Kravene ved fjernaflæsning af forbrugsmålere

Hvis et forsyningsselskab vil fjernaflæse forbrugsmålere, skal forbrugerne vide tidspunktet på forhånd. Hvis fjernaflæsningen ikke viser det samme som den godkendte måler ude hos forbrugeren, er det visningen hos forbrugeren, der gælder.

Flere typer forbrugsmålere

Ved en forbrugsmåler forstås en måler, der anvendes til måling af forbrug af vand, varmeenergi, elektrisk energi eller gas.

Afregning efter forbrugerens måler

Sikkerhedsstyrelsen administrerer reglerne for kontrol med forbrugsmålere. Efter reglerne er det fortsat måleren ude hos forbrugeren, som forbrugeren skal afregnes efter. Hvis fjernaflæsningen anvendes som grundlag for afregningen, betragtes det som en form for a conto-opgørelse.

Forbrugeren skal gøres opmærksom på, at det legale grundlag for afregning er selve målerens visning, og at man kan henvende sig til forsyningsselskabet, hvis afregningen ikke svarer til forbruget, der er opgjort efter fjernaflæsningen. For at forbrugeren har mulighed for at kontrollere sin regning op mod målerens visning, bør forbrugeren informeres om, hvornår fjernaflæsningen foretages.

Oplys forbrugerne om aflæsning

Forsyningsselskabet skal fortælle forbrugeren, hvornår fjernaflæsningen foregår. Det giver forbrugeren mulighed for at ”følge med” og eventuelt henvende sig til forsyningsselskabet, hvis fjernaflæsningen ikke stemmer overens med det, som forbrugeren ser på måleren i hjemmet.

Ved klager eller tvivl om målingens korrekthed er det målerens visning og ikke fjernaflæsningen, der gælder, med mindre forbrugsmåleren er godkendt til fjernaflæsning.

Fjernaflæsning af MID-godkendte målere

I måleinstrumentdirektivet (MID), bilag 1, punkt 10-5 fremgår det, at:

”Uanset om et måleinstrument til forbrugsmåling kan fjernaflæses, skal det under alle omstændigheder være udstyret med en metrologisk kontrolleret visningsindretning, som kan aflæses af forbrugeren uden værktøj. Det, som angives af denne visningsindretning, er det måleresultat, der tjener som grundlag for den pris, der skal betales.”

Det giver disse muligheder:

 1. Måleinstrument uden fjernaflæsning er overensstemmelseserklæret iht. MID.
  Dermed er målerens visning gældende og kan bruges til afregning
   
 2. Måleinstrument med ”ikke-godkendt” fjernaflæsning er overensstemmelseserklæret iht. MID.
  Det betyder, at hvis den ”ikke-godkendte” fjernaflæsning er indbygget i måleren eller er påmonteret måleren, skal dette være tilladt i målerens typeafprøvningsattest. Hvis fjernaflæsningsenheden er tilsluttet måleren via et kabel, skal måleren have et udgangsstik, som er tilladt at anvende til dette formål efter målerens typeafprøvningsattest.
  Dermed er målerens visning gældende og kan bruges til afregning.

Fjernaflæsning af målere godkendt efter nationale regler

 1. Måleinstrument uden fjernaflæsning er typegodkendt og førstegangsverificeret.
  Dermed er målerens visning gældende og kan bruges til afregning.
 1. Måleinstrument med ”ikke-godkendt” fjernaflæsning er typegodkendt og førstegangsverificeret.
  Den ”ikke-godkendte” fjernaflæsning kan være indbygget i måleren eller være påmonteret måleren, hvis dette er tilladt i målerens typegodkendelsesattest. Hvis fjernaflæsningsenheden er tilsluttet måleren via et kabel, skal måleren have et udgangsstik, som er tilladt at anvende til dette formål efter målerens typegodkendelsesattest.
  Dermed er målerens visning gældende og kan bruges til afregning.