Ændringer i reglerne om tvungen fejlstrømsafbryder

Som udgangspunkt skulle alle installationer, herunder lygtepæle, være omfattet af kravet om tvungen fejlstrømsafbryder. Sikkerhedsstyrelsen lægger nu op til ændringer.
Kravet til gadebelysning tages ud, og erstattes i stedet af krav i forbindelse med reparationer og vedligeholdelse. Kravet for installationer, som sidder andre steder end i boliger og boliglignende bygninger, udskydes i to år. Nedenfor kan du læse hovedtrækkene.

Denne artikel er udarbejdet med udgangspunkt i de regler, der var gældende, da artiklen blev offentliggjort. Vær opmærksom på, at reglerne kan være ændret senere.


Artikel fra 2008: 

Ingen ændringer i boliger og boliglignende installationer

Sikkerhedsstyrelsen stiller fortsat krav om HFI- eller HPFI-afbryder (fejlstrømsafbryder) i alle eksisterende boliginstallationer. Boliginstallationer defineres som installationer i bygninger, der bruges til beboelse eller boliglignende formål. Der er tale om private og offentlige boliger samt institutioner, som fx plejehjem, herberg og døgninstitutioner. På boligområdet er der altså ingen ændringer, og reglen træder fortsat i kraft 1. juli 2008.

Løbende opgradering af gadebelysning

Kravet om fejlstrømsbeskyttelse af gade- og vejbelysning tages ud af afsnit 8 i Stærkstrømbekendtgørelsen. I stedet indarbejdes regler i ændringsbekendtgørelsen afsnit 8, som betyder, at lygtepælenes installationer opgraderes løbende, efterhånden som de bliver repareret og vedligeholdt. Formålet med at fjerne kravet er at overlade ansvaret til installationsejerne, dvs. fx kommuner og regioner, at prioritere opgaven, som en del af deres løbende vedligeholdelse på området. Ved reparation og vedligeholdelse stilles der dog nogle krav, som installationsejerne skal leve op til. Det er for at undgå, at der fremadrettet bruges klasse I-armaturer produceret efter de nye standarder, fordi disse kan være farlige i kombination med bestemte typer af installationer.

Udskydelse af tidsfristen på øvrige bygninger

Øvrige dele af afsnit 8 bliver udskudt til 1. juli 2010, det gælder fx installationer i skole, børnehaver og på arbejdspladser. De to års udskydelse af kravet vil blive brugt til at undersøge det reelle omfang af manglende HPFI/HFI. Pilotundersøgelse skal danne fundamentet for et fælles grundlag for det videre arbejde og de økonomiske konsekvenser af kravet i landets kommuner.

Stærkstrømsbekendtgørelsen - afsnit 6B (SB 6)

Sikkerhedsstyrelsen stiller krav om, at der skal være installeret HFI- eller HPFI-afbryder (fejlstrømsafbryder) i alle nye installationer. Afsnit 6B fortsætter uændret.

Baggrund - hvorfor er det nødvendigt med fejlstrømsafbrydere?

Stærkstrømsbekendtgørelsens afsnit 8 og 6B sigter mod at indføre dobbeltbeskyttelse i alle installationer. Dobbelt beskyttelse betyder, at to fejl skal forekomme, før en farlig situation kan opstå. De nye krav baserer sig primært på, at der fremover må forventes at være mindre sikkerhed indbygget i elektriske apparater som følge af nye vedtagne europæiske standarder. Disse standarder tillader op til en halvering af de interne sikkerhedsafstande (de såkaldte krybe-luft afstande). De europæiske standarder er baseret på den antagelse, at der er dobbeltbeskyttelse i medlemslandenes installationer. Det er ikke tilfældet i Danmark, da der stadig er installationer uden HPFI/HFI-afbryder eller anden ekstrabeskyttelse (fx jordforbindelse), og derfor er kravet om tvungen fejlstrømafbryder en nødvendig og fremtidsorienteret højnelse af elsikkerheden i Danmark.