Stikledninger og distributionsledninger til gas

Denne vejledning omhandler stikledninger og distributionsledninger til gas, som hører under bekendtgørelse om sikkerhed for gasanlæg. Vejledningen er rettet til dig, der projekterer, udfører, ejer, driver, reparerer eller vedligeholder stik-og distributionsledninger, uanset om du er rådgiver, udførende vvs-installatør eller gasdistributionsselskab.
Indholdet er senest revideret 14. januar 2019

Gastyper

Vejledningen gælder for disse gastyper:

 • Naturgas og bionaturgas: Stikledninger i jord, inklusive opføring til måler eller bygning.
 • Bygas: Distributions- og stikledninger i jord, inklusive opføring til måler eller bygning.
 • Biogas (ikke opgraderet): Distributions- og stikledninger i jord, inklusive opføring til måler eller bygning.
 • Flaskegas: Distributions- og stikledninger i jord, inklusive opføring til måler eller bygning.
 • Brint: Distributions- og stikledninger i jord, inklusive opføring til måler eller bygning.

Med stikledninger forstås en ledning i jord, som tilsluttes distributionsnet eller gastank til forsyning af forbrugssted. Vejledningen dækker stikledninger op til 16 bar.

Projektering

Ved projektering af stik- og distributionsledninger skal der foretages en risikovurdering. Risikovurderingen skal være fyldestgørende og tage højde for alle forudsigelige risici. Risikovurderingen skal altid indeholde disse elementer:

 1. Brand, eksplosion og forgiftning
 2. Tilbagebrænding
 3. Gasudslip
 4. Dimensionering og materialevalg
 5. Adgangen til anlægget
 6. Ventilation
 7. Luftindtrængning
 8. Gassens egenskaber og risici
 9. Filtrering
 10. Gastryk
 11. Afstand til brændbare materialer
 12. Vibration
 13. Støjforhold
 14. Behov for gasdetektering og automatisk nedlukning
 15. Styring og SRO
 16. Nedlukning (planlagt eller uplanlagt)
 17. Øvrige anlægsspecifikke risici

Risikovurderingen og hvordan den efterleves skal dokumenteres og opbevares i hele ledningens levetid.

Gasledninger skal sikres mod ophobning af kondensat samt utilsigtet indtrængning af luft. Desuden må gasledninger ikke være en del af en bærende konstruktion eller benyttes til forstærkning af konstruktionen. Det kan være nødvendigt at omlægge ledninger, og derfor er der krav om, at gasledninger skal være tilgængelige for opgravning i deres fulde længde og være nemme at lokalisere nøjagtigt.

Materialevalg

Stik- og distributionsledninger skal være fremstillet, så de er egnede og beregnede til formålet og til gassens kemiske sammensætning. Materialer, der kan anvendes, er angivet i DS/EN 12007-standardserien. Det kan blandt andet være:

 • Plastrør
  Polyethylen (PE) PE100 og PE80 i henhold til DS/EN 1555-serien
   
 • Stål i henhold til bl.a. DS/EN ISO 3183
  Hvis driftstrykket er større end 4 bar, skal ledninger være udført i stål og samlet ved svejsning.
 • Kobber i henhold til DS/EN 1057 (jf. EN 12007-5)
  Lodninger skal altid udføres med minimum 45 % sølv, og ledninger må maksimalt have en diameter på 28 mm.

For de metalliske materialer er det væsentligt, at de er overfladebeskyttede mod korrosion og eventuelt katodisk beskyttede.

Andre materialer kan anvendes, hvis fabrikanten indestår for den alternative anvendelse, eller hvis der er udført akkrediterede test.

Dimensionering

Ledningerne skal dimensioneres efter deres forventede maksimale og minimale driftstryk samt flow (jf. EN 12007). Driftstrykket i gasledninger bør ikke være højere end nødvendigt.

Dimensionering af godstykkelse og diameter m.m. bestemmes ud fra DS/EN 12007-standardserien samt trykfaldsberegninger.

For stikledninger anvendes DS/EN 12007-5:2014 afsnit 4.5.

Mærkning

Gasledninger i jord skal være gule eller have en tydelig gul markering og være mærket i henhold til DS/EN 1555-standardserien. PE-ledninger kan være gennemfarvede eller udstyret med en gul kappe. For brint er der særkrav, og de er beskrevet nedenfor.

Særkrav

For nogle gasser gælder der særkrav, som hører til den enkelte gas. Særkravene for de enkelte gasser er listet nedenfor.

Bygas

Til reparationer af bygasdistributionsnet kan andre materialer og komponenter, end hvad der fremgår af DS/EN 12007-standardserien, anvendes til sammenkobling af nye og gamle bygasdistributionsnet under forudsætning af gasdistributionsselskabets godkendelse.

Brint

Da brint adskiller sig fra andre gasser ved bl.a. at bestå af små molekyler, skal der træffes særlige forholdsregler med hensyn til samlinger og valg af materialer. ASME B31.12 Hydrogen Piping and Pipelines kan anvendes til supplerende information. Gasledninger til rent brint skal være tydeligt markeret med hydrogen, og PE-ledninger bør være gule med lilla striber.

Biogas

Der må ikke fremføres urenset biogas i gasledninger med tryk på 4 bar eller derover.

Flaskegas

På ledningsnet til flaskegas må der ikke placeres ventiler i brønde eller gruber.

Etablering

Etablering af gasledninger skal foretages i overensstemmelse med DS 475 og DS/EN 12007-standardserien.

Ved etablering af stikledninger og distributionsledninger skal dette være opfyldt:

Autorisation

For at etablere ledningsarbejde m.v. kræves en autorisation. Autorisationskrævende arbejde regnes fra og med tilslutning til og frakobling fra distributionsledning eller forsyningsanlæg og omfatter stik- og husledninger samt gasmateriel. Arbejdet skal udføres af en autoriseret vvs-installatørvirksomhed jf. bekendtgørelse om lov om autorisation af virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet, LBK nr. 30 af 11/01/2019

Etablering af stik- og distributionsledninger er, hvis de udføres af gasdistributionsselskab i eget forsyningsområde, undtaget kravet om autorisation som vvs-installatørvirksomhed. Det påhviler dog gasdistributionsselskabet at sikre, at de ansatte er fagligt kompetente til at udføre opgaven jf. bekendtgørelse om undtagelser fra krav om autorisation for arbejder udført af forsyningsvirksomheder m.v., BEK nr. 859 af 03/07/2014 §1+3 § 1.

Nedgravning

Der bør altid tages hensyn til de stedlige forhold, og eventuelle supplerende sikkerhedsforanstaltninger kan blive nødvendige. Dette gælder bl.a., hvis der er megen tung trafik i området, men som udgangspunkt gælder følgende:

 •  Minimumsdybde 0,8 m for distributionsledninger.
 •  Minimumsdybde 0,6 m for stikledninger.
 • Et minimum 40 mm bredt gult advarselsbånd skal placeres 30 til 40 cm over gasledningen.

Samlinger

Gasledninger skal udføres med så få samlinger som muligt, og samlingerne må ikke mindske ledningens styrke eller andre materialeegenskaber.

Alle samlinger i jord skal udføres ved svejsning eller sølvlodning. Fabrikantens svejseprocedure skal følges.

 • Sølvlodning tillades kun op til Ø28.
 • Ved svejsning af PEledninger kræves USME-certifikat efter DS 2383 med påtegning ”gas”.
 • For svejsning af stålledninger med et driftstryk mellem 0,1 og 4 bar skal svejsningen have et kvalitetsniveau C, jf. ISO 5817.
 • For ledninger med driftstryk over 4 bar skal der foretages røntgenkontrol på minimum 10 % af svejsesamlingerne. Kontrollen udføres af et akkrediteret prøvningsorgan, og kvalitetsniveauet skal være B efter EN ISO 5817.

Særkrav til jordfortrængning

Ved jordfortrængning skal ledningen fremføres i et beskyttelsesrør, som er mærket ”gas”, herved kan advarselsbånd undlades. Beskyttelsesrøret skal afbrydes med passende mellemrum.

Alle krydsninger skal frigraves, hvis krydsningsafstanden er mindre end 0,5 m, dog 1 m for fjernvarmeledninger i drift.

Jordfortrængning udføres under løbende overvågning, og tracé og dybde skal spores løbende. 

Afstandskrav

Afstandskrav til andre ledninger skal overholde DS 475: 2012, tabel 4.6.1.

Afstandskrav kan nedsættes ved anvendelse af ekstra beskyttelse, dog aldrig til mindre end 10 cm. 

Afstandskrav til bygninger og brønde skal altid være mindst 1 m. Ledninger må ikke føres under bygninger; dog må stikledninger, der føres i gastætte beskyttelsesrør, føres under carporte og udhuse uden fundament og med flere åbne sider.

Kontrol før ibrugtagning

Efter ledningsnettet er udført, skal anlægsejer sikre, at nettet er afprøvet og kontrolleret. Kontrollen skal som minimum bestå af

 1. Kontrol og afprøvning af ledningsnettet.
 2. Relevante tætheds- og trykprøver.
 3. Kontrol af, at udskylning af ilt i ledninger er foretaget.
 4. Kontrol af sikkerhedskomponenter.

Herunder gælder

 • Alle ledningsåbninger skal være forsvarligt afproppede, og det er ikke tilstrækkeligt med en afspærringshane eller ventil.
 • Inden fremføring af gas skal alle gasledninger udskylles for ilt, så der ikke er eksplosionsfare.
 • Trykprøvning skal udføres i overensstemmelse med DS/EN 12327 eller seneste udgave af Fagudvalget for gastransports anvisning for trykprøvning af PEledninger. Trykprøvning udføres altid med nitrogen som prøvemedie.

Kontrollen skal dokumenteres og gemmes i ledningens levetid.

Opføring

Opføring er overgangen fra stikledning til målerskab eller bygning, hvorved opføringen oftest går over jorden. Der er derfor nogle supplerende krav til opføringen, som er listet nedenfor.

 • Opføring til bygninger må ikke udføres i PE. Dog kan PEledninger på op til Ø 63 mm tillades, såfremt de føres i et foringsrør af stål.
 • Opføring til bygning eller målerskab skal ske med gastæt overgangsstykke, der leder eventuel lækage væk fra bygninger.
 • Indføring under terræn må kun ske, hvis der er sikkerhedsmæssige forhold, der umuliggør indførsel over terræn.
 • Måler og regulatorskab samt hovedhane skal være i overensstemmelse med bekendtgørelse om sikkerhed for gasinstallationer, BEK nr 247 af 26/03/2018. 
 • Tilslutning af stikledning til distributionsnet må kun ske efter godkendelse af distributionsledningens ejer.

Kontrol af eksisterende anlæg og periodisk eftersyn

Ledningsejere skal sikre, at eksisterende stik- og distributionsledninger fortsat lever op til sikkerhedskravene. Før ibrugtagning skal der være oprettet en drifts- og vedligeholdelsesplan, der som minimum skal indeholde følgende:

 1. Oversigt over, hvilke virksomheder og personer der varetager drift, vedligeholdelse, eftersyn og fejlfinding.
 2. Procedure for afmærkning af nedgravede ledninger.
 3. Procedure for overvågning af den udsendte gaskvalitet, jf. bekendtgørelse om gaskvalitet, samt underretning af slutbruger i forbindelse med udsving i gaskvaliteten.
 4. Procedure for slutbrugeres alarmering ved farlige hændelser.
 5. Procedure for afbrydelse af gasudsendelse på nettet.
 6. Opstarts- og nedlukningsprocedurer i forbindelse med vedligeholdelse eller reparation.
 7. Opstartsprocedurer for ledningsnettet og dets enheder og afsnit efter uplanlagt afbrydelse.
 8. Procedure for den løbende vurdering af den sikkerhedsmæssige tilstand af distributions- og stikledninger, inklusive eventuelle jordstophaner.
 9. Dokumentation for udført vedligeholdelse eller reparation.
 10. Kontrol af sikkerhedsteknisk kritiske dele i ledningsnettet.
 11. Kontrol og test af sikkerheds- og kontrolsystemer.
 12. Procedure for beredskab ved brud og skader på gasrør og -ledninger.
 13. Procedure for indberetning af sikkerhedskritiske hændelser.

For stikledninger kan tillige anvendes DS/EN 12007-5:2014.

Periodisk eftersyn
Ledningsejer skal systematisk med passende mellemrum foretage lækagesøgning på ledningsnettet. Hyppigheden og omfang baseres på ledningsnettets driftsbetingelser og risikopotentiale. Fabrikantens anvisninger skal følges for komponenter, udstyr og apparater.

Jordventiler og ventilbrønde skal lækagesøges hvert år.

Der skal udarbejdes en rapport for eftersynet, og denne skal opbevares til næste eftersyn.

Anmeldelse og kommunikation med Sikkerhedsstyrelsen

Alt skriftlig kommunikation med Sikkerhedsstyrelsen skal foregå digitalt, og alle ansøgninger om godkendelse eller dispensation samt sikkerhedskritiske hændelser skal indsendes på blanket via erhvervsportalen Virk.

Såfremt ansøgning m.m. ikke indsendes via Virk, kan Sikkerhedsstyrelsen undlade at behandle den.

Idriftsættelsesmeddelelse skal sendes senest 14 dage før idriftsættelsen.

Særligt for gasdistributionsselskaber

Såfremt distributionsledningen ejes af et gasdistributionsselskab, som er godkendt efter bekendtgørelse om gasdistributionsselskaber, skal anmeldelsen om nyetablering eller ændringer af stikledninger ske efter gasdistributionsselskabets retningslinjer og ikke Sikkerhedsstyrelsens.


Vejledninger opdateres løbende - du finder altid den seneste udgave på Sik.dk.

Tjek derfor datoen, hvis du har printet en vejledning og vil være sikker på, at den fortsat er gældende.