Hvis du skal ændre eller udvide eksisterende installationer

Når du skal ændre eller udvide en eksisterende installation, bibeholder du normalt en del af den oprindelige installation. Det er derfor kun den del af installationen, der ændres, der skal opfylde de nye bestemmelser i installationsbekendtgørelsen og standardserien 60364.

Generelt ved ændringer og udvidelser

Den del af installationen, som ikke ændres, skal stemme overens med de bestemmelser, der var gældende på udførelsestidspunktet. Desuden skal den overholde de skærpede krav for eksisterende installationer, idet der er krav om supplerende beskyttelse med RCD i installationsbekendtgørelsens § 61. Du må dog gerne udvide med ekstra tilslutningssteder i en eksisterende installation uden at opfylde kravet i § 57 i installationsbekendtgørelsen om antallet af stikkontakter.

Ved en bygningsrenovering, hvor alt fjernes, skal du følge reglerne i installationsbekendtgørelsen, når der laves en ny installation, hvor placeringen og omfanget af installationen er forskellig fra den oprindelige.

Du skal være opmærksom på, at den tidligere lempelse om, at beskyttelseslederen i boliger fra før 1. april 1975 kan udelades for den del af installationen, der anbringes inde i selve boligen, ikke findes i installationsbekendtgørelsen.

Når der installeres en ny gruppe, skal gruppen være fejlbeskyttet af en RCD med en mærkeudløsestrøm på højst 30 mA. Dette gælder, når installationen udvides med flere end 2 tilslutningssteder og der fremføres et nyt kabel til gruppetavlen. Dermed vil der være 2 RCD’er i installationen.

Der er flere måder, hvor du kan fordele installationen på mindst 2 RCD med en mærkeudløsestrøm på højst 30 mA. Fx kan du anvende kombi-afbrydere eller fordele grupperne på flere RCD’er. Du skal være opmærksom på, at når du ændrer tavlen, må tavlens sikkerhedsniveau ikke forringes.

Der skal fremføres beskyttelsesleder til tilslutningsstederne.

Når en stikkontakt flyttes fra én placering til en anden placering, er der tale om en ny stikkontakt. Det betyder, at installationsbekendtgørelsen skal følges og at materiellet skal overholde de gældende konstruktionsbestemmelser for materiellet.  

Krav til installationen ved tilbygning til et hus

For hver påbegyndt 50 m2 boligareal skal der være en gruppe, som forsyner 250 V stikkontakter og andre tilslutningssteder for belysningsarmaturer og brugsgenstande med lavt energiforbrug over tid, hvis man udvider boligen med en tilbygning eller inddrager en tagetage.

Du kan vælge at fastlægge antallet af grupper i tilbygningen ud fra tilbygningens areal eller ud fra det samlede boligareal i hele boligen. Antallet af stikkontakter skal opfylde kravene til de enkelte rum. Kravet om fordeling på mindst 2 RCD’er med en mærkeudløsestrøm på højst 30 mA gælder for den samlede installation. Dette betyder i praksis, at du skal fordele grupperne hensigtsmæssigt på de 2 RCD’er. Der skal fremføres beskyttelsesleder til tilslutningsstederne.

Jord til ny lejlighed på tørreloftet

Hvis der etableres en ny lejlighed i en ejendom, fx når tørrelofter i ældre etageejendomme inddrages til nye lejligheder, skal elinstallationen udføres efter de regler, der gælder på tidspunktet for etableringen. Det betyder, at tilslutningssteder i den ny installation skal have en virksom beskyttelsesleder.

I videovejledningen forklares, hvordan jordingslederen kan udføres i praksis fra jordniveau til tagetage, også hvad angår overgangsmodstanden for jordelektroden.

Jordingslederen skal vælges efter DS/HD 60364-5-54 tabel 54.2 eller beregnes efter 543.1.2, dog skal det være minimum 6 mm2, hvis den beregnes efter 542.3.1.

Watermark Sikkerhedsstyrelsen

Krav til installationen i et nyt køkken

Hvis der skal laves et nyt køkken, afhænger kravene til elinstallationen af, hvor store ændringer der laves.

En installation uden beskyttelsesleder i et køkken kan være lovligt udført efter de regler, der gjaldt på udførelsestidspunktet.

Når der skal sættes et nyt køkken op i et hus, skal du være opmærksom på dette:

  1. Hvis køkkenelementer skiftes ud, uden at placeringen af den elektriske installation ændres, er der ikke krav om, at de nuværende installationsbestemmelser skal følges.
  2. Hvis køkkenelementer skiftes ud og den elektriske installation ændres, er der forskellige krav, afhængig af hvor omfattende udvidelsen eller ændringen er.

Hvis installationen udvides eller ændres med max. 2 tilslutningssteder:

Hvis en eksisterende elektrisk installation ændres eller udvides med højst to tilslutningssteder, må beskyttelseslederen udelades, hvis der ikke er beskyttelsesleder i den eksisterende installation. Dette forudsætter, at udvidelsen eller ændringen bliver omfattet af beskyttelse med RCD med en mærkeudløsestrøm på højst 30 mA. Der er ikke krav om, at de nye stikkontakter skal fordeles på to grupper.

Hvis installationen udvides eller ændres med flere end 2 tilslutningssteder:

I køkkenregionen skal der placeres minimum tre stikkontakter. De skal placeres der, hvor man typisk vil anvende transportable stikkontakttilsluttede brugsgenstande, og stikkontakterne skal fordeles på mindst to grupper.

Hvis der fremføres et nyt kabel til gruppetavlen, bør installationen i boligen fordeles på mindst 2 RCD’er med en mærkeudløsestrøm på højst 30 mA.  Når tavlen udvides med en ny gruppe, bør installationen ligeledes fordeles på mindst to RCD’er med en mærkeudløsestrøm på højst 30 mA. Dette kan gøres på flere forskellige måder, fx ved anvendelse af kombi-afbrydere eller ved fordeling af grupperne på flere RCD’er. Du skal være opmærksom på, at når du ændrer tavlen, må tavlens sikkerhedsniveau ikke forringes.

Der skal fremføres beskyttelsesleder til tilslutningsstederne.

Krav til installationen ved renovering af badeværelse

Ved renovering af badeværelser, hvor der etableres et nyt gulv og ved indretning af nye badeværelser i eksisterende bygninger, skal der udføres lokal supplerende potentialudligning, efter standarden DS/HD 60364-7-701, 701.415.2. Beskyttelsesledere skal forbindes til udsatte ledende dele og tilgængelige fremmede ledende dele i et rum med badekar og/eller bruser.

Supplerende potentialudligning kan udføres uden for eller inde i rum, der indeholder bad eller bruser. Det skal så vidt muligt ske tæt ved det sted, hvor de fremmede ledende dele føres ind i sådanne rum. Dette kan fx være umiddelbart på den anden side af væggen uden for rummet.

I wc-rum og badeværelser skal der være minimum én stikkontakt, medmindre badeværelset er så lille, at andre sikkerhedskrav udelukker anbringelse af stikkontakter. Stikkontakter må ikke anbringes i område 0, 1 og 2. De skal være placeret uden for områderne 0, 1 og 2.

Du skal være opmærksom på, at områderne er blevet ændret, nu findes der kun områderne 0,1 og 2. Område 3 findes ikke mere.

Når et badeværelse renoveres, skal du være opmærksom på, at der er kommet nye krav til, hvilke områder brugsgenstande (strømforbrugende materiel) må placeres i. En vaskemaskine må ikke placeres i område 1 i badeværelset. Dette kan give nogle udfordringer i små badeværelser. En evt. vaskemaskine skal placeres uden for område 0 og 1.

OBS. En stikkontakt skal være placeret uden for områderne 0, 1 og 2.

Elektrisk materiel, fx en vaskemaskine, kan tilsluttes efter de krav, som var gældende på tidspunktet for installationens udførelse. Dette betyder i praksis, at fx en vaskemaskine kan placeres i område 1 efter afsnit 6, hvis installationen er udført efter 2003.

En vaskemaskine må placeres i område 2, forudsat at fabrikantens anvisning følges og stikkontakten er placeret uden for område 0, 1 og 2.

Afgrænsning af området

Afgrænsningen af området kan ændres ved vandrette eller skrå lofter, vægge med eller uden vinduer, døre, gulve og faste skillevægge. Dette betyder, at man fx kan lave følgende tiltag for at placere en vaskemaskine i et lille badeværelse:

  1. Lave en afgrænsning med en dør ind til bruseren
  2. Placere vaskemaskinen i et særskilt rum, som kan afgrænses jf. ovenstående. Det skal dog sikres, at vaskemaskinen har de nødvendige afkølingsforhold, se fabrikantens anvisning.

Om vejledningen

  • Videovejledningen er udarbejdet af Sikkerhedsstyrelsen i samarbejde med TEKNIQ Arbejdsgiverne.
  • Indhold fra standarder er gengivet efter aftale med Dansk Standard.

Opdateret 30. november 2022