Klasse 11 - gasinstallationer i cateringvogne og skurvogne

Denne vejledning omhandler krav til gasinstallationer i skurvogne, cateringvogne og lignende, der ikke anvendes til beboelse. Med cateringvogne menes fx trailere, mobile cateringkøretøjer, pølsevogne, foodtrucks, mobile køkkener, trækvogne, knallerter og cykler, der anvender gas til opbevaring, fremstilling eller tilberedning af fødevarer og drikkevarer med henblik på salg eller lignende.
Indholdet er senest revideret 20. december 2018

Kompetencekrav

Gasinstallationer i skurvogne, cateringvogne og lignende skal udføres af vognens fabrikant eller en autoriseret vvs-installatørvirksomhed eller delautoriseret flaskegasinstallatørvirksomhed.

Inden idriftsættelse af nye installationer i gasinstallationsklasse 11, skal der foretages et eftersyn.

Den, der udfører idriftsættelse og eftersyn af gasinstallationer i gasinstallationsklasse 11, skal være ansat i en autoriseret vvs-installatørvirksomhed eller delautoriseret flaskegasinstallatørvirksomhed og have et personligt A-certifikat eller anden målrettet uddannelse godkendt af Sikkerhedsstyrelsen.

Anmeldelsespligt

Eftersyns- og installationsarbejde på installationer i installationsklasse 11 skal ikke anmeldes til gasdistributionsselskabet eller Sikkerhedsstyrelsen.

Sikkerhedskrav

Generelt kan man sige, at en gasinstallation ikke må medføre risiko for forgiftning, eksplosion, brand eller fare for personer, husdyr eller ejendom. Det er derfor vigtigt, at det gasmateriel, der anvendes i en gasinstallation, er egnet og beregnet til formålet og til gassens kemiske sammensætning.

Alt gasmateriel, der anvendes i gasinstallationen, skal være i overensstemmelse med bekendtgørelse om sikkerhed for gasmateriel, gasapparatforordningen eller byggevareforordningen (Se reglerne her). Gasmateriel må kun installeres og idriftsættes, hvis det er beregnet til de gaskvaliteter og de gastryk, der anvendes i Danmark, jf. bekendtgørelse om gaskvalitet.

Ved planlægningen og udførelsen af en gasinstallation i installationsklasse 11 skal der tages højde for følgende:

 • Skurvognens eller den mobile cateringvogns udformning og indretning, herunder
  • placering af gasflasker og trykreguleringsudstyr,
  • muligheden for hensigtsmæssig fremføring af gasrør, placering af evt. fleksible tilslutninger,
  • udformning af aftrækssystemer, så røggasser ikke er til gene,
  • etablering af tilstrækkelig friskluftstilførsel og rumventilation,
  • placering og udformning af afspærringshaner og -ventiler for gas, herunder nødstop,
  • muligheden for tilsyn med og eftersyn af gasinstallationen
 • Opstillingsrummets konstruktion, anvendelse og tilgængelighed, herunder
  • gasapparaternes placering i forhold til adgang og udgangsveje fra vognen,
  • udformning og placering af frisklufts- og ventilationssystemer i forhold til funktion og betjening.
 • Installationernes anvendelse, herunder gasapparaternes hensigtsmæssige placering i forhold til anvendelse, rengøring, vedligehold og eftersyn,
 • Risiko for brand i forbindelse med installationen og konsekvenserne af en udefrakommende brand,
 • Adgang for uvedkommende,
 • Erfarings- og kompetenceniveau for installationens brugere, herunder viden om f-gas, sikkerhed i forbindelse med anvendelse og håndtering af f-gas-apparater og flaskegas
 • Andre påvirkninger, som installationen kan blive udsat for under udførelse og drift.

Gasflasker og flaskerum

Som udgangspunkt skal gasflasker altid placeres i det fri. Ved cateringvogne og lign., hvor sider eller luger kan åbnes, betragtes vognen altid som en lukket vogn, uanset om lugerne er åbne eller lukkede.

Gasflasker kan dog placeres i et dertil indrettet flaskerum, der er designet til formålet. Et flaskerum skal altid mindst opfylde følgende punkter:

 • Flaskerummet er designet og opbygget, så der ikke kan ske udslip af gas til vognens indre
   
 • Flaskerummet er tilstrækkeligt ventileret i bund og top
   
 • Flaskerne placeres, så udskiftning kan ske nemt og uden brug af værktøj
   
 • Flaskerummet skal kunne betjenes udefra
   
 • Flaskerummet er sikret mod adgang for uvedkommende og må kun anvendes til opbevaring af flasker og udstyr hertil.

Hvor der anvendes flere gasflasker, skal der sikres mod tilbageløb af gassen, evt. ved hjælp af kontraventiler eller med flaskeomskifter, hvor tilbageløbssikring er indbygget.

Uanset om gasflaskerne placeres udendørs eller i et flaskerum, skal de altid sikres, så de ikke kan vælte.

Fastmonterede gasflasker eller gasbeholder kan installeres, hvis de er beregnet og godkendt til dette formål i henhold til Arbejdstilsynets regler.

Gasflaskeskab.

 Oplag og anlæg med gasflasker er omfattet af Beredskabsstyrelsens bekendtgørelse om tekniske forskrifter for gasser. Reglerne gælder altså både for gasflasker, der er i brug og for evt. reserveflasker. For oplysning om antal og størrelse af flasker i relation til skurvogne og mobile enheder som cateringvogne, pølsevogne og lignende, henvises til Beredskabsstyrelsen.

Regulator og installationstryk

En flaskegasregulator, der anvendes til installationsklasse 11, til montering direkte på gasflasken, skal være CE-mærket i overensstemmelse med gasapparatforordningen eller være i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om sikkerhed ved gasmateriel. Dette gælder både for lavtryk (30 mbar) og mellemtryk (2 bar). Regulatorer, der er godkendt efter gasapparatdirektivet og markedsført i EU inden den 21. april 2018, må også fortsat anvendes. Det skal fremgå af regulatoren at den kan anvendes til flaskegas og afgangstrykket skal også fremgå.

Regulatorer, der fastmonteres i rørinstallationen, kan enten være CE-mærket i overensstemmelse med gasapparatforordningen eller være produceret i overensstemmelse med bekendtgørelse om gasmateriel. Det vil sige, at det er fabrikanten, der indestår for regulatorens egnethed, hvilket skal være påført regulatoren.

Regulatorer, der er DG-godkendt efter den tidligere nationale godkendelsesordning og mærket med tryk som ovenfor nævnt, må også anvendes.

Installationstrykket efter regulatoren skal være 30 mbar. Da gasregulatorer ofte er produceret i henhold til europæiske standarder, hvor der kan være forskel i mærkningskravet, vil en regulator også i nogle tilfælde være mærket med 28-30 mbar, eller med et nominelt tryk på 29 mbar. Det er tilladt at anvende disse.

En regulator skal fungere korrekt med butan og propan i temperaturområdet -20oC til +50oC og skal være forsynet med flowbegrænser eller særlig sikkerhedsindretning, der forhindrer overtryk.

I vognens eventuelle flaskerum kan installationstrykket være højere end 30 mbar, dog maksimalt 2 bar.  Det må dog aldrig være højere end nødvendigt for installationens brug.

Regulatoren skal være monteret på gasflasken eller som en del af den faste rørinstallation. Efter regulatoren skal der monteres prøvestuds til brug for tæthedsprøve og måling af regulatorens afgangstryk.

Regulatorens størrelse skal passe til vognens samlede effekt, dog med et maximalt forbrug på 4 kg pr. time.

Det er tilladt at anvende regulatorer af typen med ”click-on” eller regulatorer med omløber - ”sherifstjerne”, afhængig af flasketype.

GAS regulator click-on
Regulator af click-on-type.

Gasrør og gasslanger

Gasrør

Forsyning af gasapparater i installationsklasse 11 skal ske via en fast gasrørsinstallation.

Den faste gasinstallation skal udføres, så det er muligt at udføre tæthedsprøve af den samlede installation og verificere tryktabet ved alle apparater i installationen. Der må fra regulatorafgang til hver af apparaternes tilslutningspunkt maksimalt være et tryktab på 2 mbar. Dette gælder også, hvor der anvendes fleksible tilslutninger.

Gasrør skal dimensioneres efter gasinstallationens maksimale forbrug og skal føres ad kortest mulig vej med lodrette og vandrette rørføringer og med så få samlinger som muligt. Ved gasinstallationer, hvor enkeltapparater ikke forventes anvendt på samme tid, kan dette indgå i dimensioneringen.

Der må ikke findes uafproppede rør/slanger. Afspærringsventiler betragtes ikke som forsvarlig afpropning.

Rørinstallationen kan udføres med rør, der er produceret i overensstemmelse med følgende standarder:

 • EN 1057 for kobberrør
 • EN 10305-1 for sømløse koldtrukne stålrør
 • EN 10305-2 for svejste koldtrukne stålrør EN/ISO 1127 for rustfri stålrør

Samlingsmetoderne skal være beregnet til at samle de anvendte rør. Ved sølvlodning skal indholdet af sølv være minimum 45 procent og rørdimension maximalt 28 mm.

Ved rørføring, der ikke er umiddelbart tilgængelig for inspektion, skal der anvendes hele rørlængder uden samlinger. Hvis forholdene nødvendiggør skjulte samlinger, skal der anvendes sammensmeltede samlinger.

Gasrør må ikke være del af en bærende konstruktion eller benyttes til forstærkning af denne. Er der gasrør under en cateringvogn, skal de være passende mekanisk beskyttet og må ikke på noget tidspunkt kunne udgøre vognens laveste punkt.  

Gasrør skal være tilstrækkeligt beskyttet mod korrosion.

I vognens indre skal der findes en lettilgængelig og tydeligt markeret hovedhane, som effektivt lukker gasforsyningen til alle apparater. Et nødstop kan evt. erstatte hovedhanen. Derudover skal der foran hvert gasapparat være en lettilgængelig apparathane.

Gasslanger

Som beskrevet under gasrør skal gasforsyningen af gasapparater ske via en fast gasrørsinstallation. Hvis det er nødvendigt af hensyn til vibrationer, vedligehold, eftersyn eller rengøring, kan det tillades, at gasapparatet tilsluttes den faste installation med en fleksibel tilslutning i overensstemmelse med bekendtgørelse om sikkerhed for gasmateriel.

Hvis der i installationen anvendes fleksibel tilslutning, skal den anbringes, så den beskyttes mod mekanisk og termisk overlasteller andre påvirkninger, der kan beskadige den. Gasslangen skal være så kort som mulig, og længden skal være tilpasset følgende forhold:

 • Fabrikantens anvisninger for apparatet
 • Apparatets anvendelse og placering
 • Tekniske specifikationer for den fleksible tilslutning

Det er muligt at anvende lavtryksslanger med fabriksmonterede omløbere (1/4” links), eller DS-24 slangestuds med spændebånd. Hvis der anvendes højtryksslanger med diameter på 6-7 mm , skal disse være med forskruning.

Gasslanger til lavtryk skal være orange og have en indvendig diameter på mellem 10 og 11 millimeter. Ved slangelængder kortere end 75 cm kan der endvidere anvendes slanger med en diameter på 6- 7 millimeter, hvis der er fabriksmonterede omløbere.

Den fleksible tilslutning skal være tilgængelig for eftersyn i hele sin længde, og den skal kunne udskiftes.

Ved anvendelse af lynkobling skal denne være med automatisk lukkemekanisme, og den faste installation skal være forsynet med afspærringsventil foran koblingen.

Gasforbrugende apparater

Gasapparater, der anvendes i forbindelse med installationsklasse 11, skal være CE-mærket i overensstemmelse med gasapparatforordningen og være beregnet til gaskategori I3B/P – 30 mbar. En forbrænding må under normal drift ikke medføre et kulilteindhold, der overstiger 500 ppm, korrigeret for luftoverskud. Denne grænseværdi skal sikre, at apparatet ikke på noget tidspunkt udleder mere end 1000 ppm kulilte, korrigeret for luftoverskud. Forbrændingen skal under alle forhold også være sodfri.
Gasapparaterne må kun anvendes i overensstemmelse med formålet, som skal være beskrevet i installationsvejledningen udarbejdet af fabrikanten. Dette indebærer, at hvis en installationsvejledning anviser, at apparatet kun må anvendes til privat brug, betyder dette, at det ikke må anvendes erhvervsmæssigt. Gasapparaterne skal endvidere være egnet til installation i mobile enheder, så de kan modstå vibrationer og lignende forhold.

Apparater til anvendelse eller montering indendørs skal være forsynet med flammeovervågning på samtlige brændere eller på tilsvarende måde være sikret mod udslip af uforbrændt gas.

Apparater skal placeres efter fabrikantens anvisninger, og der skal tages hensyn til afstande til brændbare materialer. Ved kogeblus skal der sikres tilstrækkelig afstand til den mekaniske udsugning.

Gasforbrugende apparater skal installeres, så de kan betjenes bekvemt og uden fare, og så udskiftning, fornøden vedligeholdelse og eftersyn kan udføres nemt og korrekt.

Køleskabe, vandvarmere, varmeovne og lignende gasforbrugende apparater skal være forsynet med aftræk til det fri, udført efter fabrikantens anvisninger. Denne type apparater skal som udgangspunkt installeres som lukket forbrænding, hvor forbrændingsprodukterne er adskilt fra vognens indre. Gaskomfurer og kogeapparater kan installeres uden aftræk.

Forbrændingsprodukter må ikke udledes gennem vognens bund eller ledes ud under vognen.

Friskluftstilførsel og rumventilation

Cateringvogne, pølsevogne, mobile køkkener og lignende

Der skal sikres fornøden rumventilation og friskluftstilførsel til cateringvogne.

Ved cateringvogne og lignende, hvor sider eller luger på vognen kan åbnes, betragtes vognen altid som en lukket vogn, uanset om lugerne er åbne eller lukkede. Frisklufttilførsel til forbrænding og ventilationen i vognen skal dimensioneres herefter. Friskluftsåbninger må ikke placeres på en sådan måde, at gasapparaternes forbrænding påvirkes.

I cateringvogne, hvor der anvendes gasapparater uden aftræk så som gasblus, gasgrill og lignende, skal alle gasapparaterne i cateringvognen skal være koblet til en mekanisk udsugning på en sådan måde, at apparaterne kun kan fungere, når udsugningen er i drift.

Cateringvogne som trækvogne, knallerter, mobile køkkener og lignende, der anvendes i det fri

Mobile køkkener, trækvogne, knallerter, cykler og lignende, der har gasapparater, der anvendes til cateringformål, er undtaget fra kravet om mekanisk udsugning, hvis de ikke anvendes indendørs eller apparaterne ikke er indkapslet/lukket inde. Hvis disse cateringvogne anvendes indendørs, skal der sikres den nødvendige rumventilation og frisklufttilførsel, og gasapparaterne skal kobles til en mekanisk udsugning.

Skurvogne og lignende

For skurvogne og lignende skal der ligeledes sikres fornøden rumventilation og frisklufttilførsel.

Aftræksforhold

Køleskabe, vandvarmere, varmeovne og lignende gasforbrugende apparater skal være forsynet med aftræk til det fri, udført efter fabrikantens anvisninger. Gaskomfurer og kogeapparater kan installeres uden aftræk.

Aftræk og komponenter, der indgår i et aftræk, skal være i overensstemmelse med byggevareforordningen og være CE-mærket i overensstemmelse med denne.

Forbrændingsprodukter må ikke udledes gennem vognens bund eller ledes ud under vognen.

Dimensionering og installation af aftræk skal foretages i overensstemmelse med gasapparatets installationsvejledning.

Aftræksrør skal være forsvarligt fastgjort og skal fastgøres på en sådan måde, at der tages højde for temperaturpåvirkninger.

Aftræk skal udføres med fald imod apparatet, så røggasserne ledes i opadgående retning.

Alle samlinger i aftrækket skal være trækfaste og udført, så røggasserne ikke kan trænge ud i vognen.

Idriftsættelse og eftersyn af gasinstallationer

Før idriftsættelse af nye gasinstallationer eller efter udført installations- eller reparationsarbejde skal der foretages en systematisk kontrol og afprøvning af installationen.

Måling og kontrol skal foretages med kalibreret udstyr, der er egnet og beregnet til formålet efter anerkendte målemetoder.

Hvis vogne i gasinstallationsklasse 11 anvendes til udlejning eller leasing, skal der foretages periodisk eftersyn med en frekvens, der ikke overstiger 12 måneder.

For gasinstallationer i gasinstallationsklasse 11, der ikke anvendes til udlejning eller leasing, skal der udføres periodisk eftersyn med en frekvens, der ikke overstiger 24 måneder.

Idriftsættelse og periodiske eftersyn skal udføres af en autoriseret vvs-installatørvirksomhed eller delautoriseret flaskegasinstallatørvirksomhed.

Afprøvning af en gasinstallation skal udføres som en del af idriftsættelsen og minimum bestå af følgende:

 • Gennemgang af installationen til verifikation af, at den tilgængelige del af installationen er i overensstemmelse med relevante regler
 • Tæthedsprøvning af den samlede installation i 2x5 minutter og med 150 mbar
 • Kontrol af sikkerhedskomponenter
 • Indregulering og funktionsafprøvning af apparater og sikkerhedskomponenter, jf. fabrikantens installationsvejledning
 • Forbrændingskontrol, belastningskontrol og røggasmåling
 • Kontrol af korrekte aftræks- og ventilationsforhold.

Virksomheden, der udfører idriftsættelse eller periodisk eftersyn, skal anføre måleresultater og øvrig dokumentation for afprøvningen i en attest eller rapport, der tilkendegiver over for installationens ejer eller bruger, at installationen er udført og idriftsat i overensstemmelse med gældende regler. Attesten eller rapporten udleveres til installationens ejer eller bruger.

Overdragelse af nye og brugte vogne

Nye vogne må først overdrages til brugeren, når der er foretaget eftersyn af gasinstallationen og når installationsrapporten har dokumenteret, at installationen opfylder reglerne i installationsbekendtgørelsen.

Ved salg eller overdragelse af brugte vogne er sælgeren forpligtet til at overdrage installationsrapporten og sikkerhedsinstruksen til køberen. Af installationsrapporten skal det fremgå, om der kræves installationsændringer, før installationen kan karakteriseres som sikkerhedsmæssigt forsvarlig.

Ved erhvervsmæssig udlejning af gasmateriel, cateringvogne m.v. skal udlejer sikre, at det udlejede er vedligeholdt og i overensstemmelse med reglerne. Udlejer skal desuden gennemgå sikkerhedsinstruks og instruere brugeren af gasmateriellet i sikker anvendelse af det udlejede.

Drift og vedligehold

Ejeren af en gasinstallation skal sikre, at installationen drives sikkert og vedligeholdes tilstrækkeligt i forhold til installationens anvendelse og formål.

Ejeren af en gasinstallation i gasinstallationsklasse 11 skal sikre, at drifts- og vedligeholdelsesplanen for gasinstallationen er udarbejdet inden idriftsættelse, og at den vedligeholdes, efterleves og er tilgængelig til enhver tid for brugerne.

Drifts- og vedligeholdelsesplanen skal som minimum indeholde følgende:

 • En oversigt over, hvilke virksomheder og personer der varetager drift, vedligeholdelse, eftersyn og fejlfinding
   
 • Driftsinstruktioner
   
 • Opstartsprocedurer for apparater, sektioner og hele installationen efter nødstop
   
 • Dokumentation for udført vedligeholdelse eller reparation af sikkerhedskomponenter og den samlede installation, herunder attest for afprøvning
   
 • Kontrol af sikkerhedsteknisk kritiske dele i installationen
   
 • Relevant dokumentation fra fabrikanten og fabrikantens anvisninger på de enkelte apparater og komponenter

Overgangsordning

Installationsklasse 11 er et nyt område, som ikke tidligere har været reguleret i gasreglementet. Det betyder, at reglerne gælder fra den 21. april 2018.


Vejledninger opdateres løbende - du finder altid den seneste udgave på Sik.dk.

Tjek derfor datoen, hvis du har printet en vejledning og vil være sikker på, at den fortsat er gældende.