Vejledning om egenkontrol og hvornår der skal udføres reverifikation for målesystemer til kvantitativ måling af andre væsker end vand

Her kan du finde måleteknisk vejledning til egenkontrol af målesystemer til andre væsker end vand i drift samt en beskrivelse af hvilke ændrede forhold, der stiller krav om reverifikation.

1. Formål

I henhold til bekendtgørelsens § 8 skal instrumentejeren etablere en egenkontrol, der giver tilstrækkelig sikkerhed for, at brugstolerancen for målesystemer, der anvendes i henhold til § 1, stk. 1, ikke må overskrides samt at målingerne er metrologisk sporbare. Denne vejledning om instrumentejerens egenkontrol af målesystemer til kvantitativ måling af andre væsker end vand i brug giver vejledning på metoder til opfyldelse af dette ansvar.

Derudover vejledning om, hvornår der skal udføres reverifikation for målesystemer til kvantitativ måling af andre væsker end vand.

2. Regler

Bekendtgørelse nr. 593 af 29/05/2018 om anvendelse af målesystemer til kvantitativ måling af andre væsker end vand og udmåling af luftformig gas i portioner.

3. Definitioner og forklaringer

I denne vejledning anvendes også definitioner og forklaringer, der er beskrevet i vejledningen for reverifikation af målesystem til andre væsker end vand.

Produkt: Andre væsker end vand.

Kontrolmåling: Målinger der er metrologisk sporbare, og af samme prøvningsomfang som ved reverifikation. Kontrolmåling er ikke nødvendigvis en akkrediteret ydelse. Hvis antal af gentagelser af prøvninger i kontrolmålingen afviger fra reverifikation skal dette beskrives i egenkontrollen.

Metrologisk sporbar: Egenskab ved et måleresultat, hvorved et resultat kan relateres til en reference gennem en dokumenteret ubrudt kæde af kalibreringer, hvor hver kalibrering bidrager til måleusikkerheden[1].

Kalibrering: Kalibrering er sammenligning af ​​måleværdier, der leveres af en enhed, der testes, med de af en kalibreringsstandard med kendt nøjagtighed[2].

Brugsområde: Brugsområdet er det område hvor målesystemet anvendes. Målesystemet må kun anvendes mellem målesystemets Qmin og Qmax, som er angivet på systemets og eller i dets godkendelses-dokumenter. For et nationalt typegodkendt målesystem i trafiksektoren, hvor Qmin ikke er angivet, sættes Qmin til 10-15 liter per minut.

Måletekniske forhold: Alle de forhold der kan påvirke målesystemets måleevne som fx flow- eller produktændringer.

Reverifikation: Ved reverifikation forstås de operationer, som konstaterer og bekræfter, at et målesystem i brug opfylder forskriftsmæssige krav og opfylder samme nøjagtighedskrav i det aktuelle brugsområde, som var gældende, da målesystemet blev bragt i omsætning. Systemets nøjagtighedskrav vil fremgå af målesystemets godkendelsesdokumenter og for MID målesystemer også af Name Plate, se endvidere vejledning på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside: Sådan reverificeres målesystemer til andre væsker end vand

Rekonsiliering: Anvendelse af måleresultater fra fx tryk- eller niveaumålere, der anvendes til bestemmelse af tankvolumen, eller tilgang og afgang af andre væsker end vand fra tank. De samlede måleresultater kan anvendes i vurderingen af behovet for kontrolmåling.

Nødvendige hjælpemidler: Fysiske adgangsnøgler, adgangskoder, kort til aktivering af målesystem, håndterminaler til kodning og frembringelse af softwareinformationer, software, kabler etc.

Ensartede måleinstrumenter: betyder at målerene skal have samme måleprincip, være af samme type, fabrikat og størrelse samt være indkøbt eller opsat inden for en periode af maksimalt 3 år. 


[1] Reference fra BIPM, Bureau International des Poids et Measures, International Vocabulary of Metrology – Basic and General Concepts and Associated Terms.

[2] Reference fra BIPM, Bureau International des Poids et Measures, International Vocabulary of Metrology – Basic and General Concepts and Associated Terms.

4. Instrumentejerens egenkontrol

Egenkontrollen er et system som instrumentejeren etablerer, som skal omfatte alle målesystemer i drift og sikre at brugstolerancen for målesystemerne i drift ikke overskrides.

Til egenkontrollen kan eksisterende data fra rekonsiliering, kalibreringsdata fra tidligere reverifikationer og data fra kontrolmålinger benyttes til at fastlægge passende intervaller for kontrolmåling, der er tilstrækkelig for at sikre, at brugstolerancen for målesystemerne i drift ikke overskrides.

Hvis en kontrolmåling viser, at brugstolerancen for målesystemerne overskrides skal der udføres en reverifikation af målesystemerne.

Egenkontrollen kan også være reverifikation. Reverifikation som egenkontrol kan foretages uden at der er et plombebrud på målesystemet. Sikkerhedsstyrelsen anbefaler reverifikationsintervaller på 3 år, som er baseret på erfaringer fra branchen. Intervallet er vejledende og afhænger af de måletekniske forhold ved målesystemet samt erfaringsgrundlaget, hvorfor der skal tages højde herfor i fastsættelse af intervallet.

Hvis man som instrumentejer har for få målesystemer til at etablere et egenkontrolsystem, er der mulighed for at ”pulje” ensartede egne målesystemer med andre instrumentejeres målesystemer for at kunne fastlægge egenkontrolsystemet.

Hvis instrumentejeren har valgt målesystemer med mulighed for temperaturkorrektion af volumen skal der tages højde for dette i egenkontrollen. For disse målesystemer skal der foretages kontrolmåling af både temperatur- og volumenmåling.

5. Bedømmelse af kontrolmåling anvendt ved egenkontrol

Egenkontrolsystemet er tilstrækkeligt, hvis maksimalt 5 % af samtlige af instrumentejerens installerede målesystemer, uanset målesystemets type og størrelse, overskrider brugstolerancen:

Det vil sige, at maksimalt 95 % ≥ antal målere er inden for brugstolerancen uden at være reguleret / antal målere i drift * 100 %.

6. Dokumentation

I henhold til bekendtgørelsens § 8, stk. 5, skal egenkontrollen efter anmodning fra Sikkerhedsstyrelsen dokumenteres. Dokumentationen kan være i form af et manual eller en samling af dokumenter.

7. Forhold vedr. reverifikation

Godkendelsesdokumenter og nødvendige hjælpemidler til reverifikation af målesystemet skal stilles til rådighed for den der foretager reverifikation.

Der skal udføres en reverifikation når forseglingen på et målesystem er brudt, eller, når et målesystem har været udsat for indgreb, der kan påvirke målesystemets måleevne, eller, hvis der sker en driftsteknisk ændring af målesystemet som for eksempel:

Ændring af brugsområde
Reverifikation skal udføres hvis instrumentejeren vil ændre brugsområdet på målesystemet i forhold til seneste reverifikation.

Ændring af produkt (andre væsker end vand)
MID målesystemer:

Der skal foretages en reverifikation, hvis der ændres på produkt, skift fra fx diesel til benzin fordi

Name plate skal opdateres og forseglingen brydes. For MID målesystemer har instrumentejeren ansvaret for at få fabrikanten af målesystemet til at opdatere Name plate.

Nationale og EØF målesystemer:

Hvor verifikationsskiltet ikke angiver specifikt produkt (angivelse som fx BPG eller BPD) skal kontrolmåling sikre at brugstolerancen overholdes ved et produktskifte. Men hvis der er angivet et specifikt produkt på verifikationsskiltet så skal der foretages en reverifikation.

Tilføjelse af måleorgan eller funktion
Når der tilføjes, eller aktiveres måleorgan eller funktion, skal der foretages en reverifikation og Name plate og evt. data sheet opdateres af fabrikanten. Dette kan udføres som en delverifikation, jf. § 9, stk. 2 i bekendtgørelsen under forudsætning af at fælles forsegling ikke er brudt.

Fjernelse af måleorgan eller funktion
Når der fjernes, eller deaktiveres måleorgan eller funktion, skal der foretages en reverifikation og Name plate og evt. data sheet opdateres af fabrikanten. Dette kan udføres som en delverifikation, jf. § 9, stk. 2 i bekendtgørelsen, under forudsætning af at fælles forseglingen ikke er brudt. Forseglingen her skal sikre at måleorgan eller funktion ikke kan anvendes.

Instrumentejeren skal jf. § 9 i BEK. sikre, at målesystemet ikke anvendes, før det er reverificeret.