Markedsovervågningsudvalget

Her kan du læse om Markedsovervågningsudvalget.

Markedsovervågning i Danmark

Sikkerhedsstyrelsen og en række andre myndigheder fører tilsyn med, at producenter og leverandører af ikke-organiske produkter overholder de gældende lovkrav. Dette tilsyn kaldes for markedsovervågning. En effektiv markedsovervågning er forudsætningen for, at forbrugere og virksomheder kan have tillid til de varer, der købes og sælges i EU’s indre marked samt at virksomheder oplever lige markedsvilkår.

Udvalget sikrer tværgående koordination

I Danmark er der nedsat et markedsovervågningsudvalg, der skal sikre den tværgående koordination og overordnede strategiske udvikling af en effektiv markedsovervågning i Danmark i relation til både fysiske butikker og e-handel.  

Markedsovervågningsudvalget blev etableret i 2010 som led i den daværende regerings handlingsplan om et mere åbent og sikkert indre marked. Markedsovervågningsudvalget udspringer desuden af EU’s krav til markedsovervågning, som de er fastsat i markedsovervågningsforordningen fra 2008. Forordningen kan findes her (indsæt link til markedsovervågningsforordning).

Sikkerhedsstyrelsen overtog i 2018 formandskabet og sekretariatsbetjeningen af Markedsovervågningsudvalget. Sekretariatet skal understøtte markedsovervågningsudvalgets initiativer og sikre initiativernes forankring i kommissoriet.

Europaparlamentet og Rådet har i 2019 vedtaget en ny markedsovervågningsforordning, som har til hensigt at højne produktsikkerheden og bedre markedsovervågningen på det indre marked for produkter. Den ny markedsovervågningsforordning træder i kraft i 2021.

Udvalgets medlemmer

 • Sikkerhedsstyrelsen (2 medlemmer inklusiv formanden)
 • Erhvervsministeriets departement
 • Erhvervsstyrelsen
 • Social- og Boligstyrelsen
 • Energistyrelsen
 • Færdselsstyrelsen
 • Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
 • Landbrugsstyrelsen
 • Lægemiddelstyrelsen
 • Miljøministeriet
 • Miljøstyrelsen
 • Patent- og Varemærkestyrelsen
 • Sundhedsstyrelsen
 • Søfartsstyrelsen
 • Toldstyrelsen
 • Trafikstyrelsen

Kommissorium

Den overordnede ramme for Markedsovervågningsudvalgets arbejde er fastsat i et kommissorium. 

National markedsovervågnings-strategi

16 styrelser og ministerier står bag en national strategi for markedsovervågningen i Danmark i 2022-2025.

MARKEDSOVERVÅGNINGSSTRATEGI 2022-2025

Markedsovervågnings- programmer

Hvert år udarbejder de markedsovervågende myndigheder i Danmark et markedsovervågningsprogram, hvor man kan læse det forgangne års og det kommende års markedsovervågningsaktiviteter. Programmerne indsendes til EU-Kommissionen.