Job og karriere

Vil du gøre en helt konkret forskel for samfundet?
I Sikkerhedsstyrelsen arbejder vi med at skabe tryghed for virksomheder og forbrugere.

 

Vi er en moderne, serviceorienteret og digital styrelse, der har til formål at skabe love og regler, der forbedrer virksomhedernes rammevilkår – uden at gå på kompromis med sikkerheden.

 

Læs mere om Sikkerhedsstyrelsen som arbejdsplads og dine muligheder for job, karriere og faglig udvikling.

Ledige stillinger og jobagent

Prikker

Medarbejder i Sikkerhedsstyrelsen

Medarbejder fra Sikkerhedsstyrelsen tjekker ladestander

Som medarbejder i Sikkerhedsstyrelsen kan du påvirke dine egne arbejdsopgaver og karrieremuligheder.

Du kan specialisere dig inden for et område, eller du kan prøve kræfter inden for flere af Sikkerhedsstyrelsens myndighedsområder.

Medarbejder i Sikkerhedsstyrelsen

Medarbejder i SIkkerhedsstyrelsen

Sammen med dygtige kolleger får du fx mulighed for at arbejde med kontrol af produkter, føre tilsyn med bl.a. el- og gasinstallationer, godkendelser og tilladelser. Du kan også deltage i projektarbejde, sagsbehandling, udarbejdelse af ny lovgivning og internationalt samarbejde.

Det konkrete job afhænger af din uddannelsesmæssige baggrund og den type stilling, du ansættes i.

Medarbejder i Sikkerhedsstyrelsen

Medarbejder i SIkkerhedsstyrelsen

Der er løbende fokus på din udvikling i jobbet.
I takt med din faglige og personlige udvikling vil du løbende få mere og større ansvar.

Dine ambitioner og udviklingsmuligheder er bl.a. i fokus ved 1:1-samtaler og den årlige MUS-samtale med din leder. Desuden tilbyder styrelsen en række interne og eksterne kurser, så du kan styrke dine kompetencer og udvikle dig i jobbet.

Medarbejder i Sikkerhedsstyrelsen

Medarbejder i SIkkerhedsstyrelsen

Som ansat i Sikkerhedsstyrelsen har du hele Erhvervsministeriets koncern som ansættelsesområde. Derfor har du gode muligheder for at rokere internt og udvikle dig både personligt og fagligt inden for specialiserede områder i koncernens departement eller styrelser.

Sikkerhedsstyrelsen har brug for mange forskellige kompetencer

Esbjerg Brygge 30

Eksempler på stillingsbetegnelser

I Sikkerhedsstyrelsen kan du fx arbejde som jurist, teknisk sagsbehandler, kundesupporter, softwareudvikler, tilsynsførende, fuldmægtig i politik, bogholder eller projektleder.

Medarbejder i SIkkerhedsstyrelsen

Eksempler på uddannelser

I Sikkerhedsstyrelsen har vi bl.a. ansatte med uddannelser som maskinmester, cand. scient. pol., ingeniør, sygeplejerske, elektriker og cand. scient. jur.

Diversitet skaber dynamiske arbejdsprocesser

Forskellige fagligheder og diversitet har
stor betydning for, at vi kan  
løse vores arbejdsopgaver godt.

 

 

 

Læs mere om styrelsens karrieremuligheder

Afdelinger og støttefunktioner

Sikkerhedsstyrelsen er organiseret i tre driftsafdelinger – værdistrømme – og en række støttefunktioner.

Værdistrømmen Energi

Arbejdsområderne i værdistrømmen Energi er planlægning og gennemførelse af tilsyn og godkendelser inden for elinstallationer og elanlæg, gasinstallationer og gasanlæg samt huseftersyn. Værdistrømmen består af to faglige teams.

Værdistrømmen Produkter

Arbejdsområderne i værdistrømmen Produkter er markedsovervågning af produkter, bl.a. maskiner, legetøj, gasapparater, elprodukter, værnemidler, fyrværkeri, byggevarer og generelle forbrugerprodukter. Værdistrømmen er opdelt i tre faglige teams, der udfører sagsbehandling som led i planlagte indsatser og ved anmeldelser. Derudover er der et team, der har ansvar for den tværgående koordinering af opgaver og processer.

Værdistrømmen Sundhed

Arbejdsområderne i værdistrømmen Sundhed er Sikkerhedsstyrelsens opgaver på sundhedsområdet. Der arbejdes med tilsyn, produktkontrol og registreringer relateret til tobaksvarer, e-cigaretter og nikotinprodukter, håndkøbsmedicin, tatovører, solcentre, lattergas og aldersgrænser ved salg af alkohol og tobaksvarer. Værdistrømmen har desuden jurister tilknyttet.

Støttefunktioner

Opgaverne i Sikkerhedsstyrelsens driftsafdelinger understøttes af en række funktioner: Jura, Digitalisering, Kunder og kommunikation, Økonomi og styring samt Ledelse og politik. Støttefunktionerne er selvstændige afdelinger, men arbejder tæt sammen med de øvrige dele af Sikkerhedsstyrelsens organisation.

Produktkontrol

Sikkerhedsstyrelsen foretager markedsovervågning af en lang række produkter på det danske marked. Det gør vi bl.a. ved at følge op på henvendelser fra borger og virksomheder, hvor de fx har oplevet farlige hændelser eller kan se, at produktet ikke har den rigtige mærkning. Vi igangsætter også selv indsatser ud fra en risikobaseret tilgang for at kontrollere, om produkterne lever op til den gældende lovgivning.

Markedsovervågning kan være i form af kontrol af mærkning og dokumentation eller test af produkterne. Du kommer til at arbejde med sagsbehandling og med digitale værktøjer til kontrol og indrapportering af produkter. Du vil også deltage i planlægningen af opgaver og deltage i fx stikprøvekontrol af sager eller gennemførelse af onlinetilsyn.

Et led i markedsovervågningen er også kontrol af virksomheder og deres dokumentation af, at deres produkter er lovlige. Derudover vejleder vi også virksomheder om regler og krav på produktområdet for at styrke deres regelefterlevelse. En del af medarbejderne i Produktkontrol arbejder også internationalt, hvor man deltager i erfaringsudvekslingsgrupper med de øvrige medlemsstater i EU eller i ekspertgrupper, hvor man fx kan være med til at komme med teknisk input til kommende regelsæt.

Med produktkontrol bidrager vi til at sikre tryghed for forbrugeren om de produkter, der sælges i Danmark og til, at der er lige konkurrencevilkår mellem virksomhederne på det danske marked. 

Produktkontrol udføres i afdelingerne Produkter og Sundhed. 

Emma

Emma:
Som teknisk sagsbehandler har jeg mulighed for at prøve kræfter med flere forskellige fagområder. Blandt andet sidder jeg med fyrværkeri og tobak-og e-cigaretter, som er to områder, der flytter sig meget. Ved at sidde på flere fagområder har jeg udviklet mine kompetencer i form af kendskab af forskellige produkter og regler, og det har givet mig mulighed for at være med til at sikre produktsikkerhed i Danmark.

Godkendelser

Vi arbejder med alle former for godkendelser og registreringer i Sikkerhedsstyrelsen. Det kan f.eks. være indenfor autorisationer eller e-cigaretter og tobak.

Som medarbejder  vil du fx komme til at arbejde med at udstede autorisationer eller foretage andre registreringer, så virksomheder lovligt kan udføre arbejde på deres område. Det kan f.eks. være elinstallationer eller tatoveringer. Som sagsbehandler skal du med din faglighed håndtere komplekse sager og vejlede interessenter.

Du vil komme til at sagsbehandle samt kontrollere, om virksomhederne overholder gældende krav.

Arbejdet med godkendelser udføres i afdelingerne Energi og Sundhed.

Mette W

Mette:
I Sikkerhedsstyrelsen findes der et hav af forskellige jobs. Det er en spændende arbejdsplads, hvor vi arbejder rigtigt meget på tværs af de forskellige afdelinger. Der er en høj grad af selvledelse, og som medarbejder er du derfor med til at præge din egen hverdag og dine opgaver.

Sikkerhedsstyrelsen er i konstant udvikling med både nye arbejdsområder og stort fokus på udvikling og digitalisering.

Jobbet har udviklet mig som medarbejder, især fordi selvledelse giver anledning til at tage et stort ansvar for egne og teamets opgaver, prioritering og udvikling.

Tilsyn

I Sikkerhedsstyrelsen planlægger og udfører vi tilsynsopgaver inden for styrelsens myndighedsområde. Du vil fx få mulighed for at udvikle dig som tilsynsførende inden for el, gas eller handel.

Tilsynsførende på el-området arbejder med at sikre, at el-installationer og elanlæg er korrekt udført. Du får løbende kendskab til nye regler og krav, når du skal tilse udførte installationer og indrapportere fejl og mangler. Desuden opbygger du kompetencer inden for ny teknologi og nye måder at udføre installationsarbejde på, samtidig med at du skal kunne vejlede virksomheder efter gældende regler på området. Du vil også komme til at beskæftige dig med sagsbehandling og træffe afgørelser.

I rollen som tilsynsførende på gasområdet arbejder du med at sikre, at gas-installationer og gasanlæg er korrekt udført. Du opbygger kompetencer inden for ny teknologi og nye måder at udføre installationsarbejde på, og du skal kunne vejlede virksomheder efter gældende regler og krav samt indrapportere fejl og mangler, når du udfører tilsyn. Du vil også komme til at udføre sagsbehandling på gasområdet og træffe afgørelser.

Som medarbejder på sundhedsområdet skal du føre tilsyn med, om forhandlere lever op til gældende regler og krav på myndighedsområdet. Det kan bl.a. være fysiske tilsyn inden for håndkøbsmedicin, cigaretter/e-cigaretter, tatovører eller alderskontrol. Du kommer til at udføre sagsbehandling og anvende digitale værktøjer til kontrol og indrapportering, og du vil også skulle udføre sagsbehandling og træffe endelige afgørelser. 

Der er også mulighed for at varetage jobbet som planlægger. Her skal du bistå styrelsens tilsynsførende med at planlægge deres tilsyn samt udsende breve, gøre klar til tilsyn og efterfølgende afrapportere fra tilsynene.

Tilsyn udføres i afdelingerne Energi og Tilsyn.

Thomas

Thomas:
Som tilsynsførende i Sikkerhedsstyrelsen er jeg i kontakt med virksomheder og borgere i forbindelse med tilsyn og vejledning.

Jeg får mulighed for at være med i udvikling af tilsynsområderne og regelarbejde. Jobbet tilbyder en god variation af faglig sparring, fysiske tilsyn på forskellige områder samt noget kontorarbejde. Sikkerhedsstyrelsen er en spændende arbejdsplads, hvor medarbejdere fra mange forskellige fagområder arbejder sammen om at løse Sikkerhedsstyrelsens mange forskelligartede opgaver.

Jura

I afdelingen Jura har vi samlet mange af styrelsens juridiske arbejdsopgaver, men der er også jurister tilknyttet afdelingen Sundhed.

Vi arbejder i selvstyrende teams, som er ansvarlige for egne opgaver. Man har derfor stor indflydelse på, hvilke opgaver man har og hvordan de bliver løst. Juras kerneopgave er at hjælpe vores kolleger i styrelsen med juridisk vejledning og sparring.

Det er de tekniske sagsbehandlere, der sagsbehandler de fleste af styrelsens sager, mens juristerne understøtter med den juridiske viden. Vi er med til at sikre, at sagerne bliver behandlet efter de spilleregler, der gælder for os som offentlig myndighed, lige fra sagen startes og til den eventuelt lander hos politiet og i retten.

Vi udarbejder lovforslag og bekendtgørelser inden for styrelsens myndighedsområder og hjælper med at implementere efterfølgende, så alle vores dygtige kollegaer i andre afdelinger kan anvende de nye regler i praksis.

Styrelsen er på de fleste fagområder involveret i EU-arbejdet omkring produkters sikkerhed og regelefterlevelse. Juras primære opgave i denne sammenhæng er deltagelse i arbejdet omkring EU-retsakters tilblivelse og forhandlingen af dem. Bagefter har vi en væsentlig rolle i at få EU-reglerne gennemført i dansk ret i kraft af supplerende regler. Derudover skal reglerne formidles til erhvervsdrivende og kollegerne i Sikkerhedsstyrelsens drift.

Der vil også være mulighed for at arbejde med de juridiske aspekter, der knytter sig til Sikkerhedsstyrelsens kontrakter med private virksomheder, offentlige udbud af styrelsens opgaver, samarbejdsaftaler med andre myndigheder og efterlevelse af reglerne om databeskyttelse (GDPR).

Styrelsens jurister deltager i tværgående projekter. Erfaring med projektledelse eller projektdeltagelse vil det derfor også kunne bringes i spil hos os.

Erfaringen i afdelingen er blandet, hvor nogle er startet direkte efter studiet og andre har mange års erfaring fra myndigheder eller virksomheder. Fælles er dog, at alle er klar til at hjælpe dig godt i gang med dit nye job.

Digitalisering

Afdelingen Digitalisering har ansvar for udvikling, vedligehold og drift af Sikkerhedsstyrelsens IT-løsninger. Systemer og data understøtter styrelsens kerneopgaver og bidrager til at sikre stabil drift.

Arbejdet foregår tæt på styrelsens myndighedsområder, og der er medarbejdere med mange forskellige kompetencer, enten med IT-baggrund eller en akademisk baggrund. Fælles for medarbejderne er, at de er vant til at arbejde med store datamængder, for eksempel fra matematik, fysik eller statistik.

Digitalisering er opdelt i fire teams med hver deres arbejdsområder. I alle teams arbejdes der efter scrum-metoder.

Arkitektur og sikkerhed

I arkitektur og sikkerhed er hovedfokus at binde teknologiske løsninger sammen med forretningsmæssige behov samtidig med overholdelse af compliance og standarder indenfor informationssikkerhed. Vi stræber efter at støtte vores interne udvikling ved at tilbyde dem en robust IT-infrastruktur.

Datamanagement

Det er Datamangement (DM)s opgave at sikre styrelsens datagrundlag. Det gøres ved at definere regler og modeller for datastruktur, journaliseringspraksis og datagovernance samt kontrollere at disse efterleves. Derudover udvikler og vedligeholder DM løsninger der leverer data til resten af Sikkerhedsstyrelsen via det centrale datamarked og Power BI-rapporter. Endelig løser DM diverse analyseopgaver både som småopgaver i forbindelse med den daglige drift og som større udviklingsopgaver der leverer datatunge løsninger som sikrer ensartethed på tværs af styrelsen.

IT-drift

Det er et hovedmål for teamet at sikre stabil IT-drift i Sikkerhedsstyrelsen. Der arbejdes efter ITIL-principper, og opgaver indrapporteres i helpdesk, hvor indkomne tickets screenes dagligt.

Teamet har opgaver omkring leverandørstyring, test og fejlfinding. Teamets medlemmer er systemansvarlige for alle IT-systemer i Sikkerhedsstyrelsen, og desuden er der opgaver med brugeradministration, udlevering af IT-udstyr og generel support.

IT-udvikling

IT-Udvikling er opdelt i to udviklerteams, der arbejder med Sikkerhedsstyrelsens systemer, både internt og eksternt rettede. Det gælder både vedligehold, udvikling og assistance på drift. Der er både systemer, der leverer data til samarbejdspartnere og systemer, der skal lette arbejdsgange for sagsbehandlere eller assistere med markedsovervågning.

Blandt medarbejderne er der både fullstack-udviklere og frontend-udviklere, der udvikler systemer i tæt samarbejde med driftsområderne i Sikkerhedsstyrelsen. Der arbejdes med pair-programming og review af kollegers kode, og de primære teknologier er .NET, StencilJS, JavaScript og TypeScript.

Mikkel

Mikkel:
Til dagligt arbejder jeg som full-stack-udvikler hos Sikkerhedsstyrelsen, samtidig med at jeg studerer til software developer. Jeg startede som studentermedhjælper og har nu en rolle, der giver mig mulighed for at arbejde med spændende projekter og fortsætte min uddannelse sideløbende. Hos Sikkerhedsstyrelsen er der rig mulighed for personlig udvikling, og jeg nyder at være en del af et dynamisk miljø med gode kolleger.
Vi arbejder med et forretningsområde der er interessant og foranderligt – dette stiller krav til os udviklere om at være skarpe på, at vi udvikler systemer, der løbende kan tilpasses til de forandringer, vi støder på.

Niels Ole

Niels Ole:

Som løsningsarkitekt har jeg fokus på, at de IT-løsninger, der implementeres i Sikkerhedsstyrelsen har sammenhæng til vores eksisterende løsninger. Min opgave er at have overblik og kunne kommunikere med forskellige fagligheder, når vi udvikler nye løsninger, og jeg skal have sans for, at løsningerne understøtter resten af Sikkerhedsstyrelsen.

Jeg blev ansat i december 2021 som IT-konsulent i IT Drift, og erfaringerne fra opgaverne i driften kan jeg i høj grad bruge i mine nuværende opgaver. Sikkerhedsstyrelsen arbejder meget digitalt, og når der implementeres nye arbejdsopgaver, fører det ofte IT-behov med sig. Så en del af mit arbejde er også det strategiske perspektiv - at have følere ude for, hvad vi får behov for i fremtiden.

Sikkerhedsstyrelsen er en spændende arbejdsplads, hvor vi får lov at arbejde med nye teknologier. Vi har et setup, hvor der er fokus både på data management, udvikling, informationssikkerhed, IT-drift og arkitektur. Vi er mange fagligheder, der kan spille sammen i Digitalisering, og vi har medbestemmelse på retningen.

Kunder og kommunikation

I Kunder og kommunikation arbejder vi med mange forskellige borger- og virksomhedsrettede kommunikationsopgaver. Det foregår i tæt samarbejde med Sikkerhedsstyrelsens faglige arbejdsområder.  

Vi har ansvaret for kundesupporten og besvarer direkte henvendelser fra kunder på telefon og mail. Vi er kundernes første indgang til Sikkerhedsstyrelsen. Vores kundesupportere er dygtige til den direkte kundedialog i skrift og tale, og de har et bredt og overordnet kendskab til alle styrelsens faglige områder, så de kan svare på flertallet af kundernes spørgsmål, når de kontakter os.

Med afsæt i styrelsens kommunikationsstrategi arbejder vi med styrelsens eksterne kommunikation både til borgere og virksomheder. Vi arbejder bl.a. med små og store kampagner, formulerer nyheder til pressen, varetager pressekontakten, laver materiale til sociale medier, producerer grafisk materiale samt udvikler webindhold og vejledningsmateriale. Som led i de mange forskellige kommunikationsopgaver sikrer vi styrelsens visuelle udtryk i design, vi arbejder med grafiske opgaver og fotos til interne og eksterne formidlingsopgaver.

Vi vælger kommunikationsform ud fra målgruppe og budskab og omsætter Sikkerhedsstyrelsens data og statistik til konkrete budskaber, rettet mod virksomheder og borgere.

I samarbejde med digitalisering og de faglige afdelinger arbejder vi med udvikling og drift af digitale selvbetjeningsløsninger på vores platforme, på hjemmeside, virk.dk og intranet. Vi udvikler styrelsens brev- og blanketløsninger til virksomheder, så de både er brugervenlige og forståelige med fokus på tilgængelighed og gode brugeregenskaber.

De faglige opgaver og deraf kompetencerne i afdelingen er således meget brede.
Vores faglige profiler er fx kundesupportere, administrative medarbejdere, grafikere, journalister, kommunikationsmedarbejdere og servicedesignere.

Mette

Mette:
Som servicedesigner kan jeg godt li’ at bryde et konkret behov eller en kompleks problemstilling ned til enkle og intuitive løsninger. Det kan være de små enkle skriveopgaver eller et større initiativ, som skal foldes ud sammen med mine kollegaer fra andre dele af organisationen. Det er fedt, når vi udnytter hinandens kompetencer og erfaringer på tværs af styrelsen, både analytisk og strategisk og ved den praktiske udførelse af opgaverne.

Økonomi og styring

I Økonomi og styring arbejder vi med Sikkerhedsstyrelsens økonomi- og ressourcestyring og understøtter ledere og medarbejdere i at opretholde en god økonomisk forvaltning og en effektiv drift.

Som medarbejder i Økonomi og styring er arbejdsopgaverne fx økonomistyring, løbende ressourceplanlægning og budgetplanlægning. Vi arbejder med årsrapport, indmelding af aktiviteter og færdiggørelse af finanslov samt den løbende økonomiske ajourføring. Desuden fastlægger og udarbejder vi opgørelser over ressourceanvendelse og afklarer eventuelle økonomiske konsekvenser af styrelsens aktiviteter. Vi deltager aktivt i analyse og vurdering af nye potentielle forretningsområder og bidrager til at få den nødvendige finansiering via dialog med departement og Finansministeriet.

Der er desuden mulighed for at arbejde med analyser og ledelsesinformation. Her skal du anvende dine kompetencer til at formidle driftsmæssige muligheder og udfordringer, og det vil bl.a. give dig indsigt i digitale værktøjer, systemer og statslige løsninger samt indsigt og viden i det offentlige økonomiske setup.

Der er også mulighed for at arbejde med relevante regnskabsopgaver med løbende opfølgning og tilpasning af styrelsens regnskaber og budgetter. På regnskabsområdet arbejder vi bl.a. med betaling af fakturaer, rejseafregninger, opfølgning på tidsregistrering og sparring i forbindelse med indkøb.

Lisa

Lisa:
I Økonomi og styring spænder arbejdet bredt fra nørdet excel-arbejde til pædagogiske og visuelle præsentationer, hvor kunden altid er i centrum. Som medarbejder er det rigtigt spændende at være med helt nede i maskinrummet, når kalkulationer og beregninger foretages, samtidig med at vi har en vigtig formidlingsrolle til især direktion og ledergruppe. De er vores vigtigste kunder. 

Ledelse og Politik

I Ledelse og Politik er mulighederne mange. Kerneopgaverne er ministerbetjening, politik- og strategiudvikling, projektledelse og samarbejde med direktion, ledelse og kolleger fra styrelsens afdelinger. EU-arbejde er også en disciplin, hvor vi koordinerer og samarbejder med vores kolleger.

Medarbejderne i Ledelse og Politik spiller en stor rolle i at udvikle Sikkerhedsstyrelsen og understøtte kernedriften. Derfor skal man have forretningssans og politisk tæft.

Ledelse og Politik er med til at klæde erhvervsministeren på, når en lov skal fremsættes, når ministeren skal træffe beslutning eller præsentere politik på Sikkerhedsstyrelsens område. Medarbejderne besvarer også henvendelser fra borgere, politikere, regeringsudvalg og andre, som vil vide noget om styrelsens opgaver.

Sikkerhedsstyrelsen sidder for bordenden af en række udvalg, hvor medarbejdere i Ledelse og Politik er sekretariat, formulerer dagsorden, leverer materiale og i nogle tilfælde leder møderne.

Der er også en international dimension i opgaverne, hvor vi kommer helt tæt på de politiske processer internationalt og får dybere indsigt i EU-systemet ved at bidrage til forhandling af retsakter, deltage i EU-projekter eller arbejdsgrupper. Vi er med til at varetage Danmarks interesser i EU på vores fagområder. 

Alle medarbejdere i Ledelse og Politik arbejder tæt sammen med kolleger på alle niveauer i organisationen. Det sker i projekter, hvor vi ofte er projektledere, i workshops, hvor vi faciliterer eller i større tværgående opgaver, hvor vi også ofte har en koordinerende rolle. Der er generelle opgaver med planlægning, koordinering og forberedelse af møde- og præsentationsmateriale til interne og eksterne møder, referatskrivning, kalenderstyring og mødebooking.

Fælles for alle opgaverne er, at de bringer medarbejdernes analytiske evner og strategiske blik i spil, og de forudsætter en høj grad af initiativ og mod til at tage ansvar for egne og fælles opgaver.

Du vil i Ledelse og Politik udvikle dine kompetencer inden for projektledelse og procesfacilitering, og du vil styrke dit kendskab til agile værktøjer og styring.

Marie

Marie:
I politikteamet er vi bindeleddet mellem den faglige ekspertise i styrelsen og de større politiske dagsordener i departementet og regeringen. Det er spændende at være med til at omdanne de politiske tanker til reelt arbejde i styrelsen, som skaber en forskel for os alle sammen. 
Vi får lov til at tænke stort på tværs af hele styrelsen og dens fagområder. Jeg sidder bl.a. med alle vores sundhedsområder, og det har været utroligt spændende at være med til arbejdet på en ny forebyggelsesplan for tobak, nikotin og alkohol, helt fra den spæde start til implementeringen af  opgaverne i huset.
Mit arbejde har især udviklet mine koordinerings- og procesledelseskompetencer, når jeg har skullet indhente input til f.eks. nye opgaver for styrelsen hele vejen rundt i vores hus og sikre, at vi leverer arbejde af høj kvalitet til tiden.

Karriere som kontorelev

Hos Sikkerhedsstyrelsen ansætter vi hvert år kontorelever med uddannelse i offentlig administration. Vi ser det som et socialt ansvar at være med til at uddanne og udvikle kontorelever både fagligt og personligt.

Læs mere her

Mulighed for studiejob

Er du studerende, har du mulighed for at søge et studiejob i Sikkerhedsstyrelsen. Det giver dig gode muligheder for at få praktisk erfaring inden for dit fagområde.  

Som studentermedhjælper indgår du i den daglige opgaveløsning og bidrager med dine kompetencer i et godt læringsmiljø med mulighed for faglig sparring. Samtidig får du indsigt i relevante myndighedsopgaver og kommer tæt på de politiske processer. 

Vi har forståelse for, at din uddannelse er vigtig. Der tages derfor hensyn til, at der er en god balance mellem din uddannelse og jobbet hos os. Det betyder, at der er fleksibilitet til at planlægge dine arbejdsdage i forhold til studielivet og arbejdsmængden ved læseferie og eksamener. 

Et studiejob i Sikkerhedsstyrelsen kan fx være i Jura. I videoen kan du se lidt om mulighederne.

Mulighed for at komme i praktik

Ønsker du at komme i praktik hos Sikkerhedsstyrelsen i forbindelse med din uddannelse, kan du sende en uopfordret forespørgsel til sik@sik.dk. Så undersøger vi muligheden for at tilbyde en praktikplads inden for et relevant område.  
En praktik i styrelsen kan føre til et studiejob. Du kan også læse mere under emnet ’mulighed for studiejob.

Vi ansætter på følgende måde

1. Søg på stillingsopslag
Vi modtager som udgangspunkt kun ansøgninger på stillingsopslag, da stillinger i staten skal slås op.

2. Indkaldelse til samtale
Vi skriver typisk en mail om, at vi gerne vil se dig til samtale.

3. Jobsamtale
Vi holder som hovedregel to samtaler. Går du videre til 2. samtale, kan du forvente at blive testet i form af en personligheds- og evt. logisk analyse, som udfyldes forud for samtalen.

4. Tilbud om ansættelse
Vi fremsender et tilbud om ansættelse. Tilbuddet om ansættelse er bindende fra styrelsens side, og du vil kunne opsige dit nuværende job.

Sådan ansætter vi
Prikker

Job i Sikkerhedsstyrelsen

26.09.2022
 Jette Lindegaard - Foto: Ole Joern, Redstar

At gøre vores samfund mere sikkert er givende

20.05.2022
Juristen Julie sidder på en trappe i Sikkerhedsstyrelsen

Kærligheden kaldte mig hjem