Importører af elmateriel skal foretage stikprøver

Importører af elmateriel til EU skal udføre stikprøvekontrol af de produkter, de bringer i omsætning. Det er et krav efter EU’s lavspændingsdirektiv, og det er importørens ansvar, at kontrollen bliver udført. Derudover skal importører af elmateriel behandle klager over fejlbehæftede produkter, og hvis det er nødvendigt, skal der også føres register over klagerne. Importørerne er desuden forpligtede til at give deres kunder, distributørerne, besked om resultater af stikprøvekontrollen og behandlingen af klager.

Bekendtgørelse er revideret

Bekendtgørelsen om sikkerhed for elektrisk materiel er revideret, og den ny bekendtgørelse træder i kraft 1. januar 2022. Bekendtgørelsen indeholder et generelt krav om, at importører skal foretage stikprøver og behandle klager. Dog har importører en seks måneders periode frem til udgangen af juni 2022 til at blive klar til de nye krav.

Stikprøvekrav i alle EU-lande

De vilkår, som danske importører af elmateriel skal efterleve fra 2022, svarer til kravene i de øvrige EU-lande. Det fremgår af EU’s lavspændingsdirektiv, at importører skal udføre stikprøvekontrol af de elprodukter, de importerer. Formuleringen af kravet er dog endnu ikke berigtiget i den danske udgave af direktivet, men kan læses i den engelske version.

Kravene til egenkontrol

Kravene til egenkontrol er sammensat af to elementer og en informationspligt:

  • Stikprøvekontrol
  • Klagebehandling
  • Besked til distributører

Importører skal foretage stikprøvekontrol af de produkter, de importerer. Der er ikke krav om, at stikprøverne skal foretages på en bestemt måde. Der er med andre ord metodefrihed til at finde den måde, der passer bedst til virksomheden. Vurderingen af, hvor mange og hvor omfattende stikprøverne skal være, baseres på en risikovurdering af produktet.

Sikkerhedsstyrelsens vurdering er, at der som minimum skal testes et par produkter fra hvert batch. Der er ikke krav om en fuldstændig test. Hvilke testparametre der er relevante, skal således baseres på risikovurderingen. Bestemmelsen opstiller ikke konkrete krav til dokumentationen, men det er et godt råd at dokumentere stikprøvekontrollen, da Sikkerhedsstyrelsen ved kontrol kan bede om dokumentation for, at der er udtaget stikprøver. 

Importører skal behandle klager over elektrisk materiel og om nødvendigt føre register over disse klager. Igen er der metodefrihed. Det er importørens vurdering, om der kommer så mange klager ind, at de skal registreres nøjere. Formålet med denne bestemmelse er, at importøren reflekterer over, om der er noget generelt galt med produktet. Fejl på elmateriel kan jo udvikle sig over tid og behandling af klager kan være med til at se system i disse fejl.

Viser et trin i egenkontrollen, at elmateriellet ikke lever op til reglerne eller der er fejl ved materiellet, skal importøren give besked til de distributører, som materiellet er solgt til.

Krav om håndtering af klager

Ifølge lavspændingsdirektivet skal importører behandle klager, de modtager over deres produkter. Hvis det er nødvendigt, skal der desuden føres et register over henvendelserne, så der aktivt kan arbejdes med kvalitetssikring af produkterne.

Sådan kan du udføre stikprøver

Eksempler på stikprøver af elmateriel, inden produkterne bringes i omsætning:

Korrekt kontrol: En virksomhed importerer it-elektronik fra Kina og har en underafdeling med eget personale i Kina, der udfører stikprøvekontrol ud fra en risikovurdering. Der er kontrolprocedurer for hver produkttype, mindst 10 procent af alle vareforsendelser testes, og en handel afvises, hvis produkterne ikke lever op til de fastsatte krav. 

Korrekt kontrol: En virksomhed importerer mobilopladere fra USA. Importøren har foretaget en risikovurdering og tester to-tre produkter fra hvert batch, der modtages. Test af produkterne foretages hos et laboratorium i Danmark og testen fokuserer på brandmodstand, krybe-luft-afstand og et par andre produktspecifikke parametre.  

Ikke tilstrækkelig kontrol: En virksomhed importerer HI-FI-udstyr fra Asien. Importøren oplyser, at han stoler på en mangeårig leverandør og har ikke dokumentation, fx for produktionskontrol eller stikprøvekontrol af produkterne. Det er importøren, der har det juridiske ansvar for fejl og mangler ved produkterne, og importøren skal kunne fremvise overensstemmelseserklæring og relevant dokumentation i ti år, efter at produktet er markedsført. Det er ikke tilstrækkeligt at stole på en mangeårig leverandør.

Ændring i bekendtgørelse

Bekendtgørelsen om sikkerhed for elmateriel er ændret fra 1. januar 2022. Det fremgår nu i bekendtgørelsen, at danske importører skal foretage stikprøvekontrol af de produkter, de importerer, og importører skal behandle klager og om nødvendigt føre register over klagerne.

Siden bekendtgørelsen trådte i kraft i 2016 har det fremgået, at der skulle udføres stikprøvekontrol efter anmodning fra Sikkerhedsstyrelsen. Dette er forkert, idet kravet i lavspændingsdirektivet er, at der skal udføres stikprøvekontrol uden anmodning, dvs. på importørens eget initiativ. Fejlen i bekendtgørelsen skyldes en fejl i den danske oversættelse af lavspændingsdirektivet, som bekendtgørelsen knytter sig til.

Ændringen af bekendtgørelsen sidestiller de danske importører med de øvrige importører i EU.


22. december 2021