Regler for maskiner (gældende fra 20. januar 2027)

EU-Kommissionen og Europa-Parlamentet har vedtaget en ny maskinforordning. Den vil fra den 20. januar 2027 erstatte maskindirektivet i EU-landene, og dermed skal fabrikanter, importører og distributører af maskiner også i Danmark tilpasse sig ny lovgivning.

Ny maskinforordning

Hvad er en forordning?

En forordning er EU-lovgivning, der gælder i alle EU-lande, og hvor der ikke skal laves national lovgivning, før reglerne træder i kraft. Der vil dog komme en ny dansk bekendtgørelse om maskiner som supplement til maskinforordningen. Det bliver en bekendtgørelse, hvor der fastlægges sprogkrav til brugsanvisninger, nationale strafbestemmelser og krav til udpegning af bemyndigede organer. I de øvrige EU-lande vil der være tilsvarende bekendtgørelser med nationale bestemmelser.

Dette er nyt

Faktaboks

  • De væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav justeres. 
  • Det præciseres, hvad en væsentlig ændring er og hvornår der er krav om ny CE-mærkning.
  • Reglerne tilpasses til ny teknologi, fx selvudviklende adfærd, maskinlæring, cybersikkerhed og autonome førerløse maskiner.
  • Kravene til EU-overensstemmelseserklæringen til fast installerede løftemaskiner skærpes.
  • Kravene til delmaskiner skærpes.
  • Kravene til brug af tredjepartsorganer skærpes for seks maskintyper med obligatorisk tredjepartskontrol.
  • Brugsanvisninger og EU-overensstemmelseserklæringer kan være digitale.
  • Der bliver bedre sammenhæng til anden EU-lovgivning.
     

Selvudviklende adfærd og cybersikkerhed

Den teknologiske udvikling også betyder nye krav til indretningen af maskiner og styresystemer for at undgå farlige situationer.

Det drejer sig blandt andet om det, der betegnes som styresystemer med selvudviklende adfærd. I maskiner, der har styresystemer med sikkerhedsmæssig betydning, skal fabrikanten fastlægge grænser for, hvilke handlinger maskinen må kunne udføre. Hverken maskinen eller operatørerne må kunne ændre indstillinger, så det fører til farlige situationer, og der skal gemmes log-oplysninger fra maskinen, når den er i brug.

Ligeledes skal it-sikkerheden for maskinerne være i orden. Der skal være beskyttelse mod hacking, software med betydning for sikkerheden skal beskyttes og det må ikke kunne lede til farlige situationer, hvis en maskine kobles til andre enheder. Desuden skal det kunne identificeres, hvilken software der er installeret, og oplysninger om ændringer i softwaren skal gemmes i maskinen.

Sikkerheds- og sundhedskrav

Kravene til risikovurderinger, muligheden for at teste sikkerhedsfunktioner og adgangen til at redde mennesker ud af maskiner af sikkerhedshensyn skærpes med den ny maskinforordning. Der kommer også øgede krav til brugsanvisninger omkring behov for udsugning og niveau for vibrationer, og hygiejnekrav til fødevaremaskiner kommer også til at omfatte drikkevand.

Derudover kommer der en række specifikke krav til sikkerheden for autonome førerløse maskiner. Mobile maskiner skal sikres mod at komme i berøring med strømførende luftledninger, hvor det er relevant. Og derudover bliver der krav om tvangskobling og alarm på sædefastholdelsessystemer i mobile maskiner, forudsat at det ikke øger den sikkerhedsmæssige risiko.

Kravene til delmaskiner skærpes, således at delmaskiner fremover skal opfylde alle relevante sikkerheds- og sundhedskrav. Delmaskiner skal endvidere have en detaljeret monteringsvejledning med alle relevante oplysninger.

Væsentlige ændringer kræver ny CE-mærkning

I maskinforordningen er begrebet ”væsentlig ændring” blevet defineret. Det er tydeliggjort, hvornår der er krav om ny CE-mærkning af en maskine eller et relateret produkt, hvor den, der foretager ændringen, bliver betragtet som fabrikant.

Det kommer fremover til at fremgå af forordningen, at en væsentlig ændring er en fysisk eller digital ændring, som ikke er forudset af fabrikanten og som påvirker sikkerheden ved at skabe nye farer eller ved at øge risikoen. Desuden skal ændringen kræve yderligere afskærmning eller beskyttelsesudstyr, som ændrer styresystemet, eller der skal være behov for yderligere beskyttelsesforanstaltninger for at sikre stabilitet eller mekanisk styrke, hvis noget skal defineres som en væsentlig ændring og føre til krav om ny CE-mærkning.

Obligatorisk krav om tredjepartskontrol for seks produkter

Langt de fleste maskiner og relaterede produkter vil alene være omfattet af fabrikantens egen kontrol.

Seks produkter bliver dog omfattet af obligatorisk tredjepartskontrol. Det er aftagelige kraftoverføringsaksler, afskærmninger til aftagelige kraftoverføringsanordninger. autolifte o.l., patrondrevne boltepistoler o.l., sikkerhedskomponenter med fuldstændigt eller delvist selvudviklende adfærd samt systemer i maskiner med fuldstændigt eller delvist selvudviklende adfærd.

Derudover videreføres maskindirektivets krav til 19 andre produktkategorier med krav om, at de skal tredjepartskontrolleres, hvis de ikke er fremstillet i henhold til en relevant harmoniseret standard.

Mulighed for digitale brugsanvisninger og EU-overensstemmelseserklæringer

Med den nye maskinforordning bliver der mulighed for, at fabrikanterne kan levere digitale brugsanvisninger og EU-overensstemmelseserklæringer. Det er godt for miljøet og kan spare de erhvervsdrivende for betydelige omkostninger. Der er visse krav forbundet med det at levere digitale brugsanvisninger. Fx skal der medleveres sikkerhedsinformation på papir til forbrugerprodukter.

Anvendelsestidspunkt

Den ny forordning træder i kraft 20 dage efter den officielle EU-offentliggørelse, men derefter er der tre et halvt års frist, før den skal anvendes og formelt afløser maskindirektivet. Dermed får berørte virksomheder tid til at tilpasse sig de nye regler, før de bliver en del af hverdagen.

Maskinforordningen skal anvendes fra den 20. januar 2027, og samme dag ophæves maskindirektivet.

Virksomheder kan fortsat efter januar 2027 sælge maskiner, der er bragt i omsætning, inden maskindirektivet ophæves. Ligeledes er EF-typeafprøvningsattester i henhold til maskindirektivet fortsat gyldige, indtil de udløber.

Vejledning til maskinforordningen