Klasse 10 - gasinstallationer i campingvogne

Denne vejledning er til dig, der udfører eller efterser gasinstallationer i beboelsesvogne.
Vejledningen omhandler krav til gasinstallationer i trailere eller køretøjer, der periodisk eller permanent bliver anvendt eller kan anvendes til beboelse. Det kan f.eks. være campingvogne, teltvogne, autocampere, mobile homes eller skurvogne, der anvendes til beboelse.
Indholdet er senest revideret 31. juli 2019

Denne type gasinstallationer skal udføres og efterses i overensstemmelse med den europæiske standard EN-1949. Det er dog nogle få undtagelser, hvor de enkelte lande selv fastsætter regler. De danske undtagelser fremgår af denne vejledning.

Kompetencekrav

Gasinstallationer i campingvogne, autocampere, mobile homes, eller skurvogne, der anvendes til beboelse, skal udføres af vognens fabrikant eller en autoriseret vvs-installatørvirksomhed eller delautoriseret flaskegasinstallatørvirksomhed.

Før idriftsættelse af nye gasinstallationer i gasinstallationsklasse 10, eller efter udført installations- eller reparationsarbejde, skal der foretage en systematisk kontrol og afprøvning af installationen.

Vær opmærksom på, at den, der udfører idriftsættelse eller eftersyn af gasinstallationer i gasinstallationsklasse 10, skal være ansat i en autoriseret vvs-installatørvirksomhed eller delautoriseret flaskegasinstallatørvirksomhed. Han skal desuden have et personligt A-certifikat eller anden målrettet uddannelse, der er godkendt af Sikkerhedsstyrelsen.

Anmeldelsespligt

Eftersyn- og installationsarbejde på installationer i installationsklasse 10 skal ikke anmeldes til gasdistributionsselskabet eller Sikkerhedsstyrelsen.

Sikkerhedskrav

Generelt kan man sige, at en gasinstallation ikke må medføre risiko for forgiftning, eksplosion, brand eller fare for personer, husdyr eller ejendom. Det er derfor vigtigt, at det gasmateriel, der anvendes i en gasinstallation er egnet og beregnet til formålet og til gassens kemiske sammensætning.

Alt gasmateriel, der anvendes i gasinstallationen, skal være i overensstemmelse med bekendtgørelse om sikkerhed for gasmateriel, gasapparatforordningen eller byggevareforordningen - se oversigten over grupper af gasmateriel.

Gasmateriel må kun installeres og idriftsættes, hvis det er beregnet til de gaskvaliteter og de gastryk, der anvendes i Danmark, jf. bekendtgørelse om gaskvalitet. 

Gasflasker og flaskerum

Flaskerum og montering af gasflasker skal udføres i overensstemmelse med standarden EN-1949.

Fastmonterede gasflasker eller gasbeholder kan installeres, hvis de er beregnet og godkendt til dette formål i henhold til Arbejdstilsynets regler. 

Oplag og anlæg med gasflasker er omfattet af Beredskabsstyrelsens bekendtgørelse om tekniske forskrifter for gasser. Du kan finde reglerne her. Beredskabsstyrelsen har også en vejledning til regelsættet. Reglerne gælder altså både for gasflasker der er i brug og evt. reserveflasker. For oplysning om antal og mængden af flasker i relation til campingvogne, autocampere, mobile homes, eller skurvogne der anvendes til beboelse, henvises til Beredskabsstyrelsen

Regulator og installationstryk

Installationstrykket efter regulatoren skal være 30 mbar (28-30). Regulatoren skal være mærket 30 mbar og med ordet caravan. Da gasregulatorer ofte er produceret i henhold til europæiske standarder, hvor der kan være forskel i mærkningskravet, vil en regulator også i nogle tilfælde være mærket med 28-30 mbar, eller med et nominelt tryk på 29 mbar. Det er tilladt at anvende disse.

Regulatoren må maximalt have et forbrug på 1,5 kg pr. time, og den skal være forsynet med en særlig sikkerhedsindretning, der forhindrer overtryk. Regulatoren skal kunne fungere korrekt med butan og propan i temperaturområdet -20⁰C til +50⁰C.

Regulatoren skal være monteret på gasflasken eller være en del af den faste rørinstallation i vognen eller traileren.

En flaskegasregulator, der anvendes til installationsklasse 10, til montering direkte på gasflasken, skal være CE-mærket i overensstemmelse med gasapparatforordningen eller opfylde kravene i bekendtgørelse om sikkerhed ved gasmateriel. Det skal fremgå af regulatoren, at den er beregnet til flaskegas og afgangstrykket skal også være angivet. Dette gælder både for lavtryk (30 mbar) og mellemtryk (2 bar).

GAS regulator click-on
Caravanregulator 30 mbar med DS-24 slangestuds

 

Caravanregulator med ¼” links gevind
Caravanregulator med ¼” links gevind
Mellemtryksregulator 0,5 – 2 bar med 3/8” links gevind
Mellemtryksregulator 0,5 – 2 bar med 3/8” links gevind

 

Fast monteret regulator

Regulatorer, der fastmonteres i rørinstallationen, kan enten være CE-mærket i overensstemmelse med gasapparatforordningen eller være produceret i overensstemmelse med bekendtgørelse om gasmateriel. Det vil sige, at det er fabrikanten, der indestår for regulatorens egnethed, hvilket skal være påført regulatoren.

Regulator til fast montering i gaskassen.
Regulator til fast montering i gaskassen.

DG-godkendte regulatorer må fortsat bruges

Regulatorer, der er produceret, markedsført og godkendt efter tidligere gældende regler, må fortsat anvendes. Derfor må regulatorer, der er DG-godkendt efter den tidligere nationale godkendelsesordning og mærket med tryk som ovenfor nævnt, og regulatorer, der er godkendt efter gasapparatdirektivet og markedsført i EU inden den 21. april 2018, fortsat bruges.   

Hvis man har en regulator, der er produceret og godkendt efter EN 12864, må den kun anvendes, hvis den er købt og installeret før 1. januar 2016.

I vognens flaskerum kan installationstrykket være højere end 30 mbar. Det må dog aldrig være højere end nødvendigt for installationens brug.

Gasrør og gasslanger

Gasrør

Gasapparater i installationsklasse 10 skal forsynes via en fast gasrørsinstallation.

Den faste gasinstallation skal udføres, så det er muligt at udføre tæthedsprøve af den samlede installation og verificere tryktabet ved alle apparater i installationen. Der må fra regulatorafgang til hver af apparaternes tilslutningspunkt maksimalt være et tryktab på 2 mbar, dette gælder også, hvor der anvendes fleksible tilslutninger.

Hvis der anvendes fleksibel tilslutning, skal denne udføres i overensstemmelse med EN-1949.

Der må ikke findes uafproppede rør/slanger. Afspærringsventiler betragtes ikke som forsvarlig afpropning.

Rørinstallation skal udføres i overensstemmelse med EN-1949. Dog gælder det ved lodning, at indholdet af sølv skal være minimum 45 procent og rørdimension maximalt 28 mm.

Ved rørføring, der ikke er umiddelbart tilgængelig for inspektion, skal der anvendes hele rørlængder uden samlinger. Hvis forholdene nødvendiggør skjulte samlinger, skal der anvendes sammensmeltede samlinger.

Gasslanger

Det er muligt at anvende lavtryksslange med fabriksmonterede omløbere (1/4” links), eller DS-24 slangestuds med spændebånd, mellem lavtryksregulator og vognens faste installation.

Gasslangen mellem gasflaske og vognens faste installation skal være 40 cm +5 cm/- 10cm.

Ved anvendelse af udtræksbakke til gasflasker kan gasslangen være 75 cm.

Gasslanger skal være orange og have en indvendig diameter på mellem 10 og 11 millimeter. Ved slangelængder kortere end 75 cm kan der endvidere anvendes slanger med en diameter på 6-7 millimeter, hvis der er fabriksmonterede omløbere.

Den fleksible tilslutning skal være tilgængelig for eftersyn i hele sin længde og skal kunne udskiftes.

Ved anvendelse af lynkobling skal denne være med automatisk lukkemekanisme, og den faste installation skal være forsynet med afspærringsventil foran koblingen.

Det anbefales at udskifte gasslanger regelmæssigt.

Gasforbrugende apparater

Gasapparater, der anvendes i forbindelse med installationsklasse 10, skal være CE-mærket i overensstemmelse med gasapparatforordningen og være beregnet til gaskategori I3B/P  – 30 mbar. En forbrænding må under normal drift ikke medføre et kulilteindhold, der overstiger 500 ppm, korrigeret for luftoverskud. Denne grænseværdi skal sikre, at apparatet ikke på noget tidspunkt udleder mere end 1000 ppm kulilte, korrigeret for luftoverskud. Forbrændingen skal under alle forhold også være sodfri.

Gasapparaterne må kun anvendes i overensstemmelse med formålet, som skal være beskrevet i installationsvejledningen udarbejdet af fabrikanten.

Apparater til anvendelse eller montering indendørs skal være forsynet med flammeovervågning på samtlige brændere eller på tilsvarende måde være sikret mod udslip af uforbrændt gas.

Apparater skal placeres efter fabrikantens anvisninger, og der skal tages hensyn til afstande til brændbare materialer. Ved kogeblus skal der sikres tilstrækkelig afstand til den mekaniske udsugning.

Gasforbrugende apparater skal installeres, så de kan betjenes bekvemt og uden fare, og så udskiftning, fornøden vedligeholdelse og eftersyn kan udføres nemt og korrekt.

Køleskabe, vandvarmere, varmeovne og lignende gasforbrugende apparater skal være forsynet med aftræk til det fri, udført efter fabrikantens anvisninger. Denne type apparater skal som udgangspunkt installeres som lukket forbrænding, hvor forbrændingsprodukterne er adskilt fra vognens indre. Gaskomfurer og kogeapparater kan installeres uden aftræk.

Forbrændingsprodukter må ikke udledes gennem vognens bund eller ledes ud under vognen.

Frisklufttilførsel og rumventilation

Frisklufttilførsel og rumventilation skal udføres i overensstemmelse med standarden EN-1949 og apparaternes installationsvejledninger.

Aftræksforhold

Køleskabe, vandvarmere, varmeovne og lignende gasforbrugende apparater skal være forsynet med aftræk til det fri, udført efter fabrikantens anvisninger. Gaskomfurer og kogeapparater kan installeres uden aftræk.

Aftræk og komponenter, der indgår i et aftræk, skal være i overensstemmelse med Byggevareforordningen og være CE-mærket i overensstemmelse med denne.

Forbrændingsprodukter må ikke udledes gennem vognens bund eller ledes ud under vognen.

Dimensionering og installation af aftræk skal foretages i overensstemmelse med gasapparatets installationsvejledning.

Aftræksrør skal være forsvarligt fastgjort og skal fastgøres på en sådan måde, at der tages højde for temperaturpåvirkninger.

Aftræk skal udføres med fald imod apparatet, så røggasserne ledes i opadgående retning.

Alle samlinger i aftrækket skal være trækfaste og udført, så røggasserne ikke kan trænge ud i vognen.

Idriftsættelse og eftersyn af gasinstallationer

Før idriftsættelse af nye gasinstallationer eller efter udført installations- eller reparationsarbejde skal der foretage en systematisk kontrol og afprøvning af installationen.

Måling og kontrol skal foretages med kalibreret udstyr, der er egnet og beregnet til formålet efter anerkendte målemetoder.

Anvendes vogne i gasinstallationsklasse 10 til udlejning eller leasing, skal der foretages periodisk eftersyn med en frekvens, der ikke overstiger 12 måneder.

Idriftsættelse og periodiske eftersyn skal udføres af en autoriseret vvs-installatørvirksomhed eller delautoriseret flaskegasinstallatørvirksomhed.

Afprøvning af en gasinstallation skal udføres som en del af idriftsættelsen og minimum bestå af følgende:

  • Gennemgang af installationen til verifikation af, at den tilgængelige del af installationen er i overensstemmelse med relevante regler
  • Tæthedsprøvning af den samlede installation i 2x5 minutter og med 150 mbar
  • Kontrol af sikkerhedskomponenter
  • Indregulering og funktionsafprøvning af apparater og sikkerhedskomponenter, jf. fabrikantens installationsvejledning
  • Forbrændingskontrol, belastningskontrol og røggasmåling
  • Kontrol af korrekte aftræks- og ventilationsforhold

Virksomheden, der udfører idriftsættelse eller periodisk eftersyn, skal datere og anføre måleresultater og øvrig dokumentation for afprøvningen i en attest eller rapport, der tilkendegiver over for installationens ejer eller bruger, at installationen er udført og idriftsat i overensstemmelse med gældende regler. Attesten eller rapporten udleveres til installationens ejer eller bruger.

Overdragelse af nye og brugte vogne

Nye vogne må først overdrages til brugeren, når der er foretaget eftersyn af gasinstallationen og såfremt installationsrapporten har dokumenteret, at installationen opfylder reglerne i installationsbekendtgørelsen. Virksomheden, der udfører eftersynet, skal underskrive rapporten, og rapporten skal overdrages til køberen.

Ved salg eller overdragelse af brugte vogne er sælgeren forpligtet til at overdrage en ajourført installationsrapport og apparaternes brugervejledninger til køberen. Af installationsrapporten skal det fremgå, om der kræves installationsændringer, før installationen kan karakteriseres som sikkerhedsmæssigt forsvarlig.

Drift og vedligehold

Ejeren af en gasinstallation skal sikre, at installationen drives sikkert og vedligeholdes tilstrækkeligt i forhold til installationens anvendelse og formål.

Sikkerhedsstyrelsen anbefaler, at private beboelsesvogne efterses af en autoriseret vvs-installatør eller delautoriseret virksomhed mindst hvert andet år og at evt. gasslanger jævnligt efterses og udskiftes efter behov. Du kan finde et link til autoriserede i autorisationsregistret hos Sikkerhedsstyrelsen.

Ved erhvervsmæssig udlejning af campingvogne, autocampere, mobile homes m.v. skal udlejer sikre, at det udlejede er vedligeholdt og i overensstemmelse med reglerne. Udlejer skal desuden instruere brugeren af gasmateriellet i sikker anvendelse af det udlejede.

Hvis vogne i gasinstallationsklasse 10 anvendes til udlejning eller leasing, skal der foretages periodisk eftersyn med en frekvens, der ikke overstiger 12 måneder.

Overgangsordning

Bekendtgørelsen, der omfatter gasinstallationsklasse 10, er gældende fra den 21. april 2018. De tidligere regler i gasreglementets Afsnit B-3, kan dog anvendes frem til 31. december 2019.  


Vejledninger opdateres løbende - du finder altid den seneste udgave på Sik.dk.

Tjek derfor datoen, hvis du har printet en vejledning og vil være sikker på, at den fortsat er gældende.