Generelle regler for farlige produkter og produktsikkerhed

I EU er der særlige regler for produktsikkerhed. De har til formål at beskytte forbrugerne mod farlige produkter. Vi har her samlet de overordnede regler, der gælder for alle typer af produkter.

Produktsikkerhed i Danmark og EU

Som erhvervsdrivende har du et ansvar for kun at bringe sikre varer i omsætning. Sikkerhedsstyrelsen og andre myndigheder, som kontrollerer produkters sikkerhed, kan i sidste ende pålægge dig at kalde et farligt produkt tilbage fra kunderne.

Men hvilke krav skal du leve op til, når du vil sælge, importere eller fabrikere produkter til forbrugerne?

Kravene til dig afhænger af svaret på disse spørgsmål:

 • Hvilken lovgivning hører produktet under, og hvilke krav stiller reglerne til dit produkt med hensyn til sikkerhed, mærkning med mere?
 • Hvilken rolle har du/din virksomhed i forhold til produktet, og hvilke krav i reglerne skal du leve op til ud fra din rolle?

Reglerne for produktet

Produktloven er den overordnede lov, som dækker mange typer af produkter.

Dit produkt kan derudover være underlagt en række regelsæt for bestemte typer af produkter. Det gælder eksempelvis legetøj, elprodukter og maskiner. Er dit produkt ikke omfattet af en sådan, er det omfattet af produktloven.

For at kende reglerne for produktet og kravene til dig og dit produkt skal du vide, hvilken lovgivning det hører ind under.

Vær opmærksom på, at et produkt i visse tilfælde kan høre ind under flere regelsæt på samme tid. Det kunne eksempelvis være elektrisk legetøj, som skal lades op. Det er både et stykke legetøj og et elprodukt. Derfor er det både omfattet af legetøjsdirektivet og lavspændingsdirektivet.

Her gælder lov om produkter og markedsovervågning (produktloven)

Lov om produkter og markedsovervågning gælder for disse produkter.

 • Generelle forbrugerprodukter, der ikke er omfattet af andre regler
 • Aerosoler
 • Elektrisk materiel
 • Elektrisk materiel, som omfattes af lovforslagets § 2, stk. 2, nr. 1.
 • Elevatorer
 • Emballering af visse varer efter vægt eller volumen i færdigpakninger
 • Flasker som målebeholdere
 • Fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler
 • Gasapparater
 • Gasmateriel, som omfattes af lovforslagets § 2, stk. 2, nr. 2.
 • Ikke-automatiske vægte
 • Krystalglasvarer
 • Lattergas
 • Legetøj
 • Maskiner
 • Materiel og sikringssystemer til anvendelse i en potentielt eksplosiv atmosfære
 • Mærkning af fodtøj
 • Mærkning af tekstilprodukters fibersammensætning
 • Måleinstrumenter, som er omfattet af EU-regulering og nationale regler
 • Nominelle mængder for færdigpakkede produkter
 • Personlige værnemidler
 • Produkter, der på grund af deres ydre fremtræden kan forveksles med andre produkter
 • SI- og andre måleenheder
 • Simple trykbeholdere
 • Tovbaneanlæg
 • Transportabelt trykbærende udstyr
 • Trykbærende udstyr

Din rolle i forhold til produktet

De krav, som stilles til dig i loven, afhænger af din rolle i forhold til produktet. Der stilles forskellige krav til dig alt efter, om du producerer produktet (uanset om du selv får det fremstillet eller får andre til at gøre det for dig), importerer det fra et land uden for EU eller distribuerer eller forhandler det inden for EU.

Vær opmærksom på, at hvis du sætter dit eget varemærke på et produkt, vil du med al sandsynlighed i lovens øjne blive betragtet som fabrikant – også selvom du ikke selv har produceret produktet.

I loven, som omfatter dit produkt, kan du læse, hvilke krav der specifikt stilles til dig som producent, importør, distributør eller forhandler. Du kan læse mere om rollefordelingen på siden.

Vejledning og rådgivning

Som udgangspunkt kan Sikkerhedsstyrelsen ikke rådgive dig om konkrete produkter. Vi tester heller ikke produkter for virksomheder.

Vores opgave er at føre kontrol med, at produkter på markedet ikke er til fare for forbrugerne. Det betyder, at vi udtager produktet på baggrund af en formodning om, at det kan indebære en risiko, og det kan vi vælge at teste.

Selvom vi ikke kan rådgive dig konkret om dit produkt, så kan vi vejlede dig om regelsættet og henvise dig til at foretage dine egne vurderinger af produktet – eventuelt med  hjælp  fra en rådgiver.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. Du kan også finde vejledning her på www.sik.dk, hvor du eksempelvis kan søge på den type af produkt, du gerne vil producere, importere eller sælge.