Overensstemmelseserklæring

En overensstemmelseserklæring er fabrikantens eller importørens erklæring om, at et produkt lovligt kan markedsføres i Europa. CE-mærket må først anbringes på produktet, når det er dokumenteret, at sikkerheden er i orden.

CE-mærke

Visse typer af produkter skal CE-mærkes for, at de er lovlige at sælge i EU.

Overensstemmelseserklæringen er sidste skridt på vejen mod CE-mærket. Som fabrikant har du selv ansvaret for at foretage en risikovurdering, sammensætte den tekniske dokumentation samt udfylde og underskrive overensstemmelseserklæringen. Herefter kan du sætte CE-mærket på dit produkt.

Overensstemmelseserklæringen indeholder blandt andet:

  • Fabrikantens navn og adresse
  • Entydig reference til produktet
  • Angivelse af det direktiv, erklæringen relaterer til
  • Dato og underskrift

Overensstemmelseserklæring

Overensstemmelseserklæringen kan variere lidt fra lovområde til lovområde. Det står i direktivet eller bekendtgørelsen, som dækker produktet, hvilke andre oplysninger der skal indgå i overensstemmelseserklæringen.

Når der er lavet en EU-overensstemmelseserklæring for et produkt, må fabrikanten eller importøren CE-mærke produktet.

Sikkerhedsstyrelsen anbefaler, at den danske importør opbevarer en kopi af overensstemmelseserklæringen, men det er ikke et krav.

Kravet er, at erklæringen opbevares inden for EU. Den skal opbevares i mindst ti år, efter at produktion og salg er ophørt. Men selvom distributører, herunder forhandlere, ikke er forpligtet til at opbevare overensstemmelseserklæringen, så skal den kunne fremskaffes, hvis Sikkerhedsstyrelsen anmoder om det.