Midlertidige elinstallationer – festivaler, markedspladser mv.

Midlertidige elinstallationer er altid nye installationer, dvs. de skal følge de nyeste elsikkerhedsregler. Det gælder fx elektriske installationer på festivaller, markeder og ved byfester.

Ny installation hver gang

De elektriske installationer som laves til kortvarig brug på fx festivaller, på og ved sceneområder, i bod- og forlystelsesområder, samt campingområder betragtes som nye midlertidige installationer. Hver gang de etableres, skal installationerne overholde de gældende bestemmelser i installationsbekendtgørelsen.

Standarder kan følges

I praksis betyder det, at disse standarder er relevante at følge:

  • DS/HD 60364-7-711:2019 (SIK), Elektriske installationer i bygninger -  Del 7-711: Krav til særlige installationer eller områder – Udstillinger, shows og stande
  • DS/HD 60364-7-740:2006+A11:2017 (SIK), Elektriske installationer i bygninger – Del 7-740: Krav til særlige installationer eller områder – Midlertidige elektriske installationer i opbygninger, forlystelsesindretninger og boder på markedspladser, forlystelsesparker og cirkusser

Introduktion til standarder

I videoen beskrives de standarder i standardserien HD 60 364, der gælder for festivalpladser. 

Dette dækker standarderne

711-områder (områder efter DS/HD 60364-7-711) er i praksis begrænset til sceneområdet og de installationer, der er direkte relateret hertil.  

740-områder (områder efter DS/HD 60364-7-740) er alle de øvrige midlertidige installationer, fx i bodområder, festtelte (bortset fra evt. scene), toiletområde, administration, backstage, øvrige ikke publikumsområder og de midlertidige campingområder.

De permanente faste elektriske installationer, altså dem som forbliver på stedet hele året og ikke er forsynet via stikkontakt/stikprop, skal overholde de bestemmelser, som var gældende på udførelsestidspunktet.

Særligt for campingområder

Installationerne på de midlertidige campingområder betragtes som udgangspunkt ikke som installationer, der skal overholde DS/HD 60364-7-708:2017 (SIK), Del 7-708: Krav til særlige installationer eller områder – Campingpladser og lignende områder. Det skyldes, at disse bestemmelser er målrettet permanente campingpladser.

Installationerne på de midlertidige campingområder kan i stedet udføres i overensstemmelse med DS/HD 60364-7-740:2006+A11:2017 (SIK), Elektriske installationer i bygninger – Del 7-740: Krav til særlige installationer eller områder – Midlertidige elektriske installationer i opbygninger, forlystelsesindretninger og boder på markedspladser, forlystelsesparker og cirkusser.

De særlige krav i DS/HD 60364-7-708:2017 (SIK) om fx antal stikkontakter, RCD og kabler i jord skal således ikke overholdes.

Hvis standarder ikke følges

Der er mulighed for at afvige fra de ovennævnte standarder, hvis du fx kan se fordele i at udføre en installation på en anden måde end det, der står i standarden. Vælger du at afvige fra en standard, skal sikkerheden selvfølgelig være i orden, og du skal dokumentere samt indberette til Sikkerhedsstyrelsen, hvordan du opfylder sikkerhedskravet i elsikkerhedsloven.

Hvem har ansvaret?

Ejer/bruger har ansvaret for elektriske installationer, herunder midlertidige installationer, og skal lade fejl og mangler afhjælpe.

En hyppigt forekommende måde at lave de midlertidige installationer på er, at en festival står for etablering af installationen fra forsyningspunktet (PENDA-tavle/kabelskab eller generatoranlæg) og frem til og med fx stikkontakttavler, hvor boder og musik tilsluttes. Herfra er det så bodejer/musik, som tilslutter eget materiel.

Forsyningsselskabet eller leverandør af generatoren har i dette tilfælde ansvaret frem til forsyningspunktet, mens festivalen har ansvaret fra forsyningspunktet og frem til og med fx stikkontakttavler, og herfra overtager bodejer/musik ansvaret.

Det er altid en god ide, at ansvarsfordelingen, herunder hvor forsyningspunktet er, bliver aftalt i god tid, inden den midlertidige installation udføres. Lav gerne aftalen på skrift.

Hvem må hvad?

Arbejdet med at udføre faste elektriske installationer, altså alle de installationer, som ikke er forsynet via stikkontakt/stikprop, skal udføres af en autoriseret elinstallatørvirksomhed. Installationer, som er forsynet via stikkontakt/stikprop (dansk system, schuko, pindjord, CEE og powerlock), må udføres af enhver, naturligvis under forudsætning af, at man er i stand til at gøre dette sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Et generatoranlæg er et maskinanlæg, som kan udføres uden medvirken fra en autoriseret installatørvirksomhed. Skillepunktet mellem maskinanlæg og den elektriske installation er den forsyningsadskiller, som skal være i ethvert maskinanlæg. Forsyningsadskilleren skal som udgangspunkt overholde kravene i DS/EN 60204-1:2018, 5.3. Det er den virksomhed, som er ansvarlig for maskinanlægget, som definerer, hvor skillepunktet rent fysisk er. Skillepunktet mellem maskinanlæg og den elektriske installation er normalt også forsyningspunktet for den midlertidige installation.

Generatoranlæg

Videoen informerer om forsyning af en midlertidig installation med et generatoranlæg.

Hvad må jeg lave uden autorisation?

Videoen viser, hvilke arbejdsområder der ikke kræver autorisation. 

Krav til tavler

Tavler til midlertidige elinstallationer skal være egnet til brug i installationer, hvor disse kan blive flyttet og typisk vil være placeret i det fri.

  • AMPS-tavler (tavler for markedspladser og andre udendørs offentlige tilgængelige områder) udført i henhold til DS/EN IEC 61439-7:2020 er egnede.

  • ACS-tavler (byggepladstavler) udført i henhold til DS/EN 61439-4:2013 vil som udgangspunkt være egnede generelt.

  • DBO-tavler (lægmandstavler) udført i henhold til DS/EN 61439-3:2012 vil som udgangspunkt være egnede i områder, som er tilgængelige for lægmand.
  • PSC-tavler (effektfordelingstavler) udført i henhold til DS/EN 61439-2:2011 vil som udgangspunkt være egnede i områder, som ikke er tilgængelige for lægmand.

PENDA-tavler (kabelskab/tavler til energiforsyning i offentlige net) udført i henhold til DS/EN 61439-5:2015 er ikke beregnet til at indgå i den midlertidige installation, men den midlertidige installation kan være direkte forsynet fra en PENDA-tavle. I dette tilfælde er den midlertidige installations forsyningspunkt som udgangspunkt PENDA-tavlen. Da der kan være store udfordringer med at placere en RCD i en PENDA-tavle, accepteres det, at forsyningspunktet flyttes til den første downstream placerede (efterfølgende) tavle. Forudsætningen er, at længden på forsyningskredsen frem til første tavle ikke overstiger 3 m og at forsyningskredsen er beskyttet mod mekaniske påvirkninger, således at det er udelukket, at der kan opstå fare for personer ved isolationsskader på forsyningskredsen.

Krav til beskyttelse

Beskyttelsesudstyret til overstrømsbeskyttelse (kredsbrydere, minikredsbrydere og smeltesikringer), fejlbeskyttelse (typisk RCD/fejlstrømsafbrydere) og overspændingsbeskyttelse (SPD) placeres i tavlerne.

For ACS-tavler er der krav om, at udstyr til overstrømsbeskyttelse og fejlbeskyttelse er placeret i den tavle, der er nærmest det, der skal beskyttes og altså ikke i tavler placeret upstream (foran).

Overstrømsbeskyttelse
Overstrømsbeskyttelse skal udføres i henhold til de generelle bestemmelser. Der skal således være overbelastningsbeskyttelse (OB) og kortslutningsbeskyttelse (KB) i henhold til DS/HD 60364-4-43:2010 (SIK).

Overspændingsbeskyttelse
Der skal gennemføres en risikovurdering for at vurdere behovet for overspændingsbeskyttelse. Hvis der ikke gennemføres en risikovurdering, er der krav om overspændingsbeskyttelse. I praksis udføres overspændingsbeskyttelsen ved at installere SPD i tavlerne og ved udvalgte punkter/brugsgenstande i den midlertidige installation.

Fejlbeskyttelse
I praksis skal alle strømkredse til stikkontakter, belysning m.m. til og med 32 A fejlbeskyttes og supplerende beskyttes med RCD med en mærkeudløsestrøm på højest 30 mA.

Øvrige strømkredse i del 7-740-områder (midlertidige installationer, fx i bodområder, festtelte (bortset fra evt. scene), toiletområde, administration og de midlertidige campingområder) skal beskyttes med RCD med en mærkeudløsestrøm på højest 300 mA, placeret i installationens forsyningspunkt.

Øvrige strømkredse i del 7-711-områder (sceneområdet og de installationer, der er direkte relateret hertil), der forsyner midlertidige opbygninger, skal beskyttes med RCD med en mærkeudløsestrøm tilpasset modstanden i jordelektrode og beskyttelsesledere.

Du skal være opmærksom på, at der i del 7-711-områder er krav om selektivitet mellem RCD'er (fejlstrømsafbrydere) i serie. 

Krav om fejlbeskyttelse

Ved midlertidige elektriske installationer skal der placeres en 300 mA RCD i forsyningspunktet. Er dette ikke muligt, må der placeres en tavle med RCD højst tre meter fra kabelskabet. Kabelforbindelsen fra skabeskabet til eltavlen skal dog beskyttes mekanisk for at undgå isolationsfejl.

Se eksempler i videovejledningen på, hvordan fejlbeskyttelsen kan udføres. Det er den fagligt ansvarlige, der skal vurdere, om en valgt løsning er tilstrækkelig.  

Krav til kapslingsklasse

Elektrisk materiel, herunder fx tavler, belysningsarmaturer og stikkontakter, skal som udgangspunkt have en kapslingsklasse på mindst IP44. Der accepteres lavere kapslingsklasse, fx IP20 inde i fx salgsboder og telte, hvis det sikres, at der ikke er ydre påvirkninger, som kræver højere kapslingsklasse.

Ledningssystemer og kabler

Hvis der er risiko for mekanisk beskadigelse, skal kabler beskyttes mod mekanisk overlast, fx ved at føre kablerne i kabelbroer eller ved ophængning på kabelspyd. Kabler med en mindste mærkespænding på 450/750 V og som overholder EN 60332-1-1, vil som udgangspunkt kunne anvendes i både del 7-711 og del 7-740-områder. Vær opmærksom på, at der kun må monteres forlængerled og stikpropper på kabler, som er egnet og beregnet hertil, altså i praksis kabler med fleksible ledere (kl. 5-ledere).

Beskyttelse af kabler

Se videovejledningen om, hvordan du beskytter kabler mod skader. 

Belysningsinstallationer

Store dele af de midlertidige installationer på fx festivaller, hvor der samles mange mennesker, fx hvor publikum opholder sig under koncerter og madtelte, er omfattet af reglerne for offentlige områder og arbejdspladser, DS/HD 60364-7-718:2013+A12:2017 (SIK). I standarden angives, at der skal opretholdes et tilstrækkeligt belysningsniveau. Det defineres ud fra, hvilket område der er tale om og hvilke evakueringsforhold der er for området. Det har også betydning, hvor mange og hvilke personer der opholder sig i områderne. Alt dette skal tages med i risikovurderingen, når installationen skal planlægges.

I praksis betyder det, at en fejl på en kreds ikke må mørklægge belysningsinstallationen, hvor der er mange mennesker, og installationen skal derfor normalt fordeles på mindst 2 grupper og 2 RCD.

Nødbelysning

Hvis bygningsmyndighederne kræver, at der skal etableres nødbelysning, skal dette som udgangspunkt ske i overensstemmelse med DS/HD 60364-5-56:2018 (SIK), 560.9.

Krav til belysningsarmaturer

Belysningsarmaturer og lyskæder, som er inden for rækkevidde (2,5 m) skal være fastgjort, og adgang til lyskilder må kun være mulig ved anvendelse af værktøj. Hvis du fx ønsker at ombygge en dekorativ bordlampe, så denne kan blive fastgjort og adgang til lyskilden kun kan ske ved anvendelse af værktøj, skal du sikre, at lampen efter ombygning stadig er sikker. Der er kun krav om CE-mærkning, hvis lampen markedsføres.

Mærkning af tilhørsforhold og største tilladte mærkestrøm

Beskyttelsesudstyr i AMPS-tavler, ACS-tavler, DBO-tavler og PSC-tavler (fx OCPD /smeltesikringer / minikredsbrydere /automatsikringer /RCD) skal være forsynet med en mærkning, der angiver, hvilke dele af installationen, fx stikkontakter, det pågældende udstyr betjener.

Hvis der ikke er mulighed for forveksling af udstyret, kan der ses bort fra kravet om mærkning med tilhørsforhold. Såfremt fabrikantens identifikationsmærkning er synlig, er dette tilstrækkeligt for beskyttelsesudstyr, der kun forsyner stikkontakter, der er placeret i den pågældende tavle.

Yderligere skal der ved OCPD /overstrømsbeskyttelsesudstyr, (gruppeafbrydere /sikringsholdere, maksimalafbrydere /kredsbrydere og automatsikringer /minikredsbrydere) findes en mærkning, der angiver størst tilladte mærkestrøm for overstrømsbeskyttelsen. Kravet om mærkning med størst tilladte mærkestrøm omfatter dog ikke OCPD/overstrømsbeskyttelsesudstyr, der kun forsyner stikkontakter, der er placeret i den pågældende tavle.

Verifikation

Inden en midlertidig installation tages i brug, skal der laves verifikation for at sikre, at installationen er sikker. Kravet om verifikation gælder for hele installationen, altså både den del, der skal udføres af en autoriseret installatørvirksomhed og den del, som er forsynet via stikkontakt/stikprop (dansk system, schuko, pindjord, CEE og powerlock) og som må udføres af enhver.

Når du skal verificere en installation, skal du være en sagkyndig person og have kompetencer i verifikation.

Ved mindre installationer kan du anvende en tjekliste. Se nedenfor.

For øvrige installationer henvises til DS/HD 60364-6:2016+A11+A12+AC:2017 (SIK), verifikation.

Om vejledningen

  • Denne vejledning er lavet i et samarbejde mellem TEKNIQ Arbejdsgiverne, Sikkerhedsstyrelsen og organisationen Dansk Live.
  • Indhold fra standarder er gengivet efter aftale med Dansk Standard.

5. juli 2021
Opdateret 12. juni 2023