Kontrol af elinstallationer i forsamlingslokaler

Siden juli 2000 har der været krav om, at alle landets forsamlingslokaler til mere end 150 personer skal have de elektriske installationer kontrolleret. Der skal være udstedt en elsikkerhedsattest, som skal anbringes synligt for publikum.
Der er fra 1. januar 2020 ikke længere krav om, at elsikkerhedsattesten skal indberettes til Sikkerhedsstyrelsen, men der skal fortsat være opsat en attest i forsamlingslokalet på et for publikum synligt sted.

Om kontrollen

Kontrollen skal på foranledning af ejeren, lejeren, forpagteren eller bestyreren af forsamlingslokalet foretages af en autoriseret elinstallatørvirksomhed efter Sikkerhedsstyrelsens retningslinjer.

Installationerne i forsamlingslokalet skal kontrolleres hver 24. måned, og der er først krav om, at der skal opsættes en elsikkerhedsattest, når forsamlingslokalet har været i brug i 24. måneder. Der er således ikke krav om, at der skal opsættes en attest, når lokalet tages i brug første gang, da de elektriske installationer er kontrolleret i forbindelse med idriftsættelse af installationen.

Hvilke lokaler skal kontrolleres?

Forsamlingslokaler omfatter følgende: Teatre, biografer, restaurationer, cafeer, diskoteker, selskabslokaler, mødelokaler, koncertsale, udstillingslokaler, idrætshaller og andre bygninger og lokaler, der anvendes til lignende formål.

Ud over forsamlingslokaler beregnet til flere end 150 personer omfatter ordningen også forsamlingslokale-afsnit, der enkeltvis er beregnet til færre end 150 personer, når forsamlingslokale-afsnittene benyttes samlet af over 150 personer, og forsamlingslokale-afsnittene har fælles adgangs- og flugtveje.

Sikkerhedsstyrelsen kan bestemme, at afgrænsede grupper af installationer, der ellers vil falde ind under en kategori, hvor der skal foretages periodevis kontrol, undtages fra kravet. Fx er kirker, som kun anvendes til kirkelige handlinger, undtaget.

Hvad omfatter kontrollen?

Kontrollen omfatter elektriske installationer, brugsgenstande og apparater m.v. samt funktionsafprøvning og kontrol af flugtvejs- og panikbelysning, varslingsanlæg samt ABDL-anlæg, der hører til forsamlingslokalet med tilhørende gange og flugtveje, vestibule, køkken, depotrum og andre lokaler med direkte tilknytning til det pågældende forsamlingslokale.

Det er blevet et krav i § 141 i Bygningsreglementet 2018, at den løbende (normalt 4-årig)  funktionsafprøvning og kontrol af flugtvejs- og panikbelysningsanlæg samt varslingsanlæg foretages af en virksomhed, der er akkrediteret i henhold til DS/EN ISO/IEC 17020. Kravet omfatter alene byggeri, hvortil der er meddelt ibrugtagningstilladelse efter Bygningsreglementet 2018 (fra 5. juli 2019).

Af Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 - Brand fremgår det, med hvilke specifikke intervaller der skal udføres funktionsafprøvning og kontrol. Det fremgår også, hvornår der skal foretages funktionsafprøvning af et akkrediteret inspektionsorgan, som er akkrediteret til inspektion af flugtvejs- og panikbelysning samt varslingsanlæg. Af vejledningen til Bygningsreglementet fremgår det også, at flugtvejs- og panikbelysning samt varslingsanlæg, hvert andet år ved et serviceeftersyn skal efterses og vedligeholdes af en autoriseret elinstallatørvirksomhed.

Elsikkerhedsattesten

Når elinstallationerne er gennemgået og fundet i orden samt at eventuelle fejl er rettet, skal der opsættes en elsikkerhedsattest i forsamlingslokalet, der er tilgængelig for gæsterne i lokalet. I mindre forsamlingslokaler, der tilsammen kan benyttes af mere end 150 personer, skal der opsættes en elsikkerhedsattest på et sted, hvor den er synlig for gæsterne. Det lokale redningsberedskab tjekker, at attesten er opsat/ophængt og gyldig, når der udføres brandsyn i forsamlingslokalet.

Det er elinstallatørvirksomheden, som skal udfylde og underskrive en attest efter Sikkerhedsstyrelsens pdf-formular. Når de nødvendige oplysninger er indtastet, kan elsikkerhedsattesten udskrives, og attesten opsættes i forsamlingslokalet, af den der driver forsamlingslokalet.  

Elsikkerhedsattesten er bevis på, at der er foretaget kontrol af el-installationer og brugsgenstande samt nødbelysning, herunder flugtvejs- og panikbelysning, ABDL-anlæg og varslingsanlæg.

Download pdf-blanket