Krav til sikkerheden for hjemmetrampoliner

Trampoliner til privat brug er legetøj og skal overholde reglerne om legetøjssikkerhed. Der må ikke være nogen uacceptabel fare for sikkerheden, hvis trampolinen bliver brugt, som børn oftest vil anvende den. Se de gældende krav til trampoliner.

Baggrund for standarden

Den seneste europæisk standard for trampoliner til privat brug hedder DS/EN 71-14:2014. Den har fået et tillæg i 2017 og kan findes hos Dansk Standard.

Standarden er offentliggjort i EU-Tidende 13. marts 2015. Dermed er standarden harmoniseret og giver fabrikanten ret til at formode, at hans trampolin overholder de gældende sikkerhedskrav for legetøj, hvis den lever op til kravene i standarden.

Typegodkendelse eller standard

Tidligere har der været krav om, at trampoliner skulle typegodkendes. Nu kan en fabrikant vælge, om han vil følge standarden eller have sit produkt typegodkendt, hvis trampolinen står oven på jorden.

Standarden indeholder en lang række anbefalinger til materialevalg, opbygning af trampolinen og information til brugerne om anvendelsen. Blandt andet skal trampoliner over 150 centimeter i diameter være forsynet med sikkerhedsnet, og åbningen i nettet skal have en vis højde og kunne åbnes indefra.

Standard gælder ikke nedgravede trampoliner

Standarden omfatter kun trampoliner, der står oven på jorden. For nedgravede trampoliner skal der fortsat gives en typegodkendelse. Det forventes, at standarden vil blive revideret, så den også dækker nedgravede trampoliner.

En række forhold vil være anderledes for nedgravede end for fritstående trampoliner.

Ved sikkerhedsvurderingen bør fabrikanten derfor som minimum overveje:

  • Er der behov for sikkerhedsnet?
  • Er der risiko for at falde ned mellem trampolin og udgravningens kant?
  • Er der risiko for, at dugen under brug vil ramme bunden af udgravningen?
  • Er der risiko for at overse et barn eller et dyr, som gemmer sig under dugen?
  • Er der risiko for øget korrosion af stellet?

Hovedindholdet i standarden

Standarden definerer tre typer trampoliner til forskellige målgrupper, hvor vilkårene omkring trampolinens udformning og udstyr varierer lidt.

  • En minitrampolin har en ramme på under 150 cm i diameter og er mindre end 35 centimeter høj. Minitrampolinen er beregnet til brugere, som højst vejer 25 kg. Minitrampolinen kan være forsynet med rækværk til støtte for brugeren eller have sikkerhedsnet.
  • En mellemstørrelse trampolin måler mellem 150 og 250 centimeter, er mindst 35 centimeter høj og er beregnet til brugere på højst 50 kg. Den skal udstyres med sikkerhedsnet.
  • En stor trampolin måler over 250 centimeter og har en ramme på mindst 35 centimeters højde. Brugerens maksimumvægt på en stor trampolin fastlægges af fabrikanten. Trampolinen skal have sikkerhedsnet.

Standardens krav

Hvis fabrikanten vælger at følge standarden, skal han sælge sikkerhedsnettet sammen med trampolinen. Når man køber et separat sikkerhedsnet, skal der være klar information om, hvilke trampoliner nettet passer til.

Fabrikanten skal sikre, at trampolinen er tydeligt mærket med, at den kun må bruges af én person ad gangen. Kravene om sikkerhedsnet og om kun at hoppe en ad gangen skal imødegå de to største risici for ulykker - fald fra trampolinen og sammenstød.

Den frivillige standard definerer ikke, hvilke materialer en trampolin skal opbygges af, men der vil være krav til brudstyrke for trampolindug og kantpuder og til metaldelene på trampolinen.

En dreng der hopper på trampolin

Ved konstruktionen skal det sikres, at det ikke er muligt at få hoved, fingre eller fødder i klemme i eller mellem de dele, der indgår i trampolinen. Det er fastlagt, hvor store åbninger der for eksempel må være i en trampolindug eller mellem fjedre.

Der er ligeledes anvisninger på, hvordan kantpuder skal udformes og hvordan stænger skal beskyttes.

Derudover indgår det i den frivillige standard, hvordan advarselsmærkningen på trampolinen skal udformes. Det understreges blandt andet, at der skal være en synlig markering på trampolinen af maksimumvægten for brugerne og af, at det er vigtigt at lukke sikkerhedsnettet før brugen.

Standarden giver desuden en oversigt over, hvad der skal indgå i vejledningen til forbrugerne, for eksempel at trampolinen bør placeres på et jævnt underlag og med mindst to meters afstand fra hegn, bygninger, tørresnore og elledninger.

Når du fremstiller trampoliner

Det er fabrikantens ansvar, at en trampolin overholder sikkerhedskravene i legetøjsbekendtgørelsen. Dertil kommer mere konkrete krav i enten standarden eller typegodkendelsen, hvor der blandt andet vil være specificeret en række krav om information til dem, der køber produktet.

Da mange i Danmark har brugt overjordiske trampoliner til nedgravning i private haver, bør denne særlige anvendelse betragtes som forudsigelig brug, og fabrikantens information skal tage højde for det.

Når du sælger trampoliner

Distributøren skal sikre sig, at lovpligtig mærkning og de krævede oplysninger i salgssituationen er til stede. Informationen skal være på dansk.

Distributøren har et medansvar for, at der kun sælges sikre trampoliner. Hvis han har kendskab til, at der kan være et sikkerhedsproblem ved legetøjet, skal han handle ud fra sin viden.

Distributøren skal sikre sig, at forbrugerne får den nødvendige sikkerhedsinformation på dansk om opsætning, brug og vedligeholdelse af trampolinen, herunder information om, hvorvidt trampolinen er egnet til nedgravning.

Flere typer trampoliner

Trampoliner til privat brug er legetøj og skal opfylde kravene til legetøjssikkerhed. Det betyder, at der ikke må være en uacceptabel sikkerhedsrisiko, når trampolinen anvendes, som den er konstrueret til, eller som man må forvente, at børn vil gøre.

Gymnastiktrampoliner og trampoliner på legepladser og i boligforeninger er ikke omfattet af legetøjsreglerne.

Af hensyn til sikkerheden er det altid vigtigt at følge fabrikantens anvisninger omkring anvendelse og vedligeholdelse.

Risiko for ulykker

Størstedelen af ulykkerne på private trampoliner er faldulykker, viser ulykkesstatistik fra Odense Universitetshospital. Der sker flest ulykker ved fald i vandret niveau, men der er også mange fald fra højden. Desuden sker der et stort antal forvridninger, og der sker sammenstød mellem flere personer. I statistikken registreres der kun få ulykker som følge af vindforhold, materialefejl eller fordi trampolinen ikke fungerer korrekt.