Vejledning til importører af elløbehjul, segboards og elcykler

Læs om regler og betingelser for, at små motoriserede køretøjer som elløbehjul, segboards, elcykler op til 250 W og lignende må bringes i omsætning på det danske marked.

Maskiner eller legetøj

Almindelige små motoriserede køretøjer er omfattet af kravene i EU’s maskindirektiv 2006/42/EF. Små motoriserede køretøjer der specielt henvender sig til børn, er omfattet af legetøjsdirektivet. Større køretøjer som fx kabinescootere er omfattet af regler om typegodkendelse. Denne information omhandler kun små motoriserede køretøjer, der er omfattet af maskindirektivet.

Krav til mærkning, dokumentation og brugsanvisning

Der er tre formelle krav  om mærkning, dokumentation og brugsanvisning:

 • Små motoriserede køretøjer skal være korrekt mærket, herunder forsynet med CE-mærke.
 • Små motoriserede køretøjer skal have en EF-overensstemmelseserklæring. En EF-overensstemmelseserklæring er et dokument, hvor fabrikanten med sin underskrift bekræfter, at maskindirektivets bestemmelser er overholdt.
 • Små motoriserede køretøjer skal have en dansk brugsanvisning.

Fælles for disse 3 punkter er, at der skal være entydig sammenhæng, dvs. at fabrikanten og køretøjet tydeligt skal kunne identificeres gennem denne dokumentation.

Hvis de formelle krav ikke er opfyldt for små motoriserede køretøjer, betragtes de som ulovligt markedsført.

Hvis der er mangler på det formelle område, kan Sikkerhedsstyrelsen tilbageholde køretøjet ved grænsen samt udstede markedsføringsforbud.

Der kan ikke kræves tilbagekaldelse fra forbrugerne alene på baggrund af formelle mangler.

Krav til sikkerheden

Der er flere materielle krav til sikkerheden for at undgå risikoen for at komme til skade ved normal brug.

Små motoriserede køretøjer skal være indrettet, så der ikke er risiko for personskade i forbindelse med den forudsatte anvendelse.

Sikkerhedsstyrelsen vurderer, at den største risiko for personskade ved selve produktet består i overophedning og eventuelt kortslutning af batteripakken, der består af Li-ion-battericeller med højt energiindhold. En overophedning kan resultere i, at batteriet bryder i brand og i værste tilfælde eksploderer på grund af kortslutning.

Erfaringer fra udenlandske myndigheder og testresultater fra anerkendt dansk testinstitut viser, at batteripakkerne ikke altid indeholder den fornødne sikring mod overophedning.

Sikkerhedsstyrelsen forlanger derfor, at der skal foreligge dokumentation for, at der ikke er risiko for overophedning af batteripakken.

Maskindirektivet kræver, at der findes et teknisk dossier (fabrikantens risikovurdering), som bl.a. redegør for:

 • at risikoen for overophedning af laderen og batteripakken er imødegået,
 • at isolationen af batteripakken er effektiv og modstandsdygtig
 • at der er foretaget effektiv beskyttelse mod elektrisk stød (laderen).

Sikkerhedsstyrelsen vil normalt kræve at se denne dokumentation som led i en sagsbehandling.

Det forudsættes, ligesom ved de formelle krav, at der er entydig sammenhæng mellem den tekniske dokumentation og det konkrete køretøj.

Hvis der ikke er en entydig sammenhæng, kan importøren lade køretøjet teste hos et anerkendt institut for at kontrollere

 • om risikoen for overophedning af laderen og batteripakken er imødegået,
 • om isolationen af batteripakken er effektiv og modstandsdygtig
 • om der er foretaget effektiv beskyttelse mod elektrisk stød (laderen).

Hvis disse materielle krav ikke er opfyldt for små motoriserede køretøjer, betragtes de som ulovligt markedsført.

Sikkerhedsstyrelsen kan tilbageholde små motoriserede køretøjer ved grænsen samt udstede markedsføringsforbud, hvis der er mangler på det materielle område .

Derudover kan det kræves, at de solgte små motoriserede køretøjer tilbagetrækkes fra salgskæden og eventuelt tilbagekaldes fra forbrugerne.

Ansvaret hos fabrikant, importør og distributør

Kravene til fabrikanter, importører og distributører fremgår af §§ 6-9 i lov om indretning m.v. af visse produkter. For små motoriserede køretøjer suppleres reglerne om fabrikanter i maskindirektivet.

Når man importerer små motoriserede køretøjer fra et land uden for EU, skal man sikre sig, at fabrikanten har opfyldt alle sine forpligtelser (se ovenfor) med hensyn til:

 • mærkning på selve køretøjet
 • EU-overensstemmelseserklæring
 • brugsanvisning
 • teknisk dokumentation for sikkerheden.

Importøren kan vælge selv at påtage sig fabrikantansvaret. Så skal importøren opfylde alle de krav, der stilles til fabrikanten.

Hvis en importør markedsfører små motoriserede køretøjer, uden at kravene ovenfor er opfyldt, betragtes importøren efter reglerne i maskindirektivet som fabrikant og får dermed det fulde fabrikantansvar.

Hvad skal dokumentationen indeholde?

Krav til mærkning

Små motoriserede køretøjer skal være mærket efter maskindirektivets bilag I, pkt. 1.7.3:

Hver maskine skal mindst være forsynet med disse oplysninger på en måde, så de er synlige, let læselige og ikke kan fjernes:

 • fabrikantens firmanavn og fulde adresse og i givet fald navn og adresse på fabrikantens repræsentant
 • maskinens betegnelse
 • CE-mærkning (jf. bilag III i maskindirektivet)
 • specifikation af serie eller typebetegnelse
 • eventuelt serienummer
 • fremstillingsåret, dvs. det år, hvor fabrikationsprocessen blev afsluttet.

Krav til EF-overensstemmelseserklæring

EF-overensstemmelseserklæringen for små motoriserede køretøjer skal, jf. maskindirektivets bilag II, indeholde følgende oplysninger:

 • fabrikantens firmanavn og fulde adresse og eventuelt dennes repræsentants navn og adresse
 • navn og adresse på den person, der har bemyndigelse til at udarbejde det tekniske dossier, og som skal være etableret i Fællesskabet
 • beskrivelse og identifikation af maskinen, herunder generisk betegnelse, funktion, model, type, serienummer og handelsbetegnelse
 • et afsnit, hvori det udtrykkeligt erklæres, at maskinen opfylder alle relevante bestemmelser i dette direktiv og, når det er relevant, et lignende afsnit, hvori der erklæres overensstemmelse med andre direktiver og/eller relevante bestemmelser, som maskinen opfylder. Disse henvisninger skal være til de tekster, der er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende
 • når det er relevant, en henvisning til de anvendte harmoniserede standarder, jf. artikel 7, stk. 2
 • når det er relevant, en henvisning til andre anvendte tekniske standarder og specifikationer
 • sted og dato for erklæringen
 • den persons identitet og underskrift, som har bemyndigelse til at udarbejde erklæringen på vegne af fabrikanten eller dennes repræsentant.

En EF-overensstemmelseserklæring kan ikke underskrives af et prøvningslaboratorium. I så fald anses EF-overensstemmelseserklæringen som ugyldig.

Krav til brugsanvisningen

Der skal efter maskindirektivets bilag 1, pkt. 1.7.4., medfølge en brugsanvisning på brugerlandets sprog, det vil sige, at der skal medleveres en papirbrugsanvisning på dansk i Danmark.

Brugsanvisningen for små motoriserede køretøjer skal mindst indeholde følgende oplysninger:

 • fabrikantens og dennes repræsentants firmanavn og fulde adresse
 • maskinens betegnelse, som anført på selve maskinen, bortset fra serienummeret (jf. punkt 1.7.3.)
 • EF-overensstemmelseserklæringen eller et dokument, der angiver indholdet af EF-overensstemmelseserklæringen og maskinens karakteristika, men ikke nødvendigvis serienummeret og underskriften
 • en generel beskrivelse af maskinen
 • tegninger, diagrammer, beskrivelser og forklaringer, der er nødvendige for brug, vedligeholdelse og reparation af maskinen og for at kontrollere, om den fungerer korrekt
 • En fyldestgørende instruktion omkring den forudsatte anvendelse af produktet, herunder opladning og sikker opbevaring.
 • Relevante sikkerhedsinformationer og advarsler.

Krav til test

Hvad skal en test af små motoriserede køretøjer som minimum indeholde?

Inden testen gennemføres, skal testinstituttet konstatere, at det pågældende køretøj kan identificeres, dvs. det skal være forsynet med:

 • CE mærkning
 • EF-overensstemmelseserklæring med fabrikantens firmanavn og fulde adresse.
 • Entydig mærkning på produktet, model, type, serienummer og handelsbetegnelse.
 • Brugsanvisning med relevante sikkerhedsinformationer og advarsler på dansk. Desuden skal indholdet fra EF-overensstemmelseserklæringen være angivet.

Som udgangspunkt skal små motoriserede køretøjer testes i forhold til de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav, der fremgår af maskindirektivets bilag I. Her skal fokus rettes særligt mod pkt. 1.5.1 om risici ved elektrisk energi, og pkt. 1.5.6 om risiko for brand og overophedning.

Testen har til formål at fastslå, om det pågældende køretøj er indrettet, så risikoen for overophedning af laderen og batteripakken er imødegået, at der er foretaget effektiv beskyttelse mod elektrisk stød (laderen) samt at isolationen af batteripakken er effektiv og modstandsdygtig.

Sikkerhedsstyrelsen accepterer tests, der udføres på baggrund af den harmoniserede standard DS/EN 60335-1:2012, Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. - Sikkerhed - Del 1: Generelle krav

Testinstituttet skal som minimum gennemføre en test med fokus på de nedenstående punkter i standarden.

 • Pkt. 7 mærkning og instruktion Der skal forefindes mærkning med forsyningsspænding, optagne strøm, fabrikantnavn, klasse III symbol.
 • Pkt. 11.8 opvarmning – belastningsprøve

Findes der en temperaturovervågning?

Der skal som udgangspunkt være en temperaturovervågning og begrænsning mod overophedning af batteripakkens temperaturspecifikation. (Batterifabrikantens specifikation på typisk 60 grader Celsius).

Temperaturtest

Batteripakken skal være testet i henhold til EN 62133 Akkumulatorceller og batterier med alkaliske eller andre ikke-syrebaserede elektrolytter - Sikkerhedskrav til bærbare lukkede akkumulatorceller og til batterier fremstillet heraf til brug i bærbart udstyr. 

Der foretages en belastningstest, dvs. temperaturtest af battericellerne med belastning. Temperaturen på battericellernes overflade måles ved en konstant belastning på 2/3 af maksimal belastning (typisk 2/3 af 30 A). Overfladetemperaturen må ikke overstige batterifabrikantens specifikation på typisk 60 oC (battericelle Samsung type SDI).

Visuel test af isolationsniveau omkring batteripakke

Batteripakken er placeret meget tæt på køretøjets metalramme. Det er derfor ikke tilstrækkeligt at beskytte eksponerede ledende dele alene med en plastfolie. Det skal kontrolleres, at der findes yderligere et isolationslag ud over plastfolien, der omslutter batteripakken. Det kan fx være en kraftig papirisolation, der forhindrer elektrisk ledende dele i at komme i kontakt med metalrammen, når plastfolien beskadiges ved smeltning eller mekaniske påvirkninger.

Pkt. 30.2.3 og 30.2.4; modstand mod brand – udvendig kappe

Plastkappen på små motoriserede køretøjer skal være udført i selvslukkende materiale.

Testinstituttet skal udarbejde en rapport med testresultaterne samt en konklusion om, hvorvidt det testede køretøj på de pågældende punkter er indrettet sikkerhedsmæssigt forsvarligt i forhold til kravene jf. maskindirektivets bilag I, pkt. 1.5.1 og 1.5.6.

Hvis små motoriserede køretøjer bliver stoppet ved grænsen

Importøren har flere handlemuligheder, afhængigt af hvad problemet med køretøjet er, hvis en leverance bliver stoppet ved den danske grænse.

Hvis små motoriserede køretøjer mangler mærkning, herunder CE-mærke:

Importøren har en af følgende muligheder

 • små motoriserede køretøjer kan enten reeksporteres til oprindelseslandet eller
 • små motoriserede køretøjers kan destrueres eller
 • små motoriserede køretøjer kan mærkes af importøren, der dermed påtager sig den fulde fabrikantforpligtelse. Der skal udarbejdes EF-overensstemmelseserklæring efter ovenstående krav og udarbejdes brugsanvisning efter kravene. Derudover skal der foretages en test (jf. ovenstående testbeskrivelse) for hver type af små motoriserede køretøjer, der ønskes frigivet. Testrapporten skal sendes til Sikkerhedsstyrelsen.

Hvis små motoriserede køretøjer mangler EF-overensstemmelseserklæring:

Importøren skal rekvirere erklæringen hos fabrikanten.

Hvis dette ikke er muligt, har importøren disse muligheder:

 • små motoriserede køretøjer kan enten reeksporteres til oprindelseslandet eller
 • små motoriserede køretøjer kan destrueres eller
 • importøren kan udarbejde en EF-overensstemmelseserklæring, hvorved importøren påtager sig den fulde fabrikantforpligtelse. EF-overensstemmelseserklæringen skal have entydig sammenhæng med både mærkningen og brugsanvisningen, der skal være udarbejdet efter gældende krav. Derudover skal der foretages en test (jf. ovenstående testbeskrivelse) for hver type af små motoriserede køretøjer, der ønskes frigivet. Testrapporten skal sendes til Sikkerhedsstyrelsen.

Hvis små motoriserede køretøjer mangler brugsanvisning på dansk:

 • Importøren skal rekvirere brugsanvisningen hos fabrikanten.
 • Hvis dette ikke er muligt, kan importøren udarbejde en fyldestgørende brugsanvisning på dansk jf. de gældende krav til brugsanvisningens indhold og entydige sammenhæng med mærkning og EF-overensstemmelseserklæring.

Handlemuligheder efter at små motoriserede køretøjer er markedsført

Importøren har flere handlemuligheder, når der viser sig fejl på små motoriserede køretøjer, efter at det er blevet markedsført, afhængig af hvad problemet med køretøjet er. 

Hvis små motoriserede køretøjer mangler mærkning, herunder CE-mærke:

Markedsføringen skal stoppes, indtil forholdet er bragt i orden.

Derudover skal importøren

 • trække små motoriserede køretøjer tilbage fra salgskæden og tilbagekalde fra forbrugerne eller
 • lade små motoriserede køretøjer teste (jf. ovenstående testprocedure) for dermed at konstatere om det pågældende køretøj er sikkert at anvende.

Såfremt testen viser, at der mangler sikring mod overophedning og er risiko for brand, skal det tilbagetrækkes fra salgskæden og tilbagekaldes fra forbrugerne.

Hvis små motoriserede køretøjer mangler EF-overensstemmelseserklæring:

Markedsføringen skal stoppes, indtil forholdet er bragt i orden.

Derudover skal importøren rekvirere overensstemmelseserklæring hos fabrikanten.

Hvis dette ikke er muligt har importøren følgende muligheder:

 • Importøren kan enten trække køretøjerne tilbage fra salgskæden og tilbagekalde køretøjerne fra forbrugerne eller
 • importøren kan udarbejde en EF-overensstemmelseserklæring, hvorved denne påtager sig den fulde fabrikant forpligtelse. EF-overensstemmelseserklæring skal have entydig sammenhæng med både mærkningen og brugsanvisningen, der skal være udarbejdet i henhold til gældende krav.

Derudover skal der foretages en test (jf. ovenstående testprocedure) for dermed at konstatere om det pågældende køretøj er sikkert at anvende. Såfremt testen viser, at der mangler sikring mod overophedning og er risiko for brand, skal det tilbagetrækkes fra salgskæden og tilbagekaldes fra forbrugerne.

Hvis små motoriserede køretøjer mangler brugsanvisning på dansk:

Markedsføringen skal stoppes, indtil forholdet er bragt i orden.

Herefter skal importøren:

 • rekvirere den hos fabrikanten eller
 • udarbejde en fyldestgørende brugsanvisning på dansk jf. de gældende krav til brugsanvisningens indhold og entydige sammenhæng med mærkning og EF-overensstemmelseserklæring. Brugsanvisningen skal gøres tilgængelig for forbrugerne ved udlevering i butikker eller via hjemmeside.

Tilbagekaldelse fra forbrugerne

I henhold til bekendtgørelse om produktsikkerhed i almindelighed skal en importør eller distributør, der bliver opmærksom på, at små motoriserede køretøjer ikke opfylder de gældende krav for lovlig markedsføring, gøre forbrugerne opmærksom på manglen på en hensigtsmæssig måde, samt eventuelt kalde køretøjet tilbage fra forbrugeren.

Forbrugeren kontaktes så vidt muligt direkte, fx pr. brev, e-mail, sms eller telefon. Hvis det ikke er muligt, kan det ske ved opslag i butikker, annoncering i dagblade eller på hjemmesider. Desuden skal Sikkerhedsstyrelsen underrettes om tilbagekaldelsen.

Anden lovgivning og vejledning

Færdselsstyrelsens forsøgsordning for små motoriserede køretøjer - læs mere her

Lavspændingsdirektivet, som gælder for opladeren, se https://www.sik.dk/erhverv/produkter/love-og-regler/elprodukter/love-og-regler-om-elprodukter

EMC- og RED-direktiverne, se https://www.sik.dk/erhverv/produkter/vejledninger/elprodukter/redemc/kontrol-emc-og-red.

RED gælder, hvis køretøjet indeholder radioudstyr, fx Bluetooth.

Regler for elcykler og drivmotor til elcykler, se https://www.sik.dk/erhverv/produkter/vejledninger/maskiner/regler-elcykler-og-drivmotor-elcykel


Vejledning fra Sikkerhedsstyrelsen januar 2020.

Opdateret 21. juni 2021.