Sådan reverificeres målesystemer til andre væsker end vand

Der er krav om, at målesystemer til andre væsker end vand reverificeres ud fra, hvad der er beskrevet i målesystemets godkendelsesdokumenter. Det skal sikre, at kravene til målesystemet er opfyldt og at der er samme nøjagtighed i brugsområdet, som da målesystemet blev taget i brug.
Her beskrives processen med reverifikation og kravene til prøvning.

Regler

Sådan foregår reverifikation

En reverifikation skal udføres af en akkrediteret virksomhed.

Reverifikationen består af tre dele:

 1. Målesystemet skal identificeres, og det skal svare til de karakteristika, der fremgår af målesystemets godkendelsesdokumenter eller anden teknisk dokumentation.
  Det skal kontrolleres, at:
 • Målesystemet er i overensstemmelse med systemets godkendelsesdokumenter.
 • MID-målesystemet svarer til overensstemmelseserklæringen, som skal være tilgængelig.
 • Målesystemet er mærket ud fra systemets godkendelsesdokumenter.
 • MID-målesystemet er mærket med CE+M og årsmærke og nummer på det notificerede organ, og der er overensstemmelse med EC-TEC.
 1. Det skal kontrolleres, at målesystemets fejlvisning ligger inden for målesystemets nøjagtighedsklasse i det aktuelle brugsområde.
 1. Målesystemet skal forsegles, hvis det opfylder kravene i punkt 1 og 2 og forseglingen er brudt.

Når reverifikationen er gennemført, skal den dokumenteres.

Hvordan skal målesystemet afprøves?

Der kan være krav til prøvning i godkendelsesdokumenterne for målesystemet.

Desuden skal der suppleres med relevante prøvninger blandt disse:

 • Alle visninger, hvor der sker betaling på grundlag af visningen.
 • Måleorganer, der er monteret i målesystemet, skal altid overholde målesystemets nøjagtighedsklasse.
 • Målesystemet prøves ved Qmax, aktuel og Qmin. Qmin skal ligge i intervallet Qmin til 1,1 * Qmin.
  • For Qmax, aktuel ≤ 100 l per minut skal udmålingsmængden svare til mindst 30 sekunders udlevering.
  • For Qmax, aktuel > 100 l per minut skal udmålingsmængden svare til mindst 60 sekunders udlevering.
  • Qmin afprøves generelt ved MMQ. Her er den maksimalt tilladelige fejl = 2 * den maksimalt tilladelige fejl. Hvis der ved afprøvning af Qmin anvendes et større volumen end MMQ (fx 5 liter for standere), anvendes den maksimalt tilladelige fejl.
 • Funktionsvalg afprøves med mindst to gentagelser per funktionsvalg, fx valg ved trykknap eller valg af pistol/slangekobling.
  Udleveringen kan ske igennem ét måleorgan eller to måleorganer med et eller flere funktionsvalg.

Hvis der er ét måleorgan:

 • Der prøves ved Qmin og målesystemets højeste Qmax, aktuel, for funktionsvalg ved trykknapper.
 • Der prøves ved Qmin og Qmax aktuelt, for hvert enkelt pistolvalg herunder satellit (brændstofstandere) / pistol- eller slangekobling (tankbiler, bunkerbåde, rampemålere etc.).

Hvis der er to måleorganer:

 • Virker måleorganerne kun samtidigt, afprøves de som ved ét måleorgan.
 • Hvis funktionsvalg bestemmer, om der anvendes ét eller to måleorganer samtidigt, afprøves de to funktionsvalg hvert for sig som ved ét måleorgan.

Særligt for nationalt eller EØF-typegodkendte målesystemer

Der er særlige krav til målere eller målesystemer, der er nationalt eller EØF-typegodkendte:

 • Målesystemet skal være udstyret med egnet luftudskiller.
 • Den doserede mængde af additiv eller farve, der bliver tilsat efter måleren, må max. udgøre 0,01 % af den udleverede mængde, hvis der ikke er angivet andet i godkendelsesdokumentet.
 • Udleveringsledningen fra måler til udleveringspunkt skal være indrettet således, at udleveret mængde svarer til registreret mængde inden for maksimalt tilladelig fejl.
 • Der må være afgreninger på udleveringsledningen, når der kun kan udleveres produkt ét sted ad gangen, fx ved hjælp af tregangshaner eller ventilsystemer. Ventilstillingen for prøveudtag og filtre efter udmålingen skal være synlig fra udleveringsstedet.
 • Udleveringsledningen skal have kontraventiler, der er tilstrækkelige til at hindre, at der bliver tilbageløb eller trænger luft ind.

Definitioner

Reverifikation

At konstatere, at et målesystem i brug har samme nøjagtighed i sit brugsområde, som da målesystemet blev bragt i omsætning.

Godkendelsesdokumenter

EC-TEC, EØF typegodkendelse, en national typegodkendelse for målesystemet eller anden tilsvarende dokumentation. Godkendelsesdokumenter og nødvendige hjælpemidler skal stilles til rådighed for den, der foretager reverifikation.

Brugsområde

Brugsområdet er det område, hvor målesystemet anvendes. Målesystemet må kun anvendes mellem målesystemets Qmin og Qmax. Det er angivet på systemet eller i dets godkendelsesdokumenter.

Forsegling

Forsegling skal være i overensstemmelse med målesystemets godkendelsesdokumenter.

Reverifikation af måleorgan (delverifikation)

Samme operationer som ved reverifikation af målesystemet, blot for et af målesystemets måleorganer, når tilsluttede enheder ikke er fælles, fx for impulsgiver eller luftudskiller.

Qmax

Den maksimale volumengennemstrømning (Qmax), som er anført i godkendelsesdokumenter og anvisningerne til målesystemet.

Qmax, aktuel

Den maksimale volumengennemstrømning, som konstateres for målesystemet i brug. Målesystemet skal som hovedregel overholde krav til 50% af Qmax.

Qmax, aktuel skal være ≤ 1,1 * Qmax.

Qmin
Mindste volumengennemstrømning er oftest anført i godkendelsesdokumentet. For en national typegodkendt stander i trafiksektoren, hvor Qmin ikke er angivet, sættes Qmin til 10-15 liter per minut.

MMQ (MVU)
Tidligere betegnet som Mindste Verificerede Udmåling. Det er anført i godkendelsesdokumentet.

Maksimalt tilladelige fejl

Udtryk for målesystemets nøjagtighedsklasse.

Mærkning

MID: Anvisninger skal være påført eller ledsage målesystemet. Mærkning er anvisninger, der er påført målesystemet. Mærkninger findes på Nameplate og evt. datasheet og ved visningen (skalaplade).

EØF- og nationale typegodkendte målesystemer: Nødvendige mærkninger fremgår af juster- eller verifikationsskilt og ved visningen (skalaplade).

Visning

Mekanisk eller elektronisk tælleværk, printudskrift eller kvittering. Dette fremgår af godkendelsesdokumentet.


1. marts 2021