Spørgsmål og svar om scene- og festfyrværkeri

De danske beredskaber har ensartet sagsbehandling ved ansøgninger om brug af scene- og festfyrværkeri. Se ofte stillede spørgsmål og svar på spørgsmålene.

Brug af scene- og festfyrværkeri

Hvad kræver det at afskyde konsumfyrværkeri erhvervsmæssigt uden for nytårsperioden?

Bekendtgørelsens § 43 stk. stk. 3 siger, at tidsbegrænsningen ikke gælder, ”hvis fyrværkeri anvendes erhvervsmæssigt af en godkendt festfyrværker”.

Sikkerhedsstyrelsen oplyser, at dette også gælder, hvis man er uddannet scenefyrværker.

Husk, at en afskydning kun kræver en anmeldelse til det lokale beredskab.

Skal scenefyrværkere søge tilladelse til at bruge special effects og flammemaskiner?

Nej, der er ikke pyroteknik i flammemaskiner m.v., og derfor er brugen ikke omfattet af bekendtgørelse 1424, men der imod af Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 1339 af 10. december 2014, om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding, brug af ild, lys, varmekilder m.v.
Det kan også være omfattet af driftsmæssige forskrifter, hvis flammemaskiner m.v. bruges i et større forsamlingslokale.

Hvornår betragtes en udendørs scene som indendørs, når der anvendes scenefyrværkeri?

Efter § 49 i bekendtgørelse 1424 skal anvendelse af scenefyrværkeri også foregå i overensstemmelse med bekendtgørelsens § 47 og § 50 - § 54, når anvendelsen foregår udendørs. 

Sikkerhedsstyrelsen tolker reglerne således, at en udendørs scene med 3 sider og tag ligestilles med en indendørs scene. Det vil sige, at anvendelse af scenefyrværkeri, som bliver på scenen, behandles på samme måde som anvendelse af scenefyrværkeri indendørs.

Kan der udstedes lokale forbud mod afskydning af konsumfyrværkeri eller scene- og festfyrværkeri?

Ja, det er muligt med hjemmel i § 42 i bekendtgørelse nr. 1424 af 16.12.2009 om indførsel, fremstilling, opbevaring, overdragelse, erhvervelse og anvendelse af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler med senere ændringer:
”Kommunalbestyrelsen kan for et nærmere afgrænset geografisk område forbyde eller fastsætte nærmere vilkår for enhver anvendelse af fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler i det fri i en nærmere angivet periode, såfremt dette på grund af tørke eller andre særlige forhold skønnes nødvendigt for at formindske risikoen for brand eller anden skade.”

Det er dog en betingelse, at forbuddet eller vilkåret kun er gældende i et nærmere afgrænset geografisk område og i en nærmere angivet tidsperiode. Det er også en betingelse, at forbuddet skønnes nødvendigt for at mindske risikoen for brand eller anden skade, herunder fx personskade.

Sikkerhedsstyrelsen har i skrivelse til kommunerne den 28. september 2018 orienteret om, at efter styrelsens opfattelse kan ”særlige forhold” eksempelvis kan være, at mange borgere i de større byer kan være samlet på en central plads i byen nytårsaften omkring midnat for at affyre fyrværkeri. Når mange mennesker er samlet på et afgrænset areal, vil der kunne opstå risiko for skade på personer, hvis de påbudte sikkerhedsafstande for fyrværkeriet vanskeligt kan overholdes.