Klasse 8 - midlertidige gasinstallationer

Denne vejledning er til dig, der erhvervsmæssigt arrangerer koncerter, festivaler, markeder og udstillinger og lignende, hvor der anvendes gasmateriel i en kortere periode. Denne vejledning er også til dig, der som autoriseret vvs-installatør udfører installationsarbejde ved midlertidige installationer.
Gasinstallationer og apparater betragtes ikke som midlertidige installationer, når der er tale om færdige enheder, f.eks. beboelsesvogne eller cateringvogne.
Indholdet er senest revideret 8. maj 2024

Anvendelsesområde

Reglerne for midlertidige gasinstallationer kan bruges hvis det ikke er muligt, at opfylde de almindelige installationsregler. Ofte vil det være installationer, hvor det ikke er muligt at lave en fast rørinstallation, men hvor der anvendes slanger i stedet. Der kan være tale om flere gasapparater, der er forbundet til et flaskebatteri, og hvor slangelængder er længere end normalt tilladt.

Gasmateriel i den midlertidige installation skal, som altid, være i overensstemmelse med bekendtgørelse om sikkerhed for gasmateriel eller gasapparatforordningen.

Installation, reparation og vedligehold

Det er kun autoriserede vvs-installatørvirksomheder, der må etablere en midlertidig gasinstallation, reparere den eller efterse den. Det gælder uanset om gasapparatet anvender bygas, naturgas eller flaskegas.
En liste over autoriserede vvs-installatører, der må arbejde med gas, kan findes i autorisationsregistret.

Anmeldelsespligt

Alt installationsarbejde er anmeldelsespligtigt og skal anmeldes til Sikkerhedsstyrelsen inden idriftsættelse.

Den ansvarlige ledelse af arrangementet skal være i besiddelse af en attest fra en autoriseret virksomhed på, at installationerne er gennemgået og i orden, inden installationerne tages i brug. Godkendelsen omfatter helhedsvurdering af samtlige gasinstallationer for det pågældende arrangement. Attesten skal som minimum indeholde samme oplysninger som vist i eksemplet, der kan downloades og udfyldes nedenfor.

Den autoriserede virksomhed har pligt til at instruere en ansvarlig person i håndtering af flaskeskift ved de midlertidige installationer. Yderligere skal der af den autoriserede virksomhed anbringes en mærkat med kontaktoplysninger på den pågældende virksomhed på apparaterne, når de er blevet kontrolleret.

Download Installations- og godkendelsesattest

Sikkerhedskrav

En gasinstallation må ikke medføre risiko for forgiftning, eksplosion, brand eller fare for personer, husdyr eller ejendom. Det er derfor vigtigt, at de gasapparater og komponenter, der anvendes i en gasinstallation, er egnede og beregnede til formålet og til den type gas, som installationen forsynes med.

Gasapparater i en midlertidig gasinstallation

Alle gasapparater og komponenter, der anvendes i en midlertidig gasinstallationen, skal være i overensstemmelse med enten gasapparatforordningen eller bekendtgørelse om sikkerhed for gasmateriel.

Anvendelse kan ske både indendørs og udendørs. Ved indendørs brug skal alle apparater være forsynet med flammeovervågning.

Et gasapparat må kun installeres og tages i brug, hvis det er beregnet til de gaskvaliteter og de gastryk, der anvendes i Danmark. Det betyder, at gasapparater til brug i Danmark skal være mærket med en af disse apparatkategorier og tryk:

Gastype Apparatkategori Tryk
Flaskegas - lavtryk I3B/P 30 mbar
Flaskegas - mellemtryk I3B/P 2 bar

Visse gasapparater kan bruges med flere forskellige gastyper og –gastryk. Det kræver for det meste, at apparatet skal konverteres af en autoriseret vvs-installatør. Disse typer apparater er mærket som vist nedenfor.
Skal apparater bruges til F-gas, skal der altid stå 3B/P og 30 mbar. Hvis det ikke fremgår af en mærkning på apparatet, at det er indstillet til flaskegas, må man som forbruger/erhvervsdrivende ikke selv slutte det transportable apparat til gasflasken.

Gastype Apparatkategori Tryk
Flaskegas og naturgas II2H3B/P 20-30 mbar
Flaskegas, bygas og naturgas III1a2H3B/P 8-20-30 mbar
Flaskegas, bygas og naturgas III1e2H3B/P 8-20-30 mbar

Regulator og installationstryk

Regulatorer, der anvendes i en midlertidig gasinstallation, kan enten være CE-mærkede i overensstemmelse med gasapparatforordningen eller være produceret i overensstemmelse med bekendtgørelse om gasmateriel. Det vil sige, at det er fabrikanten, der indestår for regulatorens egnethed. Det skal kunne ses af regulatoren, hvad den kan bruges til og hvilket afgangstryk den har.

En flaskegasregulator, der skal anvendes til montering direkte på gasflasken, skal enten være:

  • CE-mærket i overensstemmelse med gasapparatforordningen,
  • DG-godkendt efter den tidligere, nationale godkendelsesordning eller
  • mærket som beregnet til flaskegas (LPG).  

Det gælder både for regulatorer til lavtryk (30 mbar) og til mellemtryk (2 bar).

Installationstrykket efter en flaskegasregulator, der bruges til CE-godkendte apparater som kogebrændere, gasgrill, terrassevarmere og lignende, skal være 30 mbar. En flaskegasregulator skal derfor som udgangspunkt være mærket med 30 mbar. Der findes regulatorer på det danske marked, der er mærket med 28-30 mbar, eller med et nominelt tryk på 29 mbar, og dem er det ligeledes tilladt at anvende.

Gasinstallationen

Gasinstallationen kan være udført som faste rør eller gasslanger mellem gasforsyning og apparater. Gasrør og -slanger skal udføres med tilstrækkelig beskyttelse, tydeligt mærket ”gas” med passende mellemrum. Hvis der er mulighed for at ”træde” på slangerne, skal disse føres i rør eller en kabelkasse.

Der skal tages højde for tryktab. Tryktabet skal mindskes mest muligt og slange- og rørlængde skal være tilpasset herefter. Tryktab må aldrig påvirke apparatets forbrænding og funktion. For midlertidige flaskegasinstallationer betyder det, at der kan udføres installationer med et maksimalt tryktab på op til 5 mbar, forudsat at gasapparaterne i installationen er egnede til dette.

Afstand til brandbart materiel

Apparatfabrikantens angivelser af afstande til omgivelser, brændbart materiale og lignende skal altid følges. I tilfælde, hvor vejledning ikke findes, er minimumsafstanden 1,0 m fra brænder til brændbart materiale. I øvrigt henvises til Beredskabsstyrelsens forskrifter.

Ventilation

Ved pavilloner eller telte uden sider stilles ingen specielle krav til friskluftstilførsel eller udluftning.

Ved installation i pavilloner eller telte med mere end 75 pct. lukket sideareal skal der være mindst 10 cm2 åbninger pr. kW installeret effekt, fordelt på mindst to åbninger til friskluftstilførsel. Vær særligt opmærksom på ventilationen, hvis der anvendes flere gasapparater samtidigt. 

Flaskeplacering og størrelser

Flasker og flaskebatterier skal placeres og opstilles i henhold til Beredskabsstyrelsens forskrifter.

Anmeldelse af farlige hændelser og ulykker

Den, der har en gasinstallation eller gasapparat, skal sikre, at ulykker og farlige eller sikkerhedskritiske hændelser på gasinstallationen indberettes til Sikkerhedsstyrelsen.
Virksomheder skal indberette via en blanket på erhvervsportalen Virk, og private kan oplyse Sikkerhedsstyrelsen om hændelsen, enten via e-mail til Sikkerhedsstyrelsen (sik@sik.dk) eller ved at ringe til Sikkerhedsstyrelsen på 3373 2000.

Hvis den, der bruger gasinstallationen ikke er den samme som ejeren, skal ejeren også informeres om hændelsen.


Vejledninger opdateres løbende - du finder altid den seneste udgave på Sik.dk.

Tjek derfor datoen, hvis du har printet en vejledning og vil være sikker på, at den fortsat er gældende.