Regler og krav til distributører af legetøj

Du er distributør, når du sælger legetøj, som du har købt af en fabrikant eller importør inden for EU, uanset om du sælger til forhandlere eller direkte til forbrugere.

Dine pligter som distributør af legetøj

Som distributør - det vil sige forhandler - af legetøj, som du har købt af en fabrikant eller importør inden for EU, skal du leve op til en række krav.

Hvis du vælger at modificere legetøjet, eller at sætte dit navn eller varemærke på det, så skifter du status til fabrikant. I så fald gælder andre regler end dem nedenfor.

Tjek CE-mærkning

Du skal sikre dig, at fabrikanten har forsynet legetøjet med CE-mærke. Mærket skal være mindst 5 mm højt, synligt og letlæseligt.

Tjek fabrikanten eller importørens adresse

Du skal sikre dig, at fabrikanten og en eventuel importør til EU har forsynet legetøjet med deres navn og postadresser. Internetadressen er ikke tilstrækkelig.

Tjek advarselsmærkningen

Du skal sikre dig, at fabrikanten har forsynet legetøjet med de relevante advarselsmærkninger, brugsvejledninger og sikkerhedsinformationer. Alle tekster skal være på dansk.

Advarsler skal være klart synlige, let læselige, let forståelige og præcise. De skal altid indledes med ordet ”Advarsel!” og anbringes på legetøjet, på en påhæftet mærkat eller på emballagen.

Advarsler, der er afgørende for beslutningen om at købe legetøjet, skal være anbragt klart synlige for forbrugeren inden købet. Dette gælder også ved e-handel.

Tjek at legetøjet kan identificeres

Du skal sikre dig, at fabrikanten har forsynet legetøjet med en entydig identifikation. For eksempel i form af et parti-, serie- eller modelnummer.

Hvis legetøjet ikke er stort nok til, at nummeret kan påføres, kan det i stedet fremgå af emballagen eller et dokument, som ledsager legetøjet.

Hav styr på den tekniske dokumentation

Du skal sikre dig, at du kan forsyne myndighederne med teknisk dokumentation for legetøjets sikkerhed, hvis du skulle få en begrundet anmodning om det.

Det kan ske ved, at du anmoder fabrikanten eller et andet højere led i forsyningskæden om at sende dokumentationen direkte til myndigheden.

Sørg for sporbarhed

Du skal opbevare oplysninger om, hvilke erhvervsdrivende du henholdsvis køber legetøj af og sælger til. Formålet er at sikre sporbarheden af hver type markedsført legetøj.

Oplysningerne kan opbevares i dit regnskabssystem eller i forbindelse med andre registreringer, du alligevel laver. Det er væsentligt, at identiteten af de erhvervsdrivende fremgår entydigt. CVR-nummer må gerne anvendes.

Du skal opbevare oplysningerne i 10 år, efter at du har fået leveret legetøjet.

Sikkerhedskrav ved transport og oplagring

Du skal sikre, at legetøj efter transport og oplagring fortsat kan formodes at overholde de væsentlige sikkerhedskrav. Det samme krav påhviler importøren.

Du skal træffe foranstaltninger mod for eksempel lemfældig håndtering og utilstrækkelige opbevaringsforhold. For trælegetøj og tøjdyr kunne opbevaring under fugtige forhold for eksempel være problematisk.

Reagér, hvis du har solgt farlige produkter

Hvis du ved eller burde vide, at et legetøj, som du har solgt, ikke er i overensstemmelse med de væsentlige sikkerhedskrav for legetøj, skal du straks sikre dig, at der træffes de nødvendige foranstaltninger for, at legetøjet bliver sikkert.

Du bør sætte dig i forbindelse med fabrikanten eller importøren med henblik på at gøre legetøjet lovligt.

Det er primært fabrikantens forpligtelse, men også et krav til dig som en af de øvrige erhvervsdrivende i forsyningskæden. Vi anbefaler et samarbejde.
Hvis legetøjet udgør en risiko, skal myndighederne i de medlemslande, hvor legetøjet er solgt til forbrugere, straks have besked. Er legetøjet solgt i Danmark, skal du kontakte Sikkerhedsstyrelsen.

Sikkerhedsstyrelsen vil typisk kontakte det øverste led i forsyningskæden i Danmark, hvis der er brug for flere oplysninger om eller skal træffes afgørelse i en sag om farligt legetøj.

Anmeld det farlige produkt via Business Gateway

Du eller en anden af de erhvervsdrivende, der har bidraget til, at legetøjet er kommet på markedet, kan vælge at udfylde en samlet anmeldelse til alle EU-lande.

Det gør du hurtigst og bedst ved at bruge Business Gateway.

Forhold dig til klager fra kunderne

Hvis du modtager en klage fra en forbruger, skal du forholde dig til, om det pågældende legetøj overholder de generelle sikkerhedsbestemmelser, så det fortsat lovligt kan sælges. Hvis ikke, så se fremgangsmåden ovenfor.

Når det er sikkerhedsmæssigt relevant, har fabrikanten pligt til at undersøge og føre register over klager og handlinger ved overvågning af legetøjs sikkerhed.

Fabrikanten skal holde distributører orienterede, hvis han udfører en sådan overvågning.

En case - specielt for balloner

Et eksempel

  • Du køber et parti balloner af en dansk importør. Ballonerne importeres til EU efter den 20. juli 2011. Du sælger ballonerne i din butik og i din webshop.

Hvilke pligter har du?

Ud over de generelle forpligtelser fremgår det af legetøjsstandarden EN 71-1, at visse balloner skal bære en særlig advarselsmærkning.

Hvis ballonerne er lavet af latex, skal deres emballage være forsynet med denne advarsel:

”Advarsel! Børn under otte år kan blive kvalt i balloner, der ikke er pustet op eller er itu. En voksen skal holde opsyn med barnet. Hold balloner, der ikke er pustet op, væk fra børn. Balloner, der er gået i stykker, skal straks smides væk.”
 
Følgende skal være anført på gummilatex-balloners emballage:

”Fremstillet af naturligt gummilatex”.

Generelt

Ifølge kommissionens vejledning er det ikke nødvendigt, at du tjekker mærkningen af alt legetøj, hvis du har sikret dig, at den pågældende fabrikant har indført procedurer, som sikrer

  • at der sker korrekt påsætning af CE-mærket
  • at der sker korrekt angivelse af fabrikantens navn og adresse
  • at der sker korrekt mærkning med advarsler, brugsanvisninger og sikkerhedsinformationer
  • at der sker korrekt angivelse af et entydigt identifikationsnummer.

Lovgivning

Af bekendtgørelse om sikkerhedskrav til legetøjsprodukter, nr 309 af 3. april 2017, § 2, del 6 fremgår det, at en distributør er ethvert led i handelskæden, som ikke er fabrikant eller er importør af legetøjet fra et tredjeland til EU.

Distributørens forpligtelser er samlet i bekendtgørelsens §§ 20-24. Distributøren skal også opfylde andre krav, først og fremmest §§ 26, 59, 62, 63 og 64. Disse fremgår af bekendtgørelsen om sikkerhedskrav til legetøjsprodukter.

Du kan også slå op bagest i Kommissionens vejledning til Legetøjsdirektivet (nedenfor). Her finder du fra side 135 en oversigt over distributørens forpligtelser. Læg især mærke til side 146 og 147. 

Den danske oversættelse er sidst revideret den 13. december 2013.