CE-godkendelse af gasapparater og -udstyr

De allerfleste gasapparater skal være CE-mærkede, før de må blive markedsført til danske forbrugere. Her kan du læse mere om reglerne for godkendelse og mærkning af gasapparater og udstyr.

Langt de fleste gasapparater skal opfylde reglerne i gasapparatforordningen

Denne vejledning gælder for de apparater og det udstyr, der skal CE-godkendes efter gasapparatforordningen. 

Gasapparater og nationale regler

Enkelte gasapparater er omfattet af nationale regler. Du kan finde eksempler på, hvilke apparater og udstyr der reguleres under gasapparatforordningen, og hvilke der er underlagt nationale regler, i vejledningen til gasmaterielbekendtgørelsen nedenfor.

Før du må gøre gasapparater, der er omfattet af gasapparatforordningen (GAR), tilgængelige for forbrugeren, skal apparaterne CE-mærkes. CE-mærkningen dokumenterer, at produktet overholder de væsentlige sikkerhedskrav, der findes i gasapparatforordningens bilag 1.

Gastyperne og forsyningstrykkene er forskellige i EU. Det gælder for både bygas, naturgas og flaskegas. Det er derfor vigtigt at sikre sig, at apparatet er godkendt til den gastype og det forsyningstryk, der er i det område, hvor det skal stilles op.

CE-godkendelse

For at få typegodkendt et gasapparat eller et stykke udstyr, skal fabrikanten udarbejde den tekniske dokumentation, som er beskrevet i gasapparatforordningens bilag 3 og få en tredjepart – et bemyndiget organ – til at overensstemmelsesvurdere produktet. Du vælger som fabrikant selv dit bemyndigede organ.

Hvad er et bemyndiget organ?

  • Bemyndigede organer bliver også kaldt Notified Bodies.
  • De udfører opgaver som for eksempel prøvning og certificering i forbindelse med de procedurer for overensstemmelsesvurdering, der henvises til i EU-direktiver eller forordninger, når der er krav om en tredjepart.
  • Notified Bodies udpeges af medlemsstaterne i EU.

Overensstemmelsesvurderingen består typisk af en typeafprøvning af produktet samt en godkendelse og løbende overvågning af fabrikantens produktionskontrolsystem. 

For gasapparater eller -udstyr, der bliver fremstillet i et mindre antal, kan typegodkendelsen ske som en enhedsverifikation. Ved denne fremgangsmåde kan de relevante prøvninger og undersøgelser også ske efter installation af apparatet eller indbygning af udstyret.

Du kan se procedurerne og modulerne for overensstemmelsesvurdering i bilag 3 i gasapparatforordningen.

Hvis gasapparatet eller udstyrstypen opfylder kravene i gasapparatforordningen, udsteder det bemyndigede organ en CE-typeafprøvningsattest (CE-certifikat) til fabrikanten. Attesten gælder i højest 10 år.

CE-mærkning

Fabrikanten er forpligtet til at sikre, at gasapparaterne eller udstyret er mærket korrekt.

Når gasapparatet eller udstyret er overensstemmelsesvurderet og opfylder de relevante krav, skal fabrikanten udarbejde en EU-overensstemmelseserklæring og CE-mærke produktet.

PROD_CE-mærke_03102018

Det firecifrede identifikationsnummer for det bemyndigede organ anbringes også på apparatet, typisk efter CE-logoet.

Med CE-mærkningen angiver fabrikanten, at han tager ansvaret for, at produktet er i overensstemmelse med alle relevante krav i den EU-lovgivning, der gælder for produktet.

Ud over CE-mærkningen er der også krav til mærkning med sporbarhedsoplysninger, sikkerhedsinformationer og advarselsinformation. Det kan du læse mere om i gasapparatforordningen.

Vær dog opmærksom på, at advarselsinformation, installations- og brugsanvisning for apparater skal være på dansk. Det skal være klart, forståeligt og tydeligt.

Dokumentation

Du skal som fabrikant kunne stille den tekniske dokumentation, overensstemmelsesattesten og EU-overensstemmelseserklæringen til rådighed for de nationale myndigheder i ti år efter, at apparatet eller udstyret er blevet bragt i omsætning.

Vær opmærksom på, at erklæringen skal følge med udstyret, hvis EU-overensstemmelseserklæringen indeholder vejledning om indbygning eller montering, drift og vedligeholdelse.