Sikker julebelysning i gaderne

Når julen står for døren, får landets autoriserede elinstallatørvirksomheder travlt med at tilslutte julebelysning i danske gader og stræder. Det er vigtigt, at installationen er lovlig og sikker.
Nogle typer af tilslutning kan udføres uden autorisation.
Se mulighederne i videoerne.

Generelt krav om RCD

Der er et generelt krav i den nye installationsbekendtgørelse om supplerende beskyttelse af tilslutningssteder med RCD (fejlstrømsafbryder) med en mærkeudløsestrøm på højest 30 mA.  Både nye og eksisterende tilslutningssteder til julebelysning er omfattet af kravet om supplerende beskyttelse med RCD. 

For eksisterende installationer gælder kravet for andre tilslutningssteder (fx dåser og CEE-stikkontakter) til og med 20 ampere og for  boligstikkontakter (stikkontakter til husholdningsbrug og lignende) til og med 16 ampere. Installationen skal altså være beskyttet med RCD med en mærkeudløsestrøm på højest 30 mA, også selv om den forsynes fra et gade- og vejbelysningsanlæg. De skærpede bestemmelser er indført for at højne sikkerhedsniveauet i nye og eksisterende installationer.

Undtagelse for julebelysning

Kravet betyder, at der skal installeres en RCD med en mærkeudløsestrøm på højest 30 mA foran stikkontakter og tilslutningssteder til julebelysning. I installationsbekendtgørelsens § 35 og § 61  er der en undtagelse for installationer, hvor der kun er fast tilsluttede apparater af klasse II (dobbelt eller forstærket isolation). Denne undtagelse kan anvendes i forbindelse med julebelysning.

Selve julebelysningen

Julebelysning som fx en lyskæde er en brugsgenstand som enhver anden lampe. Alt materiel, der bruges til udsmykning, skal naturligvis være lovligt. Det betyder, at materiellet skal opfylde lavspændingsdirektivets krav. Det skal desuden være CE-mærket, og der skal være udarbejdet en overensstemmelseserklæring for materiellet.

Da der er tale om en midlertidig installation, som opsættes og nedtages hvert år, skal den opfylde gældende regler, når den sættes op. Hvis det ikke allerede er gjort, anbefaler Sikkerhedsstyrelsen derfor, at elinstallatørerne tager fat i handelsstandsforeninger, cityforeninger eller andre ansvarlige for julebelysningen i området og gør dem opmærksom på bestemmelserne. Dermed kan den nødvendige beskyttelse af installationen etableres og evt. ulovligt materiel kan blive udskiftet.

Opsætning og nedtagning af fast tilsluttede belysningsarmaturer udendørs skal foretages af enten en autoriseret elinstallatørvirksomhed eller af en virksomhed, der producerer eller servicerer belysningsarmaturer erhvervsmæssigt.  Indendørs, hvor der kun er krav om normaltæt materiel, må enhver opsætte og nedtage belysningsarmaturer.

Julebelysning tilsluttet via stikkontakt

Videovejledningen nedenfor fokuserer på den installationsmetode, hvor julebelysningen tilsluttes en stikkontakt placeret på masten. Fordelen ved denne fremgangsmetode er blandt andet, at det ikke kræver autorisation at tilslutte selve julebelysningen.

Stikkontakten i denne installation er beskyttet med en kombiafbryder (RCBO), hvilket betyder en kombineret fejlstrømsbeskyttelse (RCD) med en mærkeudløserstrøm på 30 mA samt overstrømsbeskyttelse (overbelastnings- og kortslutningsbeskyttelse). Masten bruges som jordelektrode til stikkontaktens jordforbindelse

Julebelysning tilsluttet i dåse

Videoen nedenfor beskriver julebelysning tilsluttet i en dåse.

Hvis både selve julebelysningen og installationen frem til og med dåsen er dobbeltisoleret, behøver man ikke en RCD, da dobbeltisolationen kan udgøre fejlbeskyttelsen.

Der skal naturligvis stadig være overstrømsbeskyttelse foran installationen. I denne installation sidder der 2 A smeltesikringer i mastefoden til beskyttelse mod overbelastning og kortslutning.

Hvis man vælger denne løsning, skal man blot være opmærksom på, at det ikke er alle, der må tilslutte belysningen. Tilslutning af belysning i en dåse i det fri er nemlig ikke omfattet af bekendtgørelsen om simple arbejder, som alle må udføre.

Julebelysning og SPD

Du skal følge de almindelige krav til overspændingsbeskyttelse, når du skal udføre en ny installation til julebelysning.

Det betyder, at du først skal overveje, om installationen falder ind under kravene i DS/EN 60364, 443.4 a-d, så der er et ufravigeligt krav om at implementere overspændingsbeskyttelse.

Hvis installationen ikke er omfattet af 443.4 a-d, skal du i stedet foretage en risikovurdering af, om der er behov for SPD.

Ændring af eksisterende installationer

Sikkerhedsstyrelsen er bekendt med, at der mange steder i landet er opsat 230 volt boligstikkontakter eller industristikkontakter på rørmaster og træmaster i mere end 3 meters højde over jorden. Disse stikkontakter er nu også omfattet af kravet om supplerende beskyttelse med RCD.

Da stikkontakterne forsynes fra gade- og vejbelysningsanlægget, vil det kun i sjældne tilfælde være muligt at anbringe RCD’en foran installationen. Det kan derfor være nødvendigt at placere RCD’en, for eksempel en combiautomat (automatsikring kombineret med fejlstrømsafbryder), i mastens sikringsindsats og derfra lave en fast installation til stikkontakten på masten. Det er ikke tilladt at føre tilledningen til et julebelysningsarmatur ind i masten og tilslutte den til sikringselementet. Denne tilslutningsform har aldrig været lovlig.

En anden mulighed er at udskifte stikkontakten med en dåse og lave en fast tilslutning af julebelysningen, forudsat at julebelysningsarmaturet er i klasse II. Belysningsarmaturer i klasse I skal beskyttes ved RCD med en mærkeudløsestrøm på højest 30 mA og tilsluttes jordforbindelse. I stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6, 811.55 er der en lempelse, så der ikke er krav om, at der skal være fremført beskyttelsesleder til tilslutningssteder og belysningsgenstande, der er placeret 3 m over terræn.

Som hovedregel skal stikkontakter have en virksom beskyttelseskontakt. Sikkerhedsstyrelsen accepterer, at stikkontakter, der er opsat før 1. marts 2009, kan have en jordkontakt der ikke er tilsluttet til en virksom beskyttelsesleder. Det er dog et krav, at stikkontakten er beskyttet af en RCD med en mærkeudløsestrøm på højest 30 mA.

Om vejledningen

  • Denne vejledning er udarbejdet af Sikkerhedsstyrelsen i samarbejde med TEKNIQ Arbejdsgiverne
  • Indhold fra standarder er gengivet efter aftale med Dansk Standard

Opdateret 26. oktober 2023