Pligter - distributør, importør eller fabrikant af elprodukter

Her kan du læse om de vigtigste krav, du skal leve op til som fabrikant, bemyndiget repræsentant, importør eller distributør af elprodukter for at overholde Lavspændingsdirektivet (LVD).

Dine pligter i forhold til loven afhænger af, hvilken rolle du har i forhold til et givent produkt, og hvilket direktiv produktet er underlagt.

Du kan her læse om dine pligter som fabrikant, bemyndiget repræsentant, importør eller distributør af elektrisk materiel (elprodukter), som er underlagt Lavspændingsdirektivet (LVD).

Regler for fabrikanter

Du kan læse om alle krav, som fabrikanten skal leve op til, i kapitel 2, artikel 6 i Lavspændingsdirektivet (LVD). Nedenfor kan du læse om de overordnede krav til dig som fabrikant.

Produktion, teknisk dokumentation og overensstemmelse

 • Du skal sikre dig, at du kun bringer sikre elprodukter i omsætning. De skal være konstrueret og fremstillet, så de lever op til sikkerhedskravene i artikel 3 i Lavspændingsdirektivet (LVD). 
   
 • Du skal få lavet teknisk dokumentation på elproduktet, der dokumenterer, at produktet stemmer overens med sikkerhedskravene. 
   
 • Når den tekniske dokumentation er i orden, skal du lave en EU-overenstemmelseserklæring og CE-mærke elproduktet.
   
 • Du har pligt til at opbevare den tekniske dokumentation og EU-overenstemmelseserklæringen i 10 år, efter produktet er bragt i omsætning.
   
 • Du skal sikre dig, at dit elprodukt og den tekniske dokumentation altid er opdateret i forhold til de gældende regler. 
   
 • Du skal vurdere, om det er nødvendigt at foretage stikprøvekontrol af produkterne for at sikre, at de lever op til reglerne. 

Oplysninger på og om det elektriske produkt

 • Du skal sikre, at dine elprodukter er forsynet med et type-, parti- eller serienummer eller en anden angivelse, der kan identificere produktet. Hvis det ikke er muligt på grund af produktets type eller størrelse, skal oplysningerne fremgå af emballagen eller et dokument, der følger med produktet.
   
 • Dit navn, registrerede firmanavn eller varemærke og postadresse skal fremgå på produktet. Er det ikke muligt, skal det stå på emballagen eller et andet dokument, som følger med produktet.
   
 • Kontaktoplysningerne skal stå på dansk, hvis produktet skal sælges i Danmark. 
   
 • Du skal sikre dig, at der følger en dansk brugsanvisning og sikkerhedsoplysninger med det elektriske produkt. 

Hvis du opdager fejl eller risiko ved det elektriske produkt

 • Har du markedsført et elprodukt, som ikke er i overensstemmelse med direktivet, skal du straks bringe det i orden, så det lever op til lovgivningen. 
   
 • Kan du ikke det, skal du sørge for, at produktet bliver trukket tilbage fra forhandlerne eller kaldt tilbage fra forbrugerne. 
   
 • Opdager du, at produktet udgør en risiko, skal du straks orientere markedsovervågningsmyndighederne og stille al nødvendig dokumentation til rådighed.

Regler for bemyndigede repræsentanter

Du kan læse om alle den bemyndigede repræsentants pligter i kapitel 2, artikel 7 i Lavspændingsdirektivet (LVD)

De overordnede krav til dig som bemyndiget repræsentant

 • Du skal være udpeget som bemyndiget repræsentant af fabrikanten ved en skriftlig fuldmagt. 
   
 • Du må ikke udarbejde teknisk dokumentation, og dette må ikke være en del af fuldmagten fra fabrikanten.
   
 • Du skal udføre de opgaver, der er fastsat i det mandat, du har modtaget fra fabrikanten.

Mandatet skal som minimum sætte dig i stand til:

 • At opbevare EU-overensstemmelseserklæringen og den tekniske dokumentation, så den er til rådighed for markedsovervågningsmyndighederne i 10 år, efter elproduktet er bragt i omsætning.
 • At give al nødvendig information og dokumentation til den kompetente, nationale myndighed, hvis du bliver bedt om det. Dokumentationen skal gøre det muligt at undersøge, om elproduktet er i overensstemmelse med lovgivningen.
 • At samarbejde med de nationale kompetente myndigheder om foranstaltninger for at undgå risici, som elproduktet måtte udgøre. Det kan eksempelvis være i forbindelse med tilbagetrækning fra handlen eller tilbagekaldelse fra forbrugerne.

Regler for importører

Du kan læse om alle importørens pligter i Lavspændingsdirektivets kapitel 2, artikel 8.

Overordnede krav til dig som importør

 • Du må kun bringe elprodukter, der opfylder kravene i Lavspændingsdirektivet (LVD), i omsætning. 
   
 • Du skal sikre dig, at fabrikanten har udarbejdet den tekniske dokumentation, at produktet er CE-mærket og at der medfølger brugsanvisning eller montagevejledning på dansk.

 • Du skal opbevare en kopi af EU-overensstemmelseserklæringen i ti år efter, at elproduktet er blevet bragt i omsætning, så du kan give den til markedsovervågningsmyndighederne, hvis de beder om det. 
   
 • Hvis du finder ud af eller har grund til at tro, at et elprodukt ikke er i overensstemmelse med de gældende sikkerhedskrav, må du ikke bringe det i omsætning, før det er blevet bragt i overensstemmelse. 
   
 • Derudover skal du underrette fabrikanten og markedsovervågningsmyndighederne, hvis elproduktet udgør en risiko.
   
 • Oplysninger på og om det elektriske produkt.
   
 • Dit navn, registrerede firmanavn eller registrerede varemærke og postadresse, hvor du kan kontaktes, skal fremgå af produktet. Hvis dette ikke er muligt, skal det fremgå af emballagen eller af et dokument, der følger med elproduktet. Kontaktoplysningerne skal stå på dansk.
   
 • Du skal sikre dig, at der følger en brugsanvisning og sikkerhedsoplysninger med produktet. Disse skal være let forståelige og på dansk.  

Transport og opbevaring af elproduktet

 • Du skal sikre dig, at produktet ikke lider skade, så det ikke længere er i overensstemmelse med direktivet, når du opbevarer og transporterer det. 

Farer og fejl ved produktet 

 • Du skal – hvis du bliver bedt om det af myndighederne – foretage stikprøvekontrol af det elektriske materiel, undersøge det og om nødvendigt føre et register over klager, produkter, der ikke opfylder kravene, samt tilbagekaldelser af elektrisk materiel. Du skal holde distributørerne informeret. 
   
 • Hvis det elektriske materiel ikke er i overensstemmelse med direktivet, skal du sørge for, at det bliver bragt i overensstemmelse. Kan du ikke det, skal du sørge for tilbagetrækning fra handlen eller tilbagekaldelse fra forbrugerne. 
 • Hvis materiellet udgør en risiko for forbrugerne, skal du også straks orientere myndighederne. Du skal stille nødvendig dokumentation til rådighed for myndighederne.
   
 • Hvis Sikkerhedsstyrelsen beder dig om det, skal du give alle de oplysninger og al den dokumentation på papir eller i elektronisk format, der er nødvendig for at påvise, at det elektriske materiel stemmer overens med direktivet. Dokumentationen skal være på et let forståeligt sprog for Sikkerhedsstyrelsen.
   
 • Du skal samarbejde med Sikkerhedsstyrelsen om foranstaltninger, der træffes for at mindske risici i forbindelse med det elektriske produkt, hvis du bliver bedt om at samarbejde.

Regler for distributører

Du kan læse om distributørens pligter i Lavspændingsdirektivet kapitel 2, artikel 9.

De overordnede krav til dig som distributør

 • Du må kun markedsføre elprodukter, der overholder Lavspændingsdirektivet. Visse produkter, der indeholder el, er ikke omfattet af direktivet. Se undtagelserne i direktivets bilag 2. 
   
 • Du skal kontrollere, at det elektriske materiel er forsynet med CE-mærkningen og er ledsaget af den krævede dokumentation, før du gør produktet tilgængeligt på markedet. 
   
 • Du skal også sørge for, at der medfølger en brugsanvisning og sikkerhedsoplysninger på et sprog, der er let forståeligt for forbrugerne og andre slutbrugere i den medlemsstat, hvor det elektriske materiel gøres tilgængeligt på markedet. I Danmark skal brugsanvisning og sikkerhedsoplysninger være på dansk.
   
 • Du skal tjekke, at fabrikanten og importøren har opfyldt de krav, direktivet stiller til dem. Se kravene til fabrikant og importør længere oppe på denne side.

Transport og opbevaring af elproduktet

 • Du skal sikre dig, at produktet ikke lider skade under din transport og opbevaring, så det ikke længere lever op til de gældende sikkerhedskrav.

Farer og fejl ved produktet

 • Hvis du opdager eller har grund til at tro, at noget elektrisk materiel ikke er i overensstemmelse med de gældende sikkerhedskrav, må du ikke gøre det tilgængeligt på markedet, før det er blevet bragt i overensstemmelse. 
   
 • Hvis elproduktet udgør en risiko, skal du underrette fabrikanten eller importøren samt Sikkerhedsstyrelsen om det. 
   
 • Du skal træffe de nødvendige foranstaltninger for at bringe produktet i overensstemmelse med lovgivningen eller stoppe salget eller tilbagekalde det fra forbrugerne, hvis du har grund til at tro, at produktet ikke lever op til reglerne.
   
 • Du skal orientere markedsovervågningsmyndighederne i de EU-lande, hvor elproduktet er solgt, hvis produktet udgør en risiko. Du skal give nærmere oplysninger om den manglende overensstemmelse med lovgivningen og hvilke foranstaltninger, du vil træffe.
   
 • Hvis Sikkerhedsstyrelsen beder dig om det, skal du skal give alle nødvendige informationer, der viser, at elproduktet er i overensstemmelse med lovgivningen.
   
 • Du skal samarbejde med Sikkerhedsstyrelsen om at mindske risici ved produktet, du har markedsført, hvis du bliver bedt om det. Det kan eksempelvis være samarbejde om et salgsstop eller tilbagekaldelse fra forbrugerne.