Klasse 4 - lukket forbrænding

Gasinstallationsklasse 4 dækker gasapparater med en indfyret effekt på op til 135 kW, med aftræk og lukket forbrændingskammer. F.eks. apparater til opvarmning af rum eller vand, pejse til dekorative formål, køleskabe og tørretumblere. Hvis gasapparatet har åbent forbrændingskammer, betragtes det som klasse 5-installation.
Indholdet er senest revideret 1. oktober 2019

Sådan opfylder du kravene

Alle gasinstallationer med gasapparater i gasinstallationsklasse 4, skal udføres og serviceres efter bekendtgørelse om sikkerhed for gasinstallationer (BEK nr. 247 af 26/03/2018). Denne vejledning dækker de punkter fra bekendtgørelsen, der vedrører gasinstallationsklasse 4.

Hvis du anvender vejledningen, opfylder du kravene i bekendtgørelsen.

Ved anvendelse af apparater eller installationsmetoder, der ikke er nævnt i vejledningen eller bekendtgørelsen, skal disse behandles individuelt af Sikkerhedsstyrelsen.

Anmeldelse

Alt installationsarbejde i installationsklasse 4 er anmeldelsespligtigt og skal anmeldes til Sikkerhedsstyrelsen.

Anmeldelsespligten gælder også ved væsentlige ændringer af en gasinstallation. Som en væsentlig ændring anses udvidelse, nedtagning, flytning og ændring, som påvirker gasinstallationens gassikkerhedsmæssige egenskaber og sikkerhedstekniske profil. Et eksempel på en væsentlig ændring er, hvis et gasapparat flyttes, så rørinstallationen skal ændres.

Du skal være opmærksom på, at efter en væsentlig ændring skal hele installationen leve op til gældende regler.

Anmeldelsen skal foretages, inden installationen idriftsættes.

Den autoriserede virksomhed, der udfører gasinstallationen eller ændringen, er ansvarlig for, at installationsarbejdet bliver anmeldt. Den person, der idriftsætter og indregulerer en gasinstallation, skal sikre, at anmeldelsen har fundet sted.

Godkendelse af gasapparater med lukket forbrænding

Som udgangspunkt skal alle gasapparater, som installeres med lukket forbrændingskammer, være CE-mærket efter gasapparatdirektivet eller gasapparatforordningen 

Gasapparater, der er markedsført efter 21. april 2018, skal være i overensstemmelse med gasapparatforordningen (EU) 2016/426.

Apparatet skal være mærket med:

 1. CE-mærke efterfulgt af et 4-cifret identifikationsnummer
 2. De to sidste cifre i det år, hvor CE-mærkningen er anbragt.
 3. Fabrikantens navn eller varemærke
 4. Apparatets modelbetegnelse
 5. Relevante advarsler
 6. Apparatets tilslutningstryk, som skal være enten Bygas 8 mbar, Naturgas 20 mbar eller F-gas 30 mbar.
 7. Gaskategori, som skal være enten Bygas kategori I1a eller I1e, Naturgas I2N eller F-gas I3B/P.

Er apparatet beregnet til flere gaskategorier og tilslutningstryk, skal det fremgå af apparatet,  hvilken gaskategori og gastryk gasapparatet er indreguleret til fra fabrikken. Hvis apparatet konverteres til en anden gasart, skal det tydeligt fremgå af apparatet, hvilken gasart apparatet er konverteret til.

Generelle sikkerhedskrav

Gasinstallationer må ikke give risiko for forgiftning, eksplosion eller brand, og de må ikke være til fare for personer, husdyr eller ejendom. Gasmateriel og komponenter i en installation skal være beregnet til formålet og til gastypen.

Kravene til gasmateriel findes i gasapparatforordningen og i bekendtgørelsen om gasmateriel. Gasapparater skal installeres efter fabrikantens anvisninger og installationsvejledning.

Gasmateriel skal være beregnet til de gaskvaliteter og de gastryk, der anvendes i Danmark, og det skal kunne installeres og indreguleres korrekt.

Gasforbrugende apparater med lukket forbrænding skal installeres, så de let og sikkert kan bruges og så eftersyn, udskiftning og vedligeholdelse kan ske nemt og korrekt. Derudover skal gasinstallationer og apparater sikres mod beskadigelse, og der skal ved placering og installation tages hensyn til, om apparatet og dets korrekte funktion kan blive påvirket af vandstænk og frost.

Gasinstallationer skal være udført som fast rørinstallation. Der må anvendes gasslanger (fleksibel tilslutning), hvis det er nødvendigt af hensyn til vedligehold, eftersyn, rengøring eller vibrationer. En gasslange skal altid være så kort som muligt, og den skal kunne efterses og udskiftes.

Hvor der er et gasapparat tilsluttet en gasflaske, kan der anvendes en gasslange, der tilsluttes direkte til regulatoren på en gasflaske. For flaskegasapparater kan anvendes fabriksmonteret omløber eller en samlingsmetode med spændebånd og en slangestuds i overensstemmelse med DS 24.

Gasinstallationer skal være tætte. Du skal kunne lave tæthedsprøve for den samlede installation og verificere tryktabet ved alle apparater i installationen. Der må maximalt være et tryktab på 2 mbar. Gasmåleren medregnes ikke i installationens samlede tryktab.

En forbrænding må under normal drift ikke medføre et kulilteindhold, der overstiger 500 ppm, korrigeret for luftoverskud. Denne grænseværdi skal sikre, at apparatet ikke på noget tidspunkt udleder mere end 1000 ppm kulilte, korrigeret for luftoverskud. Forbrændingen skal under alle forhold være sodfri.

Vær opmærksom på, at det er Beredskabsstyrelsen, der er myndighed for oplag og anlæg af gasflasker.

Definitioner fra bekendtgørelsen, der gælder for gasinstallationsklasse 4

 • Afgangstryk: Det nominelle gastryk efter regulator ved indføring i en bygning eller fra regulator fra gasflaske.
 • Autoriseret virksomhed: Autoriseret virksomhed i henhold til lov om autorisation af virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet. Omfatter fuld autorisation og delautorisation. Se autorisationsregistret: www.sik.dk/registre/autorisationsregister
 • Effekt: Indfyret effekt beregnet efter gassens øvre brændværdi.
 • Eftersyn: Alle former for systematisk inspektion og funktionskontrol på gasinstallationer, herunder fornøden rensning, reparation, udskiftning af enkeltdele og justering af indreguleringsforhold.
 • Forsyningstryk: Det tryk, som installationen forsynes med frem til gastryksreguleringsenhed.
 • Gasapparatforordningen: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/426 af 9. marts 2016 om apparater, der forbrænder gasformigt brændstof og om ophævelse af direktiv 2009/142/EF.
 • Gasinstallation: Enhver form for installation, hvor der anvendes gas. Gasinstallationer regnes fra gasbeholderens tilslutning eller fra første indføring i en bygning og omfatter gasrør frem til og med tilsluttet gasmateriel samt ventilation og aftræk.
 • Grænsen mellem stikledning og selve installationen regnes fra første samling efter hovedhanen.
 • Gasledning: Ledning i jord til transport af gas. Fittings, formstykker, flanger, overgangsstykker, ventiler m.m., der indgår i ledningssystemet, anses som værende en del af gasledningen.
 • Gasrør: Rør over jord til transport af gas. Slanger, fittings, formstykker, flanger, armaturer m.m., der indgår i rørsystemet, anses som værende en del af gasrøret.
 • Gastryksreguleringsenhed: Første anordning til at regulere forsyningstrykket til en installation. Enheden kan bestå af afspærrings-, regulerings- og sikkerhedsudstyr.
 • Hovedhane: Afspærringsventil, der lukker for tilførslen af gas til hele installationen.
 • Idriftsættelse: Den procedure, der skal udføres for at tage en gasinstallation i brug. Inkluderer blandt andet indregulering, funktionsafprøvning og røggasmåling.
 • Installationstryk: Det aktuelle tryk målt i selve installationen under normal drift. Hvor der er flere sektioner i en installation, kan trykkene være forskellige.
 • Prøvetryk: Det tryk, som er anvendt til trykprøvning og tæthedsprøvning af en installation.
 • Sikkerhedsafblæsningsventil: Sikkerhedsafblæsningsventil (SAL) er en ventil, der afblæser gassen ved et forudindstillet maksimaltryk.
 • Sikkerhedsafspærringsventil: Sikkerhedsafspærringsventil (SAV) er en ventil, der automatisk afbryder gasforsyningen, når et forudindstillet aktiveringstryk overskrides. Genåbning kræver manuelt indgreb.
 • Tilslutningstryk: Det aktuelle installationstryk umiddelbart før apparatet.
 • Tryktab: Forskellen mellem afgangstryk og tilslutningstryk.
 • Udkald: Akut reparation på gasinstallationer, inkl. ventilations- og aftrækssystemer, i forbindelse med en farlig hændelse eller i tilfælde af driftsstop.

Planlægning, design og udførelse

Ved valg af placering af installation og gasapparater skal der tages højde for opstillingsrummets placering, muligheden for placering af gasrør og –ledninger samt etablering af aftræksforhold.

Brugsmønstret for apparaterne, rengøring, eftersyn og vedligehold skal indgå i planlægningen.

Den autoriserede virksomheds forpligtelser

Hvis en gasinstallation udføres eller idriftsættes af flere aktører i fællesskab eller i delentrepriser, skal der i dokumentationen for installationen være en beskrivelse af ansvarsfordelingen, så alle dele af gasinstallationen har en ansvarshavende. Dette gælder også, når en autoriseret virksomhed udfører installationen og en anden autoriseret virksomhed foretager opstart og indregulering.

Efter udførelse af arbejde på en gasinstallation, herunder eftersyn, har den autoriserede virksomhed ansvaret for, at den samlede gasinstallation er tæt, at gasforbrugende apparater er korrekt indreguleret, og at aftrækssystemer har den korrekte funktion. Virksomheden har også ansvaret for, at installationsarbejdet og den del af den øvrige installation, der er synlig, lever op til reglerne. Dette gælder også, hvis virksomheden ikke har udført den oprindelige installation.

Hvis en autoriseret virksomhed bliver tilkaldt til driftstop/udkald, har den autoriserede virksomhed ansvar for, at udførte reparationer er sikkerhedsmæssigt forsvarlige, og at gasinstallationen i øvrigt ikke er behæftet med synlige fejl.
Den autoriserede virksomhed skal gøre ejeren eller brugeren opmærksom på mindre fejl, der ikke udgør en sikkerhedsmæssig risiko, og som ikke umiddelbart udbedres.

Gasrør og -ledninger

Ingen gasinstallation må have åbninger eller afgreninger, der ikke er forsvarligt afproppet. En afspærringsventil, der er lukket, betragtes ikke som en forsvarlig afpropning. 

Alle gasrør og -ledninger skal være tilstrækkeligt beskyttede mod korrosion. Dette kan for eksempel gøres ved at anvende rør af korrosionsbestandigt materiale eller ved at behandle rørene med maling eller tilsvarende beskyttelse.

Hvis gasledninger føres i jord som en del af gasinstallationen, skal udførelsen ske efter bestemmelserne om stikledninger i bekendtgørelse om sikkerhed for gasanlæg .  Det er tilladt at anvende gasledninger i jord i polyethylen (PE), når de opfylder kravene i bekendtgørelsen.

Hvis et elektrisk ledende gasrør føres i jord ind og ud af en bygning, skal røret elektrisk adskilles så tæt ved jordoverfladen som muligt. Hvis der anvendes elektrisk isolerende overgangsstykker mellem et elektrisk ledende materiale og et ikke-ledende materiale, kan den elektriske adskillelse undlades.

Gasrør og gasledninger skal dimensioneres efter gasinstallationens maksimale forbrug. Ved gasinstallationer, hvor det ikke forventes, at alle apparater anvendes på samme tid, kan der tages højde for det i dimensioneringen.

Alle gasrør skal føres den kortest mulige vej med lodrette og vandrette rørføringer og med så få samlinger som muligt. Rørene skal være beregnet til den aktuelle gaskvalitet og samlingsmetoderne skal være anerkendt af fabrikanterne af rørene og de fittings, der anvendes til samling. Alle komponenter i en gasinstallation skal være i overensstemmelse med materielbekendtgørelsen.

Er det nødvendigt at lave samlinger i jord, skal samlingerne svejses (både stål- og PE-rør) eller sølvloddes med minimum 45 procent sølv og en diameter på maksimalt 28 mm.

Anvendes der gasrør med en diameter større end 54 mm, skal samlinger udføres ved fuldsvejsning eller påsvejsede flanger. På gasrør med en diameter op til 108 mm kan der anvendes press-samlinger, hvis trykket er mindre end 100 mbar.

POS. NR. TEKST
1 Kobberrør DS/EN 1254-1
2 Bøsningsrør. Varmtforzinket stålrør med gevind
3 Karfa bøsning
4 Fugemasse
5 Kompressionsfittings, metal
POS. NR. TEKST
1 Kobberrør DS/EN 1254-1
2 Karfa rosetbøsning komplet
3 Isoleringsskum
4 Bøsningsrør, L = 400 mm (afkortes)
5 Neoprenringe
6 Kompressionsfittings, metal
7 Lim
8 Fugemasse

Hvis der anvendes foringsrør ved føring af gasrør i bygning, er der disse krav til foringsrøret:

 • Røret skal udformes, så et eventuelt gasudslip ledes væk fra bygningen
 • Røret skal være sikret mod indtrængen af vand
 • Røret skal være udført i ét stykke.

Hvis rørføringer ikke er umiddelbart tilgængelige for inspektion, skal der anvendes hele rørlængder uden samlinger. Er det nødvendigt med skjulte samlinger, skal der anvendes svejste eller loddede samlinger. Ved sølvlodning skal indholdet af sølv være minimum 45 procent.

I gasinstallationer skal der være en hovedhane, der er placeret let tilgængeligt for brugeren. Hovedhanen skal placeres så tæt på indføring til bygningen som muligt.

Alle gasrør i bygninger skal føres, så der ikke er risiko for skadelig påvirkning af rørene. Hvis gasrør føres gennem hulmure, vægge og etageadskillelser i bygningen, skal røret føres i foringsrør, der sikrer, at der ikke kan opstå skade på røret eller være fare for lækage og ophobning af gas.

Gasrør må ikke føres i bygningens hulmur, beskyttelsesrum, elevatorskakter, skorstene, ventilationskanaler, affaldsskakter eller lignende rum. Gasrør kan dog føres i bygningens hulmur, hvis rørene føres i foringsrør med åbning mod det fri og så installationen er gastæt mod bygningens indre.

Afspærringer, målere og reguleringsudstyr

Hvor der anvendes gasmåler som afregningsmåler, skal måleren altid være opsat i overensstemmelse med gasinstallationsbekendtgørelsen, og gasdistributionsselskabets anvisninger skal følges.

Gasmåleren skal være placeret lettilgængeligt, og der skal altid være en målerhane eller afspærringsventil før måleren.

Kontakt altid gasdistributionsselskabet, hvis du er i tvivl om korrekt placering.

Ved indføring af gasrør i bygninger skal der placeres en lettilgængelig hovedhane. Foran hvert gasapparat skal der være en lettilgængelig apparathane. Hvis hovedhanen kan nås fra apparatet, kan apparathanen dog undlades.

Gasregulatoren skal være anbragt umiddelbart før indføring i en bygning.

Gasregulatoren skal placeres i et dertil indrettet regulator- eller flaskeskab på ydermur eller i et fritstående regulatorskab. Hvis regulatoren har et fortryk på mindre end 100 mbar, kan den dog anbringes indendørs.

Gasinstallationer skal have mindst én trykbegrænsende ventil, der sikrer, at installationstrykket ikke på noget tidspunkt kan overstige installationens maksimalt tilladelige driftstryk. Ventilen skal være en sikkerhedsafspærringsventil eller en sikkerhedsafblæsningsventil, og den kan være sammenbygget med gasregulatoren. Afblæsning skal ske til det fri og uden fare for personer, husdyr og bygninger.

Hvis regulatoren har et maksimalt fortryk på 100 mbar eller er monteret direkte på gasflasken, kan en trykbegrænsende ventil undlades.

Anvendes der automatisk eller manuel flaskeomskifter ved flaskegas, skal denne være sikret mod tilbageløb.

Friskluftstilførsel

Der er ikke særlige krav til tilførsel af friskluft til opstillingsrummet ved apparater med lukket forbrænding.

Friskluft til forbrændingen skal altid udføres efter apparatfabrikantens vejledning.

Rumventilation

For gasinstallationer i gasinstallationsklasse 4 er der ikke særlige krav til rumventilation ved nye eller ændrede installationer. Du skal dog altid sørge for, at det gældende bygningsreglement følges.

Rumudsugning for flaskegas under terræn

Rum under terræn, hvor der opstilles flaskegasfyrede gasapparater, skal have kontinuerlig mekanisk rumudsugning fra gulvhøjde. Apparaterne skal være koblet til den mekaniske rumudsugning, så apparaterne kun kan fungere, når udsugningen er i drift. Rumudsugning skal kunne sikre tilstrækkelig udskiftning af luften i rummet.

Normal praksis vil være, at hvis rumudsugningen dimensioneres til min. 500 l/h pr. installeret kW, vil der ikke være behov for en særlig beregning.

Aftræksforhold

Tages forbrændingsluft (friskluft) fra opstillingsrummet til et gasapparat med lukket forbrændingskammer, ændres gasinstallationen til en gasinstallationsklasse 5. Denne løsning kan kun anvendes, hvis apparatet er godkendt til aftrækskode B efter den Europæiske standard CEN/TR 1749.

Alle gasforbrugende apparater, der installeres indendørs, skal tilsluttes aftræk, som fører røggasserne til det fri.

Der skal altid anvendes aftræksrør og -komponenter, der er CE-mærket i overensstemmelse med Byggevareforordningen . Dette betyder, at det kun kan tillades at genbruge aftræk, hvis disse er CE-mærket i overensstemmelse med byggevareforordningen.

Valg af aftræk og dimensionering skal altid udføres i overensstemmelse med apparatfabrikantens installationsvejledning. Du skal dog være opmærksom på, at apparaterne kan have forskellige aftrækskoder ex. C1 som vandret aftræk, C3 som lodret aftræk eller som C6 der giver fri aftræksføring. Dette gælder også for udskiftning af aftræk.

Aftræksrør skal være forsvarligt fastgjort og skal fastgøres på en sådan måde, at der tages højde for temperaturpåvirkninger – også selvom det ikke er nævnt i installationsvejledningen.

Ved kaskadeløsninger eller hvor flere gasapparater anvender samme aftræk, skal installationen sikres mod returløb af røggasser.

Et aftræk fra gasapparater må ikke modtage røggasser fra opvarmningskilder med andre brændselstyper, fx må en brændeovn ikke tilsluttes et aftræk fra et gasapparat. For apparater med kombi-brændere, kan der dog godt anvendes samme aftræk.

Aftrækkets højde skal tilpasses de omkringliggende forhold, så røggasserne føres forsvarligt væk fra bygningen, og der ikke kan opstå fare eller gene for personer og husdyr eller skade på ejendom. Det Aftrækkets udmunding skal være sikret mod udefrakommende påvirkninger, herunder blade og sne. Det betyder eksempelvis at et aftræk altid bør udmunde mindst 30 cm. over jordhøjde, ligesom der skal tages hensyn til røggassernes temperatur eksempelvis vil man ikke kunne udlede røggasser fra en gaspejs, hvor personer færdes. Det er endvidere vigtigt at man tager hensyn til, hvad der sker på det areal, hvor udmunding sker fx hensyntagen til legearealer, opholdsarealer, fortov. Det er desuden vigtigt, der altid er en passende afstand til døre, vinduer og åbninger for friskluftstilførsel.

Aftræk skal udføres og installeres, så de er sikret mod tilstopning, herunder redebygning.

Aftræk skal udføres med fald imod apparatet, så røggasserne ledes i opadgående retning. Med dette menes, at enten skal aftrækket udføres vandret med et lille fald mod apparatet eller lodret. Aftrækkets udmunding skal være over tagfladen.

Aftræksrør må kun føres gennem andre rum end opstillingsrummet, hvis de føres i omgivende beskyttelsesrør eller bygningskanal. Ved enfamiliehuse kan der anvendes koncentriske aftræk. Ved etageadskillelse eller murgennemføring skal dog anvendes beskyttelsesrør.

Alle samlinger i aftrækket skal være trækfaste og udført, så røggasserne ikke kan trænge ud i bygningen. Aftrækkets samlinger skal udføres, så der ikke kan trænge kondensat ud.

Idriftsættelse og eftersyn af gasinstallationer

Før nye gasinstallationer sættes i drift eller efter installations- eller reparationsarbejde skal en autoriseret virksomhed foretage en systematisk kontrol og afprøvning af installationen.

Alle målinger skal foretages med kalibreret udstyr, der er egnet og beregnet til formålet efter anerkendte målemetoder.

Afprøvning af en gasinstallation skal udføres som en del af idriftsættelsen. Afprøvningen består som minimum af følgende:

 • Gennemgang af installationen til verifikation af, at den tilgængelige del af installationen er i overensstemmelse med reglerne i installationsbekendtgørelsen eller regler, der var gældende, da installationen blev udført
 • Tæthedsprøvning af den samlede installation
 • Kontrol af sikkerhedskomponenter og –styring
 • Indregulering og funktionsafprøvning af apparater og sikkerhedskomponenter efter fabrikantens installationsvejledning
 • Forbrændingskontrol, belastningskontrol og røggasmåling
 • Kontrol af korrekte aftræksforhold.

Den autoriserede virksomhed, der sætter gasinstallationen i drift, skal oplyse måleresultater og øvrig dokumentation for afprøvningen i en attest eller rapport. Det tilkendegiver over for installationens ejer eller bruger, at installationen er udført og sat i drift i overensstemmelse med gældende regler. Attesten eller rapporten udleveres til installationens ejer og kan være elektronisk. Oplysninger om installatørvirksomheden (minimum navn og telefonnummer) skal også angives på apparatet.

Dokumentation for afprøvningen opbevares desuden i installatørvirksomhedens kvalitetsledelsessystem.

Ved idriftsættelse af en ny eller ændret gasinstallation skal den ansvarlige virksomhed instruere ejeren eller brugeren i betjening af installationen og udlevere apparaternes brugsvejledninger. Ejeren eller brugeren skal desuden instrueres i sikkerhedsforhold omkring anvendelse af gasinstallationen.

Efter udført installations- eller reparationsarbejde skal der som minimum foretages måling og kontrol af iltoverskud, kulilte og røggastemperatur, når det er relevant.

Drift og vedligeholdelse

Ejeren eller brugeren af en gasinstallation skal sikre, at installationen vedligeholdes og er i forsvarlig stand i forhold til installationens anvendelse og formål.

Ved gasinstallationsklasse 4 er der ikke krav om periodisk eftersyn. Det anbefales dog, at apparater og installation efterses af en autoriseret virksomhed med intervaller, der ikke overstiger 3 år.

Kompetencekrav

Den person, der udfører idriftsættelse og eftersyn af gasinstallationer i gasinstallationsklasse 4, skal være ansat i en autoriseret virksomhed og have et personligt A-certifikat.

Ansatte i en autoriseret virksomhed må lave rørinstallation og montere gasapparater i installationsklasse 4.

Ikrafttræden og overgang

Bekendtgørelsen og denne vejledning er gældende fra den 21. april 2018. Frem til 31. december 2019 er det muligt at anvende de tidligere regler i Gasreglementets afsnit A og B5.


Vejledninger opdateres løbende - du finder altid den seneste udgave på Sik.dk.

Tjek derfor datoen, hvis du har printet en vejledning og vil være sikker på, at den fortsat er gældende.