Varmefordelingsmålere

Den 1. juli 2018 trådte 2 nye bekendtgørelser om varmefordelingsmålere i kraft.

Bekendtgørelser

De væsentligste ændringer er

  • Bortfald af krav om at målerinstallatører, der etablere sig i Danmark skal lave sig anmelde til Sikkerhedsstyrelsen. Målerinstallatøren skal fortsat være certificeret.
  • Bortfald af krav om dansk typegodkendelse.
  • Leverandøren af varmefordelingsmålere skal kunne dokumentere, at varmefordelingsmålere lever op til kravene.
  • Bortfald af kravet om, at varmefordelingsmålere skal være produceret af en virksomhed, der har et kvalitetsstyringssystem.

Oplysninger til forbrugeren

Varmeleverandøren skal stille en række oplysninger til rådighed for varmeforbrugeren, hvis varmefordelingsmålerne er sat op efter 1. august 1998. Oplysningerne hjælper varmeforbrugeren med at kunne vurdere om grundlaget for den afregning, der er sket gennem varmefordelingsmålere, er korrekt.

Herunder er de oplysninger, varmeleverandøren til enhver tid skal kunne stille til rådighed for varmeforbrugeren, der beder om det - hvis varmefordelingsmålerne er sat op efter 1. august 1998.

Fabrikat og type for de anvendte varmefordelingsmålere

Hvorfor skal det oplyses? For at der kan ske en korrekt fordeling af varmeudgifterne, skal der være installeret samme slags målere i hele ejendommen. I enkelte tilfælde kan der dog være opsat forskellige målere, hvis det er dokumenteret, at målerne måler på samme måde og således kan erstatte hinanden.

Hvad kan den oplysning bruges til? Oplysning om fabrikat og type kan bruges til at undersøge, om der er installeret ensartede målere i hele afregningsenheden og at sikre, at de opsatte målere svarer til varmeleverandørens oplysninger.

Varmefordelingsmålere skal desuden være forseglet med en plastplombe eller en mærkat og forsynet med et årstal og en betegnelse, der kan bruges til at identificere den målerinstallatør, der har sat måleren op.

Årstallet angiver, hvornår måleren er sat op eller hvornår, der har været foretaget indgreb i måleren.

Radiatorfabrikat og radiatormodel samt Radiatorstørrelse (længde, højde og dybde)

Hvorfor skal det oplyses? Mængden af varme en radiator afgiver, når den er tændt, afhænger af hvilken radiator, der er tale om, og hvor stor den er.

Hvad kan den oplysning bruges til? Oplysninger om de anvendte radiatorer i ejendommen kan bruges til at kontrollere, om radiatorer af samme slags og størrelse er forsynet med samme skalafaktor (se nedenfor), og om der er et rimeligt forhold mellem radiatorstørrelse og skalafaktor. En stor radiator bør have en større skalafaktor end en lille radiator, hvis der er tale om samme radiatortype.

Endvidere kan varmeleverandørens angivelse af de enkelte radiatorers størrelse (længde, højde og bredde) anvendes til at kontrollere, om den svarer til størrelsen af de installerede radiatorer i hele ejendommen.

Radiatorernes varmeydelse

Hvorfor skal det oplyses? En radiators varmeydelse er et udtryk for, hvor meget varme den kan afgive målt i W (J/s). Radiatorer af samme type og størrelse bør have samme varmeydelse og samme skalafaktor (se nedenfor).

Hvad kan den oplysning bruges til? Oplysning om en radiators varmeydelse kan bidrage til at kontrollere, om radiatorer af samme type og størrelse har samme ydelse, og derfor er forsynet med samme skalafaktor.

5 Monteringspunktet for de anvendte varmefordelingsmålere

Hvorfor skal det oplyses? Placeringen af en varmefordelingsmåler på en radiator har stor betydning for korrekt måling. Det skyldes, at temperaturen på radiatoroverfladen ikke er den samme ved en given indstilling, men varierer fra top til bund. En forkert placering kan derfor give enten for stor eller for lille tælling.

Hvad kan den oplysning bruges til? Varmeforbrugeren kan bruge oplysningen om monteringspunktet til at kontrollere, om målerne er placeret korrekt på radiatoren. Der kan findes flere oplysninger i de tekniske dokumenter for måleren.

Monteringspunktet for de anvendte varmefordelingsmålere

Hvorfor skal det oplyses? Placeringen af en varmefordelingsmåler på en radiator har stor betydning for korrekt måling. Det skyldes, at temperaturen på radiatoroverfladen ikke er den samme ved en given indstilling, men varierer fra top til bund. En forkert placering kan derfor give enten for stor eller for lille tælling.

Hvad kan den oplysning bruges til? Varmeforbrugeren kan bruge oplysningen om monteringspunktet til at kontrollere, om målerne er placeret korrekt på radiatoren. Der kan findes flere oplysninger i de tekniske dokumenter for måleren.

De anvendte skalafaktorer uden indregnet korrektion for udsat beliggenhed

Hvorfor skal det oplyses? Korrekt skalering af målerne er af afgørende betydning for, at måleren kan give et korrekt udtryk for radiatorens varmeafgivelse. Radiatorer af samme type og størrelse skal således være forsynet med samme skalafaktor.

Skalafaktoren kan være angivet på to måder:
Varmefordelingsmålere med produktskala. Her er faktoren lagt ind i måleren, sådan at den tælling der registreres på måleren er tilpasset den specifikke radiatortype og radiatorstørrelse, den er monteret på. På den måde giver tællingen et direkte udtryk for radiatorens varmeafgivelse.

Varmefordelingsmålere med enhedskala. Her er faktoren ikke lagt ind i måleren. For at få et direkte udtryk for en given radiators varmeafgivelse skal tællingen ganges med faktoren.

Hvad kan den oplysning bruges til? Oplysning om skalafaktoren for de enkelte radiatorer kan bruges til at kontrollere, om radiatorer af samme type og størrelse er forsynet med samme skalafaktor.

I visse tilfælde indlægges en korrektion for udsat beliggenhed i målerens skala. Når skalatal i de tilfælde kontrolleres, skal korrektionen for udsat beliggenhed tages ud af skalaen.

Korrektion for udsat beliggenhed er en rabat, indbygget i varmeregnskabet, som kan tildeles beboere i lejligheder med forholdsvis større opvarmningsbehov på grund af flere ydervægge eller placering over uopvarmede rum eller øverst i ejendommen. Det kan være tag- og gavllejligheder. Det er Trafik- og Byggestyrelsen, som fastsætter reglerne om udsat beliggenhed.
Kan ses i bekendtgørelse nr 563 af 02/06/2014.