Om eleftersyn og huseftersynsordningen

Eleftersyn er en del af huseftersynsordningen, hvis hovedformål er at beskytte køber og sælger mod problemer med mangler ved fast ejendom i forbindelse med køb og salg.

Hvad er et huseftersyn?

Huseftersynet indeholder både en tilstandsrapport og en elinstallationsrapport. Disse to rapporter danner grundlag for et tilbud om ejerskifteforsikring. Sælger kan nemlig blive fritaget fra sit 10-årige ansvar, hvis han fremviser følgende:

  • en tilstandsrapport
  • en elinstallationsrapport
  • et tilbud om ejerskifteforsikring
  • et tilbud om, at sælger betaler halvdelen af forsikringspræmien, før køber underskriver købsaftalen.

Ejerskifteforsikringen vil beskytte køber mod de eventuelle fejl og mangler, der ikke er nævnt i rapporterne.

Elinstallationsrapporten

Elinstallationsrapporten er en skriftlig rapport, der indeholder resultater af gennemgangen af bygningens elinstallationer. Rapporten oplyser, i hvilket omfang elinstallationerne er funktionsdygtige og lovlige.

Autorisationskravet

Det er kun virksomheder med en fuld autorisation inden for el eller virksomheder med en delautorisation inden for el i boliger, der kan udarbejde elinstallationsrapporter.

Virksomheder med delautorisation inden for el i boliger, kan kun udarbejde elinstallationsrapporter for boliger, og ikke for fællesinstallationer i forbindelse med fx ejerlejligheder.

Sikkerhedsstyrelsen udsteder autorisation til en til en elinstallatørvirksomhed, når virksomheden har ansat en person, som opfylder betingelserne for at være fagligt ansvarlig. Det er ikke muligt for flere elinstallatørvirksomheder at deles om den samme fagligt ansvarlige.

Kvalitetsledelsessystem

Virksomheden skal have etableret et KLS (kvalitetsledelsessystem) for at kunne få autorisation.

Læs mere i håndbogens kapitel 4.1 (fra 1. oktober 2020 kapitel 2.1).

Bortfald af virksomhedens autorisation

Virksomhedens autorisation bortfalder i følgende tilfælde:  

  • Hvis den fagligt ansvarlige forlader sin stilling permanent, er fraværende fra virksomheden i mere end 6 uger i træk eller bliver fysisk eller retligt ude af stand til at udøve sit arbejde.
  • Hvis virksomheden kommer under konkursbehandling, træder i likvidation eller ophører. 

Virksomheden kan i særlige tilfælde søge dispensation hos Sikkerhedsstyrelsen til at videreføre virksomheden midlertidigt uden at have en fagligt ansvarlig tilknyttet. Når man har fået en dispensation, har virksomheden også fortsat ret til at udføre eleftersyn, indtil en ny fagligt ansvarlig er ansat. 

Læs mere i håndbogens kapitel 4 (fra 1. oktober 2020 kapitel 2.1).

Ansvarsforsikring

Den autoriserede elinstallatørvirksomhed skal være dækket af en professionel ansvarsforsikring, hvis omfang og vilkår mindst svarer til, hvad der i almindelighed er opnåeligt på forsikringsmarkedet. Forsikringen skal dække i mindst 5 år efter den overtagelsesdato, der er aftalt mellem sælger og køber. Forsikringen kan dog længst gælde i 6 år fra elinstallationsrapportens datering.

Læs mere i håndbogens kapitel 4.3 (fra 1. oktober 2020 kapitel 2.3).

Framelding

Den autoriserede elinstallatørvirksomhed kan til enhver tid framelde sig ordningen. Hvis virksomheden ikke længere opfylder en eller flere betingelser for at være tilmeldt, er den forpligtet til selv at framelde sig ordningen.

Læs mere i håndbogens kapitel 4.4 (fra 1. oktober 2020 kapitel 2.2).