Tekniske forskrifter for salg, håndtering og opbevaring af fyrværkeri

De tekniske forskrifter for salg, håndtering og opbevaring af fyrværkeri findes i et bilag til bekendtgørelse nr. 1798 af 09/09/2021 om indførsel, fremstilling, opbevaring, overdragelse, erhvervelse og anvendelse af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler.
Sikkerhedsstyrelsen har udarbejdet en vejledning til de tekniske forskrifter. Den kan findes her på siden.

I vejledningen om salg, håndtering og opbevaring af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler gennemgås de tekniske forskrifter. Desuden er der en vejledning til, hvordan kravene skal forstås. 

Vejledningen er opdateret i oktober 2022.

Ofte stillede spørgsmål

Må der gennemføres demonstrationsafskydning ved salgsstedet?

Det må der gerne, men vær opmærksom på følgende:

  • Før den 27. december vil det kræve, at afskydningen foretages af en godkendt scene- eller festfyrværker. Beredskabet skal ansøges om tilladelse.
  • Fra og med den 27. december, hvor alle må afskyde konsumfyrværkeri, kan personale på salgsstedet selv gøre det. Beredskabet skal hverken ansøges eller orienteres.

I skal dog være opmærksom på de tekniske forskrifter punkt 2.10.9, der siger, at der ikke må foregå andre aktiviteter på pladsen end opbevaring og salg af fyrværkeri. Det gælder for enhver afskydning af konsumfyrværkeri, at der skal holdes en afstand på mindst 100 meter til oplag af fyrværkeri (§ 43 i bekendtgørelse 1798 fra 9. september 2021).

Må der anvendes pulverslukkere i stedet for trykvandslukkere?

Nej. pulverslukkere kan godt have den krævede slukningseffekt (mindst 13A), men yder ikke den samme beskyttelse af papkasser m.v., der er truet af en brand. Løber den første slukker således tør, yder vandet fra en trykvandslukker bedre beskyttelse, mens der hentes en slukker mere.

Hvordan skal papkasser holdes lukket?

Undlad skal først og fremmest at skære ”flapperne” af, når en ny kasse åbnes. Hver gang der er taget en artikel fra en kasse, skal flapperne lukkes ned, men beredskabet accepterer, en kasse vil stå en smule åben af sig selv.

Må forhandleren selv udforme de krævede skilte grafisk?

Det fremgår af de tekniske forskrifter punkt 1.13, at "Sikkerhedsskilte skal være udført i overensstemmelse med de af Arbejdstilsynet udfærdigede bestemmelser om sikkerhedsskiltning".

Disse bestemmelser kan findes her

En forhandler må gerne selv fremstille skiltene i overensstemmelse med disse bestemmelser.

Kan man opnå den krævede afstand fra et salgstelt/container til naboskel med en skriftlig aftale med naboen?

Ja, det vil kunne imødekommes, at der laves en skriftlig aftale om afstandskravet med naboen.Aftalen skal bestå i, at der etableres ”et sikkert område” på naboens jord, hvor der ikke må forefindes brandfarlige oplag, brandbare vegetation mm. i den periode, hvor der opbevares fyrværkeri.

Må der sælges fyrværkeri i butikker med selvstændige ”shop in shops”?

Nej, det fremgår af de tekniske forskrifter punkt 2.2.2, at butikker, hvor der sælges konsumfyrværkeri, ikke må have fælles flugtvej med andre butikker. Derfor må der alene sælges artikler af kategorien ”helårsfyrværkeri” fra butikken.

Må vi fordele det fyrværkeri, som vi må have i ”tilstødende lokale”, på flere lokaler?

Ja, det må I gerne, men der skal så skiltes udvendigt på døren til alle lokaler, og der skal placeres slukningsudstyr i hvert lokale. Og vær opmærksom på, at den samlede mængde fyrværkeri, som må være i de(t) tilstødende lokale(r) ikke øges, fordi I fordeler det på flere lokaler.

Må vi benytte et partytelt som salgssted?

Der kom nye regler for telte og transportable konstruktioner i 2015. Hvis I vil anvende et telt, der er større end 50 m2, skal dette enten være certificeret eller der skal indhentes en byggetilladelse for opstillingen ved kommunens byggemyndighed. Dette skal kunne dokumenteres på salgsstedet.

Må vi sælge andre artikler end fyrværkeri fra salgsstedet?

Ja. Det fremgår af de tekniske forskrifter punkt 2.3.1, der gælder fra 1. oktober 2021, at der ved salgssteder i det fri ud over konsumfyrværkeri og tilhørende sikkerhedsudstyr (sikkerhedsbriller, tændpinde o. lign.) også må sælges nytårsrelaterede varer.

”Nytårsrelaterede varer” er følgende varer:

  • Personlige pyntegenstande (eks. hatte, masker, parykker, hagesmække, tiara, seler, handsker)
  • Bordpynt (eks. serpentiner, guirlander, tudehorn, konfetti, konfettirør, konfetti spray, konfetti pistoler med magasiner, balloner, sugerør, glow in the dark-artikler)
    OBS! Der må IKKE sælges stearinlys.
  • LED-artikler (eks. balloner, briller, lyskæder)
  • Førstehjælpsudstyr (eks. førstehjælpskasser, høreværn, ørepropper)

Må vi anvende en skibscontainer på 20 fod til opbevaring?

Ja, det må I gerne. Det er valgfrit, om I vil anvende en container på 10 eller 20 fod, blot NEM-mængden ikke overstiger 50 kg. Og der er ikke krav til anordning til slukning og hindring af udslyngning af fyrværkeri i nogen af dem.

Hvordan skal vi sikre, at kunder ikke parkerer indenfor 10 meter fra en container?

I kan frit vælge, hvilken metode I vil anvende (afspærringsstrimmel, betonklodser, hegn el. lign.). Hvis I konstaterer i salgsperioden, at den valgte model ikke virker, har I pligt til at sikre bestemmelsen overholdt på en anden måde.

Må vi anvende en skibscontainer på 40 fod til opbevaring?

Nej. Det fremgår af de tekniske forskrifter punkt 2.8.1, at der ikke må anvendes containere, der er længere end 20 fod.

Må vi sætte elektriske lamper op i en container?

Ja, men husk der skal der være mindst 2 meter fra fyrværkeriet til enhver varmekilde, så der skal anvendes en lampetype, der ikke afgiver varme (de tekniske forskrifter punkt 1.9).

Må vi have vores sikkerhedsudstyr i containeren sammen med fyrværkeriet?

Nej. Det fremgår tydeligt af de tekniske forskrifter punkt 2.8.4, at containere, hvor der opbevares konsumfyrværkeri, ikke må benyttes til andre formål, heller ikke til et stødlager af sikkerhedsudstyr.

Er der ikke en konflikt mellem, hvor højt kasser må stables i en container og kravet om frihøjde under sprinklere?

Jo. Bestemmelsen gælder for opbevaring i såvel container som i bygning. Men i container skal I overholde frihøjden til sprinkler/dyse, og i praksis er den maksimale stablingshøjde derfor noget mindre.

Selv om de tekniske forskrifter punkt 2.10.2 siger, at stablingshøjden af kasser med fyrværkeri max. må være 2 meter, er der i punkt 2.8.16 med to eksempler for anordning til brandslukning i containere et krav om, at der skal være en frihøjde under sprinkler/dyse på 1 meter. Når en container har en indvendig højde på 2,4 meter, vil der derfor ikke kunne stables i to meters højde.

Er der ikke en konflikt mellem, hvor meget fyrværkeri der må opbevares i en 20 fods container og kravene til stablingshøjde mm.?

Nej. Bemærk at der står ”højst” 380/190 kg NEM. I praksis vil mange salgssteder ikke kunne have den mængde i containeren, da det valgte sortiment har en relativ stor rumfylde i forhold til NEM-vægten af de enkelte artikler. Så I skal være meget opmærksomme på jeres faktiske pladsbehov, når I har valgt sortiment og skal bestille det antal containere, der er nødvendige for at overholde reglerne.

Må vi sælge lightere og tændstikker fra et salgssted?

Nej, det er ikke tilladt at sælge tændkilder som fx lightere og tændstikker fra et salgssted for fyrværkeri.

Det fremgår af de tekniske forskrifter punkt 2.3.1, at der ved et salgssted ikke må sælges andet end konsumfyrværkeri, sikkerhedsudstyr til konsumfyrværkeri samt nytårsrelaterede varer som hatte, masker og hagesmække, bordpynt, LED-artikler som balloner og lyskæder samt førstehjælpsudstyr inkl. høreværn og ørepropper.

Kan vi nedsætte afstanden mellem to containere med op til 380 kg NEM, ved at opstille flammeskærm imellem dem?

Ja. Reglerne giver denne mulighed, og det er beredskabet, der skal vurdere, om den valgte udformning af flammeskærm yder en forsvarlig brandmæssig adskillelse. Der er i vejledningen til tekniske forskrifter beskrevet, hvordan en flammeskærm kan være udført (afsnit 2.8.7).

Skal der være monteret mindst tre sprinklerhoveder både i en 20 fods og en 10 fods container?

Nej. To eksempler i vejledningen til de tekniske forskrifter punkt 2.8.16 gælder konkret udformning af ”anordning til redningsberedskabets tilslutning af brandslukningsmateriel”. 

Det er kravet til en 20 fod container, hvor de tre sprinklerhoveder er fordelt på en længde på 4,9 meter (som minimum går 1 meter af containerens længde til området for hindring af udslyngning). Det samme gør sig gældende for en 10 fod container, og derfor er der kun 1,9 meter tilbage, som skal dækkes af sprinkling. Det vil kunne dækkes med 1-2 sprinklerhoveder.

Skal en container holdes aflåst i perioder, hvor personale på salgsstedet render frem og tilbage?

Der står i de tekniske forskrifter punkt 2.10.8, at containere skal holdes aflåst, når der ikke indsættes eller udtages varer. Når der er travlt på salgsstedet, hvor der konstant er personale i området ved containerne, accepterer vi, at containerne blot lukkes med den ene af lukkestængerne eller med en kæde med krog, der gør, at lågen ikke kan blæse op.

En container skal placeres med dørene væk fra et større brandfarligt oplag. Betragtes et midlertidigt salgstelt som et sådant oplag?

Nej. I de tekniske forskrifter punkt 2.8.9 står, at containeren skal placeres således, at dørene i containeren vender væk fra ”større brandfarlige oplag”, der er placeret mindre end 40 meter fra containeren. Et midlertidigt salgstelt med 50 kg NEM konsumfyrværkeri skal ifølge Sikkerhedsstyrelsen ikke betragtes som et brandfarligt oplag.

En container skal placeres med dørene væk fra bygningsåbninger. Betragtes et udleveringstelt uden fyrværkeri som en bygning?

Nej. I de tekniske forskrifter punkt 2.8.13 står, at containeren skal placeres således, at dørene i containeren vender væk fra bygningers åbninger, der er placeret mindre end 40 meter fra containeren. Et midlertidigt salgstelt/udleveringstelt (eller udleveringsvogn) uden fyrværkerioplag skal ifølge Sikkerhedsstyrelsen ikke opfattes som en bygning.

Kan der udstedes lokale forbud mod afskydning af konsumfyrværkeri eller scene- og festfyrværkeri?

Ja, det er muligt med hjemmel i § 40 i bekendtgørelse nr. 1798 af 09/09/2021 om indførsel, fremstilling, opbevaring, overdragelse, erhvervelse og anvendelse af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler med senere ændringer:
”Kommunalbestyrelsen kan for et nærmere afgrænset geografisk område forbyde eller fastsætte nærmere vilkår for enhver anvendelse af fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler i det fri i en nærmere angivet periode, når det på grund af tørke eller andre særlige forhold skønnes nødvendigt for at formindske risikoen for brand eller anden skade, herunder personskade.”

Det er dog en betingelse, at forbuddet eller vilkåret kun er gældende i et nærmere afgrænset geografisk område og i en nærmere angivet tidsperiode. Det er også en betingelse, at forbuddet skønnes nødvendigt for at mindske risikoen for brand eller anden skade, herunder fx personskade.

Sikkerhedsstyrelsen har i skrivelse til kommunerne den 28. september 2018 orienteret om, at efter styrelsens opfattelse kan ”særlige forhold” eksempelvis kan være, at mange borgere i de større byer kan være samlet på en central plads i byen nytårsaften omkring midnat for at affyre fyrværkeri. Når mange mennesker er samlet på et afgrænset areal, vil der kunne opstå risiko for skade på personer, hvis de påbudte sikkerhedsafstande for fyrværkeriet vanskeligt kan overholdes.