Rådsmøde 14. marts 2018

Referat fra møde i Rådet for El- og Gasteknisk Sikkerhed den 14. marts 2018 hos Energinet.dk (rundvisning) samt Trinity, Fredericia.

Deltagere

Per Michael Johansen, Per Rømer Kofod, Anne Vibeke Gregersen Elly Kjems Hove, Christian Jarby, Tomas Christensen, Björn Andresen, Niels Jørgen Hansen, Lene Holst Kjærgaard.

Fra Sikkerhedsstyrelsen deltog Claus Hattesen Hangaard, Martin Bahr og Lisbeth Thuesen Laigaard (ref.)

Afbud fra: Annette Becker Berg, Kristian Stagis og Jens-Olav Pedersen.

Mødet blev indledt med en rundvisning hos Energinet.dk, hvor Claus Winther fortalte om Energinets forretning samt driften i kontrolrummet.

1. Velkomst

Formanden, Per Michael Johansen, bød velkommen til mødet, og oplyste, at Sikkerhedsstyrelsens direktør Lone Saaby har meldt afbud til dagens møde, og at Sikkerhedsstyrelsen i stedet er repræsenteret ved vicedirektør Claus Hattesen Hangaard.

Per Michael Johansen oplyste, at Per Jørgensen, der er indstillet af Maskinmestrenes Forening, har valgt at træde ud af rådet. Per Jørgensen har bedt om at få overbagt en hilsen til rådets medlemmer og ansatte i Sikkerhedsstyrelsen, med en tak for et udmærket samarbejde, til gavn for sikkerheden og tilhørende myndighedskontrol og rådgivning.

En afløser for Per Jørgensen vil blive udpeget hurtigst muligt.

2. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde

Dagsorden samt referat fra sidste møde blev godkendt.

3. Status på udflytning af statslige arbejdspladser v/Claus Hattesen Hangaard med bilag

Claus Hattesen Hangaard orienterede om udflytningen af statslige arbejds-pladser, og hvordan dette påvirker Sikkerhedsstyrelsen.

Per Michael Johansen bemærkede, at udflytningen af statslige arbejdspladser også har positiv indvirkning på uddannelsesinstitutionerne, hvor de studerende har lettere ved at finde relevante studiejobs.

Der blev spurgt til indholdet af de opgaver, der overflyttes til Sikkerhedsstyrelsen. Claus Hattesen Hangaard redegjorde for tankerne omkring udflytningen, og orienterede om processen.

Christian Jarby opfordrede Sikkerhedsstyrelsen til at være opmærksomme på ressourcer til regelarbejde i forbindelse med overflytningen af tilsynsopgaver.

Der blev efterspurgt kommunikationsmateriale i forbindelse med Sikkerhedsstyrelsens overtagelse af tilsynsopgaver på nye områder. Claus Hattesen Hangaard oplyste, at Sikkerhedsstyrelsen er opmærksomme på virksomhedernes udfordringer, og at vi bestræber os på at levere én indgang til produktsikkerhed. Dette initiativ skal understøttes via informationskampagner og en ny hjemmeside (SIK.dk).

Der blev spurgt til, om der var mødt faglige argumenter mod at samle tilsynsopgaven hos Sikkerhedsstyrelsen. Hertil svarede Claus Hattesen Hangaard, at der var udtrykt bekymring for adskillelsen af tilsynet med det enkelte produkt, og ansvaret for selve produktanvendelsen på visse områder.

4. Nye muligheder i Installation 4.0 v/Niels Jørgen Hansen med bilag

Niels Jørgen Hansen fra Tekniq præsenterede en rapport om nye teknologier, og hvordan de påvirker installationsbranchen.

Især kompetencedelen hos installatørerne var genstand for drøftelse hos medlemmerne. Der var enighed om, at den fremtidige kunde har langt større indsigt i egne behov, og de løsninger, der findes på markedet. Dette kræver, at installatøren i højere grad får en rolle som sælger og rådgiver. Dette stiller større kompetencekrav til dialogen, hvilket kan være en udfordring for den enkelte håndværker.

Niels Jørgen påpegede, at installationsbranchen fremover skal hente nye kompetenceprofiler ind, fx ingeniører, maskinmestre, it-specialister og sælgere, for at imødekomme fremtidens kunder.

5. Digitaliseringsparathed i uddannelserne v/vice Decan, PhD Jakob Stoustrup, Aalborg Universitet med bilag

Per Michael Johansen bød velkommen til Jakob Stoustrup, og indledte med betragtninger omkring udfordringer i samfundet i forhold til IT-kompetencer, indsamling samt udnyttelse af data.

Jakob Stoustrup orienterede om digitalt understøttet læring, og de værktøjer og metoder, der bliver benyttet på universiteterne.

Der var en generel drøftelse af, hvordan de studerende bevarer de kompetencer og færdigheder, der efterspørges hos virksomheder og myndigheder.

Som et led i en igangværende kulturændring, udfases betydningen af diplomer og eksamensbeviser, til fordel for specifikke og udvalgte kompetencer.

Samtidig vokser nye generationer op, med stadig flere digitale virkemider, hvilket skaber en naturlig efterspørgsel efter digitalisering i uddannelserne.

6. Eventuelt

Per Michael Johansen oplyste, at næste møde afholdes den 19. juni 2018, hvor VELTEK har tilbudt at lægge lokaler til. Det efterfølgende møde afholdes tirsdag, den 6. november 2018. Per Michael Johansen opfordrede til at byde ind med værtsskab samt forslag til emner.

Følgende emner blev foreslået til næste møde:

Christian Jarby efterspurgte bemærkninger/høringssvar til den nye gaslov og generelt om rådet ikke kunne få tilsendt høringsmaterialer på relevante områder.

Elly Kjems Hove forespurgte om mulighederne for digital dokumentation i forbindelse med markedsovervågning. Kan det gøres anderledes?

Per Michael Johansen takkede for et godt møde.