Kravene til beskyttelsesudstyr og antallet af grupper

Det er vigtigt, at du kender kravene til beskyttelsesudstyr og antallet af grupper. Her kan du læse mere om placering af beskyttelsesudstyr og hvordan du beregner antallet af grupper, når der bliver brugt apparater med højt energiforbrug.
Denne vejledning bygger på den nye installationsbekendtgørelse, som er trådt i kraft 1. juli 2017.

Hvad er beskyttelsesudstyr?

Beskyttelsesudstyr er udstyr, som beskytter mod de farer, som elektricitet kan føre med sig. Det kan fx være udstyr til overstrømsbeskyttelse og fejlstrømsbeskyttelse.

I den faste installation er beskyttelsesudstyret i eltavlen.

Krav til anbringelse af beskyttelsesudstyret

Her kan du se, hvilke krav du skal opfylde, når du skal anbringe beskyttelsesudstyret.

Beskyttelsesudstyret:

 1. skal anbringes i den bolig, hvor det hører til.
 2. må ikke være anbragt højere end 2,2 meter over gulvet. Hvis det bliver anbragt mindre end 1 meter over gulvet, skal det placeres i et skab, som kan låses.
 3. kan anbringes i andre rum, som hører med til boligen, hvis der er direkte adgang fra boligen. Dette gælder dog ikke, hvis der kun er adgang via fællesarealer (fx trapper, gangarealer, stier eller lignende)
 4. kan i institutioner med boliger for ikke-selvhjulpne personer anbringes uden for boligen, hvis institutionen er døgnbemandet.

Se § 55 i installationsbekendtgørelsen.

Kravene i punkt 1 og 2 er uændret i forhold til stærkstrømsbekendtgørelsens afsnit 6.

Punkt 3 skal forstås sådan, at det fx er tilladt at have en eltavle placeret i et udhus på en privat grund. Punkt 3 var ikke udspecificeret på samme måde i stærkstrømsbekendtgørelsens afsnit 6. Punkt 4 var slet ikke nævnt.

Beregning af antallet af grupper

Antallet af grupper, som forsyner 250 V stikkontakter og andre tilslutningssteder for belysningsarmaturer og brugsgenstande med lavt energiforbrug over tid, skal beregnes som det samlede boligareal delt med 50. Der skal dog være mindst 2 grupper.

Du kan finde det samlede areal for en bolig i Bygnings- og boligregistret (BBR).

En to- eller trefaset gruppe skal kun regnes som én gruppe.

Der kan være krav om flere grupper ud over det antal grupper, som du kan beregner ud fra Bygnings- og boligregistret.

Det gælder fx i disse tilfælde:

 1. Grupper for brugsgenstande, som har et højt energiforbrug over tid.
 2. Grupper hvor der tilsluttes 1-fasede brugsgenstande med nominel strøm på mere end 6A, og hvor det kan forventes, at strømkredsen belastes i mere end 2 timer.

Vejledning om krav til antal grupper

I videoen beskrives kravene til antal 250 V-grupper i en boliginstallation.

Watermark Sikkerhedsstyrelsen

Placering af gruppetavler

Du skal placere gruppetavlen, så den er let tilgængelig for brugeren af installationen. Beskyttelsesudstyret i tavlen skal kunne betjenes uhindret, og brugeren skal let kunne ind- og udkoble beskyttelsesudstyret og evt. udskifte sikringer. Tavlen skal anbringes, så eftersyn samt servicering og vedligeholdelse kan foregå så let som muligt.

Hvis du placerer gruppetavlen i et skab, fx et teknikskab, skal du sikre, at tavlen anbringes, så betjening af beskyttelsesudstyret og eftersyn, servicering, vedligehold stadig kan foregå så let som muligt. Når installationen er i drift, er det ejerens ansvar, at gruppetavlen er let tilgængelig og der ikke anbringes noget foran tavlen, som gør, at det ikke er muligt at betjene eller vedligeholde tavlen.

Tilslutning af apparater med højt energiforbrug

Det er en god idé, at du taler med brugeren eller ejeren af installationen for at få oplyst, om han/hun regner med at tilslutte meget energiforbrugende apparater.

Energiforbrugende apparater kan fx være:

 • elektriske terrassevarmere
 • spabade og brugsgenstande med varmelegemer
 • sauna
 • varmepumper
 • ladere til elektriske biler eller lignende

Hvis ejeren eller brugeren regner med at tilslutte sådanne apparater, skal du tage højde for dette, når du dimensionerer installationen. Det betyder, at de 2 grupper øges til mindst 3 grupper – uanset boligarealet.

Grundprincippet med beregning af antallet af grupper er uændret i forhold til stærkstrømsbekendtgørelsens afsnit 6, mens det er nyt, at der specificeres krav for stort strømforbrug over tid.

Det er helt acceptabelt, at visse apparater med et meget højt energiforbrug (fx elkedler, strygejern eller mikrobølgeovne) uden videre kan tilsluttes installationen, fordi disse apparater typisk bliver brugt i mindre end 2 timer.

Du kan med fordel forsyne stikkontakter eller tilslutningssteder (fx til ovn og tørretumbler) fra en separat fase, da disse kan forventes at blive brugt i mere end 2 timer og typisk trækker mere end 6A.

Om vejledningen

 • Denne vejledning er lavet i et samarbejde mellem TEKNIQ og Sikkerhedsstyrelsen.
 • Indhold fra standarder er gengivet efter aftale med Dansk Standard.

22. april 2020