Regler for elevatorer

Se reglerne for elevatorer her. Det er dog fortsat Arbejdstilsynet, der har ansvar for produkter, der er beregnet til offshore-brug.

Regler på området

De væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav til elevatorer og sikkerhedskomponenter til elevatorer, følger af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/33/EU om harmonisering af medlemsstaternes love om elevatorer og sikkerhedskomponenter til elevatorer.

Direktivet er implementeret i dansk lov ved bekendtgørelse nr. 1540 af 10/12/2015 om indretning m.v. af elevatorer og sikkerhedskomponenter til elevatorer.

Ansvarlig myndighed

Sikkerhedsstyrelsen har fra 1. december 2018 ansvar for markedsovervågning af elevatorer og sikkerhedsudstyr samt tovbaneanlæg. Det er dog fortsat Arbejdstilsynet, der har ansvar for produkter, der er beregnet til offshore-brug samt ældre, ikke CE-mærkede elevatorer.

Læs om Sikkerhedsstyrelsens opgaver

Harmoniserede standarder

Elevatordirektivet giver installatører og fabrikanter mulighed for at overholde direktivets krav ved at designe og konstruere elevatoren eller sikkerhedskomponenten helt eller delvist i overensstemmelse med de relevante dele af harmoniserede standarder. Anvendelse af harmoniserede standarder, der er offentliggjort i EUT, medfører formodning om overensstemmelse med direktivet, når disse standarder beskriver de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav.

Det er frivilligt, om man vil anvende standarder for at opfylde kravene i elevatordirektivet. Harmoniserede standarder skal betragtes som eksempler på tekniske specifikationer, der opfylder de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav i direktivet.

Installatører og fabrikanter kan frit beslutte at anvende andre standarder og tekniske specifikationer, som de anser for relevante eller nyttige. Man kan også implementere egne designløsninger til at efterleve de gældende væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav i direktivet. Hvis man vil bruge andre tekniske specifikationer som alternativ til harmoniserede standarder, til såvel at efterleve direktivets væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav som at håndtere krav, der ikke er fastsat i standarder, skal der foretages en mere detaljeret vurdering.

De tekniske specifikationer i de harmoniserede standarder anses som ”state of the art”. Dermed er det sikkerhedsniveau, de giver, acceptabelt i henhold til det tekniske stade. Hvis der vælges alternative løsninger efter en risikovurdering, skal det dokumenteres, at sikkerhedsniveauet svarer til det, der ville være opnået ved benyttelse af de harmoniserede standarder.

Se oversigt over harmoniserede standarder


Opdateret 10. marts 2021