Tilladelse til opbevaring og fremstilling af fyrværkeri

For at kunne fremstille eller opbevare fyrværkeri, er det nødvendigt med en tilladelse fra din kommune. Her kan du læse mere om kravene til opbevaring og fremstilling af fyrværkeri.

Lovgivning om opbevaring og fremstilling af fyrværkeri

Bestemmelserne om opbevaring og fremstilling af fyrværkeri findes i bekendtgørelse nr. 1798 af 09/09/2021 om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, kapitel 5.

Krav om opbevaringstilladelse

Som udgangspunkt skal man have en tilladelse fra kommunen til at opbevare fyrværkeri. Ved fremstilling skal man altid have en tilladelse. Tilladelsen skal søges i den kommune, hvor virksomheden opbevarer eller fremstiller fyrværkeriet.

Hvilken fyrværkeri kan man opbevare uden tilladelse?

Alle borgere må uden tilladelse opbevare nytårsfyrværkeri og andre pyrotekniske artikler (for eksempel nødsignaler) med en samlet nettoeksplosivstofmængde (NEM) på 5 kg. Det svarer til en samlet bruttovægt på mellem 15 og 20 kg. Det er dog en forudsætning, at fyrværkeriet ikke skal transportklassificeres højere end i kategorien 1.3G.

Ansøgning om tilladelse til opbevaring af fyrværkeri

Ansøgning om tilladelse skal indeholde:

  • Tegninger over stedet, hvor fyrværkeriet skal opbevares samt en beskrivelse af stedet.
  • Oplysning om den samlede NEM–mængde af det fyrværkeri eller de pyrotekniske artikler, der skal opbevares.
  • Dokumentation fra en kompetent myndighed for godkendelse af transportklassifikationen af det fyrværkeri, som du ønsker at opbevare.
  • Hvis der er tale om fremstilling, skal du vedlægge en beskrivelse af virksomhedens arbejdsmæssige rutiner.

Når kommunalbestyrelsen skal vurdere de sikkerhedsmæssige forhold og hvilke afstandskrav, der skal stilles til bygninger og omgivende aktiviteter, har de brug for oplysningerne om stedet, hvor opbevaringen eller fremstillingen/monteringen skal finde sted og farligheden af fyrværkeriartiklerne. Oplysningerne om arbejdsrutiner for fremstilling og montering gør det muligt for kommunalbestyrelsen at vurdere og rådgive om den mest hensigtsmæssige indretning og brug af virksomheden.

Ansøgningen skal også vedlægges dokumentation for:

  • At ansøgeren ikke er dømt for noget strafbart forhold, der udgør en fare for misbrug af tilladelsen, (er ansøger en virksomhed, gælder kravet for såvel virksomheden som for virksomhedens indehaver eller administrerende direktør).
  • At ansøger er myndig (er ansøger en virksomhed, gælder kravet for såvel virksomhedens indehaver som administrerende direktør).
  • At ansøger ikke er under konkursbehandling eller likvidation.

Krav til opbevaringssted

Tilladelsen gives på baggrund af de tekniske forskrifter. I de tekniske forskrifter er kravene til opbevaringssted nærmere beskrevet.

Du kan finde et link til de tekniske forskrifter herunder.

Dispensation fra de tekniske forskrifter

Hvis opbevaringsstedet ikke kan overholde kravene i de tekniske forskrifter, er der mulighed for at søge dispensation.

Dispensationen skal indsendes af kommunen til Sikkerhedsstyrelsen på sik@sik.dk

Du kan finde ansøgningsblanketterne i linket herunder.

Kommunens rolle i forbindelse med erhvervelse og overdragelse af fyrværkeri

Ifølge bekendtgørelsen på fyrværkeriområdet er det kommunalbestyrelsen, der skal give tilladelse til erhvervelse og overdragelse af fyrværkeri. I praksis vil det ofte betyde, at kommunen har ”overdraget” området til det lokale beredskab, der hermed giver tilladelsen. Du kan kontakte din kommune for at høre, hvem der varetager opgaven i netop dit område.