Vejledning til maskinforordningen

EU-Kommissionen og Europa-Parlamentet har vedtaget en ny maskinforordning. Den vil fra den 20. januar 2027 erstatte maskindirektivet i EU-landene, og dermed skal fabrikanter, importører og distributører af maskiner også i Danmark tilpasse sig ny lovgivning.

Webinar om maskinforordningen 17. januar 2024

En ny maskinforordning er vedtaget på EU-plan, og den skal anvendes fra 20. januar 2027 i alle EU-lande.

Sikkerhedsstyrelsen holdt webinar om maskinforordningen 17. januar 2024, hvor chefkonsulent Anders Mortensen fortalte om forordningen og ændringer, der sker i forhold til maskindirektivet.

Nedenfor kan du finde de anvendte powerpoints samt en videooptagelse af webinaret.

Ny maskinforordning

Maskinforordningen

Maskinforordningen EU 2023/1230 - omfatter maskiner og relaterede produkter. Dette er udskifteligt udstyr, sikkerhedskomponenter, herunder sikkerheds-software, løftetilbehør, kæder, tove og tekstilbånd og aftagelige mekaniske kraftoverføringsaksler. Desuden gælder forordningen for delmaskiner, dvs. næsten færdige maskiner, som ikke har en selvstændig anvendelse. Nogle produkter er undtaget fra maskinforordningen. Det drejer sig bl.a. om nogle produkter under lavspændingsdirektivet (LVD). Med den nye forordning vil der desuden være undtagelser for nogle produkter, hvis de er omfattet af radioudstyrsdirektivet (RED). Læs mere om reglerne her.

Hvad er en forordning?

En forordning er EU-lovgivning, der gælder i alle EU-lande, og hvor der ikke skal laves national lovgivning, før reglerne træder i kraft. Der vil dog komme en ny dansk bekendtgørelse om maskiner som supplement til maskinforordningen. Det bliver en bekendtgørelse, hvor der fastlægges sprogkrav til brugsanvisninger, nationale strafbestemmelser og krav til udpegning af bemyndigede organer. I de øvrige EU-lande vil der være tilsvarende bekendtgørelser med nationale bestemmelser.

Anvendelsestidspunkt

Den ny forordning træder i kraft 20 dage efter den officielle EU-offentliggørelse, men derefter er der tre et halvt års frist, før den skal anvendes og formelt afløser maskindirektivet. Dermed får berørte virksomheder tid til at tilpasse sig de nye regler, før de bliver en del af hverdagen.

Maskinforordningen skal anvendes fra den 20. januar 2027, og samme dag ophæves maskindirektivet.

Virksomheder kan fortsat efter januar 2027 sælge maskiner, der er bragt i omsætning, inden maskindirektivet ophæves. Ligeledes er EF-typeafprøvningsattester i henhold til maskindirektivet fortsat gyldige, indtil de udløber.

Det vil ikke være muligt at erklære produkter i overensstemmelse med maskinforordningen før den finder anvendelse. Det er dog muligt for fabrikanter at tilpasse deres produkter til den nye forordning med det samme, idet Kommissionen har meldt ud, at hvis man opfylder de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav i bilag III i forordningen så opfylder man også de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav i maskindirektivets bilag I bilag.

Det vil være muligt at fremstille en maskine/serie af maskiner og medlevere to overensstemmelseserklæringer; en EF-overensstemmelseserklæring, hvor der erklæres overensstemmelse med maskindirektivet frem til den 19. januar 2027, og en anden EU-overensstemmelseserklæring, hvor der erklæres overensstemmelse med maskinforordningen, med gyldighed fra den 20. januar 2027.

Det vil også være muligt for fabrikanter at få kontrolleret produkter omfattet af bilag I så snart der er udpeget bemyndigede organer på området. Se liste over organer her: De bemyndigede organer må gerne udstede certifikater iht. maskinforordningen inden 2027, men som tidligere nævnt må maskiner ikke bringes i omsætning i henhold til forordningen før den 20. januar 2027.

Såfremt Kommissionen lægger spørgsmål-svar vedr. overgangsperioden på deres hjemmeside vil der komme link til informationen her.

Harmoniserede standarder

Alle de harmoniserede standarder under maskindirektivet skal opdateres og harmoniseres under forordningen. Arbejdet er påbegyndt. Såfremt der måtte være standarder, som ikke når at blive opdateret, inden forordningen finder anvendelse, vil de fortsat give formodning om overensstemmelse med forordningens krav i forhold til væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav, som ikke er blevet ændret.

Digitale brugsanvisninger

Kommissionen er ved at undersøge, om det vil være muligt at levere digitale brugsanvisninger og EF-overensstemmelseserklæringer i henhold til maskindirektivet, såfremt det sker under de betingelser, der er fastsat i maskinforordningen. En afklaring forventes primo 2024. Derfor skal der indtil videre fortsat medleveres brugsanvisning og EF-overensstemmelseserklæring på papir til maskiner iht. maskindirektivet.

EU-vejledning til maskinforordningen

Kommissionen har meddelt, at de vil opdatere vejledningen til maskindirektivet til den nye forordning. Arbejdet med den ny vejledning vil blive igangsat sommeren 2024. Vejledningen til maskindirektivet kan indtil videre anvendes i forhold til krav, som ikke er ændret.

Læs mere om vejledning til maskindirektivet her.

Yderligere information

Se Sikkerhedsstyrelsens præsentation af maskinforordningen på Dansk Standards Maskindag den 7. juni 2023.

Information om nye krav i forordningen


Siden er opdateret 23. januar 2024