Regler for ændring eller udvidelse af en installation

Her kan du se, hvilke installationsbestemmelser og krav du skal følge, når du ændrer eller udvider en eksisterende installation.
Uanset om du laver en ny installation, der er bygget op fra bunden, eller du udvider en eksisterende installation, er kravene de samme. Du skal følge reglerne i installationsbekendtgørelsen.

Når du reparerer/udskifter eller ændrer en installation

En ændring af en installation er kendetegnet ved, at den eksisterende installation bibeholdes og at en eller flere enheder bliver ændret eller udskiftet.

Det kan fx være, hvis ledninger i en rørinstallation skiftes ud, hvis en stikkontakt uden jordkontakt bliver udskiftet med en stikkontakt med jordkontakt, eller hvis en tavle flyttes fra én placering til en anden.

Når du foretager en udskiftning af noget eksisterende, fx hvis du udskifter en stikkontakt eller ledninger i installationsrør, er kravet blot, at du udskifter materiellet med tilsvarende ældre materiel eller nyt materiel. Det er en forudsætning, at materiellet passer ind i den eksisterende installation.

Eksisterende stofledninger i stålrør kan udskiftes med nye ledninger, uden at der skal fremføres en beskyttelsesleder. Ligeledes kan en eksisterende stikkontakt uden beskyttelseskontakt (jord) udskiftes med en stikkontakt uden beskyttelseskontakt.

Hvis der i stedet opsættes en stikkontakt med beskyttelseskontakt, skal beskyttelseskontakten tilsluttes en virksom beskyttelsesleder. 

Når det nye materiel har mindst samme egenskaber og fysiske placering som det materiel, der blev udskiftet, og når den eksisterende installation ikke påvirkes, er der ikke tale om ny installation, men om en udskiftning.

Flyttes en eksisterende installation eller en tavle, skal den del, der flyttes, leve op til de krav og bestemmelser, der gælder i dag. 

Når du udvider en installation

En udvidelse af en installation er kendetegnet ved, at den eksisterende installation får tilført noget nyt.

Det kan fx være, hvis du trækker et nyt kabel frem til en ny stikkontakt, der ikke er i installationen i forvejen.

Hvis du udvider installationen, skal du følge installationsbekendtgørelsen.

Hvor kan beskyttelseslederen udelades

Du kan udelade beskyttelsesleder til tilslutningssteder, hvis der lovligt ikke er beskyttelsesleder i den eksisterende installation og udvidelsen er begrænset til højst 2 tilslutningssteder.

Hvis der ikke er en virksom beskyttelsesleder i en eksisterende installation, kan klasse I-brugsgenstande tilsluttes, uden at der fremføres en virksom beskyttelsesleder. Dette kræver dog, at installationen er beskyttet af en RCD (fejlstrømsafbryder) med en mærkeudløsestrøm på højst 30 mA. Undtagelsen gælder ikke for elektromedicinsk udstyr eller hvis det kan påvirke brugsgenstandens sikkerhedsmæssige funktion.

Regler for ændring eller udvidelse af en tavle

En eksisterende tavle kan inden for den eksisterende kapsling serviceres, repareres, ændres og udvides efter de krav, der var gældende, da tavlen blev fremstillet og installeret. Udvides en eksisterende tavle ud over den eksisterende kapsling, skal udvidelsen overholde de nugældende bestemmelser og krav. 

Ved ændring af en eksisterende tavle eller udvidelse ud over den eksisterende kapsling, skal du være opmærksom på følgende:

Hvilke krav er der til fejlbeskyttelse

  • Hvis den eksisterende tavle ikke er fejlbeskyttet, skal det nye tavlefelt fejlbeskyttes. En mulig metode til fejlbeskyttelse af det nye tavlefelt er at anvende totalisolation efter DS/EN 61439-1, 8.4.4. Tavlestel kan ikke umiddelbart forbindes til beskyttelseslederen, da der kan være risiko for, at der kan overføres en farlig spænding til beskyttelseslederen i installationen, hvis der opstår en fejl til tavlestel.
  • Hvis den eksisterende tavle er fejlbeskyttet, skal udvidelsen eller ændringen også være fejlbeskyttet. Typisk vil der kunne anvendes samme beskyttelsesmetode som for den oprindelige tavle.

Hvilke krav er der til kortslutningsbeskyttelse

  • Tavler fra før 1. juli 1985 er som udgangspunkt ikke kortslutningsbeskyttede. Ved ændring af en sådan tavle er der ikke krav om, at der skal tages hensyn til kortslutningsbeskyttelse af selve tavlen. Dog skal der tages hensyn til det materiel, der indbygges i tavlen, fx RCD (fejlstrømsafbryder) og minikredsbryder (gruppeafbryder/automatsikring). Her er der ingen undtagelser. Fabrikantanvisninger for enkelte komponenter skal følges, fx kan der være krav om maks. foransiddende sikring (back-up-beskyttelse).
  • Hvis den eksisterende tavle er forsynet med oplysninger om kortslutningsholdbarhed, må man gå ud fra, at tavlen også er effektivt kortslutningsbeskyttet i overensstemmelse med tavlemærkningen. Det skal den fortsat være efter en udvidelse eller ændring.
  • Hvis det bliver nødvendigt at ændre den oprindelige mærkning, skal det sikres, at der tages højde for det svageste materiel eller den svageste interne forbindelse. En forøgelse af tavlens oprindelige mærkedata for kortslutningsholdbarhed kan ikke anbefales, da det vil kunne medføre, at det oprindelige materiel eller interne forbindelser ikke er effektivt kortslutningsbeskyttede.
  • Uanset tavlens alder skal udvidelser ud over den eksisterende kapsling være kortslutningsbeskyttede efter de krav, som gælder i dag.

Der må ikke foretages ændringer, som forringer sikkerheden i den eksisterende installation. 

Om vejledningen

  • Denne vejledning er lavet i et samarbejde mellem TEKNIQ og Sikkerhedsstyrelsen.
  • Indhold fra standarder er gengivet efter aftale med Dansk Standard.

25. januar 2021