelsen er ansvarlig for, at de oplysninger, styrelsen modtager fra dig eller om dig i forbindelse med en sag eller en anden henvendelse, behandles i overensstemmelse med gældende regler.

Vi har efter offentlighedsloven pligt til at journalisere henvendelser, der er relevante for vores sagsbehandling.

Nedenfor oplyser Sikkerhedsstyrelsen, hvordan vi behandler dine personoplysninger. De første afsnit er generelle og gældende for hele Sikkerhedsstyrelsens behandling af persondata. Derefter er der afsnit om specifikke sagsbehandlinger.

Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.
Sikkerhedsstyrelsen
Esbjerg Brygge 30
6700 Esbjerg
CVR-nr.: 27403123
Telefon: 33 73 20 00
Mail: sik@sik.dk

2. Kontakt databeskyttelsesrådgiveren


Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.
Erhvervsministeriet har udpeget Ronnie Sunil Sodhi som databeskyttelsesrådgiver for Sikkerhedsstyrelsen. Databeskyttelsesrådgiverens opgave er bl.a. at underrette og rådgive Sikkerhedsstyrelsen og de ansatte, der behandler personoplysninger, om deres forpligtelser i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.

Dertil er det databeskyttelsesrådgiverens opgave at overvåge Erhvervsministeriets syv styrelser og departementets overholdelse af databeskyttelsesforordningen og sikre, at de overholder reglerne om, hvordan personoplysninger behandles lovligt og sikkert.

Databeskyttelsesrådgiveren kan oplyse dig nærmere om reglerne for databeskyttelse. Databeskyttelsesrådgiveren kan også vejlede dig om dine rettigheder i forhold til behandling af personoplysninger i Sikkerhedsstyrelsen.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

 • På e-mail: dpo@em.dk
 • På telefon: 33 92 33 50
 • Ved brev: Erhvervsministeriet, att.: ”Databeskyttelsesrådgiver”, Slotsholmsgade 10-12, 1216 København K


Du skal være opmærksom på, at ønsker du at sende sikker digital post, skal det sendes til Erhvervsministeriets hovedpostkasse, som videresender det til dpo@em.dk

3. Opbevaring af dine personoplysninger


Sikkerhedsstyrelsens behandling af dine personoplysninger sker hovedsageligt i vores mailsystem, vores sagsbehandlingssystemer og på vores hjemmesider (herunder www.sik.dk).

Dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt i IT-systemer med kontrolleret og begrænset adgang, og på servere, placeret i særligt sikrede lokaler. Vi arbejder kontinuerligt for at beskytte fortroligheden af de oplysninger, vi behandler og på at sikre oplysningerne mod uautoriseret adgang, ændring, offentliggørelse eller destruktion.

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at vi vil lægge vægt på styrelsens saglige behov for opbevaring af oplysningerne, når vi skal fastlægge, hvor længe dine oplysninger vil blive opbevaret Oplysninger om dig gemmes, så længe det er nødvendigt for at kunne opfylde vore forpligtelser som offentlig myndighed og for at kunne overholde gældende lovgivning, herunder arkivloven.

Herudover kan vi oplyse, at oplysninger om dig i Sikkerhedsstyrelsens elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystem vil blive overført til opbevaring i Rigsarkivet efter reglerne i arkivlovgivningen efter afslutning af den journalperiode, hvori sagen er afsluttet.

4. Adgang til dine personoplysningerMedarbejderne i Sikkerhedsstyrelsen har adgang til dine personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for behandlingen af din sag eller som led i styrelsens forvaltningsopgaver.

Medarbejderne i Sikkerhedsstyrelsen underskriver tavshedserklæringer, når de bliver ansat, for at sikre fortroligheden af dine oplysninger.

Styrelsen ”Statens IT” er databehandler for hovedparten af Sikkerhedsstyrelsens behandlinger af personoplysninger. De har adgang efter instruks fra Sikkerhedsstyrelsen i det omfang, det er nødvendigt for at kunne foretage driften af IT-systemerne.

5. Modtagere af dine personoplysninger (videregivelse)Det kan være, at vi videregiver dine personoplysninger, hvis det på anden måde er nødvendigt for behandlingen af sagen. Det kan f.eks. være andre offentlige myndigheder, herunder de andre europæiske tilsynsmyndigheder, og lignende, som skal bidrage til sagens oplysning. Når dine personoplysninger videregives til andre europæiske tilsynsmyndigheder sker det i EU-Kommissionens IT system kaldet IMI.

Dertil kan der ske videregivelse til Sikkerhedsstyrelsens databehandlere og underdatabehandlere.

Dine personoplysninger kan blive videregivet til politiet, hvis vi anmelder en sag til politiet eller anmoder politiet om bistand til at efterforske en af vores sager.

Dine personoplysninger kan også blive videregivet til andre offentlige myndigheder f.eks. til brug for en anden offentlig myndigheds tilsyn eller kontrol med et område, eller hvis oplysningerne er nødvendig for den anden myndigheds behandling af en sag.

Herudover kan dine personoplysninger blive videregivet til Europæiske markedsovervågningssystemer, f.eks. RAPEX og ICSMS.

Hvis vi modtager en anmodning om aktindsigt i den sag, som dine personoplysninger indgår i, skal vi normalt videregive oplysningerne, medmindre oplysningerne er fortrolige.

I det tilfælde, hvor du anmoder om aktindsigt, og anmodningen ikke skulle stiles til Sikkerhedsstyrelsen, videresender Sikkerhedsstyrelsen din henvendelse til rette myndighed i overensstemmelse med forvaltningslovens § 7.

6. Dine rettighederDu har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Rettighederne fremgår særligt af artikel 13-18 og artikel 20-22.

I det følgende beskrives dine rettigheder mere overordnet. Hvis du ønsker en mere udførlig beskrivelse af dine rettigheder, kan du læse forordningen, Vejledning om de registreredes rettigheder fra Datatilsynet eller rette henvendelse til vores databeskyttelsesrådgiver på dpo@em.dk.

Spørgsmål og svarFortæller Sikkerhedsstyrelsen mig, hvis de behandler mine personoplysninger?Sikkerhedsstyrelsen skal informere dig, hvis vi behandler oplysninger om dig. Det gælder både, når vi modtager oplysninger fra dig, og når vi modtager oplysninger fra andre end dig selv.

Du skal have oplysninger om:

 • Den dataansvarlige
 • Kontaktoplysninger til databeskyttelsesrådgiveren
 • Formålet med og retsgrundlaget for behandling af oplysningerne
 • Hvilke oplysninger der indsamles
 • Hvor oplysningerne stammer fra
 • Hvem der modtager oplysningerne
 • Hvor længe oplysningerne opbevares eller kriterier, der bruges til at fastlægge, hvor længe oplysningerne opbevares
 • Din ret til at anmode om berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af brugen af
  oplysninger om dig
 • Din ret til at klage over behandlingen af personoplysninger


Sikkerhedsstyrelsen kan undlade at give oplysningerne, hvis det er umuligt eller vil kræve en uforholdsmæssig stor indsats, eller i de tilfælde, hvor det vurderes, at du allerede må antages at være bekendt med oplysningerne.

Kan jeg få indsigt i de oplysninger, som Sikkerhedsstyrelsen behandler om mig?

Du kan anmode om indsigt i de oplysninger, som Sikkerhedsstyrelsen behandler om dig. Det betyder, at du har ret til at se de personoplysninger, vi har om dig, og at du har ret til at modtage nedenstående oplysninger om, hvordan og hvorfor vi behandler oplysninger om dig:

 • Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen
 • Kategorier af personoplysninger, og hvis muligt, oplysninger om, hvor de stammer fra
 • Modtagerne af oplysningerne
 • Hvor længe oplysningerne vil blive opbevaret, eller kriterier, der anvendes til at fastlægge, hvor længe oplysningerne opbevares
 • Din ret til at anmode Sikkerhedsstyrelsen om berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af brugen af oplysninger om dig


Sikkerhedsstyrelsen kan afvise at imødekomme din anmodning om indsigt, hvis du derved vil få oplysninger, der kan krænke andres rettigheder og friheder.

Kan jeg få rettet de oplysninger, som Sikkerhedsstyrelsen har om mig?


Du har ret til at få rettet forkerte oplysninger om dig så hurtigt som muligt, og du har ret til at få tilføjet supplerende oplysninger, hvis oplysningerne er ufuldstændige.

Kan jeg få slettet de oplysninger, som Sikkerhedsstyrelsen har om mig?


Du har ret til at få slettet oplysninger om dig så hurtigt som muligt. Der er dog som hovedregel ikke en mulighed for at slette oplysninger på grund af forvaltningsretten, offentlighedsloven og arkivloven, som gælder for offentlige myndigheder. Du kan nemlig ikke få oplysningerne slettet, så længe de er nødvendige for at opfylde formålene med Sikkerhedsstyrelsens behandling af dem, eller hvis sletning vil stride mod Sikkerhedsstyrelsens forpligtelser efter gældende lovgivning.

Kan jeg få begrænset de oplysninger, som I behandler om mig?


Under visse omstændigheder har du ret til, at behandlingen af oplysninger om dig begrænses, f.eks. mens det undersøges, om oplysningerne er korrekte, eller om oplysningerne er nødvendige for at fastlægge et retskrav.

Kan jeg ønske at få behandlet min sag uden automatisk behandling?


Du har ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på en automatisk behandling, herunder profilering, som har retsvirkning eller på tilsvarende vis betydeligt påvirker den pågældende.

Hvordan klager jeg over Sikkerhedsstyrelsens behandling af mine oplysninger?
Du kan klage til Datatilsynet over Sikkerhedsstyrelsens behandling af dine oplysninger, hvis du mener, at behandlingen er i strid med databeskyttelsesforordningen.

Datatilsynet kan kontaktes på e-mail: dt@datatilsynet.dk. Datatilsynets adresse er: Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Datatilsynet er den uafhængige statslige myndighed, som fører tilsyn med, at reglerne i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven overholdes. Datatilsynet har bl.a. til opgave at vejlede og rådgive myndighederne i behandlingen af personoplysninger. Datatilsynet behandler også klager over myndigheders behandling af personoplysninger samt gennemfører inspektioner hos myndigheder og private virksomheder.Læs særligt om....

Her kan du læse om de oplysninger, vi bruger i sagsbehandling, kontroller og lignende.

A

Aktindsigt

Formål og retsgrundlag for behandling af dine oplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Afgørelse af anmodning om aktindsigt i en af Sikkerhedsstyrelsens sager.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c, jf. forvaltningslovens (LBKG 2014-04-22 nr. 433), kap. 4 og offentlighedslovens kap. 2-5.


Kategorier af personoplysninger

De oplysninger, vi behandler om dig, er almindelige oplysninger om navn, adresse/mailadresse og telefonnummer.

Hvor stammer dine personoplysninger fra?

De oplysninger, som styrelsen behandler om dig, stammer fra din henvendelse til os.
 

Alderskontrol - Alderskontrol med alkohol og tobak

Formål og retsgrundlag for behandling af dine oplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Med henblik på at behandle en sag om køb af alkohol eller tobak.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år (LBKG 2021-03-26 nr. 583).

Kategorier af personoplysninger

De oplysninger, vi behandler om dig, er almindelige personoplysninger som navn, adresse, telefonnummer og fødselsdato.

Hvor stammer dine personoplysninger fra?

De oplysninger, som styrelsen behandler om dig, er de oplysninger, du har givet i forbindelse med vores tilsyn.
 

ATEX-udstyr - Sager om ATEX-udstyr

Formål og retsgrundlag for behandling af dine oplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål: at behandle en sag om ATEX-udstyr

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • ATEX-direktivet 2014/34/EU
 • Bekendtgørelse om produkter til anvendelse i en potentielt eksplosiv atmosfære (BKG 2022-06-03 nr.  811)

Kategorier af personoplysninger

De oplysninger, vi behandler om dig er almindelige oplysninger, som navn, adresse, e-mail, adresse, fødselsdato, og oplysninger om strafbare forhold samt identifikationsoplysninger af din virksomhed i CVR-registeret.

Hvor stammer dine personoplysninger fra?

De oplysninger, som styrelsen behandler om dig, stammer fra din ansøgning, en anmeldelse eller CVR-registeret.
 

Autorisation - Ansøgning autorisation

Formål og retsgrundlag for behandling af dine oplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • At behandle din ansøgning om autorisation inden for el, vvs og kloak eller virksomhedsgodkendelse på gasområde

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Bekendtgørelse om autorisation og drift af virksomhed på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet (BKG 2018-12-03 nr. 1414) § 1.

Kategorier af personoplysninger

De oplysninger, vi behandler om dig er almindelige oplysninger, herunder identifikationsoplysninger af din virksomhed i CVR-registeret.

Hvor stammer dine personoplysninger fra?

De oplysninger, som styrelsen behandler om dig, stammer fra din ansøgning.
 

Autorisation - Ansøgning delautorisation

Formål og retsgrundlag for behandling af dine oplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • At behandle din ansøgning om delautorisation inden for el, vvs og kloak eller virksomhedsgodkendelse på gasområdet

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Bekendtgørelse om delautorisation på el- og vvs-installationsområdet (BKG 2014-05-22 nr. 542)

Kategorier af personoplysninger

De oplysninger, vi behandler om dig er almindelige oplysninger, herunder identifikationsoplysninger af din virksomhed i CVR-registeret.

Hvor dine personoplysninger stammer fra

De oplysninger, som styrelsen behandler om dig, stammer fra din ansøgning.


 

Autorisation - Ansøgning om fagligt ansvarlig

Formål og retsgrundlag for behandling af dine oplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • At behandle din ansøgning om godkendelse som fagligt ansvarlig efter bekendtgørelse om godkendelse af fagligt ansvarlige på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet og på gasområdet

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Bekendtgørelse om godkendelse af fagligt ansvarlige på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet (BKG 2014-05-22 nr. 542)

 

Kategorier af personoplysninger

De oplysninger, vi behandler om dig er almindelige oplysninger, herunder identifikationsoplysninger og virksomhedstilknytning samt fortrolige oplysninger, herunder eksamensbeviser og cpr.nr.

 

Hvor dine personoplysninger stammer fra

De oplysninger, som styrelsen behandler om dig, stammer fra din ansøgning.

 

B

Byggevarer - Sager om byggevarer

Formål og retsgrundlag for behandling af dine oplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • At behandle en sag om byggevarer

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Byggevareforordningen 305/2011/EF

 

Kategorier af personoplysninger

De oplysninger, vi behandler om dig er almindelige oplysninger, herunder navn, adresse, e- mail og tlf. nr. samt identifikationsoplysninger af din virksomhed i CVR-registeret.

 

Hvor dine personoplysninger stammer fra

De oplysninger, som styrelsen behandler om dig, stammer fra en henvendelse og CVR- registeret.


 

E

E-cigaretter - Afslutning af sag

Formål og retsgrundlag for behandling af dine oplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • at behandle en anmeldelse, som vi har fået på et produkt/på produkter
 • at behandle oplysninger, som vi finder i forbindelse med kontrol af din hjemmeside

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Lov om elektroniske cigaretter m.v. (LBKG 2021-09-27 nr. 1876), § 19.

 

Kategorier af personoplysninger

De oplysninger, vi behandler om dig, er almindelige oplysninger om navn, adresse/mailadresse og telefonnummer.

 

Hvor dine personoplysninger stammer fra

De oplysninger, som styrelsen behandler om dig, stammer fra en anmeldelse eller fra din hjemmeside.


 

E-cigaretter - Anmeldelse af e- cigaretter i EU-CEG

Formål og retsgrundlag for behandling af dine oplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • at behandle de data, som du har anmeldt i EU-CEG

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Lov om elektroniske cigaretter m.v. (LBKG 2021-09-27 nr. 1876), § 5.

 

Kategorier af personoplysninger

De oplysninger, vi behandler om dig, er almindelige personoplysninger, herunder identifikationsoplysninger

 

Hvor dine personoplysninger stammer fra

De oplysninger, som styrelsen behandler om dig, stammer fra en anmeldelse eller fra din hjemmeside.

 

E-cigaretter - Anmeldelser eller henvendelser

Formål og retsgrundlag for behandling af dine oplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • at behandle den anmeldelse eller henvendelse, som du har sendt til os

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Lov om elektroniske cigaretter m.v. (LBKG 2021-09-27 nr. 1876), § 19.

 

Kategorier af personoplysninger

De oplysninger, vi behandler om dig, er almindelige oplysninger om navn, adresse/mailadresse og telefonnummer.

 

Hvor dine personoplysninger stammer fra

De oplysninger, som styrelsen behandler om dig, stammer fra din henvendelse til os.

E-cigaretter - Anmodning om e- cigaretter til test

Formål og retsgrundlag for behandling af dine oplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • at teste nogle af dine produkter.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Lov om elektroniske cigaretter m.v. (LBKG 2021-09-27 nr. 1876), § 19.

 

Kategorier af personoplysninger

De oplysninger, vi behandler om dig, er almindelige personoplysninger, herunder identifikationsoplysninger.

 

Hvor dine personoplysninger stammer fra

De oplysninger, som styrelsen behandler om dig, stammer fra EU-CEG.


 

E-cigaretter - Kontrol af hjemmeside

Formål og retsgrundlag for behandling af dine oplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • at behandle oplysninger, som vi finder i forbindelse med kontrol af din hjemmeside

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Lov om elektroniske cigaretter m.v. (LBKG 2021-09-27 nr. 1876), § 19.

 

Kategorier af personoplysninger

De oplysninger, vi behandler om dig, er almindelige oplysninger om navn, adresse/mailadresse og telefonnummer.

 

Hvor dine personoplysninger stammer fra

De oplysninger, som styrelsen behandler om dig, stammer fra din henvendelse til os.


 

E-cigaretter - Varsling af tilsyn

Formål og retsgrundlag for behandling af dine oplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • at behandle oplysninger, som vi finder i forbindelse med kontrol af din hjemmeside

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Lov om elektroniske cigaretter m.v. (LBKG 2021-09-27 nr. 1876), § 19.

 

Kategorier af personoplysninger

De oplysninger, vi behandler om dig, er almindelige oplysninger om navn, adresse/mailadresse og telefonnummer.

 

Eco-design og energimærkning - Sager om eco-design og energimærkning

Formål og retsgrundlag for behandling af dine oplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • At behandle en sag om ecodesign og energimærkning

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • EU-direktiv 2009/125/EF, om energieffektivitet for energiforbrugende produkter.
 • Lovbekendtgørelse om miljøvenligt design af energirelaterede produkter (LBKG 2021-11-29 nr. 2166)

 

Kategorier af personoplysninger

De oplysninger, vi behandler om dig, er almindelige oplysninger, herunder navn, adresse, e- mail og tlf. nr.

 

Hvor dine personoplysninger stammer fra

De oplysninger, som styrelsen behandler om dig, stammer fra en henvendelse.


 

Eksplosivstoffer til civil brug - Sager om eksplosivstoffer til civilt brug

Formål og retsgrundlag for behandling af dine oplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • At behandle en sag om eksplosiver til civil brug

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Direktivet 2014/28/EU af 26. februar 2014 om kontrol med eksplosivstoffer til civil brug.
 • Bekendtgørelse om eksplosivstoffer (BKG 2013-10-30 nr. 1247)

 

Kategorier af personoplysninger

De oplysninger, vi behandler om dig er almindelige oplysninger, herunder navn, adresse, e- mail og tlf. nr. samt identifikationsoplysninger af din virksomhed i CVR-registeret.

 

Hvor dine personoplysninger stammer fra

De oplysninger, som styrelsen behandler om dig kan stamme fra en henvendelse og CVR- registeret.

El - Dispensation til fortsat brug af stærkstrømsbekendtgørelsen

Formål og retsgrundlag for behandling af dine oplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • At behandle din dispensationsansøgning

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Elsikkerhedslovens (LBKG 2019-01-10 nr. 26), § 13.

 

Kategorier af personoplysninger

De oplysninger, vi behandler om dig, er almindelige oplysninger om navn, adresse/mailadresse og telefonnummer.

Hvor dine personoplysninger stammer fra

De oplysninger, som styrelsen behandler om dig, stammer fra ansøgningen.

 

Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver din oplysninger til ansøgeren af dispensationen.


 

Elektriske anlæg - Godkendelse af driftsansvarlig

Formål og retsgrundlag for behandling af dine oplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • at behandle din ansøgning om godkendelse som driftsansvarlig person for elektriske anlæg

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Bekendtgørelse om sikkerhed for drift af elektriske anlæg (BKG 2017-12-20 nr. 1608), § 12.

 

Kategorier af personoplysninger

De oplysninger, vi behandler om dig, er almindelige oplysninger om navn, adresse/mailadresse og telefonnummer og oplysninger om relevant praktisk erfaring, samt fortrolige oplysninger, herunder eksamensbeviser og cpr.nr.

 

Hvor dine personoplysninger stammer fra

De oplysninger, som styrelsen behandler om dig, stammer fra din henvendelse til os.

Modtagere eller kategorier af modtagere.

Vi videregiver dine oplysninger til ejeren af det elektriske anlæg.


 

Elektriske anlæg - Afslag som driftsansvarlig

Formål og retsgrundlag for behandling af dine oplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • at behandle din ansøgning om godkendelse som driftsansvarlig person

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Bekendtgørelse om sikkerhed for drift af elektriske anlæg (BKG 2017-12-20 nr. 1608), § 16.

 

Kategorier af personoplysninger

De oplysninger, vi behandler om dig, er almindelige oplysninger, herunder identifikationsoplysninger om relevant praktisk erfaring, samt fortrolige oplysninger, herunder eksamensbeviser og cpr.nr.

 

Hvor dine personoplysninger stammer fra

De oplysninger, som styrelsen behandler om dig, stammer fra din henvendelse til os.


 

Elektriske anlæg - Dispensation for driftsansvarlig person

Formål og retsgrundlag for behandling af dine oplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • at behandle din ansøgning om dispensation fra kravet om at have en driftsansvarlig person

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Bekendtgørelse om sikkerhed for drift af elektriske anlæg (BKG 2017-12-20 nr. 1608), § 10.

 

Kategorier af personoplysninger

De oplysninger, vi behandler om dig, er almindelige oplysninger herunder identifikationsoplysninger om din virksomhed, samt fortrolige oplysninger, herunder cpr.nr ang. den driftsansvarlige person.

 

Hvor dine personoplysninger stammer fra

De oplysninger, som styrelsen behandler om dig, stammer fra din henvendelse til os.


 

Elevatorer - Sager om elevatorer

Formål og retsgrundlag for behandling af dine oplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • At behandle en sag om elevatorer

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Elevatordirektivet 2014/33/EU
 • Lov om indretning m.v. af visse produkter (L 2013-02-20 nr. 155)
 • Bekendtgørelse om indretning m.v. af elevatorer og sikkerhedskomponenter til elevatorer (BKG 2015-12-10 nr. 1540)

 

Kategorier af personoplysninger

De oplysninger, vi behandler er almindelige oplysninger, som navn, adresse, e-mail og telefonnummer.

 

Hvor dine personoplysninger stammer fra

De oplysninger, som styrelsen behandler, stammer fra din ansøgning, samt CVR-registreret.


 

Elinstallationsrapport - Varsling af husejer om kontrol

Formål og retsgrundlag for behandling af dine oplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • At føre kontrol med eleftersynsrapporter som led i huseftersynordningen.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Bekendtgørelse om elinstallationsrapporter som led i huseftersynsordningen (BKG 2017-06-02 nr. 6269), § 16.

 

Kategorier af personoplysninger

De oplysninger, vi behandler om dig, er almindelige oplysninger om navn, adresse/mailadresse og telefonnummer.

Hvor dine personoplysninger stammer fra

De oplysninger, som styrelsen behandler om dig, stammer fra registeret, som indeholder informationer om eleftersynsrapporter.

 

Elinstallationsrapport - Varsling om tilsyn

Formål og retsgrundlag for behandling af dine oplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • At føre kontrol med eleftersynsrapporter som led i huseftersynordningen.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Bekendtgørelse om elinstallationsrapporter som led i huseftersynsordningen (BKG 2017-06-02 nr. 6269), § 16.

 

Kategorier af personoplysninger

De oplysninger, vi behandler om dig, er almindelige oplysninger om navn, adresse/mailadresse og telefonnummer.

 

Hvor dine personoplysninger stammer fra

De oplysninger, som styrelsen behandler om dig, stammer fra registeret, som indeholder informationer om eleftersynsrapporter.

 

Modtagere eller kategorier af modtagere

Sikkerhedsstyrelsen videregiver dine oplysninger til ejeren af ejendommen.


 

EMC og RED - Sager om EMC og RED

Formål og retsgrundlag for behandling af dine oplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • At behandle en sag om EMC og RED

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • EU-direktiv 2014/53/EU (RED),
 • Lovbekendtgørelse om radioudstyr og elektromagnetiske forhold (LBKG 2022-06-22 nr. 958).

 

Kategorier af personoplysninger

De oplysninger, vi behandler om dig er almindelige oplysninger, herunder navn, adresse, e- mail og tlf. nr.

 

Hvor dine personoplysninger stammer fra

De oplysninger, som styrelsen behandler om dig, stammer fra en henvendelse.

 

F

Fritidsfartøjer og personlige fartøjer - Sager om fritidsfartøjer og personlige fartøjer

Formål og retsgrundlag for behandling af dine oplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • At behandle en sag om fritids- og personlige fartøjer

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Bekendtgørelse om fritidsfartøjer og personlige fartøjer (BKG 2015-12-15 nr. 1689)
 • Direktivet om fritidsfartøjer 2013/53/EU

 

Kategorier af personoplysninger

De oplysninger, vi behandler om dig er almindelige oplysninger, herunder navn, adresse, e- mail og tlf. nr.

Desuden behandler vi følgende fortrolige oplysninger:

 • Foto (gruppe/situationsbilleder)
 • Uddannelsesoplysninger

 

Hvor dine personoplysninger stammer fra

De oplysninger, som styrelsen behandler om dig, stammer fra en henvendelse eller en anmeldelse om en ulykke.


 

Fyrværkeri - Anmodning om at indsende fyrværkeri eller dokumentation

Formål og retsgrundlag for behandling af dine oplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 •  At teste fyrværkeriartikler til markedsovervågning.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler (BKG 2021-09-09 nr. 1799), § 43.

 

Kategorier af personoplysninger

De oplysninger, vi behandler om dig, er almindelige oplysninger om navn, adresse/mailadresse.

 

Hvor dine personoplysninger stammer fra

De oplysninger, som styrelsen behandler om dig, stammer fra en henvendelse til os eller en hjemmeside.


 

Fyrværkeri - Ansøgning om dispensation fra de tekniske forskrifter

Formål og retsgrundlag for behandling af dine oplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • At behandle de data, som du har oplyst til det kommunale beredskab i forbindelse med ansøgning om dispensation fra de tekniske forskrifter i forbindelse med opbevaring af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Bekendtgørelse om indførsel, fremstilling, opbevaring, overdragelse, erhvervelse og anvendelse af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler (BKG 2021-09-09 nr. 1798), §18.

 

Kategorier af personoplysninger

De oplysninger, vi behandler om dig, er almindelige oplysninger om navn, adresse/mailadresse og telefonnummer.

 

Hvor dine personoplysninger stammer fra

De oplysninger, som styrelsen behandler om dig, stammer fra det kommunale beredskab.


 

Fyrværkeri - Ansøgning om fremstilling, indførsel eller reeksport af fyrværkeri mv.

Formål og retsgrundlag for behandling af dine oplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • At behandle de data, som du har oplyst via virk.dk i forbindelse med godkendelse til fremstilling/indførsel/reeksport af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Bekendtgørelse om indførsel, fremstilling, opbevaring, overdragelse, erhvervelse og anvendelse af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler (BKG 2021-09-09 nr. 1798), § 7.

 

Kategorier af personoplysninger

De oplysninger, vi behandler om dig, er almindelige oplysninger om navn, adresse/mailadresse og telefonnummer.

 

Hvor dine personoplysninger stammer fra

De oplysninger, som styrelsen behandler om dig, stammer fra www.virk.dk.


 

Fyrværkeri - Ansøgning om godkendelse eller forlængelse af tilladelse til fest- eller scenefyrværker

Formål og retsgrundlag for behandling af dine oplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • At behandle de data, som du har oplyst via virk.dk i forbindelse med godkendelse til festfyrværker/scenefyrværker eller forlængelse heraf.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Bekendtgørelse om indførsel, fremstilling, opbevaring, overdragelse, erhvervelse og anvendelse af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler (BKG 2021-09-09 nr. 1799).

 

Kategorier af personoplysninger

De oplysninger, vi behandler om dig, er almindelige oplysninger om navn, adresse/mailadresse, telefonnummer og evt. strafbare forhold.

 

Hvor dine personoplysninger stammer fra

De oplysninger, som styrelsen behandler om dig, stammer fra www.virk.dk.


 

Fyrværkeri - Henvendelse om fyrværkeri mv. eller modtagelse af produkt, test mv.

Formål og retsgrundlag for behandling af dine oplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • At behandle den henvendelse, som du har sendt til os. Eller at behandle det, vi har modtaget.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Bekendtgørelse om indførsel, fremstilling, opbevaring, overdragelse, erhvervelse og anvendelse af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler (BKG 2021-09-09 nr. 1798).
 • Bekendtgørelse om godkendelse og udøvelse af erhverv som festfyrværker på baggrund af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer med senere ændringer Bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler med senere ændringer (BKG 2021-09-09 nr. 1799).

 

Kategorier af personoplysninger

De oplysninger, vi behandler om dig, er almindelige oplysninger om navn, adresse/mailadresse og telefonnummer.

 

Hvor dine personoplysninger stammer fra

De oplysninger, som styrelsen behandler om dig, stammer fra www.virk.dk.


 

G

Gas - Anmodning om indsendelse af produkt eller dokumentation om gas eller biogas

Formål og retsgrundlag for behandling af dine oplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • At behandle en sag om gasmateriel eller biogas

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/426 af 9. marts 2016 om apparater, der forbrænder gasformigt brændstof og om ophævelse af direktiv 2009/142/EF
 • Gassikkerhedsloven - lov om sikkerhed for gasanlæg, gasinstallationer og gasmateriel (L 2018-01-30 nr. 61)
 • Bekendtgørelse om autorisation og drift af virksomhed på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet (LBKG 2019-01-11 nr. 30)
 • Bekendtgørelse om sikkerhed for gasinstallationer (BKG 2018-03-26 nr. 247)
 • Bekendtgørelse om sikkerhed for gasmateriel (BKG 2018-03-23 nr. 239)
 • Bekendtgørelse om sikkerhed for gasanlæg (BKG 2018-04-04 nr. 253)
 • Bekendtgørelse om gaskvalitet (BKG 2018-03-21 nr. 230)
 • Bekendtgørelse om gasdistributionsselskaber (BKG 2018-03-23 nr. 240)

 

Kategorier af personoplysninger

De oplysninger, vi behandler om dig, er almindelige oplysninger om navn og adresse/mailadresse, eksamensbeviser, svejsecertifikater, autorisationscertifikater og andre sagsoplysninger.

 

Hvor dine personoplysninger stammer fra

De oplysninger, som styrelsen behandler om dig, stammer fra en henvendelse.


 

Gas - Ansøgning om godkendelse af gasanlæg til undervisning

Formål og retsgrundlag for behandling af dine oplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 •  At behandle din ansøgning

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Gassikkerhedsloven - lov om sikkerhed for gasanlæg, gasinstallationer og gasmateriel (L 2018-01-30 nr. 61)
 • Bekendtgørelse om autorisation og drift af virksomhed på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet (LBKG 2019-01-11 nr. 30)
 • Bekendtgørelse om sikkerhed for gasinstallationer (BKG 2018-03-26 nr. 247)
 • Bekendtgørelse om sikkerhed for gasanlæg (BKG 2018-04-04 nr. 253)
 • Bekendtgørelse om gasdistributionsselskaber (BKG 2018-03-23 nr. 240)

 

Kategorier af personoplysninger

De oplysninger, vi behandler om dig, er almindelige oplysninger om navn og adresse/mailadresse, eksamensbeviser, svejsecertifikater, autorisationscertifikater og andre sagsoplysninger.

Hvor stammer dine personoplysninger fra?

De oplysninger, som styrelsen behandler om dig, stammer fra Business Application.

Gas - Henvendelse vedrørende gas

Formål og retsgrundlag for behandling af dine oplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 •  At behandle din henvendelse

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/426 af 9. marts 2016 om apparater, der forbrænder gasformigt brændstof og om ophævelse af direktiv 2009/142/EF
 • Gassikkerhedsloven - lov om sikkerhed for gasanlæg, gasinstallationer og gasmateriel (L 2018-01-30 nr. 61)
 • Bekendtgørelse om autorisation og drift af virksomhed på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet (LBKG 2019-01-11 nr. 30)
 • Bekendtgørelse om sikkerhed for gasinstallationer (BKG 2018-03-26 nr. 247)
 • Bekendtgørelse om sikkerhed for gasmateriel (BKG 2018-03-23 nr. 239)
 • Bekendtgørelse om sikkerhed for gasanlæg (BKG 2018-04-04 nr. 253)
 • Bekendtgørelse om gaskvalitet (BKG 2018-03-21 nr. 230)
 • Bekendtgørelse om gasdistributionsselskaber (BKG 2018-03-23 nr. 240)

 

Kategorier af personoplysninger

De oplysninger, vi behandler om dig, er almindelige oplysninger om navn og adresse/mailadresse, eksamensbeviser, svejsecertifikater, autorisationscertifikater og andre sagsoplysninger.

Hvor dine personoplysninger stammer fra

De oplysninger, som styrelsen behandler om dig, stammer fra en henvendelse.


 

Gas - Ibrugtagningstilladelse til biogasanlæg

Formål og retsgrundlag for behandling af dine oplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • At behandle din ansøgning om ibrugtagningstilladelse

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Gassikkerhedsloven - lov om sikkerhed for gasanlæg, gasinstallationer og gasmateriel (L 2018-01-30 nr. 61)
 • Bekendtgørelse om autorisation og drift af virksomhed på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet (LBKG 2019-01-11 nr. 30)
 • Bekendtgørelse om sikkerhed for gasinstallationer (BKG 2018-03-26 nr. 247)
 • Bekendtgørelse om sikkerhed for gasanlæg (BKG 2018-04-04 nr. 253)

 

Kategorier af personoplysninger

De oplysninger, vi behandler om dig, er almindelige oplysninger om navn og adresse/mailadresse, eksamensbeviser, svejsecertifikater, autorisationscertifikater og andre sagsoplysninger.

 

Hvor dine personoplysninger stammer fra

De oplysninger, som styrelsen behandler om dig, stammer fra din ansøgning.


 

Gas - Indsendelse af produkt eller dokumentation efter Business Application

Formål og retsgrundlag for behandling af dine oplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • At behandle en sag, som er indrapporteret via ICSMS

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 

Kategorier af personoplysninger

De oplysninger, vi behandler om dig, er almindelige oplysninger om navn og adresse/mailadresse, eksamensbeviser, svejsecertifikater, autorisationscertifikater og andre sagsoplysninger.

 

Hvor dine personoplysninger stammer fra

De oplysninger, som styrelsen behandler om dig, stammer fra ICSMS.


 

Gas - Indsendelse af produkt eller dokumentation i RAPEX-sag

Formål og retsgrundlag for behandling af dine oplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • At behandle en sag, som er indrapporteret via RAPEX

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 

Kategorier af personoplysninger

De oplysninger, vi behandler om dig, er almindelige oplysninger om navn og adresse/mailadresse, eksamensbeviser, svejsecertifikater, autorisationscertifikater og andre sagsoplysninger.

 

Hvor dine personoplysninger stammer fra

De oplysninger, som styrelsen behandler om dig, stammer fra RAPEX.


 

Gas - Indsendelse af produkt eller dokumentation i sag med Business Application

Formål og retsgrundlag for behandling af dine oplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • At behandle en sag, som er indrapporteret via Business Application

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/426 af 9. marts 2016 om apparater, der forbrænder gasformigt brændstof og om ophævelse af direktiv 2009/142/EF
 • Gassikkerhedsloven - lov om sikkerhed for gasanlæg, gasinstallationer og gasmateriel (L 2018-01-30 nr. 61)
 • Bekendtgørelse om autorisation og drift af virksomhed på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet (LBKG 2019-01-11 nr. 30)
 • Bekendtgørelse om sikkerhed for gasinstallationer (BKG 2018-03-26 nr. 247)
 • Bekendtgørelse om sikkerhed for gasmateriel (BKG 2018-03-23 nr. 239)
 • Bekendtgørelse om sikkerhed for gasanlæg (BKG 2018-04-04 nr. 253)
 • Bekendtgørelse om gaskvalitet (BKG 2018-03-21 nr. 230)
 • Bekendtgørelse om gasdistributionsselskaber (BKG 2018-03-23 nr. 240)

 

Kategorier af personoplysninger

De oplysninger, vi behandler om dig, er almindelige oplysninger om navn og adresse/mailadresse, eksamensbeviser, svejsecertifikater, autorisationscertifikater og andre sagsoplysninger.

 

Hvor dine personoplysninger stammer fra

De oplysninger, som styrelsen behandler om dig, stammer fra Business Application.

Gas - Projektgodkendelse eller ibrugtagningstilladelse for forgasningsanlæg

Formål og retsgrundlag for behandling af dine oplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • At behandle din ansøgning

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Gassikkerhedsloven - lov om sikkerhed for gasanlæg, gasinstallationer og gasmateriel (L 2018-01-30 nr. 61)
 • Bekendtgørelse om autorisation og drift af virksomhed på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet (LBKG 2019-01-11 nr. 30)
 • Bekendtgørelse om sikkerhed for gasinstallationer (BKG 2018-03-26 nr. 247)
 • Bekendtgørelse om sikkerhed for gasanlæg (BKG 2018-04-04 nr. 253)

 

Kategorier af personoplysninger

De oplysninger, vi behandler om dig, er almindelige oplysninger om navn og adresse/mailadresse, eksamensbeviser, svejsecertifikater, autorisationscertifikater og andre sagsoplysninger.

 

Hvor dine personoplysninger stammer fra

De oplysninger, som styrelsen behandler om dig, stammer fra din ansøgning.

 

Gas - Varsling af tilsyn på gasområdet

Formål og retsgrundlag for behandling af dine oplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • At foretage tilsyn hos dig

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/426 af 9. marts 2016 om apparater, der forbrænder gasformigt brændstof og om ophævelse af direktiv 2009/142/EF
 • Gassikkerhedsloven - lov om sikkerhed for gasanlæg, gasinstallationer og gasmateriel (L 2018-01-30 nr. 61)
 • Bekendtgørelse om autorisation og drift af virksomhed på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet (LBKG 2019-01-11 nr. 30)
 • Bekendtgørelse om sikkerhed for gasinstallationer (BKG 2018-03-26 nr. 247)
 • Bekendtgørelse om sikkerhed for gasmateriel (BKG 2018-03-23 nr. 239)
 • Bekendtgørelse om sikkerhed for gasanlæg (BKG 2018-04-04 nr. 253)
 • Bekendtgørelse om gaskvalitet (BKG 2018-03-21 nr. 230)
 • Bekendtgørelse om gasdistributionsselskaber (BKG 2018-03-23 nr. 240)

 

Kategorier af personoplysninger

De oplysninger, vi behandler om dig, er almindelige oplysninger om navn og

adresse/mailadresse, eksamensbeviser, svejsecertifikater, autorisationscertifikater og andre sagsoplysninger.

 

Hvor dine personoplysninger stammer fra

De oplysninger, som styrelsen behandler om dig, stammer fra en henvendelse.


 

H

Huseftersyn - Beskikkelse og genbeskikkelse som bygningssagkyndig

Formål og retsgrundlag for behandling af dine oplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • at behandle din ansøgning om beskikkelse eller genbeskikkelse som bygningssagkyndig

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Bekendtgørelse huseftersynsordningen kapitel 3 (BKG 2020-11-10 nr. 1587)

 

Kategorier af personoplysninger

De oplysninger, vi behandler om dig er almindelige oplysninger, herunder identifikationsoplysninger, eksamenspapirer og virksomhedstilknytning samt fortrolige oplysninger som cpr.nr.

 

Hvor dine personoplysninger stammer fra

De oplysninger, som styrelsen behandler om dig, stammer fra din ansøgning.

 

 

 

Huseftersyn - Ændring af ansættelse, forsikring og gæld til det offentlige

Formål og retsgrundlag for behandling af dine oplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • at behandle ændring af dit ansættelsesforhold og/eller forsikringsforhold. at behandle oplysninger om, at du har gæld til det offentlige

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Bekendtgørelse om huseftersynsordningen kap. 8 (BKG 2020-11-10 nr. 1587)

 

Kategorier af personoplysninger

De oplysninger, vi behandler om dig er almindelige oplysninger, herunder identifikationsoplysninger, gæld, forsikringsoplysninger og virksomhedstilknytning samt fortrolige oplysninger som cpr.nr.

 

Hvor dine personoplysninger stammer fra

De oplysninger, som styrelsen behandler om dig, stammer fra de ændringer, du eller den virksomhed, som du er tilknyttet, har oplyst os om.

 

L

Lattergas - Sager om lattergas

Formål og retsgrundlag for behandling af dine oplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Med henblik på at behandle en sag om lattergas.
 • Sikkerhedsstyrelsen behandler sager om lattergas med det formål at sikre, at der ikke bliver solgt lattergas til unge under 18 år, og at der ikke bliver solgt eller indført mere end 17 gram lattergas pr. forbruger pr. dag samt for at forebygge at lattergas anvendes som rusmiddel.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Lov om salg og markedsføring af lattergas til forbrugere (lov 2020-06-09 nr. 800).

 

Kategorier af personoplysninger

De oplysninger, vi behandler om dig, er almindelige personoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato og CVR.nr.

 

Hvor dine personoplysninger stammer fra

De oplysninger, som styrelsen behandler om dig, er de oplysninger, du har givet i forbindelse med vores tilsyn.

Lavvoltsprodukter - Behandling af sag om LVD-produkt

Formål og retsgrundlag for behandling af dine oplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • At behandle en sag om et LVD-produkt

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Bekendtgørelse om sikkerhed for elektrisk materiel (BKG 2021-12-14 nr. 2516).

 

Kategorier af personoplysninger

De oplysninger, vi behandler om dig, er almindelige oplysninger om navn, adresse/mailadresse og telefonnummer, men kan også være billeder af pas eller opholdstilladelse.

Hvor dine personoplysninger stammer fra

De oplysninger, som styrelsen behandler om dig, stammer fra en henvendelse til os eller fra en hjemmeside.

Legetøj - Sager om legetøj

Formål og retsgrundlag for behandling af dine oplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • At behandle en sag om et legetøjs produkt

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Bekendtgørelse om legetøj (BKG 2022-06-07 nr. 815).

 

Kategorier af personoplysninger

De oplysninger, vi behandler om dig, er almindelige oplysninger om navn, adresse/mailadresse og telefonnummer, men kan også være billeder af pas, opholdstilladelse.

 

Hvor dine personoplysninger stammer fra

De oplysninger, som styrelsen behandler om dig, stammer fra en henvendelse til os eller fra en hjemmeside.

M

Maskiner - Sager om maskiner

Formål og retsgrundlag for behandling af dine oplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • At behandle en sag om maskiner

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Lov om indretning m.v. af visse produkter (L 2013-02-20 nr. 155)
 • Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indretning m.v. af maskiner (BKG 2016-05-25 nr. 479)
 • Maskindirektivet 2006/42/EF

 

Kategorier af personoplysninger

De oplysninger, vi behandler om dig er almindelige oplysninger, herunder navn, adresse, e- mail og tlf. nr. samt identifikationsoplysninger af din virksomhed i CVR-registeret.

 

Hvor dine personoplysninger stammer fra

De oplysninger, som styrelsen behandler om dig, stammer fra en henvendelse, samt CVR- registeret, når sagen drejer sig om en virksomhed.


 

Metrologi - Henvendelse vedrørende metrologi

Formål og retsgrundlag for behandling af dine oplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • at belyse sagen med henblik på at vejlede og eventuelt yderligere behandle din sag i forhold til de gældende bekendtgørelser om legal metrologi.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Bekendtgørelse om tilgængeliggørelse på markedet af måleinstrumenter (BKG 2022-06-01 nr. 774).  
 • Bekendtgørelse om måleteknisk kontrol med målere, der anvendes til måling af forbrug af køleenergi i fjernkøleanlæg og centralkøleanlæg (BKG 2014-11-06 nr. 1178)
 • Bekendtgørelse om krav til målerinstallatører, som monterer, skalerer og servicerer varmefordelingsmålere (BKG 2018-05-28 nr. 545).
 • Bekendtgørelse om varmefordelingsmålere, der anvendes som grundlag for fordeling af varmeudgifter (BKG 2018-05-28 nr. 546).
 • Bekendtgørelse om anvendelse af målesystemer til kvantitativ måling af andre væsker end vand og udmåling af luftformig gas i portioner (BKG 2018-05-29 nr. 593).
 • Bekendtgørelse om anvendelse af måleinstrumenter til måling af forbrug af vand, gas, el eller varme (BKG 2018-05-28 nr. 582).
 • Bekendtgørelse om anvendelse af flerdimensionale måleinstrumenter (BKG 2018-05-28 nr. 583).
 • Bekendtgørelse om flasker som målebeholdere (BKG 2018-05-29 nr. 590).
 • Bekendtgørelse om tilgængeliggørelse på markedet af ikke-automatiske vægte (BKG 2022-06-01 nr. 773).
 • Bekendtgørelse om anvendelse af ikke-automatiske vægte (BKG 2018-05-29 nr. 59).
 • Bekendtgørelse om anvendelse af automatiske vægte (BKG 2018-05-29 nr. 592).
 • Bekendtgørelse om det internationale enhedssystem, SI, og andre lovlige enheder (BKG 2021-05-11 nr. 866).
 • Bekendtgørelse om nominelle mængder for færdigpakket vin og spiritus, samt mærkning af aerosolbeholdere (BKG 2008-10-08 nr. 998).
 • Bekendtgørelse om e-mærkning af færdigpakkede varer (BKG 2022-06-01 nr. 775)
 • Bekendtgørelse om EØF-typegodkendelse og -verifikation (BKG 2003-12-15 nr. 1139).
 • Bekendtgørelse om tilgængeliggørelse på markedet af taxametre og gasanalysatorer til udstødningsgas (BKG 2022-06-01 nr. 778)

 

Kategorier af personoplysninger

De oplysninger, vi behandler om dig, er almindelige oplysninger om navn, adresse/mailadresse og telefonnummer.

 

Hvor dine personoplysninger stammer fra

De oplysninger, som styrelsen behandler om dig, stammer fra din henvendelse til os.

Metrologi (legal) - Behandling af business application

Formål og retsgrundlag for behandling af dine oplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • at belyse sagen med henblik på at vejlede og eventuelt yderligere behandle din sag i forhold til de gældende bekendtgørelser om legal metrologi.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Bekendtgørelse om tilgængeliggørelse på markedet af måleinstrumenter (BKG 2022-06-01 nr. 774).  
 • Bekendtgørelse om flasker som målebeholdere (BKG 2018-05-29 nr. 590).
 • Bekendtgørelse om anvendelse af ikke-automatiske vægte (BKG 2018-05-29 nr. 59).
 • Bekendtgørelse om nominelle mængder for færdigpakket vin og spiritus, samt mærkning af aerosolbeholdere (BKG 2008-10-08 nr. 998).
 • Bekendtgørelse om e-mærkning af færdigpakkede varer (BKG 2022-06-01 nr. 775)

 

Kategorier af personoplysninger

De oplysninger, vi behandler om dig, er almindelige oplysninger om navn, adresse/mailadresse og telefonnummer.

 

Hvor dine personoplysninger stammer fra

De oplysninger, som styrelsen behandler om dig, stammer fra en business application.

 

Mål - Behandling af e-mærkning

Formål og retsgrundlag for behandling af dine oplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • At kunne vejlede dig i reglerne for e-mærkning af færdigpakkede varer.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • bekendtgørelse om e-mærkning af færdigpakkede varer (BKG 2022-06-01 nr. 775)

 

Kategorier af personoplysninger

De oplysninger, vi behandler om dig, er almindelige oplysninger om navn, adresse/mailadresse og telefonnummer.

 

Hvor dine personoplysninger stammer fra

De oplysninger, som styrelsen behandler om dig, stammer fra en henvendelse til os.


 

Måleinstrumenter - Behandling af en sag om fjernkøl/centralkøl

Formål og retsgrundlag for behandling af dine oplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • at belyse sagen med henblik på at vejlede og eventuelt yderligere behandle din sag i forhold til bekendtgørelse om måleteknisk kontrol med målere, der anvendes til måling af forbrug af køleenergi i fjernkøleanlæg og centralkøleanlæg

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • bekendtgørelse om måleteknisk kontrol med målere, der anvendes til måling af forbrug af køleenergi i fjernkøleanlæg og centralkøleanlæg (BKG 2014-11-06 nr. 1178).

 

Kategorier af personoplysninger

De oplysninger, vi behandler om dig, er almindelige oplysninger om navn, adresse/mailadresse og telefonnummer.

 

Hvor dine personoplysninger stammer fra

De oplysninger, som styrelsen behandler om dig, stammer fra en henvendelse til os.


 

Måleinstrumenter - Behandling af ICSMS-baton

Formål og retsgrundlag for behandling af dine oplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • at belyse sagen med henblik på at vejlede og eventuelt yderligere behandle din sag i forhold til de gældende bekendtgørelser om legal metrologi.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Bekendtgørelse om tilgængeliggørelse på markedet af måleinstrumenter (BKG 2022-06-01 nr. 774).  
 • Bekendtgørelse om måleteknisk kontrol med målere, der anvendes til måling af forbrug af køleenergi i fjernkøleanlæg og centralkøleanlæg (BKG 2014-11-06 nr. 1178)
 • Bekendtgørelse om krav til målerinstallatører, som monterer, skalerer og servicerer varmefordelingsmålere (BKG 2018-05-28 nr. 545).
 • Bekendtgørelse om varmefordelingsmålere, der anvendes som grundlag for fordeling af varmeudgifter (BKG 2018-05-28 nr. 546).
 • Bekendtgørelse om anvendelse af målesystemer til kvantitativ måling af andre væsker end vand og udmåling af luftformig gas i portioner (BKG 2018-05-29 nr. 593).
 • Bekendtgørelse om anvendelse af måleinstrumenter til måling af forbrug af vand, gas, el eller varme (BKG 2018-05-28 nr. 582).
 • Bekendtgørelse om anvendelse af flerdimensionale måleinstrumenter (BKG 2018-05-28 nr. 583).
 • Bekendtgørelse om flasker som målebeholdere (BKG 2018-05-29 nr. 590).
 • Bekendtgørelse om tilgængeliggørelse på markedet af ikke-automatiske vægte (BKG 2022-06-01 nr. 773).
 • Bekendtgørelse om anvendelse af ikke-automatiske vægte (BKG 2018-05-29 nr. 59).
 • Bekendtgørelse om anvendelse af automatiske vægte (BKG 2018-05-29 nr. 592).
 • Bekendtgørelse om det internationale enhedssystem, SI, og andre lovlige enheder (BKG 2021-05-11 nr. 866).
 • Bekendtgørelse om nominelle mængder for færdigpakket vin og spiritus, samt mærkning af aerosolbeholdere (BKG 2008-10-08 nr. 998).
 • Bekendtgørelse om e-mærkning af færdigpakkede varer (BKG 2022-06-01 nr. 775)
 • Bekendtgørelse om EØF-typegodkendelse og -verifikation (BKG 2003-12-15 nr. 1139).
 • Bekendtgørelse om tilgængeliggørelse på markedet af taxametre og gasanalysatorer til udstødningsgas (BKG 2022-06-01 nr. 778)

 

Kategorier af personoplysninger

De oplysninger, vi behandler om dig, er almindelige oplysninger om navn, adresse/mailadresse og telefonnummer.

 

Hvor dine personoplysninger stammer fra

De oplysninger, som styrelsen behandler om dig, stammer fra en ICSMS-baton.

 

Måleinstrumenter - Behandling af RAPEX-sag

Formål og retsgrundlag for behandling af dine oplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • at belyse sagen med henblik på at vejlede og eventuelt yderligere behandle din sag i forhold til de gældende bekendtgørelser om legal metrologi.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Bekendtgørelse om tilgængeliggørelse på markedet af måleinstrumenter (BKG 2022-06-01 nr. 774).  
 • Bekendtgørelse om måleteknisk kontrol med målere, der anvendes til måling af forbrug af køleenergi i fjernkøleanlæg og centralkøleanlæg (BKG 2014-11-06 nr. 1178)
 • Bekendtgørelse om krav til målerinstallatører, som monterer, skalerer og servicerer varmefordelingsmålere (BKG 2018-05-28 nr. 545).
 • Bekendtgørelse om varmefordelingsmålere, der anvendes som grundlag for fordeling af varmeudgifter (BKG 2018-05-28 nr. 546).
 • Bekendtgørelse om anvendelse af målesystemer til kvantitativ måling af andre væsker end vand og udmåling af luftformig gas i portioner (BKG 2018-05-29 nr. 593).
 • Bekendtgørelse om anvendelse af måleinstrumenter til måling af forbrug af vand, gas, el eller varme (BKG 2018-05-28 nr. 582).
 • Bekendtgørelse om anvendelse af flerdimensionale måleinstrumenter (BKG 2018-05-28 nr. 583).
 • Bekendtgørelse om flasker som målebeholdere (BKG 2018-05-29 nr. 590).
 • Bekendtgørelse om tilgængeliggørelse på markedet af ikke-automatiske vægte (BKG 2022-06-01 nr. 773).
 • Bekendtgørelse om anvendelse af ikke-automatiske vægte (BKG 2018-05-29 nr. 59).
 • Bekendtgørelse om anvendelse af automatiske vægte (BKG 2018-05-29 nr. 592).
 • Bekendtgørelse om det internationale enhedssystem, SI, og andre lovlige enheder (BKG 2021-05-11 nr. 866).
 • Bekendtgørelse om nominelle mængder for færdigpakket vin og spiritus, samt mærkning af aerosolbeholdere (BKG 2008-10-08 nr. 998).
 • Bekendtgørelse om e-mærkning af færdigpakkede varer (BKG 2022-06-01 nr. 775)
 • Bekendtgørelse om EØF-typegodkendelse og -verifikation (BKG 2003-12-15 nr. 1139).
 • Bekendtgørelse om tilgængeliggørelse på markedet af taxametre og gasanalysatorer til udstødningsgas (BKG 2022-06-01 nr. 778)

 

Kategorier af personoplysninger

De oplysninger, vi behandler om dig, er almindelige oplysninger om navn, adresse/mailadresse og telefonnummer.

 

Hvor dine personoplysninger stammer fra

De oplysninger, som styrelsen behandler om dig, stammer fra RAPEX.

 

Måleinstrumenter - Behandling af sag om flasker som målebeholder

Formål og retsgrundlag for behandling af dine oplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • at belyse sagen med henblik på at vejlede og eventuelt yderligere behandle din sag i forhold til bekendtgørelse om flasker som målebeholdere.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Bekendtgørelse om flasker som målebeholdere (BKG 2018-05-29 nr. 590).

 

Kategorier af personoplysninger

De oplysninger, vi behandler om dig, er almindelige oplysninger om navn, adresse/mailadresse og telefonnummer.

 

Hvor dine personoplysninger stammer fra

De oplysninger, som styrelsen behandler om dig, stammer fra en henvendelse til os.

 

 

Måleinstrumenter - Behandling af sag om forbrugsmålere

Formål og retsgrundlag for behandling af dine oplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • at belyse sagen med henblik på at vejlede og eventuelt yderligere behandle din sag i forhold til bekendtgørelse om anvendelse af måleinstrumenter til måling af forbrug af vand, gas, el eller varme

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • bekendtgørelse om anvendelse af måleinstrumenter til måling af forbrug af vand, gas, el eller varme (BKG 2018-05-28 nr. 582).

 

Kategorier af personoplysninger

De oplysninger, vi behandler om dig, er almindelige oplysninger om navn, adresse/mailadresse og telefonnummer.

 

Hvor dine personoplysninger stammer fra

De oplysninger, som styrelsen behandler om dig, stammer fra en henvendelse til os.


 

Måleinstrumenter - Behandling af sag om ikke automatisk vægt

Formål og retsgrundlag for behandling af dine oplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • at belyse sagen med henblik på at vejlede og eventuelt yderligere behandle din sag i forhold til bekendtgørelse om tilgængeliggørelse på markedet af ikke-automatiske vægte.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • bekendtgørelse om tilgængeliggørelse på markedet af ikke-automatiske vægte (BKG 2022-06-01 nr. 773).

 

Kategorier af personoplysninger

De oplysninger, vi behandler om dig, er almindelige oplysninger om navn, adresse/mailadresse og telefonnummer.

 

Hvor dine personoplysninger stammer fra

De oplysninger, som styrelsen behandler om dig, stammer fra en henvendelse til os.

 

Måleinstrumenter - Kontrol af automatiske vægte

Formål og retsgrundlag for behandling af dine oplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • at belyse sagen med henblik på at vejlede og eventuelt yderligere behandle din sag i forhold til bekendtgørelse om tilgængeliggørelse på markedet af automatiske vægte

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • bekendtgørelse om tilgængeliggørelse på markedet af automatiske vægte (BKG 2022-06-01 nr. 773).

 

Kategorier af personoplysninger

De oplysninger, vi behandler om dig, er almindelige oplysninger om navn, adresse/mailadresse og telefonnummer.

 

Hvor dine personoplysninger stammer fra

De oplysninger, som styrelsen behandler om dig, stammer fra en henvendelse, vi har modtaget vedrørende den automatiske vægt.

 

Måleinstrumenter - Sag om måleinstrumenter (MID)

Formål og retsgrundlag for behandling af dine oplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • at belyse sagen med henblik på at vejlede og eventuelt yderligere behandle din sag.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • bekendtgørelse om tilgængeliggørelse på markedet af måleinstrumenter (BKG 2022-06-01 nr. 774).

 

Kategorier af personoplysninger

De oplysninger, vi behandler om dig, er almindelige oplysninger om navn, adresse/mailadresse og telefonnummer.

 

Hvor dine personoplysninger stammer fra

De oplysninger, som styrelsen behandler om dig, stammer fra en henvendelse til os.

 

Måleinstrumenter - Sag om målesystemer til andre væsker end vand og luftformig gas i portioner

Formål og retsgrundlag for behandling af dine oplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • at belyse sagen med henblik på at vejlede og eventuelt yderligere behandle din sag i forhold til bekendtgørelse om anvendelse af målesystemer til kvantitativ måling af andre væsker end vand og udmåling af luftformig gas i portioner.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • bekendtgørelse om anvendelse af målesystemer til kvantitativ måling af andre væsker end vand og udmåling af luftformig gas i portioner (BKG 2018-05-29 nr. 593).

 

Kategorier af personoplysninger

De oplysninger, vi behandler om dig, er almindelige oplysninger om navn, adresse/mailadresse og telefonnummer.

 

Hvor dine personoplysninger stammer fra

De oplysninger, som styrelsen behandler om dig, stammer fra en henvendelse til os.


 

P

Personlige værnemidler - Sager om personlige værnemidler

Formål og retsgrundlag for behandling af dine oplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • At behandle en sag om personlige værnemidler

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Forordning om personlige værnemidler 2016/425
 • Bekendtgørelse om indretning m.v. af personlige værnemidler (BKG 2018-03-14 nr. 210).
 • Lov om indretning m.v. af visse produkter (L 2013-02-20 nr. 155).

 

Kategorier af personoplysninger

De oplysninger, vi behandler om dig er almindelige oplysninger som navn, adresse, e-mail, telefon nr., fødselsdato og oplysninger om strafbare forhold.

 

Hvor dine personoplysninger stammer fra

De oplysninger, som styrelsen behandler om dig, stammer fra en anmeldelse eller henvendelse, samt CVR-registeret.

 

Produkter - Behandling af sag om GPSD-produkt

Formål og retsgrundlag for behandling af dine oplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 •  At behandle en sag om et GPSD produkt

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 •  Lov om produkter og markedsovervågning (L 2020-06-09 nr. 799).

 

Kategorier af personoplysninger

De oplysninger, vi behandler om dig, er almindelige oplysninger om navn, adresse/mailadresse og telefonnummer, men kan også være billeder af pas, opholdstilladelse.

 

Hvor dine personoplysninger stammer fra

De oplysninger, som styrelsen behandler om dig, stammer fra en henvendelse til os eller fra en hjemmeside.


 

T

Tilsyn - Tilsyn på solcenter

Formål og retsgrundlag for behandling af dine oplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • at føre kontrol med om solarier overholder lovens krav til sikkerhed, mærkning og UV- udstråling

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Lov om solarier (L 2014-06-25 nr. 718).

 

Kategorier af personoplysninger

De oplysninger, vi behandler om dig, er almindelige oplysninger om navn, adresse/mailadresse og telefonnummer.

 

Hvor dine personoplysninger stammer fra

De oplysninger, som styrelsen behandler om dig, stammer fra solcenter-registret.


 

Tilsyn - Varsling af tilsyn med produkter

Formål og retsgrundlag for behandling af dine oplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • at besøge dig for at udtage artikler til markedskontrol eller at besøge dig for at følge op på en anmeldelse eller at besøge dig for at følge op på en kontrolkampagne (MO) 

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, (BKG 2021-09-09 nr. 1799).
 • Bekendtgørelse om indførsel, fremstilling, opbevaring, overdragelse, erhvervelse og anvendelse af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, (BKG 2021-09-09 nr. 1798).

 

Kategorier af personoplysninger

De oplysninger, vi behandler om dig, er almindelige oplysninger om navn, adresse/mailadresse og telefonnummer.

 

Hvor stammer dine personoplysninger fra?

De oplysninger, som styrelsen behandler om dig, stammer fra www.virk.dk.

Tilsyn - Varsling af tilsyn med tatoveringssted

Formål og retsgrundlag for behandling af dine oplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 •  at føre tilsyn med tatovør

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Tatoveringslovens kapitel 2 (L 2018-06-08 nr. 695).

 

Kategorier af personoplysninger

De oplysninger, vi behandler om dig, er almindelige oplysninger om navn, adresse/mailadresse og telefonnummer.

 

Hvor dine personoplysninger stammer fra?

De oplysninger, som styrelsen behandler om dig, stammer fra tatoveringsstedsregisteret.


 

Tilsyn - Varsling af tilsyn med tobaksvarer

Formål og retsgrundlag for behandling af dine oplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • at foretage tilsyn hos dig.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Lovbekendtgørelse om tobaksvarer m.v. (LBKG 2021-06-18 nr. 1489).

 

Kategorier af personoplysninger

De oplysninger, vi behandler om dig, er almindelige oplysninger om navn, adresse/mailadresse og telefonnummer.

 

Hvor dine personoplysninger stammer fra

De oplysninger, som styrelsen behandler om dig, stammer fra CVR-registeret.

 

Tobaksvarer - Afslutning af sag om tobaksvarer

Formål og retsgrundlag for behandling af dine oplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Afgørelse af anmodning om aktindsigt i en af Sikkerhedsstyrelsens sager.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c, jf. forvaltningslovens (LBKG 2014-04-22 nr. 433), kap. 4 og offentlighedslovens (LBKG 2020-02-24 nr. 145) kap. 2-5.

 

Kategorier af personoplysninger

De oplysninger, vi behandler om dig, er almindelige oplysninger om navn, adresse/mailadresse og telefonnummer.


 

Tobaksvarer - Anmeldelse af ny kategori af tobaksvarer i EU-CEG

Formål og retsgrundlag for behandling af dine oplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • at behandle de data, som du har anmeldt i EU-CEG.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Lovbekendtgørelse om tobaksvarer m.v. (LBKG 2021-06-18 nr. 1489), § 26.

 

Kategorier af personoplysninger

De oplysninger, vi behandler om dig, er almindelige oplysninger om navn, adresse/mailadresse og telefonnummer.

 

Hvor dine personoplysninger stammer fra

De oplysninger, som styrelsen behandler om dig, stammer fra din registrering i EU-CEG.

Modtagere eller kategorier af modtagere.

Vi videregiver dine oplysninger til Sundhedsstyrelsen.

 

Tobaksvarer - Anmeldelse af tobaksvarer i EU-CEG

Formål og retsgrundlag for behandling af dine oplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • at behandle de data, som du har anmeldt i EU-CEG

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Lovbekendtgørelse om tobaksvarer m.v. (LBKG 2021-06-18 nr. 1489), § 26.

 

Kategorier af personoplysninger

De oplysninger, vi behandler om dig, er almindelige oplysninger, herunder identifikationsoplysninger.

 

Hvor dine personoplysninger stammer fra?

De oplysninger, som styrelsen behandler om dig, stammer fra din registrering i EU-CEG.

Modtagere eller kategorier af modtagere.

Vi videregiver dine oplysninger til Sundhedsstyrelsen.


 

Tobaksvarer - Anmodning om tobaksvarer til test

Formål og retsgrundlag for behandling af dine oplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • at teste nogle af dine produkter.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Lovbekendtgørelse om tobaksvarer m.v. (LBKG 2021-06-18 nr. 1489).

 

Kategorier af personoplysninger

De oplysninger, vi behandler om dig, er almindelige personoplysninger, herunder identifikationsoplysninger.

 

Hvor dine personoplysninger stammer fra

De oplysninger, som styrelsen behandler om dig, stammer fra EU-CEG.


 

Tobaksvarer - Henvendelse eller anmeldelse om tobaksvarer

Formål og retsgrundlag for behandling af dine oplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • at behandle den henvendelse eller anmeldelse, som du har sendt til os.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Lovbekendtgørelse om tobaksvarer m.v. (LBKG 2021-06-18 nr. 1489).

 

Kategorier af personoplysninger

De oplysninger, vi behandler om dig, er almindelige oplysninger om navn, adresse/mailadresse og telefonnummer.

 

Hvor dine personoplysninger stammer fra

De oplysninger, som styrelsen behandler om dig, stammer fra din henvendelse til os.


 

Tobaksvarer - Kontrol af hjemmeside med tobaksvarer

Formål og retsgrundlag for behandling af dine oplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • at behandle oplysninger, som vi finder i forbindelse med kontrol af din hjemmeside

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Lovbekendtgørelse om tobaksvarer m.v. (LBKG 2021-06-18 nr. 1489).

 

Kategorier af personoplysninger

De oplysninger, vi behandler om dig, er almindelige personoplysninger, herunder identifikationsoplysninger.

 

Hvor dine personoplysninger stammer fra

De oplysninger, som styrelsen behandler om dig, stammer fra din hjemmeside.


 

Tovbaner - Sager om tovbaner

Formål og retsgrundlag for behandling af dine oplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 •  At behandle en sag om tovbaner

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Lov om indretning m.v. af visse produkter (L 2013-02-20 nr. 155)
 •  Bekendtgørelse om tovbaneanlæg (BKG 2021-12-14 nr. 251)

 

Kategorier af personoplysninger

De oplysninger, vi behandler om dig er almindelige oplysninger, herunder navn, adresse, e- mail og tlf. nr. samt identifikationsoplysninger af din virksomhed i CVR-registeret.

Desuden behandler vi følgende fortrolige oplysninger: Ansøgning

 

Hvor dine personoplysninger stammer fra

De oplysninger, som styrelsen behandler om dig, stammer fra din ansøgning og CVR- registeret.


 

Trafikprodukter - Sager om trafikprodukter

Formål og retsgrundlag for behandling af dine oplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • At behandle en sag om trafikprodukter

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Færdselsloven (LBKG 2021-08-13 nr. 1710)
 • Lov om produkter og markedsovervågning (L 2020-06-09 nr. 799).
 • Bekendtgørelse om cyklers indretning og udstyr m.v. (BKG 2016-06-28 nr. 976).
 • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 167/2013 af 5. februar 2013 om godkendelse og markedsovervågning af landbrugs- og skovbrugstraktorer.
 • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/740 af 25. maj 2020 om mærkning af dæk for så vidt angår brændstofeffektivitet og andre parametre, om ændring af forordning (EU) 2017/1369 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1222/2009
 • Bekendtgørelse om indretning m.v. af personlige værnemidler (BKG 2018-03-14 nr. 210).
 • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/425 af 9. marts 2016 om personlige værnemidler og om ophævelse af Rådets direktiv 89/686/EØF anvendes.

 

Kategorier af personoplysninger

De oplysninger, vi behandler om dig er almindelige oplysninger, herunder navn, adresse, e- mail og tlf. nr.

 

Hvor dine personoplysninger stammer fra

De oplysninger, som styrelsen behandler om dig, stammer fra en henvendelse og CVR- registeret, når sagen vedrørende en virksomhed.


 

Trykudstyr - Sager om trykudstyr

Formål og retsgrundlag for behandling af dine oplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • At behandle en sag om trykudstyr

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Aerosoldirektivet 2013/10/EU
 • Direktivet for simple trykbeholdere 2014/29/EU
 • Direktivet for transportabelt trykbærende udstyr 2010/35/EU
 • Trykudstyrsdirektivet 2014/68/EU
 • Lovbekendtgørelse om indretning m.v. af visse produkter (L 2013-02-20 nr. 155).
 • Bekendtgørelse om indretning m.v. af aerosoler (BKG 2014-03-14 nr. 247)
 • Bekendtgørelse om indretning m.v. af simple trykbeholdere (BKG 2015-11-23 nr. 1304)
 •  Bekendtgørelse om transportabelt trykbærende udstyr (BKG 2001-04-24 nr. 289)
 • Bekendtgørelse om indretning m.v. af trykbærende udstyr (BKG 2015-02-19 nr. 190)

 

Kategorier af personoplysninger

De oplysninger, vi behandler om dig er almindelige oplysninger, herunder navn, e-mail, adresse, tlf. nr., fødselsdato og strafbare forhold.

 

Hvor dine personoplysninger stammer fra

De oplysninger, som styrelsen behandler om dig, stammer fra henvendelsen der har givet anledning til din konkrete sag.