Arbejde på eller nær ved en idriftsat installation

Denne vejledning retter sig mod aktiviteter på eller nær ved lavspændingsinstallationer, der er i drift. Vejledningen er lavet til fagfolk og er ikke gældende for lægmænd.
Vejledningen dækker opgaver under den fælles betegnelse L-AUS-arbejde, det vil sige lavspændingsarbejde på installationer under spænding.

Bekendtgørelse og standard

Når du skal arbejde på eller nær ved en idriftsat installation, skal arbejdet udføres efter bestemmelserne i installationsbekendtgørelsens kapitel 7 og kravene i standarden DS/EN 50110-1.

Er det muligt at afbryde for forsyningen, så gør det, så du kan udføre arbejdet sikkert i spændingsløs tilstand. Ellers skal du vurdere de risici, der er ved at arbejde på en installation under spænding,, inden du går i gang med arbejdet.

Inden du går i gang

Der skal være foretaget en vurdering af den elektriske risiko, inden du udfører en arbejdsopgave på en elektrisk installation eller i nærheden af spændingsførende dele. Det skal vurderes, hvordan opgaven tænkes udført og hvilke sikkerhedsforanstaltninger og forholdsregler, der skal træffes, for at opgaven kan udføres sikkert. Dette omfatter også den rigtige påklædning og behovet for personlige værnemidler.

Ansvar under arbejdsaktiviteter

Den autoriserede virksomhed har det overordnede ansvar for instruktion og kontrol. Det er den fagligt ansvarlige, der skal sikre, at virksomhedens autorisationskrævende opgaver bemandes korrekt, at medarbejderne instrueres tilstrækkeligt, samt at der føres tilstrækkeligt tilsyn med arbejdes udførelse.

Den fagligt ansvarlige har således ansvaret for at bemande opgaver og ansvar for, at medarbejderne er kvalificerede til at udføre arbejdet. Det er et krav i installationsbekendtgørelsen, at de personer, som udfører arbejde på eller nær ved elektriske installationer under spænding, skal være tilstrækkeligt kvalificerede til at udføre arbejdet, så de kan undgå de farer, som elektricitet kan skabe.

Persongalleriet i DS/EN-50110-1

Standarden bruger tre forskellige personbetegnelser, afhængig af funktioner og ansvar. For at relatere det til den praktiske hverdag i installationsbranchen, har vi lavet denne forenkling af personbetegnelserne, når der er tale om arbejde på en fast installation.

Du kan se eksempler på ansvarsniveau i standarden DS/EN 50110-1, anneks B.

Ansvarlig person for en elektrisk installation

Det vil typisk være ejeren af den elektriske installation, der er ansvarlig for installationen (A-person, DS/EN 50110-1, punkt 3.2.1).

Udpeget person med ansvar for en elektrisk installation under arbejdsaktiviteter

Den udpegede person med ansvar for installationen svarer til den fagligt ansvarlige i en autoriseret installatørvirksomhed (B-person, DS/EN 50110-1, punkt 3.2.2).

Udpeget person med ansvar for en arbejdsaktivitet

Den udpegede person med ansvar for en arbejdsaktivitet svarer typisk til en elektriker (C-person, DS/EN 50110-1, punkt 3.2.3).

Ansvaret ved små eller store opgaver

Er der tale om arbejde i private husholdninger eller små virksomheder, vil den ansvarlige (B-person) ofte være den fagligt ansvarlige i elinstallatørvirksomheden. I store virksomheder eller industrivirksomheder vil den ansvarlige ofte være udpeget af virksomheden til at varetage opgaven (teknisk chef e.l.).

Den fagligt ansvarlige er ansvarlig for, at der udføres en risikovurdering, som afdækker, hvordan arbejdsopgaven kan udføres sikkert.

Det anbefales som udgangspunkt at udføre arbejdet spændingsløst. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, skal enten den fagligt ansvarlige eller den udpegede person med ansvar for arbejdsaktiviteten (C-person) sikre, at der er givet præcise og udførlige instruktioner til det personale, som udfører arbejdet, både inden arbejdet påbegyndes og ved afslutningen af det.

Ansvar for selve arbejdsaktiviteten

Ved den udpegede person for en arbejdsaktivitet forstås den ansvarlige person for arbejdet, som den autoriserede elinstallatørvirksomhed har udpeget til at være ansvarlig for den pågældende arbejdsopgave (C-person).

Den fagligt ansvarlige (B-person) skal sikre sig, at den pågældende person med ansvar for en arbejdsaktivitet (C-person) er kvalificeret til at udføre opgaven..

Hvem laver risikovurdering

Inden arbejdet med en opgave påbegyndes, skal der foretages en risikovurdering. Denne vurdering skal udarbejdes af den fagligt ansvarlige (B-person), og den ansvarlige for arbejdsaktiviteten (C-person) skal selv sikre, at alle instruktioner mv. bliver overholdt.

Hvis du er elektriker, betyder det, at din leder (den fagligt ansvarlige/elinstallatøren/overmontøren) skal have lavet en risikovurdering for arbejdsaktiviteten. Du kan også få uddelegeret denne opgave. Er du ansvarlig for udførelsen af arbejdsopgaven og har du en kollega med (svend eller lærling), er det dit ansvar at sikre før og under enhver arbejdsaktivitet, at alle relevante krav, regler og instruktioner bliver overholdt.

Du har et ansvar

Overordnet set har du selv ansvar for, at du kan udføre arbejdet sikkert, dvs. du skal sige fra, hvis du ikke mener, at du kan udføre arbejdet sikkert. Du skal være tilstrækkeligt kvalificeret til at udføre arbejdet, så du kan undgå de farer, som elektricitet kan skabe. For at du kan være sagkyndig, skal du have en relevant uddannelse, viden og erfaring  så du er i stand til at analysere risici og kan undgå farer.

Hvis du vælger at udføre arbejdet under spænding, skal du periodisk og i nødvendigt omfang være instrueret i sikkerhedsmæssigt korrekt adfærd i forhold til det arbejde, du skal udføre.

Vær opmærksom på, at en sagkyndig person i henhold til DS/EN 50110-1 også skal have viden og evner til at analysere risici for at kunne undgå evt. farer. Dette er en skærpelse i forhold til definitionen i installationsbekendtgørelsen.

Instruktion, bemanding og personale

I kvalitetsledelsessystemet skal virksomheden bl.a. beskrive, hvordan det sikres, at:

 • opgaver er korrekt bemandede
 • medarbejdere er tiltrækkeligt instruerede
 • der føres tilstrækkeligt tilsyn med arbejdets udførelse

Den fagligt ansvarliges involvering i bemanding af virksomhedens opgaver og instruktion af medarbejdere skal ligeledes være beskrevet i kvalitetsledelsessystemet.

Personale

Personer, som udfører arbejde på eller nær ved en elektrisk installation under spænding, skal være fyldt 18 år og være tilstrækkeligt kvalificeret til at udføre arbejdet, så de kan undgå de farer, som elektricitet kan skabe.

Når en person udfører en arbejdsaktivitet, skal personen have en teknisk viden eller erfaring, som er nødvendig for at undgå elektrisk fare eller skade. Har personen ikke denne tekniske viden eller erfaring, skal personen være under opsyn, når arbejdet udføres.

En sagkyndig person i forhold til DS/EN 50110-1 er en person med relevant uddannelse, erfaring og viden, der gør personen i stand til at analysere risici og undgå mulige farer, skabt af elektricitet.

Uddannelseskravet i DS/EN 50110-1 er undtaget i installationsbekendtgørelsen. Undtagelsen gælder for kravene i 6.3.2, Uddannelse og kvalifikationer, og 6.3.3., Vedligeholdelse af personalets faglige niveau.

Personlige værnemidler

Afhængig af arbejdets art skal du vælge de rigtige værnemidler, fx beklædning med lange ærmer, beskyttelsesbriller og isolerede handsker. I forbindelse med risikovurderingen vil det være helt naturligt at tænke personlige værnemidler med ind i vurderingen. For isolerede handsker kan kravet opfyldes ved, at handskerne opfylder DS/EN 60903.

Arbejdsstedet

Arbejdsområdet skal være afgrænset og tydeligt afmærket. Der skal være tilstrækkelig adgang, belysning og plads ved alle dele af den elektriske installation, som skal undergå en arbejdsaktivitet.

Værktøj, udstyr og anordninger

Værktøj, udstyr og anordninger skal opfylde kravene i relevante standarder. De skal være egnede og beregnede til arbejdet og skal anvendes i overensstemmelse med anvisninger og/eller vejledninger. Værktøj, udstyr og anordninger skal vedligeholdes, således at de stadig er egnede til formålet.  

Isoleret håndværktøj, som er i overensstemmelse med DS/EN 60900, skal være mærket med dobbelt trekant, nummer på den relevante standard (IEC 60900) og 1000 V, reference nr. for model/type samt fabrikationsår (mindst de 2 sidste cifre).

Isolerende håndværktøj i overensstemmelse med tidligere accepterede standarder kan fortsat anvendes, såfremt det stadig er intakt og egnet og beregnet til opgaven.

Kontrol af spændingsløs tilstand

Hvis du vælger at kontrollere spændingsløs tilstand på en installation med en to-polet spændingsdetektor, skal den opfylde kravene i standarden DS/EN 61243-3. Spændingstesteren skal kontrolleres før brug og om nødvendigt også efter brug.

Måleinstrumenter

Hvis du foretager andre målinger end kontrol af spændingsløs tilstand eller hvis du laver en spændingsmåling, skal der anvendes egnede og sikre måleinstrumenter. Du skal være opmærksom på at vælge et instrument med den korrekte overspændingskategori samt korrekt spænding. Spændingen er typisk angivet i forhold til jord. Relevante instrumenter vil være mærket med, hvilken overspændingskategori de har.

Der bør ud fra et sikkerhedsmæssigt synspunkt kun bruges instrumenter og tilbehør, som opfylder DS/EN 61010-1 eller har samme sikkerhedsniveau. Til måling på tavleanlæg og på installationen efter måleren og frem til tilslutningssteder bør der kun bruges instrumenter beregnet for overspændingskategori III. Til måling på selve måleren og ud på forsyningsanlægget bør der kun bruges instrumenter beregnet for overspændingskategori IV. 
Tilstræb, hvor det er muligt, at måling foretages efter beskyttelsesudstyret i anlægget.

Når du anvender et multimeter, bør det være med effektbrydesikring (HBC fuse), som beskytter dig, hvis der sker en kortslutning igennem instrumentet ved målingen.  På nogle instrumenter står der ved ledningstilslutningen ”HBC FUSED”. Dette betyder, at der er effektbrydesikring i instrumentet.

På grund af risikoen for en kortslutning igennem instrumentet bør multimetre efterlades i neutral stilling, dvs. stillingsomskifteren i OFF position og med prøveledningerne fjernet fra instrumentets bøsninger. Hvor det er muligt, bør du anvende en to-polet spændingsdetektor (spændingstester), da en kortslutning igennem instrumentet ikke er mulig. 

Overspændingskategorier

KAT l: Elektronisk udstyr og brugsgenstande med lavt energiforbrug

KAT ll: Stikkontakter og udtag mere end 10 m fra KAT lll eller 20 m fra KAT lV samt brugsgenstande

KAT lll: Tavler, undertavler, 400 V installationer og 230 V installationer

KAT lV: Kollektive distributionsnet, stikledninger, luftledninger, udendørs installationer og jordkabler

Når du skal i gang med arbejdet

Der er flere procedurer, du skal følge, når du skal i gang med arbejdet. Procedurer er et overordnet begreb, og i DS/EN 50110-1 skelnes der mellem driftsprocedurer (del 5), arbejdsprocedurer (del 6) og vedligeholdelsesprocedurer (del 7).

Driftsprocedurer

Driftsprocedurer gælder for driftsaktiviteter, som ændrer den elektriske installations tilstand.

Funktionskontrol

Måling, afprøvning og eftersyn falder ind under funktionskontrol.

Måling er enhver aktivitet, hvor man måler fysiske data i en elektrisk installation..

Hvis du foretager afprøvning under spænding, skal du følge bestemmelserne for arbejde under spænding og/eller arbejde i nærheden af spændingsførende dele.

Reglerne for eftersyn og afprøvning i DS/EN 50110-1 er nøglen til, at du er kvalificeret til at udføre verifikation sikkert efter DS/HD  60364 del 6. Ligesom der er regler for, hvilke standarder fx værktøj og måleinstrumenter skal følge, for at de er sikre at anvende, så sikrer reglerne for eftersyn og afprøvning, at du som person er ”kalibreret” til at udføre eftersyn og afprøvning sikkert.

Eftersyn og afprøvning af elektriske installationer skal foretages af sagkyndige personer med erfaring i eftersyn af lignende elektriske installationer, og der skal anvendes egnet udstyr. Resultatet af eftersyn skal dokumenteres.

Arbejdsprocedurer

Arbejdsprocedurer gælder for selve arbejdet på eller ved en elektrisk installation. De er baseret på, at der træffes beskyttelsesforanstaltninger mod elektrisk stød og/eller virkningerne af kortslutning og lysbue.

I standarden DS/EN 50110-1  findes tre procedurer for, hvorledes arbejdet kan udføres sikkert:

 • spændingsløst arbejde (6.2)  
 • arbejde under spænding (6.3),
 • arbejde i nærheden af spændingsførende dele (6.4).

I de tilfælde, hvor kravene for spændingsløst arbejde eller arbejde i nærheden af spændingsførende dele ikke kan opfyldes fuldstændigt, skal kravene for arbejde under spænding følges.

Spændingsløst arbejde

Spændingsløst arbejde defineres som arbejdsaktivitet på elektriske installationer, der hverken er elektrisk opladede eller spændingsførende, og som udføres, efter at der er truffet alle foranstaltninger for at undgå elektrisk fare.

Enhver person, som er involveret i arbejdet, skal være sagkyndig eller instrueret eller under en sagkyndig eller instrueret persons opsyn og/eller kontrol.

Hvis der er risiko for, at installationen kan komme under spænding fra en anden kilde, fx solceller eller UPS-anlæg, skal risikovurderingen afdække, om der skal udføres jording og kortslutning.

Arbejde under spænding

Når der er kontakt med uisolerede spændingsførende dele, er der ved lavspænding tale om arbejde under spænding.

I DS/EN 50110-1 fremgår det, at arbejde under spænding kun må udføres i overensstemmelse med nationale krav og praksis.

I installationsbekendtgørelsen §§ 76-79 er der disse danske krav:

 • Ved aktiviteter på eller nær ved en elektrisk installation skal den elektriske risiko vurderes, således at aktiviteten kan gennemføres sikkert.
 • Personer, som udfører arbejde på eller nær ved en elektrisk installation under spænding, skal være tilstrækkeligt kvalificerede til at udføre arbejdet, så de kan undgå de farer, som elektricitet kan skabe.
 • Personer, som udfører arbejde på eller nær ved en elektrisk installation under spænding, skal være fyldt 18 år.
 • Personer, som udfører arbejde på elektriske installationer under spænding, skal periodisk og i nødvendigt omfang instrueres om sikkerhedsmæssig korrekt adfærd i forhold til dette arbejde.

Instruktion og bemanding

Efter installationsbekendtgørelsen skal instruktionen ske periodisk og i nødvendigt omfang.

I kvalitetsledelsessystemet (KLS-systemet) skal virksomheden bl.a. beskrive, hvordan virksomheden sikrer, at:

 • opgaver er korrekt bemandede
 • medarbejdere er tilstrækkeligt instruerede
 • der føres tilstrækkeligt tilsyn med arbejdets udførelse

Ligeledes skal det være beskrevet, hvordan den fagligt ansvarlige er involveret i bemandingen af virksomhedens opgaver og i instruktionen, der gives til medarbejderne.

Den fagligt ansvarlige skal sørge for, at medarbejderne er instruerede, således at de kan udvise sikkerhedsmæssig korrekt adfærd i arbejdet med elektriske installationer under spænding.

Hvor ofte instruktionen skal ske. Det afhænger fuldstændigt af, hvilket arbejde der skal udføres. Der vil højst sandsynligt være forskellige instruktionsbehov, afhængig af, om der er tale om komplekse installationer tæt på transformeren eller simple installationer langt fra transformeren.

Risikovurderingen skal afdække, hvor mange personer der skal til for at kunne udføre arbejdet sikkert under spænding. Det er både arbejdsgiverens og arbejdstagerens ansvar, at risikovurderingen er tilstrækkelig til, at arbejde på eller nær en elektrisk installation under spænding kan udføres sikkert.

DS/EN 50110-1 beskriver, at opsyn ikke er obligatorisk. Dog skal arbejderen være i stand til at vurdere og beherske de forekommende risici, når der arbejdes alene. Det skal fremgå af virksomhedens KLS-system, om arbejdstageren er i stand til dette.

Beskyttelse

I lavspændingsinstallationer, der er beskyttet mod overstrøm og kortslutning, er der krav om, at der anvendes beskyttende isolerende anordninger mod nærliggende spændingsførende dele, isoleret eller isolerende værktøj og tilstrækkelige personlige værnemidler til arbejdstageren.

De generelle krav for arbejde under spænding i DS/EN 50110-1 er gældende, hvis kortslutningsstrømmen kan nå et farligt niveau.

Arbejde i nærheden af spændingsførende dele

Iflg. DS/EN 50110-1 er der tale om arbejde i nærheden af spændingsførende dele, når man med dele af kroppen, med værktøj eller andre genstande kommer ind i nærvedzonen Dv. Her skal man være særligt opmærksom, når man laver tavlearbejde. Nærvedzonen er 300 mm ved elektriske installationer, målt fra den spændingsførende del.

Om vejledningen

 • Denne vejledning er lavet i et samarbejde mellem TEKNIQ og Sikkerhedsstyrelsen.
 • Indhold fra standarder er gengivet efter aftale med Dansk Standard.

27. august 2019