Sanktioner ved salg af farlige eller mangelfulde produkter

Sælger du produkter, der ikke overholder lovene og reglerne for produktet, kan Sikkerhedsstyrelsen sanktionere dig og din virksomhed. Sammen med politiet og retssystemet kan Sikkerhedsstyrelsen tage hårde sanktioner brug – især hvis der er tale om gentagne overtrædelser.

Her kan du læse om de sanktioner, Sikkerhedsstyrelsen kan bruge i et sagsforløb.

Her gælder lov om produkter og markedsovervågning (produktloven)

Lov om produkter og markedsovervågning gælder for disse produkter.

 • Generelle forbrugerprodukter, der ikke er omfattet af andre regler
 • Aerosoler
 • Elektrisk materiel
 • Elektrisk materiel, som omfattes af lovforslagets § 2, stk. 2, nr. 1.
 • Elevatorer
 • Fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler
 • Gasapparater
 • Gasmateriel, som omfattes af lovforslagets § 2, stk. 2, nr. 2.
 • Lattergas
 • Legetøj
 • Maskiner
 • Materiel og sikringssystemer til anvendelse i en potentielt eksplosiv atmosfære
 • Personlige værnemidler
 • Produkter, der på grund af deres ydre fremtræden kan forveksles med andre produkter
 • Simple trykbeholdere
 • Tovbaneanlæg
 • Transportabelt trykbærende udstyr
 • Trykbærende udstyr

Påbud

Lovovertrædelser vil ofte blive sanktioneret med et påbud.  Det kan være et påbud om, at

 • bringe produktet i orden
 • stoppe salget fra virksomheden
 • tilbagetrække fra distributører (frivilligt eller pålagt)
 • tilbagekaldelse fra handlen og kunder, der har købt et produktet

Du vil få en tidsfrist til at følge påbuddet. Det er typisk 14 dage. Det kan dog være mindre, hvis der er høj risiko for fare ved produktet. Du vil blive orienteret om problemet og have mulighed for at svare på vores henvendelse i en såkaldt partshøring. Du skal have rettet op på problemerne inden tidsfristen udløber.

I fysiske butikker kan varerne blive fjernet med det samme.

Både i fysiske butikker og online vil Sikkerhedsstyrelsen lave kontroltilsyn, hvor styrelsen vil tjekke om butikken har fulgt påbuddet.

Hvis påbuddet ikke er fulgt, kan der blive sanktioneret yderligere.

Fjerne indhold om ulovlige produkter

Sikkerhedsstyrelsen kan bede om at få fjernet indhold om ulovlige produkter. Det kan virke vildledende for forbrugerne. Indholdet kan vises hos virksomheden selv, men også via influencers, på blogs med mere.

Politianmeldelse med risiko for bøde eller fængselsstraf

Hvis du har overtrådt reglerne kan du blive meldt til politiet for lovovertrædelsen. Det kan resultere i en bødestraf og i meget grove tilfælde en fængselsstraf.

En bøde starter som udgangspunkt på 50.000 kroner, men størrelsen vil afhænge af domstolenes konkrete vurdering. Bøden kan for eksempel blive fastsat i forhold til forventet fortjeneste ved at sælge et farligt produkt.

Under skærpende omstændigheder vil det være muligt at idømme fængselsstraf i op til to år. Det kan for eksempel være, når produktet har medført alvorlig personskade, når der er tale om gentagelsestilfælde eller når der er tale om systematisk overtrædelse af reglerne.

Blokering af hjemmeside eller platform

Hvis en virksomhed ikke følger Sikkerhedsstyrelsens påbud om at fjerne et farligt produkt kan Sikkerhedsstyrelsen anmode domstolene om, at adgangen til en hjemmeside eller en platform blokeres. Blokeringen sker med bistand fra internetudbydere.

Blokering kan også ske, uden at Sikkerhedsstyrelsen har givet et påbud først. Dette gælder hvor virksomhed på en hjemmeside eller platform gentagne gange har solgt farlige produkter. Her vil Sikkerhedsstyrelsen også kunne anmode domstolene om, at adgangen blokeres.