Ansøgningsblanketter på fyrværkeriområdet

Det kræver en godkendelse, hvis en virksomhed skal håndtere fyrværkeri. Du skal derfor ansøge om en godkendelse, hvis du for eksempel skal fremstille, indføre, transportere eller sælge fyrværkeri i din virksomhed. Her kan du se en oversigt over ansøgningsblanketter på fyrværkeriområdet.

Ansøgning

Når du har udfyldt en ansøgning, indsendes den på samme måde, uanset om det er de kommunale beredskaber eller Sikkerhedsstyrelsen, der skal behandle ansøgningen.

Du kan herunder se, hvem der behandler ansøgningen.

De digitale ansøgningsblanketter på Virk.dk

De otte ansøgningsblanketter retter sig mod forskellige typer af virksomheder med relation til fyrværkeri. Der findes ansøgnings- og anmeldelsesblanketter til flere formål.

Ansøgning om at erhverve og overdrage fyrværkeri

Denne ansøgning skal behandles af kommunalbestyrelsen, i praksis ofte det lokale beredskab.

Hav dette parat:

 • NemID eller medarbejdersignatur
 • virksomhedens CVR-nummer
 • nødvendig dokumentation

Ansøgning om opbevaring og salg af fyrværkeri

Denne blanket skal du vælge, hvis du ønsker at sælge fyrværkeri fra en butik eller et salgssted i det fri. Blanketten skal også bruges, hvis du ønsker at opbevare fyrværkeri i butik eller containere.

Blanketten behandles af det kommunale beredskab.

Anmeldelse af fjernsalg (formidling af salg via internettet)

Hvis du skal sælge fyrværkeri via internettet, skal du anmelde det til Sikkerhedsstyrelsen. Vær opmærksom på, at det ikke er tilladt at sende fyrværkeri med almindelig post. Det er farligt gods og derfor skal fyrværkeri transporteres efter ADR-reglerne for farligt gods.

Du skal have tilladelse til at opbevare/sælge fyrværkeri for at kunne anmelde fjernsalg. Fjernsalget skal anmeldes til Sikkerhedsstyrelsen senest 14 dage før salget begynder.

Anmeldelsen skal indeholde disse oplysninger:

1) Beskrivelse af og oplysninger om, hvordan fjernsalget foregår.

2) Oplysninger om, hvor bestillingerne pakkes og udleveres.

3) Oplysninger om, hvordan det sikres, at forbuddet mod salg til personer under henholdsvis 15 og 18 år overholdes.

Du kan anmelde fjernsalg af fyrværkeri via www.virk.dk. Anmeldelsen sendes direkte til Sikkerhedsstyrelsen, der registrerer anmeldelsen.

Ansøgning om professionel anvendelse af fyrværkeri

Denne ansøgning skal bruges ved professionel anvendelse af festfyrværkeri, scenefyrværkeri og konsumfyrværkeri. Ansøgningen behandles af kommunalbestyrelsen, i praksis ofte det lokale beredskab.

Hav dette parat:

 • NemID eller medarbejdersignatur (digital signatur)
 • Virksomhedens CVR-nummer
 • PYRO-nummer på ansvarlig fyrværker

Hav desuden dette klar til vedhæftning:

 • Beskrivelse af, hvordan risikoen for skader på personer og værdier og gener for det omkringliggende miljø minimeres.
 • Målsat eller målfast kort, som viser afskydningssteder og sikkerhedsafstande
 • Afskydningsliste.
 • NEM-værdi (vægt) for det fyrværkeri, der skal anvendes.
 • Eventuel beskrivelse af afskydningen.

Opbevaring og fremstilling af fyrværkeri uden for detailleddet

Hvis du skal fremstille fyrværkeri eller opbevare fyrværkeri uden for detailleddet, skal du også søge om tilladelse ved kommunen.

Ansøgning om attest til transportklassificering for fyrværkeri

Vil du søge en attest til transportklassificering for din virksomhed, skal du have dette parat:

 • NemID eller medarbejdersignatur (digital signatur)
 • Virksomhedens CVR-nummer
 • Artiklens handelsnavn
 • Varenummer
 • CE-registreringsnummer
 • NEM-vægt
 • Transportemballage
 • UN-nummer
 • Artikeltype
 • Konstruktionstegning
 • Kemiskema

Husk at have kopi af dokumentation, der skal vedhæftes elektronisk, klar.

Ansøgning om virksomhedsgodkendelse for fyrværkeri

Denne ansøgning skal bruges, hvis en virksomhed skal have en godkendelse til indførsel eller fremstilling af fyrværkeri. Ansøgningen skal behandles af Sikkerhedsstyrelsen.

Hav dette parat:

 • NemID eller medarbejdersignatur (digital signatur)
 • Virksomhedens CVR-nummer
 • Virksomhedens kvalitetsstyringssystem, herunder:
  • Beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde og arbejdsprocesser.
  • Procedure for egenkontrol med, at artiklerne er fuldt funktionsdygtige og ikke beskadigede efter transport, og at artiklerne overholder mærkningskrav samt øvrige særlige krav.
  • Procedure for håndtering af artiklerne, herunder beskrivelse af virksomhedens arbejdsrutiner.
  • Procedure til at sikre, at krav til opbevaring af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler overholdes.
  • Procedure til at sikre, at krav til optegnelse over vareleveringer, salg og oplag, jævnfør § 55, overholdes.
  • Fortegnelse over medarbejdernes faglige viden om fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler, herunder procedure til at sikre vedligeholdelse af medarbejdernes faglige viden.
  • Procedure for behandling af afvigelser og udførelse af korrigerende handlinger.
  • Procedure for virksomhedens egen efterprøvning af kvalitetsstyringssystemets egnethed og effektivitet.
 • Dokumentation for faglig viden hos medarbejder(e), herunder:
  • at medarbejdere i virksomheden, i form af pyroteknisk uddannelse eller erfaring har relevant faglig viden om kravene til konstruktion, håndtering og opbevaring af fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler på virksomhedens forretningsområde.
 • Opbevaringstilladelse/godkendelse af fremstillingssted

Husk at have dokumentation klar til at vedhæfte elektronisk.