Kontrol med udgangsstoffer til eksplosivstoffer

Sikkerhedsstyrelsen fører kontrol med salg af udgangsstoffer til eksplosivstoffer i Danmark. Reglerne på området findes i en EU-forordning om markedsføring og anvendelse af udgangsstoffer til eksplosivstoffer, som gælder fra 1. februar 2021.

Folder - Undgå at kemikalier sælges til ulovlige formål

Regler for udgangsstoffer

En lang række udgangsstoffer må kun sælges til personer, der skal bruge stofferne i forbindelse med deres erhverv eller til privatpersoner, der har fået licens til dette af politiet. Baggrunden er, at stofferne vil kunne indgå i ulovlig fremstilling af eksplosivstoffer. Reglerne på området findes i en EU-forordning om udgangsstoffer til eksplosivstoffer fra den 20. juni 2019, der skal efterleves i EU-landene fra 1. februar 2021. Forordningen er suppleret med danske bekendtgørelser.

Definition af udgangsstoffer til eksplosivstoffer

Udgangsstof til eksplosivstoffer underlagt begrænsninger
Et stof opført i bilag I i forordningen, der findes i en højere koncentration end den tilhørende grænseværdi, der er fastsat i bilag 1, kolonne 2, eller stoffer nævnt i bekendtgørelsen samt blandinger indeholdende stoffer underlagt begrænsninger.

Reguleret udgangsstof til eksplosivstoffer
Et stof, som er opført i bilag I (koncentrationen overstiger ikke grænseværdien i kolonne 2), bilag II eller bekendtgørelsen (koncentrationen overstiger ikke grænseværdien), samt homogene blandinger af mere end 5 ingredienser, hvori koncentrationen af stoffet/stoffer er under 1 vægtprocent, anses for at være et reguleret udgangsstof.

Salg til private

Når udgangsstoffer til eksplosivstoffer, der er underlagt begrænsninger, gøres tilgængelige for en almindelig borger med licens, skal den almindelige borgers legitimationsbevis (fx pas eller kørekort) og licens til at erhverve udgangsstoffer kontrolleres ved hver enkelt transaktion (salg eller overdragelse).

Derudover skal mængden af det købte udgangsstof registreres på licensen.

Ved salg af udgangsstoffer til eksplosivstoffer, der er underlagt begrænsninger, skal den almindelige borger gøres opmærksom på, at der er indberetningspligt inden for 24 timer ved væsentlige bortkomster og væsentlige tyverier.

Salg til andre erhvervsdrivende eller professionelle brugere

Når udgangsstoffer til eksplosivstoffer, der er underlagt begrænsninger, gøres tilgængelige for andre erhvervsdrivende eller professionelle brugere, skal der ved hver enkelt transaktion (salg eller overdragelse) foreligge disse oplysninger:

 • Navn, adresse og legitimationsbevis (fx pas eller kørekort) på personen eller repræsentanten, der køber udgangsstoffet
 • Købers erhverv, forretning eller profession
 • Oplysninger om virksomheden, der skal anvende udgangsstoffet (navn, adresse, cvr-nummer mv.)
 • Hvad udgangsstoffet tænkes anvendt til
 • Produktnavn, mængde, salgssted, sælger og dato

Disse oplysninger kan undlades ved et køb, hvis den potentielle kunde er kontrolleret inden for et år før den aktuelle transaktion og hvis den ikke afviger væsentligt fra tidligere transaktioner.

Disse oplysninger skal gemmes i 18 måneder efter transaktionen.

Oplysninger kan indhentes ved hjælp af en kundeerklæring, fx udformet som forordningens bilag IV.

Når et reguleret udgangsstof til eksplosivstoffer gøres tilgængeligt for andre erhvervsdrivende, skal den pågældende erhvervsdrivende underrettes om, at der er indberetningspligt ved mistænkelige transaktioner og væsentlige bortkomster og tyverier.

Oversigt over stoffer

Udgangsstoffer til eksplosivstoffer, der er underlagt begrænsninger, må ikke sælges til private, medmindre de har en licens eller stofferne ikke har en højere koncentration end den, der oplyses i tabellens kolonne 2. Andre udgangsstoffer kan private ikke få udstedt licens til.

Udgangsstoffets navn

Stofferne må sælges til private uden licens, hvis koncentrationen er inden for de angivne grænser  (angivet i vægtprocent)

 

 

 

 

 

(Regulerede stoffer)

Stofferne må kun sælges til private med licens, hvis koncentrationen er inden for de angivne grænser (angivet i vægtprocent).
Ellers betragtes stofferne som værende til professionel/ erhvervsmæssig brug.


(Stoffer underlagt begrænsninger)

Salpetersyre (HNO3) (fx ætsemiddel, metalbehandling) (CAS RN 7697-37-2)

0% <  X < 3% 

3% < X < 10% 

Hydrogenperoxid (H2O2) (brintoverilte - indgår fx i blegemidler, desinfektion, rengøringsmidler) (CAS RN 7722-84-1)

0% < X < 12% 

12% < X < 35%

Svovlsyre (H2SO4) (indgår fx i afløbsrens og bilbatterier) (CAS RN 7664-93-9)

0% < X < 15% 

15% < X < 40% 

Nitromethan (CH3NO2) (fx brændstof til modelmotorer) (CAS RN 75-52-5)

0% < X < 16% 

16% < X < 100% 

Ammoniumnitrat (NH4NO3) (indgår fx i gødning og kuldepakninger) (CAS RN 6484-52-2)

0% < X < 46% 
(svarende til
0% < X < 16% nitrogen/kvælstof fra ammoniumnitrat)

> 46%
(svarende til > 16% nitrogen/kvælstof fra ammoniumnitrat)

Licenser tillades ikke

Kaliumchlorat (KClO3) (indgår fx i pyroteknik) (CAS RN 3811-04-9)

0% < X < 40% 

> 40%

Licenser tillades ikke

Kaliumperchlorat (KClO4) (indgår fx i pyroteknik) (CAS RN 7778-74-7)

0% < X < 40% 

> 40%
Licenser tillades ikke

Natriumchlorat (NaClO3) (indgår fx i pyroteknik) (CAS RN 7775-09-9)

0% < X < 40% 

> 40%
Licenser tillades ikke

Natriumperchlorat (NaClO4) (indgår fx i pyroteknik) (CAS RN 7601-89-0)

0% < X < 40% 

> 40%
Licenser tillades ikke

Salte af nitrat (NO3-

0% < X < 90% 

91% < X < 100%
 

Kaliumnitrat (KNO3)
(indgår fx i gødningsstoffer)
0% < X < 90%  91% < X < 100%
Natriumnitrat (NaNO3)
(indgår fx i gødningsstoffer)
0% < X < 90%  91% < X < 100%
Calciumnitrat (CaNO3)
(indgår fx i gødningsstoffer)
0% < X < 90%  91% < X < 100%

Salte af chlorat og/eller perchlorat (ClO3-, ClO4-)

0% < X < 40% 

40% < X < 100%
 

Metallisk pulver af aluminium, magnesium, zink, titan, zirkonium, jern (Al, Mg, Zn, Ti, Zr, Fe) og blandinger eller legeringer samt kemiske produkter, hvor et metallisk pulver udgør mere end 70 masseprocent.

0% < X < 70% 

70% < X < 100%
Partikelstørrelse mindre end 200 µm

Elementært svovl (S)

0% < X < 85% 

85% < X < 100%

Elementært phosphor (P)

0% <  X< 50% 

50% < X < 100%
 

Urea-hydrogenperoxid (CH4N2O . H2O2)

0% < X < 90% 

90% < X < 100%

Hexamin (indgår fx i tørsprit-tabletter)

 0-100%  
Acetone (indgår fx i neglelakfjerner)

0-100%

 
Kalkammonsalpeter (indgår fx i gødningsstoffer)

0-100%

 
Magnesiumnitrat-hexahydrat (indgår fx i gødningsstoffer)

0-100%

 

Indeholder et produkt mere end 5 ingredienser med en koncentration af stoffer nævnt i overstående tabel, der er mindre end 1 vægt-%, er produktet ikke underlagt de regler, der er gældende for regulerede udgangsstoffer til eksplosivstoffer.

Dette kontrolleres

Sikkerhedsstyrelsen kontrollerer, at reglerne for udgangsstoffer til eksplosivstoffer underlagt begrænsninger og regulerede udgangsstoffer til eksplosivstoffer overholdes:

 • Udgangsstoffer til eksplosivstoffer underlagt begrænsninger må ikke sælges eller overdrages til almindelige borgere, og de må ikke importeres, ejes eller anvendes af almindelige borgere.
 • Når stofferne sælges til andre virksomheder, skal der informeres om begrænsningerne i salg eller anvendelse for privatpersoner.
 • Ved salg online til erhverv skal købere informeres om reglerne.
 • Hvis et stof kan sælges med licens til en privatperson, skal det kontrolleres, at reglerne overholdes, bl.a. at købere og deres anvendelse samt mængde af stoffet registreres.
 • Virksomheder skal have procedurer til at indberette mistænkelige transaktioner og bortkomne stoffer.
 • Virksomheder skal indhente legitimationsbevis på køberen, hvis de sælger til professionelle brugere, andre erhvervsdrivende eller almindelige borgere med licens.
 • Virksomheder skal gemme de indhentede oplysninger i 18 måneder. Dette gælder også legitimationsbeviset.

Kontrollen vil foregå ved besøg i virksomheder, der sælger og distribuerer de omfattede stoffer. Disse kontroller kan foregå varslet eller uvarslet. Ligeledes vil der være kontrol af online-salgssteder og markedspladser.

Opbevar oplysninger om salg

I henhold til artikel 8, stk. 4, i forordning 2019/1148 om markedsføring og anvendelse af udgangsstoffer til eksplosiver, skal den erhvervsdrivende opbevare visse oplysninger i en periode på 18 måneder fra datoen for en transaktion:

 • Kopi af legitimationsbevis og licens
 • Registrering af mængden af omfattede udgangsstoffer på licensen

Ved transaktion til professionel bruger eller anden erhvervsdrivende skal følgende tillige registreres og opbevares:

 • Angivelse af kundens erhverv, forretning eller profession samt oplysninger om virksomhedens navn, adresse og momsregistreringsnummer
 • Ethvert andet relevant virksomhedsregistreringsnummer
 • Påtænkt anvendelse af kunden

I perioden på 18 måneder skal den erhvervsdrivende gøre oplysningerne tilgængelige for inspektion efter anmodning fra de nationale inspektionsmyndigheder eller retshåndhævende myndigheder.

Den erhvervsdrivende har direkte hjemmel og pligt til at opbevare ovenstående oplysninger, også i det tilfælde, hvor der er tale om personoplysninger.

Sikker opbevaring

De, der har tilladelse til at indføre, erhverve, besidde og anvende udgangsstoffer til eksplosivstoffer, har pligt til at opbevare kemikalierne forsvarligt.

Det fremgår af paragraf 5 i bekendtgørelse 956 af 28/04/2014 om udgangsstoffer til eksplosivstoffer, at kemikalierne skal opbevares i et aflåst lokale, skab eller bygning, så kemikalierne er utilgængelige for uvedkommende. Nøgler til opbevaringslokaler eller -skabe skal også opbevares forsvarligt og utilgængeligt for uvedkommende.

Indberet mistanker og bortkomne stoffer

Du skal indberette mistænkelige transaktioner og bortkomster af disse stoffer til nærmeste politikreds

 • Hvis du er erhvervsdrivende eller professionel bruger, skal du indberette alle de stoffer, der er nævnt i EU-forordningen og den danske bekendtgørelse om udgangsstoffer til eksplosivstoffer.
 • Hvis du er almindelig bruger, skal du indberette bortkomst af udgangsstoffer til eksplosivstoffer, der er underlagt begrænsninger. 

Tjeklister

Brug tjeklisterne til at undersøge, om du overholder reglerne for udgangsstoffer. Der henvises til krav i EU-forordningen.

Tjekliste til erhvervsdrivende

 • Du skal underrette næste erhvervsdrivende i leverandørkæden om reglerne for produktet (artikel 7, stk. 1).
 • Dine ansatte, der sælger regulerede udgangsstoffer skal være vejledt om produkter og forpligtelser (artikel 7, stk. 2).
 • Du er forpligtet til kontrol ved salg, bl.a. at registrere transaktionsoplysninger og opbevare oplysningerne i 18 måneder (artikel 8).
 • Du skal have procedurer til at opdage mistænkelige transaktioner (artikel 9, stk. 2).
 • Du skal indberette mistænkelige transaktioner til nærmeste politikreds inden for 24 timer efter opdagelsen (artikel 9, stk. 4).
 • Du skal indberette væsentlige bortkomster og tyverier af udgangsstoffer til nærmeste politikreds inden for 24 timer efter opdagelsen (artikel 9, stk. 5).

Tjekliste til onlinemarkedspladser

 • Du skal sikre, at dine brugere underrettes om deres forpligtelser, når de gør udgangsstoffer tilgængelige gennem dine tjenester (artikel 7, stk. 3).
 • Du skal have foranstaltninger til at sikre, at dine brugere overholder deres forpligtelser, når de gør udgangsstoffer tilgængelige gennem dine tjenester (artikel 8, stk. 5).
 • Du skal have procedurer til at opdage mistænkelige transaktioner (artikel 9, stk. 2).
 • Du skal indberette mistænkelige transaktioner til nærmeste politikreds inden for 24 timer efter opdagelsen (artikel 9, stk. 4).

Tjekliste til professionelle brugere

 • Du skal indberette væsentlige bortkomster og tyverier af udgangsstoffer til nærmeste politikreds inden for 24 timer efter opdagelsen (artikel 9, stk. 5).

Tjekliste til almindelige borgere

 • Du skal have licens, hvis du indfører, besidder eller anvender udgangsstoffer til eksplosivstoffer, der er underlagt begrænsninger (artikel 5).
 • Du skal indberette væsentlige bortkomster og tyverier af udgangsstoffer til eksplosivstoffer, der er underlagt begrænsninger, til nærmeste politikreds inden for 24 timer efter opdagelsen (artikel 9, stk. 6).

1. februar 2021
Opdateret 11. juni 2024