Produktloven: Samme krav til produktet – nye muligheder for kontrol og sanktioner

Lov om produkter og markedsovervågning gælder for mange af de produkter, som Sikkerhedsstyrelsen kontrollerer. Loven giver styrelsen nye muligheder for at kontrollere produkter. Loven gør det også muligt at sanktionere hårdere, når kravene til produkterne og de erhvervsdrivende ikke bliver fulgt. Loven ændrer dog ikke på de krav, der er til produktet.

For at styrke beskyttelsen af forbrugerne og øge produktsikkerheden har Folketinget vedtaget Lov om produkter og markedsovervågning. Loven giver Sikkerhedsstyrelsen flere muligheder for kontrol og sanktioner, når styrelsen finder ulovlige produkter.

Loven stiller ikke yderligere krav til produkterne. Kravene til produkter finder du i bekendtgørelser og standarder, der knytter sig til produktet.

Hvis du fabrikerer eller sælger et produkt, skal du altså både følge regelsættet for produkt-typen og Lov om produkter og markedsovervågning.

Lov om produkter og markedsovervågning gælder for disse produkter

 • Advarselsanordninger på færdselsområdet
 • Aerosoler
 • Cykler
 • Elektrisk materiel
 • Elektrisk materiel, som omfattes af lovforslagets § 2, stk. 2, nr. 1.
 • Elevatorer
 • Emballering af visse varer efter vægt eller volumen i færdigpakninger
 • Emissioner fra luftkonditioneringsanlæg i motorkøretøjer
 • Flasker som målebeholdere
 • Fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler
 • Færdselsrelaterede produkter
 • Gasapparater
 • Gasmateriel, som omfattes af lovforslagets § 2, stk. 2, nr. 2.
 • Generelle forbrugerprodukter, der ikke er omfattet af andre regler
 • Landbrugs- og skovbrugstraktorer
 • Motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer
 • To- og trehjulede køretøjer samt quadricykler
 • Ikke-automatiske vægte
 • Krystalglasvarer
 • Lattergas
 • Legetøj
 • Maskiner
 • Materiel og sikringssystemer til anvendelse i en potentielt eksplosiv atmosfære
 • Motorkøretøjers og udskiftningslyddæmpningssystemers støjniveau
 • Mærkning af dæk for så vidt angår brændstofeffektivitet m.v.
 • Mærkning af fodtøj
 • Mærkning af tekstilprodukters fibersammensætning
 • Måleinstrumenter, som er omfattet af EU-regulering og nationale regler
 • Nominelle mængder for færdigpakkede produkter
 • Personlige værnemidler
 • Produkter, der på grund af deres ydre fremtræden kan forveksles med andre produkter
 • SI- og andre måleenheder
 • Sikkerhedsudstyr til børn i biler m.v.
 • Simple trykbeholdere
 • Små motoriserede køretøjer
 • Styrthjelme
 • Tilladt støjniveau og udstødningssystemer for motordrevne køretøjer
 • Tovbaneanlæg
 • Transportabelt trykbærende udstyr
 • Trykbærende udstyr
 • Typegodkendelse af brintdrevne motorkøretøjer
 • Typegodkendelse af motorkøretøjer med henblik på beskyttelse af fodgængere og andre bløde trafikanter
 • Typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer m.v.
 • Typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til genbrugelighed m.v.
 • Typegodkendelse af motorkøretøjer og motorer med hensyn til emissioner fra tunge erhvervskøretøjer m.v.
 • Typegodkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer for så vidt angår deres generelle sikkerhed og beskyttelsen af køretøjspassagerer og bløde trafikanter
 • Typegodkendelse for den generelle sikkerhed af motorkøretøjer, påhængskøretøjer dertil samt systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer