Sikkerhedsstyrelsens indgreb over for farlige produkter

Hvis vi vurderer, at et produkt udgør en risiko for forbrugerne, kan Sikkerhedsstyrelsen gribe ind over for salget. Vi kan lave indgrebet over for alle led i distributionskæden, uanset om du er fabrikant, importør eller distributør. Her får du indblik i nogle af de indgreb, vi kan påbyde.

Sikkerhedsstyrelsens muligheder for indgreb afhænger af, hvilken lovgivning produktet hører under.

Her kan du se, hvilke indgrebsmuligheder vi typisk bruger: 

Afhjælpning

Ved afhjælpning forstås,  at virksomheden skal give forbrugeren de redskaber, der skal til for at kunne foretage ændringer, der kan afhjælpe fejlen, eller at virksomheden selv foretager ændringen. 

Salgsforbud for produktet

Ved et salgsforbud må produktet ikke sælges af virksomheder. Salgsforbuddet gælder alle produkter af den pågældende type. Produktet må heller ikke foræres væk.

Midlertidigt salgsforbud for produktet

Ved et midlertidigt salgsforbud må produktet midlertidigt ikke sælges af virksomheder. Det har samme virkning som et salgsforbud. Et midlertidigt salgsforbud vil altid blive fulgt op af en endelig afgørelse.

Tilbagetrækning af produktet fra markedet

Ved en tilbagetrækning fra markedet må et produkt ikke kunne købes af forbrugere noget sted på markedet. Det omfatter derfor produkter, som endnu ikke er købt af en forbruger. Den ansvarlige producent skal sikre sig, at alle distributører stopper med at sælge produktet. Dette kan eksempelvis gøres ved at tage varen retur og refundere udgifterne.

Tilbagekaldelse af produktet fra forbrugeren

Ved en tilbagekaldelse fra forbrugeren skal produktet så vidt muligt fjernes fra forbrugerne. Den ansvarlige skal sikre sig, at alle brugere af produktet bliver informeret om risikoen, og han skal opfordre dem til at levere produktet retur til sælger.
 

Informér eksempelvis med: 

  • E-mail
  • Opslag i butikker (se skabelon nedenfor)
  • Annoncering
  • Pressemeddelelse

Indhold i opslag om farligt produkt

Størrelse
Mindst en A4-side.

Overskrift
Overskriften bør indeholde ordet ”advarsel” eller ”xx producent advarer”. Den må gerne fortælle, hvilket produkt det drejer sig om, og hvad problemet er.

Foto
Fotoet bør som minimum fylde en halv A4-side. Det skal gengive produktet på den bedst genkendelige måde for forbrugeren.

Brødtekst
Brødteksten bør som udgangspunkt være kort, informativ og præcis.
Teksten bør svare på følgende spørgsmål:
Hvilke produkter er omfattet?
Hvad er problemet/faren?
Hvordan skal forbrugeren forholde sig?
Hvor kan forbrugeren henvende sig for mere information?
Dato for opslaget

Destruktion af produktet

Ved en destruktion bliver produktet ødelagt, så det ikke længere kan bruges. Destruktionen gælder alle produkter, der er omfattet af afgørelsen. Omkostningerne til destruktion skal typisk dækkes af den, afgørelsen retter sig imod.

RAPEX-risikovurdering og risikohåndtering

For at kunne lave det rette indgreb, gennemfører vi både en RAPEX-risikovurdering af produktet og en risikohåndtering.
En RAPEX-risikovurdering skal vise, hvor alvorlig faren ved et produkt er, og om produktet eventuelt skal indberettes til EU-Kommissionens Rapid Alert System (RAPEX).
Få en nærmere intro til RAPEX-risikovurdering:

Risikohåndtering

Ved en risikohåndtering kæder vi produktets fare sammen med de oplysninger, der er givet om eksempelvis omfanget af markedsføringen af produktet.

Hvis et produkt vurderes at udgøre en alvorlig risiko, vil indgrebet være mere indgribende (for eksempel destruktion) end for et produkt, som udgør en mindre risiko, hvor det kan være tilstrækkeligt med et salgsstop.

Hvis vi konstaterer, at en afgørelse ikke efterleves, kan vi melde sagen til politiet.