Regler for maskiner

Hvis du skal fremstille, importere eller sælge maskiner i Danmark, skal du overholde en række regler.

Regler for maskiner

Efter lovgivningen på området, bekendtgørelse nr. 1094 af 1. juni 2021 om maskiner, må man kun markedsføre maskiner eller ibrugtage dem, hvis de ikke udgør en risiko for personers sikkerhed og sundhed og i givet fald for husdyr og formuegoder og, når det er relevant, for miljøet, hvis de installeres og vedligeholdes på passende vis og anvendes til den forudsatte anvendelse eller under forhold, der med rimelighed kan forudses. Dette område markedsovervåger Sikkerhedsstyrelsen fra 1. december 2018.

Tilsvarende regler om, at en maskine skal være sikker, gælder for maskiner, der fremstilles eller sammenbygges til en virksomheds eget brug eller hvis man importerer maskiner, der ikke er CE-mærkede, fra tredjelande til eget brug. Det er Arbejdstilsynet, der markedsovervåger disse maskiner, ligesom Arbejdstilsynet kontrollerer produkter, som fremstilles efter bestilling eller som importeres fra tredjelande til brug i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v., som omfattet af offshoresikkerhedsloven.  

EU-vejledning til maskindirektivet - dansk oversættelse af udgave 2.2

Har du brug for vejledning?