Gør virksomheden klar til Brexit

Den 24. december 2020 blev der indgået en frihandelsaftale mellem EU og Storbritannien, som blev forhåndsgodkendt den 28. december af EU medlemslandene og af Storbritannien den 30. december 2020.

Ny aftale

Den 24. december 2020 blev der indgået en frihandelsaftale mellem EU og Storbritannien, som blev forhåndsgodkendt den 28. december 2020 af EU medlemslandene og af Storbritannien den 30. december 2020.
 

Helt overordnet er Storbritannien et tredjeland, når det forlader EU 1. januar 2021. Det betyder som udgangspunkt, at alle regler, der i dag gælder for tredjelande, også vil gælde for Storbritannien. Herunder kan du se, hvordan vilkårene i aftalen påvirker de forskellige områder på Sikkerhedsstyrelsens myndighedsområde

Handel med Storbritannien

Erhvervsstyrelsen har en lang række af artikler og informationer om Brexit.

Produktsikkerhed

Alle produkter, der markedsføres i EU, skal leve op til de fælles produktsikkerhedsregler. Disse regler gælder uanset, om produktet kommer fra et EU-land eller importeres fra et tredjeland såsom Storbritannien, Kina eller USA.

Britiske virksomheder skal derfor fortsat overholde EU’s produktkrav, når de eksempelvis retter deres markedsføring mod EU’s indre marked og dermed mod danske forbrugere.

Vareimport

Hvis en dansk virksomhed køber varer i Storbritannien fra 1. januar 2021, skal virksomheden registreres som importør og vil være ansvarlig for, at de importerede varer lever op til danske og europæiske regler blandt andet inden for produktsikkerhed. Det er derfor vigtigt for virksomheder at være opmærksomme på, at de overgår fra at være distributør til at blive importør og dermed vil være underlagt supplerende forpligtelser.

Samtidig skal virksomheder i Storbritannien (herunder danske datterselskaber) etablere en bemyndiget repræsentant i EU, jf. den nye markedsovervågningsforordning (gælder fra juli 2021).

Generelt om Brexit

Hos Udenrigsministeriet kan du finde generel information om Brexit og om konsekvenserne for danskere og danske virksomheder.

Anvendelse af standarder til regelefterlevelse

Hvis en virksomhed importerer et produkt fra Storbritannien, der er underlagt fælles EU-regler, vil det fra den 1. januar 2021 fortsat være producentens ansvar at sikre, at produktet lever op til de relevante standarder, samt at eventuel brug af standarder er angivet i overensstemmelseserklæringen. I visse tilfælde er det muligt, at importøren kan varetage denne opgave, men i så fald bliver virksomheden betragtet som producent og påtager sig dermed det fulde ansvar for efterlevelsen af standarden.

 

Hvis en virksomhed importerer produkter fra Storbritannien, der ikke er underlagt harmoniserede europæiske standarder, kan der opstå en situation, hvor varer fremstillet i Storbritannien kan følge nationale britiske standarder, der afviger fra de fælles europæiske standarder. Virksomheden skal derfor være opmærksom på, at den fortsat har ansvaret for at efterleve de danske regler, hvis den markedsfører produktet til det danske marked.

 

I aftalen har EU og Storbritannien forpligtet hinanden på, at man i udarbejdelsen af standarder vil bestræbe sig på at lægge sig op af relevante internationale standarder. Det betyder i praksis, at nationale britiske standarder vil leve op til samme krav som EU-standarder. Det er dog fortsat op til den enkelte virksomhed at sikre sig, at det gør sig gældende for de produkter, den markedsfører i EU.

CE-mærkning

Produkter, der markedsføres i EU, skal fortsat udstyres med et gyldigt CE-mærke. I Storbritannien indføres der en ny britisk pendant til CE-mærket, det såkaldte UKCA-mærke. Det nye UKCA-mærke kan ikke anvendes på det indre marked som erstatning for CE-mærket. Et UKCA-mærket produkt, som importeres til EU, skal udstyres med et CE-mærke, før det kan markedsføres i EU.

Certifikater

Certifikater, markedsføringstilladelser, licenser og autorisationer, der er udstedt af britiske myndigheder og organer, herunder bemyndigede organer eller akkrediterede certificeringsorganer, vil ikke længere være gældende ved salg af varer i EU. Virksomhederne skal derfor enten få overført eller genudstedt disse certifikater af tilsvarende organer i EU, så varen fortsat kan sælges i EU. Certifikater, der ikke er overført inden den 1. januar 2021 er ugyldige, og virksomheden skal derfor påbegynde certificeringsprocessen på ny.

På enkelte områder, blandt andet motorkøretøjer, indføres der særlige regler, som indebærer gensidig anerkendelse af certificering. Her lægges der op til, at myndighederne accepterer FN typegodkendelsescertifikater.

Efter overførsel af et certifikat skal både EU-overensstemmelseserklæringen (udarbejdet af fabrikanten) og certifikatet fra et bemyndiget organ opdateres tilsvarende: Det skal anføres i disse dokumenter, at et bemyndiget organ i EU har overtaget ansvaret for certifikatet, og dokumenterne skal angive oplysninger/identifikationsnumre for både det tidligere bemyndigede organ i Det Forenede Kongerige og for det nye bemyndigede organ i EU.

Hvis ovennævnte produktdokumentation er i orden, er det ikke nødvendigt at ændre nummeret på det bemyndigede organ for produkter, der allerede er bragt i omsætning på EU's eller UK’s marked eller fremstillet, inden overførslen af certifikatet fandt sted, og som endnu ikke er bragt i omsætning på EU's eller UKs marked. Produkter, der er fremstillet, efter at overførslen af certifikatet fandt sted, bør dog påføres nummeret på det nye bemyndigede organ i EU, og det vil ikke være muligt fortsat at bruge nummeret på det bemyndigede organ i Det Forenede Kongerige.

Autorisation

Virksomheder skal være opmærksomme på, at det kan blive vanskeligt for britiske ansatte og selvstændige at udføre et af de lovregulerede erhverv i Danmark. Sikkerhedsstyrelsen vil sammen med andre danske myndigheder ikke længere være forpligtet til automatisk at anerkende erhvervsmæssige kvalifikationer opnået i Storbritannien.

Arbejdstagere og selvstændige, der har erhvervsmæssige kvalifikationer fra Storbritannien og ønsker at udøve et af de lovregulerede erhverv i Danmark efter 31. december 2020, anbefales derfor at ansøge om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer med henblik på fortsat at kunne udøve sit erhverv i Danmark. Ansøgningen skal sendes til den ansvarlige myndighed.

For de personer, der allerede er godkendt til at udføre et lovreguleret erhverv i Danmark, har Udlændige- og Integrationsministeriet udarbejdet en lov for, hvad der sker, når Storbritannien forlader EU. Disse personers situation afhænger af, om de er godkendt som etablerede i Danmark, eller om de udøver deres tjenesteydelse midlertidigt.

Er der tale om etablering, vil man som ansøger have ret til at få behandlet sin ansøgning om adgang til varigt at udøve et lovreguleret erhverv i Danmark, hvis de erhvervsmæssige kvalifikationer fra Storbritannien er opnået før eller senest på udtrædelsestidspunktet. Personer med erhvervsmæssige kvalifikationer fra Storbritannien, der først er opnået efter udtrædelsestidspunktet vil blive vurderet som kvalifikationer opnået i et land uden for EU/EØS og Schweiz. Personer som senest på udtrædelsestidspunktet har adgang til at udøve et lovreguleret erhverv i Danmark, på baggrund af kvalifikationer fra Storbritannien, vil efter udtrædelsestidspunktet bevare retten til varigt at udøve det lovregulerede erhverv i Danmark.

Er der tale om midlertidig levering af tjenesteydelse, gælder det, at hvis personer med erhvervsmæssige kvalifikationer fra Storbritannien, som senest på udtrædelsestidspunktet har påbegyndt levering af midlertidige tjenesteydelser i Danmark, kan afslutte leveringen af tjenesteydelserne. Derefter bortfalder adgangen til midlertidigt at levere tjenesteydelser i Danmark på baggrund af erhvervsmæssige kvalifikationer opnået i Storbritannien. Hvis den påbegyndte tjenesteydelse har en varighed på mere end 1 år, kan vedkommende fortsat udøve den samme midlertidige tjenesteydelse, hvis vedkommende sender en ny anmeldelse til Sikkerhedsstyrelsen.

Man vil også kunne levere midlertidig tjenesteydelse i det tilfælde, hvor der er indgået en kontrakt om levering af midlertidig tjenesteydelse senest på udtrædelsestidspunktet, men den faktiske levering af tjenesteydelsen finder sted efter udtrædelsestidspunktet. Dog skal der ske anmeldelse til Sikkerhedsstyrelsen senest på udtrædelsestidspunktet.

De lovregulerede erhverv under Sikkerhedsstyrelsen er:

  • Beskikket bygningssagkyndig
  • Driftsansvarlig person for elektriske anlæg
  • Fagligt ansvarlig inden for gas-, vand- og afløbsinstallationer (vvs-installatør)
  • Fagligt ansvarlig inden for kloakområdet
  • Fagligt ansvarlig på elinstallationsområdet (elinstallatør)
  • Festfyrværker
  • Kabelmontør
  • Rørmontør

Hvis en ansøger med erhvervsmæssige kvalifikationer fra Storbritannien ikke er godkendt af Sikkerhedsstyrelsen senest den 31. december 2020, så be-handles sagen efter reglerne om kvalifikationer fra tredjelande.

Aftalen mellem Storbritannien og EU lægger dog op til, at der i fremtiden kan indgås særskilte aftaler om gensidig anerkendelse af erhvervsmæssige kvali-fikationer. Der kan med andre ord i fremtiden indgås særskilte aftaler med Storbritannien, der dækker de lovregulerede erhverv under Sikkerhedsstyrelsen.

Særligt om Nordirland

For Nordirland gælder særlige regler. Nordirland er nemlig stadig at betragte som en del af det indre marked, hvad angår varehandel. Produkter, der markedsføres i Nordirland, skal derfor leve op til EU’s produktsikkerhedsregler. Produkter produceret i Nordirland betragtes ikke som et importeret produkt i EU. Det gælder, så længe varen kommer fra Nordirland til et EU-land. Nordirland kan således ikke benyttes som en mellemstation mellem et tredjeland, for eksempel Storbritannien og EU, med det formål at komme uden om de europæiske produktsikkerhedsregler.

Det betyder også, at eksempelvis en dansk virksomhed, der køber varer fra Nordirland og sælger dem videre i Danmark/EU, stadig har rollen som distributør- og ikke som importør, som det efter Brexit er gældende for køb af varer i Storbritannien (England, Skotland og Wales).

Certifikater fra bemyndigede organer i Nordirland er til gengæld kun gyldige i Nordirland og kan ikke anvendes ved markedsføring af produktet i resten af EU, herunder Danmark. Her må man i stedet benytte et EU-baseret organ, hvis produktet kræver certificering for at kunne markedsføres i EU.