Overensstemmelseserklæring

En overensstemmelseserklæring er fabrikantens erklæring om, at et produkt lovligt kan markedsføres i Europa. CE-mærket må først anbringes på produktet, når det er dokumenteret, at sikkerheden er i orden.

CE-mærke

Visse typer af produkter skal CE-mærkes for, at de er lovlige at sælge i EU.

Overensstemmelseserklæringen er sidste skridt på vejen mod CE-mærket. Som fabrikant har du selv ansvaret for at foretage en risikovurdering, sammensætte den tekniske dokumentation samt udfylde og underskrive overensstemmelseserklæringen. Herefter kan du sætte CE-mærket på dit produkt.

Overensstemmelseserklæringen indeholder blandt andet:

  • Fabrikantens navn og adresse
  • Entydig reference til produktet
  • Angivelse af det direktiv, erklæringen relaterer til
  • Dato og underskrift

Overensstemmelseserklæring

Overensstemmelseserklæringen kan variere lidt fra lovområde til lovområde. Det står i direktivet eller bekendtgørelsen, som dækker produktet, hvilke andre oplysninger der skal indgå i overensstemmelseserklæringen.

Når der er lavet en EU-overensstemmelseserklæring for et produkt, må fabrikanten CE-mærke produktet.

Sikkerhedsstyrelsen anbefaler, at den danske importør opbevarer en kopi af overensstemmelseserklæringen, men det er ikke et krav.

Overensstemmelseserklæringen skal kunne fremskaffes, hvis Sikkerhedsstyrelsen anmoder om det.

Det er alene fabrikanten, der kan udarbejde og underskrive en overensstemmelseserklæring. En importør må ikke udarbejde eller underskrive en overensstemmelseserklæring på fabrikantens vegne, og der kan efter reglerne heller ikke udarbejdes en "importørerklæring". 

Importøren skal sikre sig, at fabrikanten har opfyldt sine pligter, herunder at han har udarbejdet en overensstemmelseserklæring. Importørens pligter fremgår af de konkrete lovområder.

Hvis en erhvervsdrivende markedsfører et produkt i sit eget navn, anses han efter reglerne som fabrikant, og importøren påtager sig dermed det fulde fabrikantansvar. Dermed skal han bl.a. udarbejde en overensstemmelseserklæring som fabrikant af produktet.

Oplysning om EU-kontaktperson

Efter markedsovervågningsforordningens artikel 4 skal der findes en erhvervsdrivende inden for EU, som markedsovervågningsmyndighederne kan samarbejde med. Ofte vil der være tale om en fabrikant eller importør, men i mangel heraf vil det være et krav, at fabrikanten udpeger en bemyndiget repræsentant eller i sidste ende, at en udbyder af en distributionstjeneste påtager sig opgaven.

Den erhvervsdrivendes navn, registrerede firmanavn eller registrerede varemærke og kontaktoplysninger, herunder postadresse, skal være angivet på produktet eller på dets emballage, pakken eller et ledsagedokument.

Artikel 4 i markedsovervågningsforordningen gælder ikke for alle produktområder. Produktområderne er oplistet i artikel 4, stk. 5.

Information om markedsovervågningsforordningen og vejledning til artikel 4 kan findes her: https://www.sik.dk/erhverv/produkter/generel-produktsikkerhed/love-og-regler/markedsovervaagningsforordningen