Klasse 3 - husholdnings-apparater uden aftræk

Gasinstallationsklasse 3 dækker gasapparater, der er beregnet til almindelig husholdningsbrug uden aftræk. De mest almindelige apparater er gaskomfur med både el- og gasovn, løse kogeblus samt kogeblus til nedfældning i bordplader.
Indholdet er senest revideret 1. oktober 2019

Regler for gasinstallationsklasse 3

Alle gasinstallationer med gasapparater i gasinstallationsklasse 3, skal udføres og serviceres efter bekendtgørelse om sikkerhed for gasinstallationer (bekendtgørelse nr. 247 af 26/03/2018). Denne vejledning dækker de punkter fra bekendtgørelsen, der vedrører gasinstallationsklasse 3.

Hvis du anvender vejledningen, opfylder du kravene i bekendtgørelsen.

Ved anvendelse af apparater eller installationsmetoder, der ikke er nævnt i vejledningen eller bekendtgørelsen, skal disse behandles individuelt af Sikkerhedsstyrelsen.

Anmeldelse

Alt installationsarbejde i installationsklasse 3 er anmeldelsespligtigt og skal anmeldes til Sikkerhedsstyrelsen.

Anmeldelsespligten gælder også ved væsentlige ændringer af en gasinstallation. Som en væsentlig ændring anses udvidelse, nedtagning, flytning og ændring, som påvirker gasinstallationens gassikkerhedsmæssige egenskaber og sikkerhedstekniske profil.

Anmeldelsen skal foretages, inden installationen idriftsættes.

Den autoriserede virksomhed, der udfører gasinstallationen eller ændringen, er ansvarlig for, at installationsarbejdet bliver anmeldt. Den person, der idriftsætter og indregulerer en gasinstallation, skal sikre, at anmeldelsen har fundet sted.

Generelle sikkerhedskrav

Gasinstallationer må ikke give risiko for forgiftning, eksplosion eller brand, og de må ikke være til fare for personer, husdyr eller ejendom. Gasmateriel og komponenter i en installation skal være beregnet til formålet og til gastypen.

Kravene findes i i gasapparatforordningen og i bekendtgørelsen om gasmateriel.

Gasmateriel skal være beregnet til de gaskvaliteter og de gastryk, der anvendes i Danmark, og det skal kunne installeres og indreguleres korrekt. Hvis gasapparater anvendes indendørs, skal der være flammeovervågning eller anden sikkerhed mod udslip af uforbrændt gas.

Gasinstallationer og apparater skal sikres mod beskadigelse, og der skal tages hensyn til, om apparatet kan blive påvirket af vand, frost osv.

Gasinstallationer skal være udført som fast rørinstallation. Der må kun anvendes en fleksibel tilslutning (gasslange, komfurslange), hvis det er nødvendigt af hensyn til rengøring eller vibrationer. En gasslange skal altid være så kort som muligt, og den skal kunne efterses og udskiftes.

Hvor der kun er ét gasapparat og én gasflaske i et rum, kan der anvendes en gasslange, der tilsluttes direkte til regulatoren på en gasflaske.

Hvis der anvendes ”lynkobling”, skal der være en automatisk lukkemekanisme, og den faste installation skal have en afspærringsventil foran koblingen.

Gasinstallationer skal være tætte. Du skal kunne lave tæthedsprøve for den samlede installation og verificere tryktabet ved alle apparater i installationen. Der må maximalt være et tryktab på 2 mbar. Gasmåleren medregnes ikke i installationens samlede tryktab.

En forbrænding må under normal drift ikke medføre et kulilteindhold, der overstiger 500 ppm, korrigeret for luftoverskud. Denne grænseværdi skal sikre, at apparatet ikke på noget tidspunkt udleder mere end 1000 ppm kulilte, korrigeret for luftoverskud. Forbrændingen skal under alle forhold være sodfri.

Definitioner i installationsklasse 3

 • Afgangstryk: Det nominelle gastryk efter regulator ved indføring i en bygning eller fra regulator fra gasflaske.
 • Apparatregulator: Trykreguleringsudstyr placeret i eller lige før et gasapparat.
 • Autoriseret virksomhed: Autoriseret virksomhed i henhold til lov om autorisation af virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet. Omfatter fuld autorisation såvel som delautorisation.
 • Beboelsesenhed: Rum eller bygninger, der anvendes som beboelse for personer, f.eks. lejligheder eller villaer.
 • Effekt: Indfyret effekt beregnet efter gassens øvre brændværdi.
 • Eftersyn: Alle former for systematisk inspektion og funktionskontrol på gasinstallationer, herunder fornøden rensning, reparation, udskiftning af enkeltdele og justering af indreguleringsforhold.
 • Forsyningstryk: Det tryk, som installationen forsynes med frem til gastryksreguleringsenhed.
 • Gasapparatforordningen: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/426 af 9. marts 2016 om apparater, der forbrænder gasformigt brændstof og om ophævelse af direktiv 2009/142/EF.
 • Gasinstallation: Enhver form for installation, hvor der anvendes gas. Gasinstallationer regnes fra gasbeholderens tilslutning eller fra første indføring i en bygning og omfatter gasrør frem til og med tilsluttet gasmateriel, herunder dettes ventilations
 • Gasledning: Ledning i jord til transport af gas. Fittings, formstykker, flanger, overgangsstykker, ventiler m.m., der indgår i ledningssystemet, anses som værende en del af gasledningen.
 • Gasrør: Rør over jord til transport af gas. Slanger, fittings, formstykker, flanger, armaturer m.m., der indgår i rørsystemet, anses som værende en del af gasrøret.
 • Gastryksreguleringsenhed: Første anordning til at regulere forsyningstrykket til en installation. Enheden kan bestå af afspærrings-, regulerings- og sikkerhedsudstyr.
 • Hovedhane: Afspærringsventil, der lukker for tilførslen af gas til hele installationen.
 • Idriftsættelse: Den procedure, der skal udføres for at tage en gasinstallation i brug. Inkluderer blandt andet indregulering, funktionsafprøvning og røggasmåling.
 • Installationstryk: Det aktuelle tryk målt i selve installationen under normal drift. Hvor der er flere sektioner i en installation, kan trykkene være forskellige.
 • Mekanisk sikring: Anordning, der forhindrer gasslanger i at blive utilsigtet afmonteret, f.eks. en stålwire.
 • Prøvetryk: Det tryk, som er anvendt til trykprøvning og tæthedsprøvning af en installation.
 • Sikkerhedsafblæsningsventil: Sikkerhedsafblæsningsventil (SAL) er en ventil, der afblæser gassen ved et forudindstillet maksimaltryk.
 • Sikkerhedsafspærringsventil: Sikkerhedsafspærringsventil (SAV) er en ventil, der automatisk afbryder gasforsyningen, når et forudindstillet aktiveringstryk overskrides. Genåbning kræver manuelt indgreb.
 • Tilslutningstryk: Det aktuelle installationstryk umiddelbart før apparatet.
 • Tryktab: Forskellen mellem afgangstryk og tilslutningstryk.
 • Udkald: Akut reparation på gasinstallationer, inkl. ventilations- og aftrækssystemer, i forbindelse med en farlig hændelse eller i tilfælde af driftsstop.

Planlægning, design og udførelse

Hvis en gasinstallation udføres eller idriftsættes af flere aktører i fællesskab eller i delentrepriser, skal der i dokumentationen for installationen være en beskrivelse af ansvarsfordelingen, så alle dele af gasinstallationen har en ansvarshavende. Dette gælder også, når en autoriseret virksomhed udfører installationen og en anden autoriseret virksomhed foretager opstart og indregulering.

Efter udførelse af arbejde på en gasinstallation, herunder eftersyn, har den autoriserede virksomhed ansvaret for, at den samlede gasinstallation er tæt, at gasforbrugende apparater er korrekt indreguleret, og at ventilations- og aftrækssystemer har den korrekte funktion. Virksomheden har også ansvaret for, at installationsarbejdet og den del af den øvrige installation, der er synlig, lever op til reglerne. Dette gælder også, hvis virksomheden ikke har udført den oprindelige installation.

Hvor en autoriseret virksomhed bliver tilkaldt til driftstop/udkald, har den autoriserede virksomhed ansvar for, at udførte reparationer er sikkerhedsmæssigt forsvarlige, og at gasinstallationen i øvrigt ikke er behæftet med synlige fejl. Den autoriserede virksomhed gøre ejeren eller brugeren opmærksom på mindre fejl, der ikke udgør en sikkerhedsmæssig risiko, og som ikke umiddelbart udbedres.

Ved valg af placering af installation og apparater skal der tages højde for, hvad bygningen eller rummet i øvrigt anvendes til.

Gasrør og -ledninger

Ingen gasinstallation må have åbninger eller afgreninger, der ikke er forsvarligt afproppet. En afspærringsventil, der er lukket, betragtes ikke som en forsvarlig afpropning.

Gasrør og -ledninger skal være tilstrækkeligt beskyttet mod korrosion. Dette kan for eksempel gøres ved at anvende rør af korrosionsbestandigt materiale eller ved at behandle rørene med maling eller tilsvarende beskyttelse.

Hvis gasledninger føres i jord som en del af gasinstallationen, skal udførelsen ske efter bestemmelserne om stikledninger i bekendtgørelse om sikkerhed for gasanlæg.  

Gasledninger i jord kan udføres i polyethylen (PE) og skal mærkes med ordet ”gas”, så det fremgår tydeligt og ikke kan fjernes. Gasledningerne skal være gule eller have en tydelig gul markering. Gasledningerne skal være mærket efter EN 1555-standardserien.

Hvis et elektrisk ledende gasrør føres i jord ind og ud af en bygning, skal røret elektrisk adskilles så tæt ved jordoverfladen som muligt. Hvis der anvendes elektrisk isolerende overgangsstykker mellem et elektrisk ledende materiale og et ikke-ledende materiale, kan den elektriske adskillelse undlades.

Gasrør og gasledninger skal dimensioneres efter gasinstallationens maksimale forbrug. Ved gasinstallationer, hvor det ikke forventes, at alle apparater anvendes på samme tid, kan der tages højde for det i dimensioneringen.

Alle gasrør skal føres den kortest mulige vej med lodrette og vandrette rørføringer og med så få samlinger som muligt. Rørene skal være beregnet til den aktuelle gaskvalitet og samlingsmetoderne skal være anerkendt af fabrikanterne af rørene og de fittings, der anvendes til samling. Alle komponenter i en gasinstallation skal være i overensstemmelse med materielbekendtgørelsen.

Er det nødvendigt at lave samlinger i jord, skal samlingerne svejses (både stål- og PE-rør) eller sølvloddes med minimum 45 procent sølv og en diameter på maksimalt 28 mm.

Anvendes der gasrør med en diameter større end 54 mm, skal samlinger udføres ved fuldsvejsning eller påsvejsede flanger. På gasrør med en diameter op til 108 mm kan der anvendes press-samlinger, hvis trykket er mindre end 100 mbar.

Hvis der anvendes foringsrør ved føring af gasrør i bygning, er der disse krav til foringsrøret:

 • Røret skal udformes, så et eventuelt gasudslip ledes væk fra bygningen
 • Røret skal være sikret mod indtrængen af vand
 • Røret skal være udført i ét stykke.

Hvis rørføringer ikke er umiddelbart tilgængelige for inspektion, skal der anvendes hele rørlængder uden samlinger. Er det nødvendigt med skjulte samlinger, skal der anvendes sammensmeltede samlinger. Ved sølvlodning skal indholdet af sølv være minimum 45 procent.

I gasinstallationer skal der være en hovedhane, der er placeret let tilgængeligt for brugeren. Hovedhanen skal placeres så tæt på indføring til bygningen som muligt.

Alle gasrør i bygninger skal føres, så der ikke er risiko for skadelig påvirkning af rørene. Hvis gasrør føres gennem hulmure, vægge og etageadskillelser i bygningen, skal røret føres i foringsrør, der sikrer, at der ikke kan opstå skade på røret eller være fare for lækage og ophobning af gas.

Gasrør må ikke føres i bygningens hulmur, beskyttelsesrum, elevatorskakter, skorstene, ventilationskanaler, affaldsskakter eller lignende rum. Gasrør kan dog føres i bygningens hulmur, hvis rørene føres i foringsrør med åbning mod det fri og så installationen er gastæt mod bygningens indre.

Afspærringer, målere og reguleringsudstyr

Hvor der anvendes gasmåler som afregningsmåler, skal måleren altid være opsat i overensstemmelse med bekendtgørelsen, og gasdistributionsselskabets anvisninger skal følges.

Gasmåleren skal være placeret lettilgængeligt og der skal altid være en målerhane eller afspærringsventil før måleren. Hvis gasmåleren i et etagebyggeri anbringes uden for den enkelte lejlighed, skal der anbringes en stophane straks efter indføring i lejligheden.

Kontakt altid gasdistributionsselskabet, hvis du er i tvivl om korrekt placering.

Ved indføring af gasrør i bygninger skal der placeres en lettilgængelig hovedhane. Foran hvert gasapparat skal der være en lettilgængelig apparathane. Hvis hovedhanen kan nås fra apparatet, kan apparathanen dog undlades.

Gasapparater skal installeres efter fabrikantens anvisninger og installationsvejledning.

Særligt for kogeinstallationer i private husholdninger

Ved nye installationer eller væsentlige ændringer, der inkluderer gaskomfurer, skal der over gaskomfuret installeres mekanisk udsugning, der har udledning til det fri. Normalt anvendes en emhætte, der skal placeres med en passende afstand over komfuret, så der ikke kan opstå varmeskader.

Minimumsafstanden skal altid være den største afstand i både installationsvejledningen for komfur og emhætte . Det vil sjældent være muligt med en afstand på mindre end 50 cm mellem komfur og emhætte.

Hvis der anvendes punktudsugninger i bordplader eller lignende, skal der ligeledes sikres passende afstand til det gasforbrugende apparat, så effektiv udsugning sikres.

Friskluftstilførsel

Når et gasapparat anvendes, skal der være tilstrækkelig frisk luft til en korrekt forbrænding. Ved dimensionering skal der både tages højde for andre gasapparater og for apparater, der forbrænder andet end gas.

Hvis der er andre typer udsugning, som kan påvirke forbrændingen i gasapparaterne, skal det sikres, at friskluftstilførslen er tilstrækkeligt stor, eller at apparaterne ikke kan fungere på samme tid.

I rum, hvor der placeres gasforbrugende apparater med åben forbrænding, skal der sikres tilstrækkelig tilførsel af frisk luft. Hvis den samlede tilslutningsværdi er højst er 0,25 kW pr. m3 i rummet, skal der ikke etableres særlig frisklufttilførsel.

Hvis der laves friskluftsåbninger i ydermure, skal åbningerne være forsynet med rist eller net. Er der friskluftspjæld, skal apparaterne være koblet til spjældet, så apparatet kun kan anvendes, når spjældet er åbent. Alle friskluftåbninger skal være sikret mod blade, sne og andre påvirkninger udefra.

Rumventilation

For gasinstallationer i gasinstallationsklasse 3 er der ikke særlige krav til rumventilation ved nye eller ændrede installationer. Du skal dog altid sørge for, at det gældende bygningsreglement følges.

Rumudsugning

Rum under terræn, hvor der opstilles flaskegasfyrede gasapparater, skal have kontinuerlig mekanisk rumudsugning fra gulvhøjde. Apparaterne skal være koblet til den mekaniske rumudsugning, så apparaterne kun kan fungere, når udsugningen er i drift. Rumudsugning skal kunne sikre tilstrækkelig udskiftning af luften i rummet.

Normal praksis vil være, at hvis rumudsugningen dimensioneres til min.  500 l/h pr.

installeret kW, vil der ikke være behov for en særlig beregning.

Aftræksforhold

Gasapparater i gasinstallationsklasse 3 skal ikke tilsluttes aftræk. Hvis apparatet er fremstillet med en afgang til aftræk, skifter det normalt kategori til  klasse 4 eller 5.

Idriftsættelse og eftersyn af gasinstallationer

Før nye gasinstallationer sættes i drift eller efter installations- eller reparationsarbejde skal en autoriseret virksomhed foretage en systematisk kontrol og afprøvning af installationen.

Alle målinger skal foretages med kalibreret udstyr, der er egnet og beregnet til formålet efter anerkendte målemetoder.

Afprøvning af en gasinstallation skal udføres som en del af idriftsættelsen. Afprøvningen består som minimum af følgende:

 • Gennemgang af installationen til verifikation af, at den tilgængelige del af installationen er i overensstemmelse med reglerne i installationsbekendtgørelsen eller regler, der var gældende, da installationen blev udført
 • Tæthedsprøvning af den samlede installation
 • Kontrol af sikkerhedskomponenter og –styring
 • Indregulering og funktionsafprøvning af apparater og sikkerhedskomponenter efter fabrikantens installationsvejledning
 • Forbrændingskontrol, belastningskontrol og røggasmåling
 • Kontrol af korrekte aftræks- og ventilationsforhold.

Den autoriserede virksomhed, der sætter gasinstallationen i drift, skal oplyse måleresultater og øvrig dokumentation for afprøvningen i en attest eller rapport. Det tilkendegiver over for installationens ejer eller bruger, at installationen er udført og sat i drift i overensstemmelse med gældende regler. Attesten eller rapporten udleveres til installationens ejer og kan være elektronisk. Oplysninger om virksomheden (minimum navn og telefonnummer) skal også angives på apparatet.

Dokumentation for afprøvningen opbevares desuden i virksomhedens kvalitetsledelsessystem.

Ved idriftsættelse af en ny eller ændret gasinstallation skal den ansvarlige virksomhed instruere ejeren eller brugeren i betjening af installationen og udlevere apparaternes brugsvejledninger. Ejeren eller brugeren skal desuden instrueres i sikkerhedsforhold omkring anvendelse af gasinstallationen.

Efter udført installations- eller reparationsarbejde skal der som minimum foretages måling og kontrol af iltoverskud, kulilte og røggastemperatur, når det er relevant.


Periodisk eftersyn

Ved gasinstallationsklasse 3 er der ikke krav om periodisk eftersyn. Det anbefales dog, at apparater og installation efterses af en autoriseret virksomhed med intervaller, der ikke overstiger 3 år.

Drift og vedligehold

Ejeren eller brugeren af en gasinstallation skal sikre, at installationen vedligeholdes og er i forsvarlig stand i forhold til installationens anvendelse og formål.

Kompetencekrav

Den person der udfører idriftsættelse og eftersyn af gasinstallationer i gasinstallationsklasse 3, skal være ansat i en autoriseret virksomhed og have et personligt A-certifikat.

Ansatte i en autoriseret virksomhed må lave rørinstallation og montere gasapparater i installationsklasse 3.

Ikrafttræden og overgangsperiode

Bekendtgørelsen og denne vejledning er gældende fra den 21. april 2018. Frem til 31. december 2019  er det muligt at anvende de tidligere regler i Gasreglementets afsnit A og B5.


Vejledninger opdateres løbende - du finder altid den seneste udgave på Sik.dk.

Tjek derfor datoen, hvis du har printet en vejledning og vil være sikker på, at den fortsat er gældende.