Rådsmøde 6. november 2018

Referat fra møde i Rådet for El- og Gasteknisk Sikkerhed den 6. november 2018 hos VELTEK, Herlev

Deltagere

Per Michael Johansen (fmd.), Per Rømer Kofod, Christian Jarby, Niels Jørgen Hansen, Tomas Christensen, Björn R. Andresen, Kristian Stagis.

Fra Sikkerhedsstyrelsen deltog Lone Saaby, Harald-Åge Mortensen, Helle Thomsen Pedersen og Martin Bahr (ref.).

Afbud fra: Annette Becker Berg, Elly Kjems Hove, Lene Holst Kjærgaard, Jens-Olav Mortensen, Jan Rose Andresen og Mads Graves Larsen.

1. Velkomst

Formanden bød velkommen til mødet og takkede VELTEK for værtskabet.

Per Michael Johansen oplyste, at Jan Rose Andresen, formand for Maskinmestrenes Forening, er blevet udpeget til at sidde i rådet. Ligeledes kunne Per Michael oplyse, at Anne Vibeke Gregersen, der har deltaget i rådet som permanent observatør for Arbejdsgiverne, har fratrådt sin stilling og dermed udtræder af rådet. Som afløser for Anne Vibeke er udpeget adm. direktør for Arbejdsgiverne, Mads Graves Larsen.

2. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde

Dagsorden samt referat fra sidste møde blev godkendt.

3. Intro til VELTEK v/Per Rømer Kofod med bilag

Per Rømer Kofod præsenterede VELTEK. Per fortalte om VELTEKs historie, og hvordan man i dag er organiseret. Senest er VELTEK fusioneret med Dansk Ventilation i 2017 og har i 2018 oprettet en ny sektion inden for varmeteknologi:VELTEK Varme. Per fortalte ligeledes om, hvordan VELTEK i praksis arbejder,
herunder om udvalgte internationale initiativer, som VELTEK er engageret i.

4. Nyt fra Sikkerhedsstyrelsen v/Lone Saaby med bilag

Lone Saaby lagde ud med at orientere om Sikkerhedsstyrelsens nye organisation. På baggrund af Bedre Balance II har Sikkerhedsstyrelsen foretaget en
række justeringer i organisationen, der bl.a. omfatter et nyt center for markedsovervågning, der varetager styrelsens markedsovervågnings- og tilsynsopgaver.
Samtidig har man oprettet en række projektteams med fokus på digitale løsninger og forretningsudvikling, der går på tværs af organisationen.

Lone Saaby orienterede herefter om Sikkerhedsstyrelsens nye hjemmeside, der netop er blevet lanceret: sik.dk. Hjemmesiden er et resultat af en udefra-og-ind tilgang, hvor kundernes behov er i fokus. Den er blevet skabt igennem en agil udviklingsproces og bliver løbende forbedret med input fra brugerne.

Lone Saaby gav dernæst en status på implementeringen af de nye elsikkerhedsregler. Sikkerhedsstyrelsen modtager en del henvendelser vedr. de nye bestemmelser primært fra undervisere og rådgivere. Styrelsen har afholdt ca. 50 informationsmøder med branchen og står fortsat til rådighed i forhold til vejledning om de nye regler.

Kristian Stagis spurgte i den forbindelse, om Sikkerhedsstyrelsen havde gjort sig nogle overvejelser om markedsføring af den nye hjemmeside (hvor vejledning om de nye regler fremgår) specifikt rettet mod uddannelsesinstitutionerne.

Afslutningsvis orienterede Lone Saaby om status på implementeringen af nye markedsovervågningsopgaver i Sikkerhedsstyrelsen i regi af Bedre Balance II.

Per Rømer Kofod spurgte i den forbindelse specifikt ind til GDV-ordningen (byggevarer i kontakt med drikkevand), som i dag ligger hos Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.Per havde hørt tale om, at markedskontrollen på ordningen skulle overføres til Sikkerhedsstyrelsen. Lone Saaby oplyse, at dette ikke er tilfældet.

Kristian Stagis spurgte, om der fulgte finansiering med i forhold til de nye opgaver. Niels Jørgen Hansen fandt det positivt, at man samlede tilsynsopgaverne
hos én myndighed, og spurgte ligeledes ind til, om Sikkerhedsstyrelsen har tilstrækkelige ressourcer til at løfte de nye opgaver. Det kunne Lone Saaby bekræfte. Sikkerhedsstyrelsen effektiviserer markedsovervågningsopgaverne ved at integrere dem i styrelsens standardprocesser.

Per Rømer Kofod var positiv over for udflytningen af markedsovervågningsopgaver og fandt det især vigtigt, at Sikkerhedsstyrelsen er i stand til at dække hele landet ind. Per anbefalede i den forbindelse, at man aktivt bruger brancheforeningerne til at synliggøre et øget kontroltryk.

Som opfølgning understregede Niels Jørgen Hansen, at det i forhold til compliance/auditering er vigtigt, at alle udsendte auditorer benytter samme målestok. Lone Saaby foreslog, at dette specifikke emne kunne tages op som et dagsordenspunktpå et kommende rådsmøde.

5. Implementering af gasloven v/Helle Thomsen Pedersen med bilag

Helle Thomsen Pedersen gav en orientering om implementeringen af gassikkerhedsloven, der trådte i kraft den 21. april 2018. Formålet med den nye lov er at
modernisere og forenkle reglerne samtidig med, at der opretholdes et nødvendigt sikkerhedsniveau for gasanlæg, gasinstallationer og gasmateriel. Helle fortalte om arbejdet med de nye regler, der havde stået på siden 2016, og roste branchen for et godt samarbejde.

Især tilsynsopgaven på gasområdet var efterfølgende genstand for diskussion. Det er fortsat gasdistributionsselskaberne, der udfører den sikkerhedstekniske
overvågning af gasinstallationer på vegne af Sikkerhedsstyrelsen. Flere rådsmedlemmer spurgte ind til kvaliteten af tilsynene og hensigtsmæssigheden ved
den nuværende model. Rådets medlemmer var betænkelige ved, at gasselskaberne fører kontrol på deres eget område, hvilket kan skabe tvivl om deres uafhængighed.

På baggrund af drøftelsen foreslog formand, Per Michael Johansen, at rådet kom med en anbefaling til Erhvervsministeren om, at den nuværende model for tilsyn på gasområdet bør tages op til revision, og at tilsynsopgaven med fordel kan placeres hos Sikkerhedsstyrelsen. Alle medlemmer bakkede op om dette forslag. En særskilt anbefaling udarbejdes og fremsendes til Erhvervsministeren.

6. Status på hus- og eleftersyn v/Lone Saaby med bilag

Lone Saaby orienterede om Sikkerhedsstyrelsens arbejde med huseftersynsordningen og herunder udviklingen af nye tilstands- og elinstallationsrapporter.
Huseftersynsordningen er generelt en velfungerende ordning med en høj grad af forbrugertillid. En analyse havde dog vist, at der er potentiale for yderligere at
styrke formidlingen af rapporterne samt at fremtidssikre ordningen til gavn for forbrugere og virksomheder. Sikkerhedsstyrelsen arbejder derfor på at gøre tilstands- og elinstallationsrapporterne nemmere for forbrugerne at forstå og anvende herunder med særlig fokus på karaktersystemet til klassificering af skader (de nuværende K-værdier). For begge rapporter ønsker man en bedre og mere læsevenlig struktur samt en øget genkendelighed de to rapporter imellem. Sikkerhedsstyrelsen har en løbende dialog med interessenterne på området og arbejder sideløbende på understøttende IT-systemer, herunder et nyt digitalt univers på boligejer.dk.

Den efterfølgende drøftelse gik især på vurderingssystemet for skader. Specifikt blev der spurgt ind til den kritik, der havde være fremført i pressen fra visse
interessenter på området. Lone Saaby kunne orientere om, at det især er rådgivningsbranchen og boligadvokaterne, der har rettet skarp kritik af udkastet til
de nye rapporter. Sikkerhedsstyrelsens primære fokus er forbrugerne, hvor målet er, at de nye rapporter bliver mere overskuelige og skal føre til færre tvister
mellem køber og sælger. Rådets medlemmer gav udtryk for, at det var en fornuftig tilgang.

7. Evaluering af Rådet for El- og Gasteknisk Sikkerhed v/Martin Bahr

Sikkerhedsstyrelsen havde forud for dagens møde fremsendt et spørgeskema til rådets medlemmer med henblik på at foretage en temperaturmåling af rådets
arbejde, idet rådet nu har eksisteret i næsten tre år. Martin Bahr præsenterede en opsummering af medlemmernes besvarelser.

Det første spørgsmål gik på, hvordan rådet har levet op til sit formål jf. forretningsordenens punkt 2, hvor det fremgår, at rådets medlemmer skal holde sig
orienterede om den el- og gastekniske udvikling i Danmark for at kunne yde rådgivning til Erhvervsministeren. Flere medlemmer gav i deres besvarelser udtryk for, at Rådet ikke direkte havde ydet rådgivning til ministeren. Der havde på møderne ikke været tilstrækkelig fokus på konkrete sikkerhedstekniske emner inden for el- og gasområdet, og der blev stillet spørgsmålstegn ved rådets sammensætning. Enkelte mente dog, at Rådet i sit virke havde levet op til sine forpligtigelser.

På spørgsmålet om, hvordan de enkelte medlemmer havde bidraget til rådets opgaver, var der bred enighed om, at medlemmerne havde holdt sig orienteret
om udviklingen på deres respektive områder. Medlemmerne havde prioriteret deltagelse i rådets møder, hvor man havde taget del i drøftelser og holdt oplæg.
Der var samtidig enighed om, at møderne havde givet værdifuld indsigt i Sikkerhedsstyrelsens arbejde samt et personligt netværk. Dog blev der også givet udtryk for, at der havde været få substantielle drøfteler på møderne.

Endelig lagde temperaturmålingen op til at komme med forslag til rådets fremtidige virke. Her gav medlemmerne endnu engang udtryk for, at rådet ikke i dag
levede op til sit formål om at rådgive Erhvervsministeren. Man kunne eksempelvis genoverveje sammensætningen af Rådet, så det havde bedre mulighed for
at komme med reelle anbefalinger. Samtidig blev der efterspurgt større fokus på rådets kerneopgaver, og at der i højere grad blev trukket på rådsmedlemmernes faglige indsigt.

På baggrund af temperaturmålingen lagde formand, Per Michael Johansen, op til en åben drøftelse blandt medlemmerne om rådets fremtid. Niels Jørgen Hansen gav udtryk for, at rådet i dag havde svært ved at leve op forventningerne om, at det skulle være en tænketank, der kunne rådgive Erhvervsministeren. Ifølge Niels Jørgen var der dog også værdi i, at rådet var et forum for dialog med en række nøgleinteressenter på el- og gasområdet. Man kunne dog overveje færre møder, og at disse primært relaterede sig til større udviklinger på området.

Christian Jarby mente, at rådet i højere grad bør bruges som en sparringspartner, eksempelvis i de svære drøftelser under udviklingen af ny lovgivning. Tomas
Christensen opfordrede ligeledes til, at rådet skal turde tage de svære drøftelser, hvis det skal have værdi.

Per Rømer Kofod opfordrede til, at man i højere grad trak på rådsmedlemmernes tekniske viden også gerne bilateralt uden for rådets møder. I forlængelse heraf gav flere medlemmer udtryk for, at rådet kunne bruges som et forum for drøftelse af nye trends og teknologier, såsom elbiler og energilagre, og de problemstillinger, disse kan medføre. Hertil gjorde Lone Saaby opmærksom på, at man på rådets første møder havde forsøgt at sætte fremtidige teknologier på dagsorden, hvilket dog ikke havde resulteret i substantielle drøftelser eller konkrete anbefalinger. Det var rådets medlemmer enige i.

Det blev foreslået, at rådet kan komme med input til, hvilke standardiseringsudvalg Sikkerhedsstyrelsen med fordel kan deltage i. Lone Saaby understregede,
at Sikkerhedsstyrelsen deltager i en række standardiseringsudvalg ud fra en bevidst prioritering. En liste over udvalg vil blive fremsendt til rådets medlemmer.

Flere medlemmer stillede, ligesom i temperaturmålingen, spørgsmålstegn ved, om rådet har den korrekte sammensætning. Man anerkendte, at Sikkerhedsstyrelsen har været igennem en større udvikling de senere år, hvor styrelsen har overtaget markedsovervågningsopgaver på flere forskellige områder. El- og gasområdet fylder således relativt mindre i forhold til, da rådet blev nedsat. Sikkerhedsstyrelsen må derfor overveje, hvad man fremadrettet ønsker at bruge rådet til. Medlemmerne fandt det således vigtigt, at rådet har en reel værdi for styrelsen og Erhvervsministeren.

Lone Saaby kunne bekræfte, at udviklingen i de seneste år, hvor flere og flere markedsovervågningsopgaver er blevet flyttet til Sikkerhedsstyrelsen, har ændret behovet for sparring. Samtidig understregede Lone Saaby, at Sikkerhedsstyrelsen i sit daglige virke løbende involverer interessenterne – uanset om en organisation er repræsenteret i rådet eller ej.

Ifølge Kristian Stagis arbejder Sikkerhedsstyrelsen hurtigt og effektivt med sine myndighedsområder, og han erkendte derfor, at det er vanskeligt at bidrage med meningsfuld input på rådsmøderne – især som repræsentant for en uddannelsesorganisation. Flere medlemmer var enige i, at rådet i sin nuværende udformning ikke er velegnet til at sparre med Sikkerhedsstyrelsen i forhold til styrelsens daglige arbejde, og at der således kan være behov for at gentænke rådets rolle.

Det blev aftalt, at Sikkerhedsstyrelsen med udgangspunkt i drøftelserne på dagens møde kommer med et udspil til rådets fremtidige virke.

8. Kommende møder v/Martin Bahr

Som opfølgning på drøftelsen af rådets virke blev behovet for møder i 2019 kort vendt. Der var enighed om at afholde to rådsmøder i det kommende år.
Kristian Stagis fra Danske Erhvervsskoler bød ind på værtskab for det næste møde. Martin Bahr oplyste, at der hurtigst muligt vil blive udsendt forslag til mødedatoer.

9. Eventuelt

Der var ingen bemærkninger til eventuelt.