Pas på elinstallationerne på byggepladsen

Publiceret d. 18. februar 2021
Næsten alt arbejde på en byggeplads kræver, at de midlertidige elinstallationer fungerer. Men installationer og kabler er ofte udsat for hårdhændet behandling, og derfor er det afgørende, at der anvendes det rigtige materiel, at det tilsluttes korrekt og at materiellet beskyttes mod skader.
Byggeplads
Foto: Pixabay
Indholdet er senest revideret 8. februar 2021

Sikkerhedsstyrelsen fører hvert år kontrol med elsikkerheden på byggepladser, og et af de meget hyppige problemer er, at elkabler ligger på køreveje og andre steder, hvor de kan få skader på grund af trafik med biler og tunge maskiner. Mange steder er der heller ikke styr på jordforbindelsen.

Installationen skal være i orden

Den, der ejer elinstallationen på en byggeplads, har ansvaret for, at installationen lever op til reglerne. Blandt andet er der krav om, at der i eltavlen skal være fejlstrømsafbryder (RCD) med en udløsestrøm på højest 30 mA for at fejlbeskytte alle afgange til og med 32 ampere. Desuden skal der være sat et jordspyd i jorden. Og etablering og vedligeholdelse af en fast byggepladsinstallation skal udføres af en autoriseret elinstallatørvirksomhed.

”Vi ser desværre en del steder, at jordspyd ikke er banket i jorden, men ligger ved siden af byggepladstavlen. Det kan have konsekvenser for sikkerheden, og risikoen for stød er endnu større udendørs end indendørs, fordi installationen ofte er udsat både for vejrforholdene og for hårdhændet behandling,” siger chefkonsulent Steffen Nielsen fra Sikkerhedsstyrelsen.

Han tilføjer, at elinstallationer på byggepladser skal efterses mindst hver tredje måned, men at brugerne af installationen løbende bør holde øje med, at der ikke er skader på installationen.

Beskyt elkablerne

Alle, der færdes på byggepladsen, har ansvar for, at kabler og værktøj, der tilsluttes i en eltavle, egner sig til forholdene på en byggeplads og håndteres korrekt.

”Det er vigtigt, at elkabler på en byggeplads beskyttes mod skader. Konsekvensen af et beskadiget kabel kan være, at nogen, der færdes på byggepladsen, får stød. Og derudover kan et beskadiget kabel jo også betyde, at håndværkere mangler strøm til deres arbejde,” siger chefkonsulent Steffen Nielsen fra Sikkerhedsstyrelsen.

Elkabler på en byggeplads kan beskyttes ved at blive hængt op og ført uden om de mest befærdede steder. Hvis det er nødvendigt at lægge et elkabel på jorden, fx på tværs af en kørevej, bør der bruges en kabelbro, som kablet kan lægges ned i. Dermed mindskes risikoen for skader på kablet.

Korrekt tilslutning

Når forlængerledninger sluttes til eltavlen, skal der være styr på jordforbindelsen. Det vil sige, at stikproppen på forlængerledningen skal passe med stikket i eltavlen, hvor ledningen sluttes til. Dermed er der sikret jordforbindelse, forudsat at det materiel, der sluttes til i den anden ende af forlængerledning, også har korrekt stik med jordben. Det er dog ikke et krav for klasse II-materiel (dobbeltisoleret), da det ikke kan tilsluttes til beskyttelseslederen.

”Jordforbindelsen er en sikkerhed for den, der bruger materiellet. Det mindsker risikoen for stød, hvis man har styr på jordforbindelsen,” siger Steffen Nielsen.

App mod stød

Sikkerhedsstyrelsen har lavet app’en ”Sikker el” sammen med Dansk Elforbund. Den kan downloades fra App Store eller Google Play og vejleder om, hvordan man undgår stød samt giver eksempler på konsekvenserne ved stød.

Vejledning på Sik.dk

På Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside er der vejledninger i tekst og video om midlertidige installationer, fx på byggepladser.

Find vejledningerne her:  https://www.sik.dk/erhverv/elinstallationer-og-elanlaeg/vejledninger/elinstallationer/midlertidige-installationer