Klasse 7 - drift og vedligeholdelse

Denne vejledning dækker drift og vedligeholdelse af gasinstallationer i gasinstallationsklasse 7. Det er gasmotorer, gasturbiner og procesinstallationer, som reguleres af bekendtgørelsen om sikkerhed for gasinstallationer.
Vejledningen er rettet til de projekterende, udførende, ejerne, brugerne og dem, som vedligeholder procesinstallationer. Det kan være rådgivere, udførende vvs-installatører, gasgodkendte virksomheder og ejere/brugere af procesinstallationen.
Indholdet er senest revideret 29. april 2019

Autorisationskrav og kompetencer

Reparationer, eftersyn og udskiftning af komponenter på procesinstallationer må kun udføres af en godkendt virksomhed (jf. lov om autorisation af virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet § 11). Fabrikanten kan foretage arbejdet uden at være godkendt virksomhed, dog skal fabrikantens leverandør være en godkendt virksomhed. Det gælder altid, at personale skal have kendskab og kompetencer til at udføre reparation, eftersyn eller udskiftning af gasmateriellet.

Driftspersonale med særlige kompetencer i gasinstallationer (jf. bekendtgørelse om godkendelse af fagligt ansvarlige på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet og gasområdet m.v. § 15, stk. 2) må udføre alle driftsopgaver og eftersyn, som er anført i drifts- og vedligeholdelsesplanen for den gasinstallation, planen dækker. Dette gælder ikke udskiftning af enkeltkomponenter eller arbejder på selve installationen. Driftspersonalet må kun udføre driftsopgaver og eftersyn for procesinstallationer, der ejes af den virksomhed, hvor de er ansat.

Driftspersonale med særlige kompetencer er personale, der har bestået den kompetencegivende prøve i indregulering og funktionsprøvning (jf. bekendtgørelse om godkendelse af fagligt ansvarlige på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet og gasområdet m.v. § 15, stk. 2).

Periodisk eftersyn

Procesinstallationer skal gennemgå periodiske eftersyn med passende tidsintervaller. Eftersynet skal rettes mod sikkerhedsteknisk kritiske områder og sikre tilstrækkelig beskyttelse mod fejlsituationer. Det er vigtigt, at frekvensen for det periodiske eftersyn fastsættes ud fra den konkrete installation, herunder installationens kompleksitet, risikoprofil, driftstid, fabrikantens anvisninger og det aktuelle driftspersonales kompetence.

For procesinstallationer skal drifts- og vedligeholdelsesmanualen angive tidsintervallet for eftersyn. Dog skal der udføres eftersyn mindst hver 12. måned.

Periodisk eftersyn skal som minimum bestå af dette:

1. Tæthedsprøve af den samlede installation i overensstemmelse med Installationsbekendtgørelsens bilag 1 (se afsnit om tæthedsprøvning under idriftsættelse)

2. Forbrændingstekniske målinger (kuldioxid- eller iltoverskud, kulilte, røggastemperatur og tryk og evt. trækmåling)

3. Visuel kontrol af flammebillede og kontrol af flammestabilitet under opstart og drift

4. Visuel gennemgang af den samlede installation for at fastslå, om der er tydelige fejl og mangler ved den samlede installation

5. Kontrol af eventuelle andre eftersynsoperationer efter fabrikantens anvisninger

6. Kontrolmåling af regulatorens afgangstryk under drift, af lukketrykket og af tilslutningstryk foran apparater

7. Kontrolmåling af aktiveringstryk for sikkerhedsafspærrings- og afblæsningsventiler

8. Kontrol af frisklufts- og ventilationsåbninger og kontrol af eventuelt mekanisk ventilationsfunktion og -overvågning

9. Kontrol af hovedhanes og ventilers lukkefunktion

10. Kontrol af eventuelle gasmangelsikringer

11. Kontrol af eventuelle alarmgivere og nødstop efter fabrikantens anvisninger

12. Kontrol af termostatfunktioner

13. Inspektion af aftrækssystem eller skorsten for beskadigelser og korrosionstegn eller skader, som kan føre til tilstopninger eller utætheder

14. Funktionskontrol af aftrækssikring

15. Funktionskontrol af komponenter i sikkerhedskæden, fx gnisttællere, undertryksvagter, spjældkontakter, niveaufølere, gasdetektorer, iltmålere og lignende komponenter

16. Funktionskontrol på eventuelt iltreguleringsudstyr efter fabrikantens anvisninger

17. Eventuel kontrol af forskylningsforløbet

18. Udarbejdelse af dokumentation for det udførte arbejde og oplysninger om forbrændingstekniske målinger.

19. Kontrol af den indregulerede belastning

Eftersyn ved udkald

Når en autoriseret eller godkendt virksomhed kaldes ud til akutte reparationer på procesinstallationer ved farlige hændelser eller driftsstop, har virksomheden ansvar for, at udførte reparationer er sikkerhedsmæssigt forsvarlige og at gasinstallationen ikke har synlige fejl.

Afhængigt af, hvilket arbejde der er udført i forbindelse med udkaldet, skal dette udføres, før installationen kan forlades:

1. Fejlfinding, fejlretning og tæthedsprøve ved gasutætheder

2. Udførelse af forbrændingstekniske målinger (kuldioxid- eller iltoverskud, kulilte, røggastemperatur og tryk og evt. trækmåling)

3. Visuel kontrol af flammebillede og kontrol af flammestabilitet under opstart og drift

4. Visuel gennemgang af den samlede installation for at fastslå, om der er tydelige fejl og mangler ved den samlede installation, herunder aftræk og ventilationsforhold

5. Udarbejdelse af dokumentation for det udførte arbejde, herunder oplysninger om forbrændingstekniske målinger


Vejledninger opdateres løbende - du finder altid den seneste udgave på Sik.dk.

Tjek derfor datoen, hvis du har printet en vejledning og vil være sikker på, at den fortsat er gældende.