Elinstallationer på byggepladser

Midlertidige elinstallationer, herunder elinstallationer på byggepladser, er altid nye installationer, dvs. de skal følge de nyeste elsikkerhedsregler.

Ny installation hver gang

De elektriske installationer, som laves til brug på byggepladser, betragtes som nye midlertidige installationer. Hver gang de etableres, skal installationerne overholde de gældende bestemmelser i installationsbekendtgørelsen.

Standarder kan følges

I praksis overholdes installationsbekendtgørelsen ved at følge DS/HD 60364-7-704:2018 (SIK), Elektriske lavspændingsinstallationer – Del 7-704: Krav til særlige installationer eller områder – Installationer på bygge- og nedrivningspladser.

Vær opmærksom på, at i de administrative områder på byggepladser (kontorer, garderober, mødelokaler, kantiner, restauranter, sovesale, toiletter osv.), er det de almindelige bestemmelser, der gælder. Der er ikke krav om, at byggepladsbestemmelserne overholdes.

Hvis standarder ikke følges

Der er mulighed for at afvige fra ovennævnte standard, hvis du fx kan se fordele i at udføre en installation på en anden måde end det, der står i standarden. Vælger du at afvige fra en standard, skal sikkerheden selvfølgelig være i orden, og du skal dokumentere samt indberette til Sikkerhedsstyrelsen, hvordan du opfylder sikkerhedskravet i elsikkerhedsloven.

Hvem har ansvaret?

Ejer/bruger har ansvaret for elektriske installationer, herunder midlertidige installationer på byggepladser, og skal lade fejl og mangler afhjælpe. Typisk er det en autoriseret elinstallatørvirksomhed, der har ansvaret for installationen til og med fast tilsluttet materiel og ACS-stikkontakttavler. Efter ACS-stikkontakttavler er det typisk de enkelte håndværkervirksomheder eller entreprenører, som tilslutter eget materiel og dermed selv har ansvaret for dette.

Hvem må hvad?

Arbejdet med at udføre faste elektriske installationer, altså alle de installationer, som ikke er forsynet via stikkontakt/stikprop, skal udføres af en autoriseret elinstallatørvirksomhed. Installationer, som er forsynet via stikkontakt/stikprop (dansk system, schuko, pindjord, CEE og powerlock), må udføres af enhver, naturligvis under forudsætning af, at man er i stand til at gøre dette sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Krav til tavler

Tavler på byggepladser skal være ACS-tavler (byggepladstavler), som er udført efter DS/EN 61439-4.  I ACS-tavler er der krav om, at udstyr til overstrømsbeskyttelse (OCPD/smeltesikringer/automatsikringer) og fejlbeskyttelse (typisk RCD/fejlstrømsafbryder) er placeret i udgangsenheden i den enkelte tavle, og det accepteres således ikke, at beskyttelsesudstyr i tavler er placeret upstream (foran).

Gamle tavler

ACS-tavler, der er udført efter den tidligere standard DS/EN 60439-4:2007, kan accepteres, hvis ACS-tavlerne lever op til et sikkerhedsniveau svarende til DS/EN 61439-4.

Hvis det er nødvendigt at ombygge en tavle for at opnå et sikkerhedsniveau svarende til DS/EN 61439-4, skal man være opmærksom på, at en ombygget tavle som udgangspunkt betragtes som en ny tavle. Dermed skal tavlen efter ombygningen overholde de vigtigste sikkerhedskrav for elektrisk materiel (VSSK) i lavspændingsdirektivet og overholde DS/EN 61439-4 efter ombygningen.

Hvis der fx skal indbygges en ekstra RCD (fejlstrømsafbryder) i en gammel tavle, skal det således blandt andet verificeres, at RCD kan monteres inden for varmetabsberegningen for den eksisterende tavle, om tavlemærkningen skal ajourføres og om fabrikantanvisninger for ny RCD kan overholdes. Der er således ikke nok, at der rent fysisk er nok plads i tavlen.

Krav til beskyttelse

Beskyttelsesudstyret til overstrømsbeskyttelse (kredsbrydere, minikredsbrydere og smeltesikringer), overspændingsbeskyttelse (SPD) og fejlbeskyttelse (typisk RCD/fejlstrømsafbrydere) skal placeres i tavlen.

Overstrømsbeskyttelse

Overstrømsbeskyttelse skal udføres i henhold til de generelle bestemmelser. Der skal således være overbelastningsbeskyttelse (OB) og kortslutningsbeskyttelse (KB) i henhold til DS/HD 60364-4-43:2010 (SIK).

Overspændingsbeskyttelse

Der skal gennemføres en risikovurdering for at vurdere behovet for overspændingsbeskyttelse. Hvis der ikke gennemføres en risikovurdering, er der krav om overspændingsbeskyttelse. I praksis udføres overspændingsbeskyttelsen ved at installere SPD i tavlerne og ved udvalgte punkter/brugsgenstande i den midlertidige installation.

Fejlbeskyttelse

I praksis skal alle strømkredse til forsyning af stikkontakter og håndholdt elektrisk materiel, til og med 32 A fejlbeskyttes og supplerende beskyttes med RCD med en mærkeudløsestrøm på højst 30 mA.

Strømkredse, der forsyner stikkontakter med en mærkestrøm over 32 A, skal beskyttes med RCD med en mærkeudløsestrøm tilpasset modstanden i jordelektrode og beskyttelsesledere. Ved RCD med mærkeudløsestrøm på 1 A skal overgangsmodstanden til jord fx være højst 50 ohm.

I de tidligere bestemmelser var der mulighed for, at såkaldte videresløjfnings-stikkontakter til forsyning af andre byggepladstavler kunne fejlbeskyttes med andet end RCD med en mærkeudløsestrøm på højest 30 mA. Denne danske særregel er ikke videreført, og det betyder, at stikkontakter til forsyning af andre tavler med en mærkestrøm til og med 32 A skal fejlbeskyttes og supplerende beskyttes med RCD med en mærkeudløsestrøm på højest 30 mA. Stikkontakter med en mærkestrøm over 32 A skal beskyttes med RCD med en mærkeudløsestrøm tilpasset modstanden i jordelektrode og beskyttelsesledere.

Opnå selektivitet

Seriekobling af flere 32 A-tavler, der er forsynet fra en 32 A stikkontakt, kan således være problematisk. Årsagen er, at den første stikkontakt skal beskyttes med RCD 30 mA mærkeudløsestrøm. De efterfølgende videresløjfnings-stikkontakter skal være beskyttet med RCD 30 mA i de respektive tavler. Dermed kan der i praksis ikke opnås selektivitet.

Der er ikke krav om selektivitet. Kan man leve med, at en fejl afbryder hele eller store dele af installationen, er dette ikke i strid med bestemmelserne, men ved lidt større installationer vil det normalt af driftstekniske grunde være ønskeligt med selektivitet.

Selektivitet kan f.eks. opnås ved at planlægge installationen således, at 32 A stikkontakter ikke serieforbindes, da disse jo altid skal beskyttes med RCD med en mærkeudløsestrøm på højest 30 mA placeret i den aktuelle tavle.

En RCD med mærkeudløsestrøm på 30 mA kan ikke være selektiv jf. konstruktionsstandarden for RCD’en. En praktisk mulighed for at opnå selektivitet er, at forholdet mellem mærkeudløsestrømmen for upstream-RCD og downstream-RCD mindst er 3:1. Hvis der fx skal opnås selektivitet i installation med 4 ACS-tavler (byggepladstavler), kunne der anvendes 63 A CEE-stikkontakter til videresløjfning. I den forsynende tavle anvendes RCD med en mærkeudløsestrøm på højest 1 A, og efterfølgende beskyttes afgangene til videresløjfning med RCD med en mærkeudløsestrøm på henholdsvis højest 300 mA og højest 100 mA.

En alternativ måde at opnå selektivitet mellem upstream-RCD og downstream-RCD er tidsmæssig selektivitet. Dog kan der være udfordringer, da udløsetiden for 63 A stikkontakter i TN-systemer ikke må overstige 0,4 sek og i TT-systemer 0,2 sek.

Tavler, RCD og selektivitet

Beskyttelse af øvrige strømkredse

Øvrige strømkredse, fx til forsyning af faste afgange (ikke stikforbindelser) til en undertavle, kan beskyttes under overholdelse af de generelle krav til fejlbeskyttelse i DS/HD 60364-4-41:2017+A11:2017 (SIK), 411.3. I praksis betyder det, at der i TN-systemer kan anvendes overstrømsbeskyttelsesudstyr (kredsbrydere, minikredsbrydere og smeltesikringer) til fejlbeskyttelse. I TT-systemer skal der anvendes RCD (fejlstrømsafbryder) til fejlbeskyttelse.

Typisk forsynes en mindre byggeplads fra en PENDA-tavle (kabelskab/tavle til energiforsyning i offentlige net), placeret ved offentlig vej i umiddelbar nærhed af byggepladsen. PENDA-tavler er udført i henhold til DS/EN 61439-5:2015 og må ikke være en del af byggepladsinstallationen. Forsyningskredsen bliver en del af byggepladsinstallationen, når den føres ind på byggepladsen og skal fejlbeskyttes.

En mulig metode til fejlbeskyttelse af kablet fra PENDA-tavlen til den første ACS-tavle er dobbelt eller forstærket isolation (både grundisolation og en isolerende kappe). Det er en forudsætning, at kablet er fast tilsluttet. Der må ikke anvendes stikforbindelser, da forsyningen til første ACS-tavle ikke er fejlbeskyttet med en RCD.

Når det vælges ikke at placere en RCD upstream, er det ekstra vigtigt, at forsyningskredsen er beskyttet mod mekaniske påvirkninger. Dermed er det udelukket, at der kan opstå fare for personer ved isolationsskader på kablet.

Tilsluttet materiel

Elektrisk materiel, herunder fx tavler, belysningsarmaturer og stikkontakter, skal som udgangspunkt have en kapslingsklasse på mindst IP44, men lokale forhold kan kræve højere kapslingsklasse.

Klasse I-materiel skal have overført beskyttelsesleder. Det er ikke et krav for klasse II- materiel, da det ikke kan tilsluttes til beskyttelseslederen.

Ledningssystemer og kabler

Hvis der er risiko for mekanisk beskadigelse, skal kabler beskyttes mod mekanisk overlast, fx ved at føre kablerne i kabelbroer eller ved ophængning på kabelspyd. Kabler med en mindste mærkespænding på 450/750 V og som overholder EN 60332-1-1, vil som udgangspunkt kunne anvendes. Gummikabler med svær kappe fx H07RN-F er et eksempel på et egnet kabel.

Vær opmærksom på, at der kun må monteres forlængerled og stikpropper på kabler, som er egnede og beregnede til det, altså i praksis kabler med fleksible ledere (kl. 5-ledere). Forlængerledninger og kabeltromler, som diverse håndværkere tilslutter i ACS-tavler (byggepladstavler), skal også beskyttes mod mekanisk overlast. Gummikabler med kappe fx H05RN-F er et eksempel på et egnet kabel til forlængerledninger og kabeltromler. Fabrikantens anvisning skal følges, når der anvendes elektrisk materiel som fx håndværktøj, lamper, forlængerledninger og kabeltromler.

Beskyt kabler på byggepladsen

Mærkning af tilhørsforhold og største tilladte mærkestrøm

Beskyttelsesudstyr i ACS-tavler (fx OCPD/smeltesikringer/ minikredsbrydere /automatsikringer/RCD), skal være forsynet med en mærkning, der angiver, hvilke dele af installationen, fx stikkontakter, det pågældende udstyr betjener. Hvis der ikke er mulighed for forveksling af udstyret, kan der ses bort fra kravet om mærkning med tilhørsforhold. Såfremt fabrikantens identifikationsmærkning er synlig, er dette tilstrækkeligt for beskyttelsesudstyr, der kun forsyner stikkontakter, der er placeret i den pågældende tavle.

Yderligere skal der ved OCPD/overstrømsbeskyttelsesudstyr, (gruppeafbrydere/sikringsholdere, maksimalafbrydere/kredsbrydere og automatsikringer/minikredsbrydere) findes en mærkning, der angiver størst tilladte mærkestrøm for overstrømsbeskyttelsen. Kravet om mærkning med størst tilladte mærkestrøm omfatter dog ikke OCPD/overstrømsbeskyttelsesudstyr, der kun forsyner stikkontakter, der er placeret i den pågældende tavle.

Verifikation inden idriftsættelse

Inden en midlertidig installation tages i brug, skal der laves verifikation for at sikre, at installationen er sikker. Kravet om verifikation gælder for hele installationen, altså både den del, der skal udføres af en autoriseret installatørvirksomhed og den del, som er forsynet via stikkontakt/stikprop (dansk system, schuko, pindjord, CEE og powerlock) og som må udføres af enhver.

Når du skal verificere en installation, skal du være en sagkyndig person og have kompetencer i verifikation.

Ved mindre installationer kan du anvende en tjekliste.

For øvrige installationer henvises til DS/HD 60364-6:2016+A11+A12+AC:2017 (SIK), verifikation.

3 måneders-eftersyn og daglig kontrol

Midlertidige elektriske installationer, herunder elinstallationer på byggepladser, skal ifølge installationsbekendtgørelsen hver tredje måned efterses af en autoriseret elinstallatørvirksomhed. Ejeren eller brugeren af den midlertidige elektriske installation er ansvarlig for, at eftersynet foretages, og at installationen fjernes efter benyttelsen. Normalt er det installationen til og med fast tilsluttet materiel og ACS-stikkontakttavler der bibeholdes over 3 måneder og dermed skal efterses af en autoriseret elinstallatørvirksomhed.

Efter ACS-stikkontakttavler er det typisk de enkelte håndværkervirksomheder eller entreprenører, som tilslutter elektrisk materiel i en kortere periode end 3 måneder og dermed ikke er omfattet af kravet om eftersyn af en autoriseret elinstallatørvirksomhed. Når tilslutningen sker erhvervsmæssigt skal virksomheden eller personer, der anvender elektrisk materiel erhvervsmæssigt, sikre, at det elektriske materiel er vedligeholdt, så det ikke udgør en fare for personer, husdyr eller ejendom. Dette er et krav ved hver enkelt tilslutning.

Herudover er der i DS/HD 60364-7-704:2018 (SIK) krav om, at elinstallationer på byggepladser efterses efter behov, fx skal kabler, som er placeret på steder med forøget risiko, normalt efterses dagligt.

Elinstallatøren skal flytte eltavler og jordspyd

Jordforbindelsen er essentiel for fejlbeskyttelsen på landets byggepladser. Alligevel konstaterer Sikkerhedsstyrelsen alt for ofte, at jordspyddet ikke er ordentligt nedrammet i jorden. Steen Søgaard fra Sikkerhedsstyrelsen gennemgår reglerne.

Sikkerhedsstyrelsen vil sætte advarselsmærker på jordspyd, der ikke må flyttes.

Vil du selv printe mærkater, kan du downloade en trykfil her.

Elevator og SPD på byggepladser

Se vejledningen om krav til risikovurdering og SPD for elevatorer, kraner mm. på byggepladser. 

Brug permanent tavle til byggestrøm

Når et byggeri er i den afsluttende fase, kan installationens permanente tavler med fordel benyttes til forsyning af byggestrøm. 

I videoen nedenfor orienterer inspektør Steen Søgaard fra Sikkerhedsstyrelsen om betingelserne for at bruge installationens permanente tavler til forsyning af byggestrøm. Den danske nationalkomité S554 under Dansk Standard er af TEKNIQ Arbejdsgiverne blevet bedt om at vurdere mulighederne.

Fast eltavle til byggestrøm

Ifølge bestemmelserne i DS/HD 60364-standardserien, specifikt 704, skal tavler på byggepladsen være udført efter EN 61439-4 om byggepladstavler.

Når du udfører reparationer, ændringer eller renovering af for eksempel en lejlighed, er det en byggeplads. Se i videovejledningen nedenfor, hvordan du får adgang til at bruge installationens permanente tavle til forsyning af byggestrøm.

Videresløjfning af byggepladstavler

Tidligere var det tilladt at have videresløjfningsstikkontakter, som ikke var beskyttet med en 30 mA RCD, men det er ikke længere lovligt.

I dag skal de midlertidige installationer på byggepladsen i praksis overholde DS/HD 60364, kapitel 704, hvor det er angivet, at stikkontakter op til og med 32A skal være beskyttet med en RCD med en udløserstrøm på 30 mA. 

I videoen vejledes du om selektivitet og videresløjfning mellem byggepladstavler.

32A byggepladstavle og videresløjfning

En 32A byggepladstavle kan godt anvendes til videresløjfning, men det kan være svært at opnå selektivitet.

I videoen fortæller Steen Søgaard fra Sikkerhedsstyrelsen om, hvad der skaber udfordringerne i forhold til fejlbeskyttelsen, og han angiver en mulig løsning.

Du kan se videovejledningen nedenfor eller via linket her.

Vær opmærksom på udenlandske byggepladstavler

Selv om reglerne i Europa stort set er de samme, giver forskellig praksis omkring systemjording udfordringer, når byggepladstavlerne krydser landegrænser.

Årsagen er, at der i Europa generelt er udstrakt brug af TN-systemer, også på byggepladserne.

Videoen nedenfor forklarer, hvad du skal være opmærksom på, hvis du har byggepladstavler, der er produceret uden for Danmark.

Om vejledningen

  • Denne vejledning er lavet i et samarbejde mellem TEKNIQ Arbejdsgiverne og Sikkerhedsstyrelsen.
  • Indhold fra standarder er gengivet efter aftale med Dansk Standard.

23. juni 2022
Opdateret 18. juni 2024

Watermark Sikkerhedsstyrelsen